Miljödepartementet
Regeringsbeslut32

2003-12-18Kemikalieinspektionen
Box 2
17213 SUNDBYBERGM2003/3970/A
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Kemikalieinspektionen

Riksdagen har beslutat om Kemikalieinspektionens verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 20, bet. 2003/04:MJU1, rskr. 2003/04:103)

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Kemikalieinspektionen och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
MiljöpolitikPådrivande och förebyggande miljöarbeteKunskap om alla kemikalier
Information om alla varor
Utfasning av särskilt farliga ämnen
Fortlöpande minskning av hälso- och miljöriskerna med kemikalier
Tillsyn och vägledning
Kunskap och underlag för miljöarbeteSamordning, uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö
Riktvärden för miljökvalitet


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Miljöpolitik

Mål

Att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.


Verksamhetsområde Pådrivande och förebyggande miljöarbete

Mål

Att nationellt och internationellt utveckla och tillämpa styrmedel i enlighet med de fem grundläggande miljövärdena samt att påverka attityder och beteenden hos individer och organisationer så att de agerar i enlighet med sitt miljöansvar.


Verksamhetsgren Kunskap om alla kemikalier

Mål

Delmålet Kunskap om kemiska ämnens hälso- och miljöegenskaper till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö (prop. 2000/01:65 Kemikaliestrategi för Giftfri miljö) utgör det övergripande målet för verksamhetsgrenen. För 2004 innebär målet att Kemikalieinspektionen aktivt skall verka för att förslag till ny lagstiftning inom EU ger förutsättningar för att delmålet skall kunna nås. Inspektionen skall även aktivt medverka i det fortsatta internationella arbete, som kan bli en följd av överenskommelser inom Forum för kemikaliesäkerhet, med att bristen på kunskap om egenskaper hos kemiska ämnen som hanteras på marknaden skall åtgärdas.


Återrapportering

Kemikalieinspektionen skall redovisa hur arbetet inom EU och globalt fortskrider. Redovisningen skall innehålla redogörelse av uppnådda effekter eller resultat av myndighetens arbete samt uppgift om myndighetens resursanvändning.


Verksamhetsgren Information om alla varor

Mål

Delmålet Miljö- och hälsoinformation om varor till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö utgör det övergripande målet för verksamhetsgrenen. 2004 skall Kemikalieinspektionen verka för att förutsättningar ges till en förbättrad hälso- och miljöinformation genom bl.a. att klassificerings- och märkningsreglerna utvecklas. Kemikalieinspektionen skall också verka för att vissa andra varor än kemiska produkter skall förses med hälso- och miljöinformation. Kemikalieinspektionen skall granska kvaliteten på produktinformationen.


Återrapportering

Kemikalieinspektionen skall redovisa de åtgärder den vidtar för att tillverkare och importörer av kemikalier skall förbättra produktinformationens kvalitet samt redovisa förändringar av produktinformationens kvalitet. Inspektionen skall också redovisa hur arbetet inom EU med att utveckla regler eller på annat sätt skapa krav på hälso- och miljöinformation fortskrider, liksom hur arbetet löper med att i EU införliva de globala harmoniseringskraven. Redovisningen skall innehålla redogörelse av uppnådda effekter eller resultat av myndighetens arbete samt uppgift om myndighetens resursanvändning.


Verksamhetsgren Utfasning av särskilt farliga ämnen

Mål

Delmålet Utfasning av särskilt farliga ämnen till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö utgör det övergripande målet för verksamhetsgrenen. Kemikalieinspektionen skall under 2004 verka för att förslag till ny lagstiftning inom EU ger en hög skyddsnivå med avseende på särskilt farliga ämnen. Förslaget skall omfatta ämnen som har vPvB-, PBT- och CMR-egenskaper. Inspektionen skall verka för att tillämpningen av den befintliga EG-lagstiftningen är i linje med de svenska riktlinjerna för utfasning av särskilt farliga ämnen. Riktlinjerna skall också tillämpas vid den nationella prövningen av biocidprodukter. Vid nationell prövning av växtskyddsmedel skall EG-direktivets (91/414/EEG) möjligheter att fasa ut särskilt farliga ämnen utnyttjas. Inspektionen skall vidare verka för att problemen med särskilt farliga ämnen synliggörs vid riskvärderingen av verksamma ämnen (växtskyddsmedel) i EU samt verka för en sträng bedömning av dessa. Kemikalieinspektionen skall genom information m.m. ha gett näringslivet ökade förutsättningar att tillämpa riktlinjerna för utfasning av särskilt farliga ämnen.

Kemikalieinspektionen skall bidra till att Sverige kan vara drivande i det internationella arbetet med tungmetaller, särskilt kvicksilver, kadmium och bly.


Återrapportering

Kemikalieinspektionen skall redovisa hur arbetet med att införa lagstiftning för särskilt farliga ämnen i EU löper. Inspektionen skall redovisa tillämpningen i den nationella prövningen av biocidprodukter och identifiera möjligheter till utfasning vid prövning av växtskyddsmedel. Kemikalieinspektionen skall också redovisa sina insatser för att näringslivet skall tillämpa riktlinjerna. Redovisningen skall innehålla redogörelse av uppnådda effekter eller resultat av myndighetens arbete samt uppgifter om myndighetens resursanvändning.


Verksamhetsgren Fortlöpande minskning av hälso- och miljöriskerna med kemikalier

Mål

Delmålet Fortlöpande minskning av hälso- och miljöriskerna med kemikalier till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö utgör det övergripande målet för verksamhetsgrenen.

Kemikalieinspektionen skall tillsammans med berörda myndigheter använda indikatorer och nyckeltal för att följa upp riskminskningen enligt delmålet.

Inspektionen skall verka för att förslag till ny lagstiftning inom EU ger goda förutsättningar för att hälso- och miljöriskerna vid framställning och användning av kemiska ämnen fortlöpande skall minska.Vid prövningen av bekämpningsmedel skall alla möjligheter till riskminskning tas tillvara. Inspektionen skall verka för att förslag till ny lagstiftning inom EU rörande bekämpningsmedel och den tematiska strategin för hållbar användning av bekämpningsmedel överensstämmer med den svenska ambitionsnivån enligt miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Målet är att handläggningstiden vid årsskiftet 2004/2005 i genomsnitt är 18 månader eller kortare för bekämpningsmedel med verksamma ämnen som inte finns i redan godkända medel och 6 månader eller kortare för övriga medel.


Återrapportering

Kemikalieinspektionen skall redovisa hur arbetet i EU fortskrider. Inspektionen skall också redovisa hur prövningsverksamheten av bekämpningsmedel och biotekniska organismer löper inklusive handläggningstider för dessa produktgrupper. Redovisningen skall innehålla redogörelse av uppnådda effekter eller resultat av myndighetens arbete samt uppgifter om myndighetens resursanvändning. Om målet för handläggningstiderna inte bedöms kunna nås skall orsakerna till detta redovisas.

Kemikalieinspektionen skall genom indikatorer och nyckeltal visa hur riskminskningen enligt delmålet uppnås.


Verksamhetsgren Tillsyn och vägledning

Mål

Kemikalieinspektionen skall verka för att tillverkare, importörer och andra hanterare tar sitt ansvar för att förebygga att miljö- och hälsorisker uppkommer med kemiska produkter och varor samt biotekniska organismer.

Kemikalieinspektionen skall ha en nära och fortlöpande kontakt med rättsvårdande myndigheter för att förebygga och beivra miljöbrottslighet.

Kemikalieinspektionens operativa tillsyn av kemiska produkter och andra varor skall 2004 vara tre gånger högre än 2001.


Återrapportering

Kemikalieinspektionen skall redovisa den vägledning som skett samt vilka projekt eller insatser inom kemikalietillsynen som detta lett till på lokal och regional nivå. Omfattningen på myndighetens egna operativa tillsyn skall redovisas samt resultatet av tillsynen. Förändringar i inspektionens tillsyns- och vägledningsarbete i förhållande till föregående år samt erfarenheterna av arbetet skall redovisas. I redovisningen skall även finansiell resursåtgång anges. Tillsyn över försäljning och marknadsföring av båtbottenfärger för fritidsbåtar skall särskilt redovisas.


Verksamhetsområde Kunskap och underlag för miljöarbete

Mål

Att genom forskning, uppföljning och analys ta fram den kunskap som behövs för att genomföra och förnya insatser för att nå miljökvalitetsmålen.


Verksamhetsgren Samordning, uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö

Mål

Kemikalieinspektionen har ett system för samordning och uppföljning av miljökvalitetsmålet som involverar berörda myndigheter och andra aktörer.

Kemikalieinspektionen skall inom ramen för sitt miljömålsansvar utveckla kostnadseffektiva åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö med tillhörande delmål.


Återrapportering

Kemikalieinspektionen skall redovisa vilka insatser som inspektionen gjort inom ramen för huvudansvaret för Giftfri miljö. Inspektionen skall särskilt redovisa vilka insatser som gjorts för att kommunicera och öka engagemanget för generationsmålet. Redovisningen skall innehålla redogörelse av uppnådda effekter eller resultat av myndighetens arbete samt uppgifter om myndighetens resursanvändning. I redovisningen skall ingå med vilka andra myndigheter samordning sker.

Kemikalieinspektionen skall till Miljömålsrådet redovisa förslag till kostnadseffektiva åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Åtgärdsanalysen skall innehålla en beskrivning av de samhällsekonomiska konsekvenserna samt ge förslag på lämpliga styrmedel.


Verksamhetsgren Riktvärden för miljökvalitet

Mål

Delmålet Riktvärden för miljökvalitet till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö utgör det övergripande målet för verksamhetsgrenen. 2004 skall inspektionen ta fram riktvärden för den yttre miljön för ytterligare 30 ämnen, med inriktning på bekämpningsmedel. Kemikalieinspektionen skall i samarbete med Naturvårdsverket, Arbetsmiljöverket, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitutet lämna förslag till hur arbetet med riktvärden för hälsa kan fortskrida.


Återrapportering

Kemikalieinspektionen skall redovisa riktvärden för ytterligare 30 ämnen samt redovisa förslag till hur arbetet med riktvärden för hälsa kan fortskrida.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Stockholmskonventionen och LRTAP-protokollet om långlivade organiska föroreningar, s.k. POP-kemikalier - uppföljning av tidigare regeringsuppdrag

Kemikalieinspektionen skall tillsammans med Naturvårdsverket löpande bevaka nya kemikalier som uppfyller kriterierna för att kunna föreslås inkluderas i LRTAP-protokollet respektive Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar. Återrapportering skall ske senast den 15 december 2004.

Mål


Kemikalieinspektionen skall vara regeringens expert och stöd i EU-samarbetet, samt bidra med insatser inom samarbetet.

Mål


Kemikalieinspektionen skall bidra till regeringens arbete med vidareutveckling, uppföljning och genomförande av internationella miljökonventioner och tillhörande protokoll.

Återrapportering


Kemikalieinspektionen skall redovisa de viktigaste insatserna och bedöma resultatet av dessa. I redovisningen skall ingå en uppskattning av resursåtgång.

Mål


Kemikalieinspektionen skall medverka med expertkunskaper och myndighetssamverkan i det miljöarbete som bedrivs inom ramen för svenskt bistånd och den vidare svenska politiken för global utveckling.

Särskilt prioriterat är att bistå Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) med kapacitetsutveckling i samarbetsländerna. Detta arbete skall bidra till att i dessa länder utveckla en effektiv kemikaliekontroll samt till effektivt genomförande av internationella miljökonventioner och protokoll.

Återrapportering


Kemikalieinspektionen skall redovisa de viktigaste insatserna och bedöma resultat av dessa i samråd med Sida.

Mål


Kemikalieinspektionen skall, till Naturvårdsverket, i samverkan med berörda myndigheter rapportera sina insatser i arbetet med dialogprojektet Framtida handel med dagligvaror, inom ramen för 2003 års undertecknade överenskommelse mellan regeringen och privata offentliga aktörer inom dagligvarukedjan.

Mål


Giftiga bottenfärger för fritidsbåtar utgör en hög risk för vattenmiljön och produkterna skall därför avvecklas. Kemikalieinspektionen skall i samarbete med Sjöfartsverket och Verket för innovationssystem utreda hur alternativ till giftiga båtbottenfärger för fritidsbåtar kan utvecklas och främjas.

Återrapportering


Kemikalieinspektionen skall redovisa hur arbetet med att utreda alternativ till giftiga bottenfärger har genomförts och lämna förslag till hur giftiga båtbottenfärger kan avvecklas.

Utgiftsprognoser


Kemikalieinspektionen skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 till och med 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas.


Utgiftsprognoser lämnas senast:
- den 20 januari 2004
- den 8 mars 2004
- den 5 maj 2004
- den 9 augusti 2004
- den 1 november 20041.3Organisationsstyrning

Mål


Kemikalieinspektionen skall verka för en långsiktig och god personalförsörning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav


Kemikalieinspektionen skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjning under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt inspektionens arbete med att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till inspektionens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömningen av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

Mål


Kemikalieinspektionen skall verka för att tillgängligheten för personer med funktionshinder skall förbättras.

Återrapporteringskrav


Kemikalieinspektionen skall redovisa sina insatser avseende funktionshindrades tillgänglighet till myndighetens lokaler, verksamhet och information.1.4Uppdrag

1. Inför regeringens resultatskrivelse 2004 skall Kemikalieinspektionen till regeringen senast den 14 maj 2004 rapportera om inspektionens verksamhet inom ramen för den samlade politiken för global utveckling.

2. Kemikalieinspektionen har fått i uppdrag att utreda och föreslå hur ett generellt förbud mot hantering respektive införsel och utförsel av kvicksilver, kemiska föreningar och beredningar där kvicksilver ingår samt varor som innehåller kvicksilver kan utformas (M2003/3388/Knb). Kemikalieinspektionen skall redovisa uppdraget till regeringen senast den 30 juni 2004.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

34:6Kemikalieinspektionen (Ramanslag)
Disponeras av Kemikalieinspektionen106 450 tkr


Villkor
34:6 Kemikalieinspektionen

Från anslaget får sammanlagt högst 600 000 kronor utbetalas i bidrag till följande internationella organisationer: WHO Intergovernmental Forum on Chemical Safety (IFCS), WHO International Programme for Chemical Safety (IPCS, OECD Pesticide Programme, OECD Working Group on Harmonisation of Regulatory Oversight in Biotechnology, och OECD Expanded Special Programme).

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
34:63 193-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Kemikalieinspektionen9 0008 000
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Kemikalieinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 34:6 Kemikalieinspektionen.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsverksamhet
Allmänkemikalier0050050000
Bekämpningsmedel006 0006 00000
Ej bundet till resultatområde004 0004 00000
Intäkter enl. 4 § avgiftsförorndningen001 0001 00000
Summa0011 50011 50000
Belopp angivna i tkr


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Allmänkemikalier254321 8482 00056 70056 700023 848
Bekämpningsmedel1437-3 67420018 20018 2000-3 474
Dispensavgifter281100505000
Summa 18 1742 20074 95074 950020 374
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

A. Avgifter som inte disponeras av myndigheten

Kemikalieinspektionens offentligrättsliga verksamhet skall finansieras med avgifter i den utsträckning som anges i
- förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken,
- förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.

B. Avgifter som disponeras av myndigheten

Inkomsterna i uppdragsverksamheten disponeras av Kemikalieinspektionen. Avgifternas storlek bestäms av Kemikalieinspektionen, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Utöver det anvisade ramanslaget får Kemikalieinspektionen inom sitt område bedriva sådan verksamhet som helt kan finansieras med avgifter, t.ex. prövningsverksamhet enligt Rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön samt uppdrag från EU och samarbete med Sida avseende stöd till andra länder bl.a. inom Östersjöområdet.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Kemikalieinspektionen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin uppdragsverksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Kemikalieinspektionen får möjlighet att till den 15 mars 2004 lämna budgetunderlag för åren 2005-2007.

På regeringens vägnar

Lena Sommestad
Anna-Karin Stoltz
Kopia till:

Regeringskansliets revisionskontor
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Socialstyrelsen
Statens folkhälsoinstitut
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Livsmedelsverket
Naturvårdsverket
Sjöfartsverket
Arbetsmiljöverket
Verket för innovationssystem