Näringsdepartementet
RegeringsbeslutII 30

2003-12-11Post- och Telestyrelsen
Box 5398
102 49 STOCKHOLMN2003/9094/BS (delvis)
N2003/8885/BS (delvis)
N2003/8878/ITFoU
N2003/7777/ITFoU
N2002/7657/ITFoU

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Post- och telestyrelsen m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer (rskr. 2003/04:98 och 2003/04:75)

Riksdagen har beslutat om Post- och telestyrelsens verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 6, bet. 2003/04:FöU1, rskr. 2003/04:98 och prop. 2003/04:1, utg.omr. 22, bet. 2003/04:TU1, rskr. 2003/04:75).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Post- och telestyrelsen och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

Följande gäller för verksamheten inom Post- och telestyrelsens ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
IT, elektronisk kommunikation och postElektronisk kommunikationElektronisk kommunikation
InformationsteknikInformationsteknik
KassaserviceKassaservice
PostPost
TotalförsvarDet civila försvaretSamverkansområde teknisk infrastruktur inom VO Civilt försvar
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarSamverkansområde teknisk infrastruktur inom VO Svåra påfrestningar


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde IT, elektronisk kommunikation och post

Mål

Alla skall ha tillgång till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar infrastruktur och därtill hörande samhällstjänster. Riksdagen har preciserat detta mål i det IT-politiska målet, i målen för sektorn elektronisk kommunikation och i det postpolitiska målet. Därutöver skall det finnas en grundläggande kassaservice i hela landet.


Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall redovisa och kommentera hur myndighetens verksamhet inom sektorsområdet bidragit till målet för politikområdet. Resultat som avviker från målet skall kommenteras och analyseras. Post- och telestyrelsen skall i samband med delårsrapporten och i årsredovisningen

lämna en sammanfattande bedömning av tillståndet och utvecklingen inom sektorsområdet och dess olika delmarknader,

för sektorsområdet och dess olika delmarknader redovisa en sammanfattning av de viktigaste statliga insatserna och de effekter de statliga insatserna bedöms ha för tillståndet och utvecklingen inom området och

för sektorsområdet och dess olika delmarknader redovisa och motivera de åtgärder som myndigheten vidtagit.


Verksamhetsområde Elektronisk kommunikation

Mål

Att enskilda och myndigheter skall få tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer. De elektroniska kommunikationerna skall ge största möjliga utbyte när det gäller urvalet av överföringstjänster samt deras pris och kvalitet. Sverige skall i ett internationellt perspektiv ligga i framkant i dessa avseenden. De elektroniska kommunikationerna skall vara hållbara, användbara och tillgodose framtidens behov.


Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall redovisa en bedömning av hur myndighetens åtgärder inom området bidragit till målen för verksamhetsområdet. Post- och telestyrelsen skall även redovisa och bedöma de viktigare förändringar och effekter som införandet av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation givit upphov till.


Verksamhetsgren Elektronisk kommunikation

Mål 1

Konsument och konkurrens

Enskilda och myndigheter skall få tillgång till effektiva och säkra elektroniska kommunikationer. De elektroniska kommunikationerna skall ge största möjliga utbyte när det gäller urvalet av överföringstjänster samt deras pris och kvalitet.


Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall sammanfattningsvis (dels ur ett konsument- och konkurrensperspektiv dels ur ett regionalpolitiskt perspektiv) redogöra för de åtgärder som myndigheten vidtagit och då särskilt

redovisa den verksamhet som bedrivits avseende tillstånd och tillsyn och då särskilt hur funktionshindrades behov beaktats,

redovisa arten och omfattningen av de kontakter som tagits med andra myndigheter,

redovisa hur myndighetens åtgärder påverkat operatörer och tjänstetillhandahållare och

bedöma effekten av myndighetens åtgärder.

Post- och telestyrelsen skall i samband med delårsrapporten redovisa utvecklingen av den fortsatta utbyggnaden av IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet. En bedömning av hur snabbt utbyggnaden sker i olika delar av landet samt en uppskattning av antalet abonnenter skall lämnas.


Mål 2

Konsument och konkurrens

Särskilt viktiga tjänster inom området elektronisk kommunikation som funktionshindrade har behov av skall finnas att tillgå. Myndigheten skall säkerställa att de upphandlade tjänsterna håller den kvalitet som avtalats.


Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall

redovisa vilka tjänster för funktionshindrade som upphandlats och i vilken omfattning tjänsterna använts och

redovisa hur myndigheten följer upp ingångna avtal, hur myndigheten samarbetar med berörda organisationer för funktionshindrade och ge en bedömning av den kvalitet som tjänsterna håller.

Redovisningen för upphandlingen skall innehålla en analys av utfallet av upphandlingen och en beskrivning av en eventuellt ändrad inriktning i upphandlingen och skälen till en sådan ändring.


Mål 3

Effektivt resursutnyttjande

Ett effektivt utnyttjande av spektrum för radiokommunikation och nummer ur en nationell nummerplan samt en väl fungerande marknad där radioutrustning och teleterminalutrustning uppfyller ställda väsentliga krav. Enskilda och myndigheter skall erhålla en rimligt störningsfri radiokommunikation. Post- och telestyrelsens handläggning av störningar i samhällsviktiga radionät skall påbörjas inom en arbetsdag.


Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall

redovisa den verksamhet som bedrivits avseende tillstånd och tillsyn,

redovisa i vilken utsträckning målet om handläggningstid för ärenden rörande anmälda störningar i samhällsviktiga radionät uppfyllts,

redovisa handläggningstiden för tillståndsärenden,

redovisa tilldelat frekvensutrymme, såväl civilt som militärt,

redovisa arten och omfattningen av de kontakter som tagits med andra myndigheter,

redovisa de åtgärder myndigheten vidtagit, genom marknadskontroll eller på annat sätt, för att säkerställa att utrustning på marknaden uppfyller kraven i lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning samt

bedöma effekten av myndighetens åtgärder.


Verksamhetsområde Informationsteknik

Mål

Sverige skall som första land bli ett informationssamhälle för alla.


Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall bedöma myndighetens bidrag till måluppfyllelsen av den IT-politiska inriktningen för tillit och tillgänglighet som angavs i propositionen Ett informationssamhälle för alla (prop. 1999/2000:86, bet. 1999/2000:TU9, rskr. 1999/2000:256).


Verksamhetsgren Informationsteknik

Mål 1

Integritet och säkerhet

En god säkerhet för och hög tillit till elektronisk informationshantering. Arbetet avser särskilt Internets infrastruktur. Vidtagna åtgärder ska även medverka till att risken för och konsekvenserna av påfrestningar i samhället i fred, avseende elektroniska kommunikationer, minskar.


Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall

redovisa de åtgärder myndigheten vidtagit inom området, bl.a. den tillsynsverksamhet som bedrivits enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer,

redovisa hur rikscentralen för IT-incidentrapportering utvecklas samt

bedöma effekten av myndighetens åtgärder.


Mål 2

Konsument och konkurrens

Post- och telestyrelsen skall följa utvecklingen av tillgängligheten till IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet. Post- och telestyrelsen skall under 2004-2005 inom sitt verksamhetsområde bistå länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan, samverkansorgan och kommunerna vid tillämpningen av lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät och därtill hörande förordningar, liksom förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m. och förordningen (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram. Arbetet skall bedrivas i nära samarbete med de berörda instanserna.


Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall i samband med delårsrapporten redovisa stöd till och samarbete med länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan, samverkansorgan och kommuner m.fl., avseende t.ex. rådgivning om den framväxande IT-infrastrukturens utformning och andra åtgärder som Post- och telestyrelsen vidtagit för att stödja den del av IT-infrastrukturutbyggnaden som sker med statligt stöd. Myndigheten skall även redovisa utfallet av de regionala rådslag inom området, som anordnas i samråd med IT-politiska strategigruppen och andra berörda.


Verksamhetsområde Kassaservice

Mål

Alla i hela landet skall kunna verkställa och ta emot betalningar till enhetliga priser.


Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall redovisa en bedömning av hur myndighetens insatser inom området bidragit till målet för verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Kassaservice

Mål 1

En väl fungerande kassaservice.


Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall redovisa en bedömning av hur myndighetens insatser inom området bidragit till målet för verksamhetsområdet.


Mål 2

Särskilt viktiga tjänster inom kassaserviceområdet som funktionshindrade har behov av skall finnas att tillgå. Post- och telestyrelsen skall säkerställa att de upphandlade tjänsterna håller den kvalitet som avtalats.


Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall

redovisa vilka tjänster för funktionshindrade som upphandlats och i vilken omfattning tjänsterna använts och

redovisa hur myndigheten följer upp ingångna avtal, hur myndigheten samarbetar med berörda organisationer för funktionshindrade och ge en bedömning av den kvalitet som tjänsterna håller.

Redovisningen för upphandlingen skall innehålla en analys av utfallet av upphandlingen och en beskrivning av en eventuellt ändrad inriktning i upphandlingen och skälen till en sådan ändring.


Verksamhetsområde Post

Mål

Alla i hela landet skall, till rimliga priser, ha tillgång till en effektiv och säker postjänst av god kvalitet, genom väl fungerande nationella och internationella marknader.


Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall redovisa en bedömning av hur myndighetens åtgärder inom området bidragit till målet för verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Post

Mål 1

En väl fungerande postmarknad som kännetecknas av variation i utbud och god kvalitet till rimliga priser samt att de uppställda kraven för postservicen i landet uppnås.


Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall sammanfattningsvis (både ur ett konsument- och regionalpolitiskt perspektiv) redogöra för de åtgärder som myndigheten vidtagit och då särskilt

redovisa den verksamhet som bedrivits avseende tillstånd och tillsyn och därvid särskilt redovisa hur funktionshindrades behov beaktats,

redovisa arten och omfattningen av de kontakter som tagits med andra myndigheter samt

bedöma effekten av myndighetens åtgärder.


Mål 2

Särskilt viktiga tjänster inom postområdet som funktionshindrade har behov av skall finnas att tillgå. Post- och telestyrelsen skall säkerställa att de upphandlade tjänsterna håller den kvalitet som avtalats. Post- och telestyrelsen skall verka för att det servicenät som Posten AB (publ) (Posten) tillhandahåller så långt möjligt skall ha minst samma tillgänglighetsnivå som före år 2002.


Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall

redovisa vilka tjänster för funktionshindrade som upphandlats och i vilken omfattning tjänsterna använts,

redovisa hur myndigheten följer upp ingångna avtal, hur myndigheten samarbetar med berörda organisationer för funktionshindrade och göra en bedömning av den kvalitet som tjänsterna håller samt

redovisa de insatser som genomförts för att främja tillgängligheten i Postens servicenät.

Redovisningen för upphandlingen skall innehålla en analys av utfallet av upphandlingen och en beskrivning av en eventuellt ändrad inriktning i upphandlingen och skälen till en sådan ändring.


Politikområde Totalförsvar

Mål

Målet för politikområdet är att bidra till att bevara vårt lands fred och självständighet. Vi skall kunna möta militära hot som direkt berör Sverige. Internationellt skall vi bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom gemensamma fredsfrämjande och humanitära insatser både i och utom Europa.

Totalförsvarsresurserna skall enligt gällande försvarsbeslut kunna användas för följande huvudändamål:
- försvara Sverige mot väpnat angrepp,
- hävda vår territoriella integritet,
- bidra till fred och säkerhet i omvärlden och
- bidra till att stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred.


Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål

Målet för verksamheten inom det civila försvaret och för utformningen av resurserna är att:

  • värna civilbefolkningen, trygga en livsnödvändig försörjning, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp och krig i vår omvärld,

  • bidra till fred och säkerhet i omvärlden och

  • stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred.


Verksamhetsgren Samverkansområde teknisk infrastruktur inom VO Civilt försvar

Mål

Samhällets grundläggande behov inom Post- och telestyrelsens ansvarsområde inom samverkansområdet skall kunna upprätthållas även vid ett väpnat angrepp.


Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall redovisa om och i så fall hur beroendet av el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system utgör en begränsning för myndigheten att kunna bibehålla en godtagbar fredstida förmåga vid höjd beredskap. Här avsedd innebörd av begreppen el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system framgår av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap. Myndigheten skall också redovisa om ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör en begränsning för ovan nämnda förmågor.

Post- och telestyrelsen skall i delårsrapporten och årsredovisningen redovisa en sammanfattning av de åtgärder som vidtagits och den verksamhet som bedrivits under året för att skydda de elektroniska kommunikationerna mot hot i krigstid.


Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Målet för politikområdet är att
- minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och
- minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.


Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan svår påfrestning skulle inträffa skall människors liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.


Verksamhetsgren Samverkansområde teknisk infrastruktur inom VO Svåra påfrestningar

Mål

Samhällets grundläggande behov inom Post- och telestyrelsens ansvarsområde inom samverkansområdet skall kunna upprätthållas även vid allvarliga kriser i fred.


Återrapportering

Post- och telestyrelsen skall redovisa om och i så fall hur beroendet av el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system utgör en begränsning för myndigheten att kunna bibehålla en godtagbar fredstida förmåga även vid svåra påfrestningar på samhället i fred. Här avsedd innebörd av begreppen el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system framgår av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap. Myndigheten skall också redovisa om ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör en begränsning för ovan nämnda förmågor.

Post- och telestyrelsen skall i delårsrapporten och årsredovisningen redovisa en sammanfattning av de åtgärder som vidtagits och den verksamhet som bedrivits under året för att skydda de elektroniska kommunikationerna och postbefordran mot allvarliga påfrestningar på samhället i fredstid.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Avseende verksamhetsområdena Det civila försvaret och Svåra påfrestningar

Mål: Post- och telestyrelsen skall delta i samarbetet inom ramen för Partnerskap för fred (PFF) och härvid företräda Sverige i Civil Communications Planning Committee (CCPC).Verksamheten skall bedrivas i enlighet med Sveriges individuella partnerskapsprogram med Nato för åren 2004-2005. Post- och telestyrelsen skall också delta i kontaktgruppen för civila myndigheter verksamma inom det PFF-samarbete som leds av Försvarsdepartementet.

Återrapportering: Post- och telestyrelsen skall i delårsrapport och årsredovisning redovisa genomförd verksamhet samt kostnader och en analys av samarbetets inriktning och utveckling. Dessutom skall myndigheten lämna underlag till Krisberedskapsmyndighetens kvartalsrapporter vad avser PFF-verksamhet.

Post- och telestyrelsen skall redovisa de åtgärder som vidtagits i syfte att skapa säkra noder och redundans i IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet.

Post- och telestyrelsen skall redovisa hur arbetet med abonnentprioritering inom telekommunikationerna utvecklas.

Övrig återrapportering

Följande skall återrapporteras i årsredovisningen.

Post- och telestyrelsen skall lämna en samlad redogörelse per verksamhetsområde för resultatet av arbetet i de internationella organisationer som Post- och telestyrelsen deltar i inklusive arbetet i den Europeiska unionen. Redovisningen skall även omfatta arbetet med de nationella förberedelsegrupper och förberedelsemöten som myndigheten har inför internationella möten. Myndigheten skall även redovisa sin bedömning av de viktigare initiativen inom verksamhetsområdet som Europeiska kommissionen arbetat med.

Post- och telestyrelsen skall redovisa det standardiseringsarbete myndigheten deltar i.

Följande skall återrapporteras utanför årsredovisningen.

Post- och telestyrelsen skall påtala eventuella behov av förändringar i lagstiftning och reglering eller av andra åtgärder.

Post- och telestyrelsen skall informera regeringen om förändringar inom sektorsområdet och dess olika delmarknader.

Post- och telestyrelsen skall i årsredovisningen och i delårsrapporten redovisa avgiftsuttaget uppdelat på de lagar med stöd av vilka myndigheten tar ut avgifter för att bedriva verksamhet. Avgifter som tas ut enligt 3 och 4 §§ förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet skall dessutom särredovisas enligt den uppdelningsgrund som återfinns i respektive bestämmelse.

Post- och telestyrelsen skall där så är möjligt tillse att statistik i de rapporter och uppföljningar som myndigheten lämnar till regeringen är könsuppdelad och redovisad i tidsserier omfattande de två föregående budgetåren.

Post- och telestyrelsen skall för samtliga anslag, anslagsposter, avgifter och bidrag som myndigheten disponerar lämna prognoser på utvecklingen för åren 2004 till 2007. Ingående överföringsbelopp och balanserat resultat skall beaktas. Av redovisningen skall framgå utfall dittills under året. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten angiven i regleringsbrevet. Redovisningen skall för den anslagsfinansierade verksamheten göras per anslagspost och för den avgiftsfinansierade verksamheten uppdelat per verksamhet. Redovisningen skall ske senast den 20 januari, 8 mars, 5 maj, 9 augusti samt 1 november.1.3Organisationsstyrning

Mål: Post- och telestyrelsen skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering: Post- och telestyrelsen skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

1. Post- och telestyrelsen skall under året bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med IT-säkerhetsincidenter som t.ex. frågor om organisationen av arbetet med varningar och rapporter om IT-säkerhetsincidenter samt i frågor om samhällsviktig informationsinfrastruktur. Uppdraget inkluderar även de internationella aspekterna av frågorna.

2. Post- och telestyrelsen skall redovisa en bedömning av på vilket sätt myndigheten kan bidra till Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor (NCO), kostnaden för detta samt bedömd nytta för den egna verksamheten. Styrelsen skall vidare redovisa en bedömning av på vilket sätt bidraget medför att målet för NCO kan uppfyllas. Redovisning skall ske senast den 12 mars 2004 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

3. Post- och telestyrelsen skall, efter samråd med andra berörda myndigheter, senast den 15 mars 2004 skicka ut riktlinjer till lämpliga myndigheter och organisationer som t.ex. länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan, samverkansorgan och kommuner för hur dessa, till Post- och telestyrelsen, skall redovisa den pågående utbyggnaden av IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet.

4. Post- och telestyrelsen skall senast den 1 april, 1 juli, 1 oktober samt 31 december redovisa en lägesrapport över marknadsutvecklingen avseende tillträdet till accessnätet. Rapporteringen den 1 juli och den 31 december skall även omfatta en redovisning av vidtagna tillsynsåtgärder samt en analys av om den förnyade tillsyn som Post- och telestyrelsen enligt rapporten Konkurrensen i accessnätet (15 maj 2003) vidtagit för att tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2887/2000 av 1 juli och den 18 december 2000 om tillträde till accessnät ger avsedd effekt och leder till en förbättrad konkurrenssituation på denna marknad.

5. Post- och telestyrelsen skall till regeringen senast den 15 april 2004

redovisa och analysera förändringar av servicenivån på posttjänsten i landets alla delar,

redovisa hur tillståndsvillkoren för postoperatörer har efterlevts,

redovisa hur 9 § postförordningen (1993:1709) har efterlevts,

redovisa och analysera konkurrenssituationen på olika delmarknader inom postområdet, särskilt i fråga om hinder för marknadstillträde och de åtgärder som myndigheten vidtagit,

redovisa arten och omfattningen av de klagomål från allmänheten som framförts till postoperatörer och till myndigheten samt

i övrigt bedöma effekten av myndighetens åtgärder och därvid särskilt belysa det befintliga regelverkets ändamålsenlighet.

6. Post- och telestyrelsen skall mot bakgrund av de skyddsintressen som ligger bakom bestämmelserna i artiklarna 12 och 14 i postdirektivet (97/67/EG i dess lydelse enligt direktiv 2002/39/EG) analysera om artiklarna genomförts i svensk rätt på ett ändamålsenligt sätt. Om behov föreligger skall myndigheten föreslå förändringar. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 3 maj 2004.

7. Post- och telestyrelsen skall i samråd med Internetoperatörer och andra intressenter kartlägga vilka funktioner i driften och administrationen av toppdomäner som är av betydelse för en god säkerhet i domännamnssystemet. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 19 maj 2004.

8. Post- och telestyrelsen skall redovisa konkurrenssituationen på olika delmarknader inom området elektronisk kommunikation, däribland tillträde till accessnätet, särskilt i fråga om hinder för marknadstillträde samt redovisa arten och omfattningen av de klagomål som framförts till teleoperatörer och till myndigheten. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 juni 2004.

9. Post- och telestyrelsen skall ta fram ett förslag till hur uppföljningen av de mål för sektorn elektronisk kommunikation som fastställdes genom riksdagens beslut om propositionen Lag om elektronisk kommunikation, m.m. (prop. 2002/03:110, bet. 2002/03:TU6, rskr. 2002/03:228) kan utformas. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 juni 2004.

10. Med ändring av regeringsbeslut den 6 december 2001 och 18 juni 2003 avseende uppdrag att genomföra ett nationellt försök avseende ENUM - en funktion som översätter telefonnummer till Internetbaserade adresser (N2001/3924/ITFoU och N2001/10907/ITFoU) skall Post- och telestyrelsen lämna en delrapport senast den 31 januari 2004 och en slutrapport senast den 30 juni 2004. Slutrapporten bör innehålla analyser, förslag och eventuellt rekommendationer inom följande områden:

vidare internationell omvärldsbevakning,

hur de parallella kommersiella "ENUM-liknande" funktionerna utvecklats,

lösning av frågan angående lämplig huvuddomän,

finansiering vid ett permanent införande av ENUM,

ekonomiska och administrativa rutiner och regler som behövs vid en permanent kommersiell drift av ENUM,

permanent införande av ENUM i Sverige samt

effekten av ENUM.

11. Post- och telestyrelsen skall utreda och lämna förslag till hur information om störningar i elektroniska kommunikationer kan delges organisationer och allmänhet. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 30 juni 2004.

12. Post- och telestyrelsen skall analysera Europeiska kommissionens kommande översyn av hur Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer fungerar samt utvärdera behovet av svenska åtgärder. Uppdraget skall redovisas till regeringen i samband med delårsrapporten för 2003.

13. Post- och telestyrelsen skall göra en beskrivning och analys av det internationella samarbetet på postområdet. Uppdraget skall innefatta en beskrivning av arbetet och de aktuella frågorna i de olika internationella organisationerna på området. Uppdraget skall också innefatta en beskrivning och en analys av hur och av vem de svenska intressena tillvaratas i sammanhanget. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 november 2004.

14. Post- och telestyrelsen skall beskriva och analysera utvecklingen av utbyggnaden av den tredje generationens mobila system. I uppdraget ligger att identifiera hinder avseende etablerandet av infrastruktur, samt att föreslå och vidta åtgärder där det är påkallat. Rapporten skall innehålla en internationell jämförelse och ett europeiskt perspektiv. Uppdraget skall redovisas till regeringen i samband med årsredovisningen för 2004. En delrapport skall lämnas den 30 juni 2004.

15. Post- och telestyrelsen skall analysera förutsättningarna för framväxten av mobila innehållstjänster och utvecklingen av denna marknad. I detta ligger att identifiera eventuella hinder, bl.a. avseende interoperabilitet och betalningslösningar. Myndigheten skall även föreslå och vidta åtgärder där det är påkallat. Rapporten skall innehålla en internationell jämförelse. Uppdraget skall redovisas till regeringen i samband med årsredovisningen för 2004. En delrapport skall lämnas i samband med delårsrapporten 2003.

16. Post- och telestyrelsen skall fortsätta sitt arbete i referensgruppen för kvalificerade elektroniska signaturer, vilken skall utgöra ett kontinuerligt diskussionsforum även för annan elektronisk identifiering med angränsande områden, som t.ex. autentisering och oavvislighet. Arbetet skall redovisas till regeringen i samband med årsredovisningen för 2004.

17. Post- och telestyrelsen skall inom ramen för de mål för 24-timmarsmyndigheten som anges i budgetpropositionen för 2003 redovisa följande till regeringen i samband med årsredovisningen för 2004:

vilka tjänster myndigheten anser bör prioriteras i det fortsatta utvecklingsarbetet,

vilka effektiviseringar de elektroniska tjänsterna bedöms ge upphov till samt

hur myndigheten säkerställer att de elektroniska tjänsterna inte utestänger grupper av medborgare.

18. Post- och telestyrelsen skall ta fram riksfrekvenser för specifika hjälpmedel för personer med funktionshinder, exempelvis hörselhjälpmedel samt verka för att utrymme finns i radiospektrumet för dessa hjälpmedel. Uppdraget skall redovisas till regeringen i samband med årsredovisningen för 2004.

19. Post- och telestyrelsens skall i syfte att ta fram en strategi för tillhandahållandet av tjänster till funktionshindrade inom myndighetens ansvarsområde redovisa en jämförande utvärdering av de tjänster och försöksprojekt som nu tillhandahålls. Inriktningen skall vara att sammansättningen av tjänster i så stor utsträckning som möjligt möjliggör för personer med funktionshinder att ta del av samma tjänsteutbud som andra i befolkningen. Särskild hänsyn skall tas till nya tekniska möjligheter. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 juni 2005.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

37:1Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter (Ramanslag)
Disponeras av Post- och Telestyrelsen6 710 tkr
37:1 ap.1Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter (Ram)6 710 tkr

Disponeras av regeringen0 tkr
37:1 ap.2Till regeringens disposition (Ram)0 tkr


Villkor
37:1 ap.1 Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

Anslagsposten 1 får användas till att

täcka förvaltningskostnader för upphandling av samhällsåtaganden samt åtgärder inom verksamhetsområdena civilt försvar och svåra påfrestningar avseende samverkansområde teknisk infrastruktur,

täcka befarade kundförluster vilka härrör från anslagsfinansierad verksamhet t.o.m. budgetåret 1999,

projekt och uppdrag vilka syftar till att förverkliga delar av den IT-politiska inriktningen avseende tillit och delar av det handlingsprogram som beskrivs i regeringens proposition 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla,

täcka kostnader i samband med att Post- och telestyrelsen följer upp om kassaservicen motsvarar samhällets behov samt

täcka kostnader inom området kvalificerade elektroniska signaturer.37:2Upphandling av samhällsåtaganden (Ramanslag)
Disponeras av Post- och Telestyrelsen153 484 tkr
37:2 ap.1Upphandling av samhällsåtaganden (Ram)153 484 tkr

Disponeras av regeringen0 tkr
37:2 ap.2Till regeringens disposition (Ram)0 tkr


Villkor
37:2 ap.1 Upphandling av samhällsåtaganden

Anslagsposten 1 får användas till utgifter i samband med

upphandling av utsträckt post- och kassaservice till äldre och funktionshindrade i glesbygd,

upphandling av portofri befordran av blindskriftförsändelser,

upphandling av nummerupplysningstjänster och förmedlingstjänster för texttelefoni till funktionshindrade personer,

upphandling av fri sjukvårdsupplysning för texttelefonanvändare,

upphandling, efter behovsprövning, av andra posttjänster och elektroniska kommunikationstjänster som är av särskild vikt för funktionshindrade personer samt

upphandling eller ersättning för särskilda utredningar efter behovsprövning till ett belopp om högst 3 000 000 kr.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
37:1 ap.1201Allt0
37:1 ap.20-0
37:2 ap.10-0
37:2 ap.20-0


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
37:1 ap.237:1 ap.18 000 tkr
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden

Anslag/ap/dp200420052006 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
37:2 ap.1210 000150 00055 528
Belopp angivna i tkr


Villkor

Post- och telestyrelsen bemyndigas att under 2004 ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 210 000 000 kronor under 2005 - 2008.2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Post- och Telestyrelsen23 00037 0000
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Post- och Telestyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 37:1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter ap.1.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Elektronisk kommunikation10 600-200220 700226 400-5 7004 700
Post2 3001 10017 30019 000-1 7001 700
RTTE2 9002 2006 8008 000-1 2003 900
Elektroniska signaturer005500
Summa15 8003 100244 805253 405-8 60010 300
Belopp angivna i tkr


Villkor
Offentligrättslig verksamhet
Elektronisk kommunikation

Post- och telestyrelsens verksamhet inom verksamhetsgrenen elektronisk kommunikation som bedrivs med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation skall finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Post

Post- och telestyrelsens verksamhet inom verksamhetsgrenen post som bedrivs med stöd av postlagen (1993:1684) skall finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

RTTE

Post- och telestyrelsens verksamhet inom verksamhetsgrenen elektronisk kommunikation som bedrivs med stöd av lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning skall finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Elektroniska signaturer

Post- och telestyrelsens verksamhet inom verksamhetsgrenen informationsteknik som bedrivs med stöd av lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer skall delvis finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten. För den del av verksamheten avseende elektroniska signaturer som inte täcks av avgifter skall Post- och telestyrelsen avräkna anslaget 37:1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter, anslagspost 1.Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Obeställbara brev28110020020000
Totalförsvar25540045 50045 50000
Summa 0045 70045 70000
Belopp angivna i tkr


Villkor
Offentligrättslig verksamhet
Obeställbara brev

För det fall ett öppnat brev innehåller pengar som vid förvaringstidens utgång tillfallit staten skall dessa redovisas mot inkomsttitel 2811, Övriga inkomster av statens verksamhet.

Totalförsvar

Ett beräknat avgiftsuttag för avgifterna avseende verksamheten inom samverkansområdet Teknisk infrastruktur, avseende åtgärder mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid har fastställts till sammanlagt högst 100 000 000 kr under 2004 (prop. 2003/04:1, UO 6, bet. 2003/04:FöU1, rskr. 2003/04:98 och bet. 2003/04:FiU1, rskr. 2003/04:42). Det samlade avgiftsuttaget för 2004 fastställs enligt 37 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation till 50 000 000 kr. Avgifterna skall redovisas mot inkomsttitel 2554, Avgifter för telekommunikation.Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för den avgiftsfinansierade verksamheten är full kostnadstäckning.2.4Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras114 000 tkr


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Ulrica Messing
Ann-Christine Bystedt
Kopia till:

Trafikutskottet, Riksdagen
Försvarsutskottet, Riksdagen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red
Regeringskansliets Revisionskontor/SB
Försvarsdepartementet/CIV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/PP
Kulturdepartementet/ME
Socialdepartementet/ST
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket