Finansdepartementet
Regeringsbeslut56

2003-12-18Statens fastighetsverk
Box 2263
103 16 STOCKHOLMFi 2003/6567 (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Statens fastighetsverk

Riksdagen har beslutat om Statens fastighetsverks verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr.2 , bet. 2003/04:FiU2, rskr. 2003/04:125).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Statens fastighetsverk och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningFastighetsförvaltningInrikes hyresfastigheter, Utrikes hyresfastigheter, Mark, Bidragsfastigheter, Övrigt


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att skapa en effektiv statsför­valtning som i sin helhet känne­tecknas av hög produk­tivitet, god kvalitet och bra service till nytta för besluts­fattare, medborgare och näringsliv.


Verksamhetsområde Fastighetsförvaltning

Mål

En kostnadseffektiv statlig kapital- och fastighetsförvaltning, med rimligt risktagande samt med likvärdig avkastning och service i jämförelse med andra alternativ.


Verksamhetsgren Inrikes hyresfastigheter, Utrikes hyresfastigheter, Mark, Bidragsfastigheter, Övrigt

Mål Fastighetsbestånd

Målet för Statens fastighetsverk är att förvalta viss del av statens fasta egendom, främst delar av det nationella kulturarvet.

 1. Statens fastighetsverk skall förvalta varje fastighet inom respektive verksamhetsgren på ett för staten ekonomiskt effektivt sätt så att tillgångarnas värde bibehålls och om möjligt ökas. God resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet skall eftersträvas. Förvaltningen skall bidra till att fastigheternas värden bevaras på en långsiktigt lämplig nivå för ägaren och brukaren.

 2. Statens fastighetsverk skall på sikt minska underskottet vad avser bidragsfastigheter.

 3. Statens fastighetsverk skall förvalta skogs- och markområden på ett för staten ekonomiskt effektivt sätt och i tillämpliga delar bedriva ett ekonomiskt skogsbruk utifrån en ekologisk grundsyn.

 4. Kultur- och naturmiljövärden i verkets fastighetsbestånd skall brukas, bevaras och förädlas. Statens fastighetsverk skall verka för att värdena levandegörs av lämplig myndighet, institution eller annan aktör.

 5. Verkets hyresgäster skall erbjudas ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler.

 6. Verket skall uppfattas som en serviceinriktad hyresvärd.

Statens fastighetsverk skall iaktta stor öppenhet och föra en aktiv dialog med sina hyresgäster i lokalfrågor. Hyressättning skall ske enligt förordningen (1993:527) om förvaltningen av statliga fastigheter.

Förvaltningen av ändamålsfastigheter skall utgå ifrån att tillgodose en primärverksamhets behov av ändamålsenliga lokaler och optimera hyresgästens nytta av de resurser som läggs på lokalförsörjning. Samtidigt måste krav ställas på att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. I kundnyttan ingår att verket och hyresgästen gemensamt skall upprätta underhållsplaner för de olika objekten. Neddragning av underhåll av fastigheterna skall inte ske för att frigöra medel för hyresgästen så att fastigheternas långsiktiga användning hotas. Verket skall skapa möjligheter att särskilja drift- och underhållskostnaden i hyressättningen.

Vidare gäller för ändamålsfastigheter att de olika hyresdelarna öppet skall redovisas, både de som avser drift och underhåll och de olika komponenterna som ingår i kapitalkostnaderna. Större underhållsåtgärder skall planeras i samråd med hyresgästen. Verket måste när kostnadseffektiviteten bedöms beakta dels statens kostnad för det kapital som tillförts fastigheterna, dels inflations- och ränterisk och dels drift- och underhållsinsatser.

Statens fastighetsverk skall, med de begränsningar som följer av verkets ansvar för en fastighets långsiktiga och kulturhistoriska värde, i möjligaste mån tillmötesgå en hyresgästs önskemål om hur ansvaret för drift och underhåll av en fastighet skall fördelas.

Avkastningskrav och soliditet

Statens fastighetsverk skall i sin verksamhet uppnå ett resultat efter finansiella poster motsvarande en avkastning på genomsnittligt myndighetskapital på 6,7 procent. Uppnådd avkastning beräknas på resultat för samtliga verksamhetsgrenar exklusive bidragsfastigheter. Donationsmedel är, om inget annat anges i donationsförordnandet, undantaget avkastningskrav. (Avkastningskravet beräknas utifrån statens utlånings- och garantiränta och riskpremie vid given soliditet och är baserad på CAPM.) Avkastningskravet omprövas årligen utifrån aktuell soliditet. Statens fastighetsverks soliditet skall på sikt reduceras från för närvarande 43 procent till 35 procent.

Den del av myndighetskapitalet som avser bidragsfastigheter samt jord och skog utan avkastningsförmåga skall undantas från avkastningskrav och redovisas som icke avkastningspliktigt kapital.

Bidragsfastigheter

Bidragsfastigheterna får för budgetåret 2004 belasta resultatet med högst 180 000 000 kronor baserat på en fastställd budget.


Återrapportering Fastighetsbestånd

Statens fastighetsverks insatser för att uppnå målen för fastighetsbe­ståndet skall redovisas och kommenteras.

Statens fastighetsverk skall i årsredovisningen utöver vad som sägs i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag m.m. redovisa

 • det ingående respektive utgående bokförda värdet av fastigheterna inom respektive verksamhetsgren,

 • eventuella förändringar i fördelning av tillgångar på de olika verksamhetsgrenarna jämfört med tidigare år,

 • för inrikes- respektive utrikes hyresfastigheter de totala kostnaderna för drift, underhåll och administration,

 • relevanta kostnader per kvadratmeter,

 • motsvarande för mark och bidragsfastigheter med relevanta mått.

I redovisningen skall anges vilken typ av åtgärder som ingår i drift, underhåll och administration.

Statens fastighetsverk skall i sin årsredo­visning under varje verksamhetsgren redovisa investeringar och avyttringar under året med angivande av total investerings­kostnad och försäljningsintäkt. Vad gäller investeringar skall verket redovisa hur stora andelar som lånefinansierats respektive finansierats på annat sätt. Kostnader för central administration skall ingå under respektive verksamhetsgren.

Statens fastighetsverk skall dels i delårsrapporten, dels i sin årsredovisning lämna resultatrapporter för respektive verksamhetsgren. Rapporterna skall utformas som detaljerade resultaträkningar t.o.m. posten rörelseresultat före finansiella poster. De skall vidare möjliggöra jämförelser över tiden av enskilda intäkts- och kostnadsposter. Förändringar som innebär ökningar eller minskningar på mer än 10 % skall kommenteras särskilt.

Statens fastighetsverk skall i årsredovisningen för 2004 redovisa förändringar i beståndet av bidragsfastigheter. Såväl nytillkomna bidragsfastigheter som omklassificeringar från bidragsfastigheter till inrikes hyresfastigheter skall redovisas. Vidare skall Statens fastighetsverk redovisa vilka åtgärder som under året vidtagits för att minska underskottet för bidragsfastig­heter samt effekterna av dessa åtgärder.

Statens fastighetsverks delårsrapport skall, utöver vad som anges i 8 kap. 1 § förord­ningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, även innehålla en finansieringsanalys och resultatredovisning samt lämpliga nyckeltal för att belysa verkets finansiella utveckling. Rapporten skall innehålla en kort sammanfattning av avslutade och pågående investeringar samt avyttringar gjorda under första halvåret. Vidare skall intäkter och kostnader per verksamhetsgren framgå samt en prognos för helåret.

Statens fastighetsverk skall i en särskild rapport kvartalsvis redovisa lämpliga nyckeltal för att belysa verkets finansiella ställning.

Statens fastighetsverks resultaträkning och finansieringsanalys skall utformas på ett sätt som möjliggör jämförelse med andra fastighets­förvaltande myndigheter och statliga fastighetsfövaltande aktiebolag.


Mål Kundundersökning

Statens fastighetsverk skall 2005 och därefter vartannat år utföra en kundundersökning. Kundundersökningen skall utröna hur hyresgästerna uppfattar fastighetsförvaltningen för verksamhetsgrenarna Inrikes och Utrikes hyresfastigheter. Målet är att kundernas totala bedömning av verket som hyresvärd, mätt som resultatet av Nöjd-kund-index (NKI), skall uppgå till minst 70.


Återrapportering Kundundersökning

Statens fastighetsverk skall i årsredovisningen för år 2005 redovisa resultatet av undersökningen.


Övrigt

Statens fastighetsverk har rätt att bedriva uppdragsverksamhet i anslutning till sin verksamhet.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Statens fastighetsverk skall i samband med budgetunderlaget avseende budgetåret 2005 redovisa en investeringsplan för kommande treårsperiod avseende påbörjade och planerade byggnadsprojekt. Objekt där investeringskostnaden överstiger 20 000 000 kronor skall redovisas i underlaget, mindre objekt får behandlas samlat.

2. Statens fastighetsverk skall i sin årsredovisning lämna en särskild redovisning av kostnaderna för underhålls- och restaureringsarbetena för de kungliga slotten och rikets fästningar.

3. Regeringen har givit Statens fastighetsverk uppdraget att verka för ett ökat samarbete mellan statliga myndigheter som förvaltar fastigheter vad avser arkitektonisk och kulturhistorisk kvalitetssäkring. Verket skall verka för att de statliga målen i den av regeringen utarbetade handlingsplanen för arkitektur, formgivning och design uppnås.

Statens fastighetsverk skall i sin årsredovisning redovisa en sammanfattning av verkets insatser och resultat inom området arkitektur, formgivning och design.

4. Statens fastighetsverk skall vart fjärde år, med början i årsredovisningen för år 2006, rapportera sina insatser i samband med dialogprojektet Bygga, bo och förvalta för framtiden inom ramen för den överenskommelse som undertecknats av regeringen och ett antal privata och offentliga aktörer inom bygg- och fastighetssektorn.

Investeringsplan

Vid investeringar där den beräknade utgiften överstiger 20 000 000 kronor skall verket överlämna frågan till regeringen för prövning.

Följande investeringsplan skall gälla för Statens fastighetsverk under perioden 2004 - 2006 (mkr)

Anskaffat 2002

Prognos 2003

Budget 2004

Beräknat 2005

Beräknat 2006

Inrikes

391

518

393

412

359

Utrikes

58

43

23

20

20

Mark

6

21

12

7

4

Summa investeringar

455

582

428

439

383

Lån

455

582

428

439

383

Summa finansiering

455

582

428

439

383

Återrapportering

Statens fastighetsverk skall i delårsrapporten samt i årsredovisningen redovisa investeringsutfallet jämfört med den fastställda investeringsplanen. Avvikelser från planen, för objekt där investeringen överstiger 20 000 000 kronor, vad gäller utgifter och tidsförhållanden skall kommenteras.1.3Organisationsstyrning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Statens fastighetsverk skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

1. Statens fastighetsverk skall i samarbete med Fortifikationsverket ta fram lämpliga nyckeltal som kan användas för att beskriva verksamhetens utveckling över tiden. Arbetet skall redovisas till regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 21 maj 2004 i en gemensam rapport.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Statens fastighetsverk75 000200 0006 700 000
Belopp angivna i tkr


Villkor
Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Finansiering av anläggningstillgångar som används i den egna verksamheten

Statens fastighetsverk disponerar under budgetåret 2004 en låneram på 75 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för finansiering av anläggningstillgångar som används i den egna verksamheten.


Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

Finansiering av fastigheter

Statens fastighetsverk disponerar under budgetåret 2004 en låneram (övrig kredit) på 6 700 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsverksamhet
Inrikes fastigheter541 000454 0001 445 000961 000484 0001 479 000
Utrikes fastigheter164 183175 000330 000164 000166 000505 183
Mark9 93912 00079 00069 00010 00031 939
Bidragsfastigheter-177 725-189 00044 000224 000-180 000-546 725
Räntor och Övrigt-315 000-361 0004 000380 000-376 000-1 052 000
Uppdrag5601001 000800200860
Summa222 95791 1001 903 0001 798 800104 200418 257
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens fastighetsverks verksamhet skall finansieras med inkomster från fastighetsförvaltningen. Hyressättning för fastighetsbeståndet samt övriga avgifters storlek bestäms av Statens fastighetsverk, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna från verksamheten får disponeras av verket. Skadestånd, försäkringsersättningar och motsvarande ersättningar får också disponeras av verket.

Statens fastighetsverk skall den 15 maj, den 15 september respektive den 15 november 2003 betala in en fjärdedel av det budgeterade resultatet, som framgår av ovanstående tabell, efter avdrag för underskottet i Bidragsfastigheter och donationer. Den fjärde inbetalningen skall utgöra skillnaden mellan det belopp som motsvarar avkastningskravet för året, med angivna begränsning, och gjorda inbetalningar, och skall betalas senast när årsredovisningen levereras till regeringen. Inbetalningen skall redovisas mot inkomsttitel 2215 Överskott av fastighetsförvaltning, undertitel 01 Överskott från Statens fastighetsverk.

Medel motsvarande avskrivningarna på fastighetsbeståndet år 2004 skall betalas till statsverkets checkräkning och redovisas mot inkomsttitel 5121 Amortering på statskapital. Betalning skall ske senast när årsredovisningen har levererats till regeringen.

Vid försäljning av invärderade fastigheter skall belopp motsvarande tillgångens bokförda värde (nedskrivningen) betalas in till statsverkets checkräkning senast när årsredovisningen levereras till regeringen och redovisas under inkomsttitel 5121 Amortering på statskapitalet. Statens fastighetsverk skall skriva ned statskapitalet med samma belopp. Statens fastighetsverk skall leverera in eventuellt överskott.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

1. Med undantag för bidragsfastigheter skall Statens fastighetsverks nyinvesteringar lånefinansieras. Statens fastighetsverk medges undantag från 6 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) genom att summan av balansräkningens lån för investeringar plus myndighetskapital inte behöver överensstämma med tillgångarnas bokförda värde. Vidare får Statens fastighetsverk själv välja andra tidpunkter för amortering och upptagande av lån samt avstämning än de i andra stycket angivna tidpunkterna.

2. Bestämmelserna i 5 kap 1 § i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skall inte gälla Statens fastighetsverks bidragsfastigheter. Därmed betraktas kapitalutgifter för bidragsfastigheterna inte som en anläggningstillgång och förbättringsåtgärder behöver inte lånefinansieras utan belastar årets resultat.

3. Bestämmelserna i 10 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. skall inte gälla för Statens fastighetsverk. Inom ramen för sitt förvaltningsuppdrag och inom ramen för de ekonomiska resurser som myndigheten förfogar över får Statens fastighetsverk i stället besluta om investeringar och förvärv när den beräknade utgiften för anskaffningen inte överstiger 20 000 000 kronor per projekt och detta är redovisat i investeringsplanen. Om den beräknade utgiften överstiger 20 000 000 kronor skall verket överlämna frågan till regeringen för prövning.

4. Statens fastighetsverk får med stöd av 16 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. besluta om överföring av förvaltningsansvaret mellan Statens fastighetsverk och andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om överföringen och om villkoren för överföringen, och då marknadsvärdet för egendomen inte överstiger 20 000 000 kronor. Verket skall i årsredovisningen återrapportera antalet sådana överföringar och värdet på respektive fastighet.

5. Statens fastighetsverks delårsrapport för första halvåret 2003 skall, utöver vad som anges i 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, även innehålla en finansieringsanalys.

På regeringens vägnar

Bosse Ringholm
Monica Lundberg
Kopia till:

Riksdagen/Finansutskottet
Riksrevisionen
Utbildningsdepartementet
Kulturdepartementet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/RoB