Kulturdepartementet
Regeringsbeslut30

2003-12-11Livrustkammaren/Skoklosters slott/ Hallwylska museet
Slottsbacken 3
111 30 STOCKHOLMKu2003/2590/Sam (delvis), m.fl.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet

Riksdagen har beslutat om Livrustkammaren, Skoklosters slott, Hallwylska museets verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1 utg.omr. 17, bet. 2003/04:KrU1, rskr. 2003/04:87).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Livrustkammaren, Skoklosters slott, Hallwylska museet och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikMuseer och utställningarBevarande
Förmedling
Kunskapsuppbyggnad


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Kulturpolitik

Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

  • att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

  • att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

  • att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

  • att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

  • att bevara och bruka kulturarvet,

  • att främja bildningssträvandena samt

  • att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.


Målet för Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten skall utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

Livrustkammren, Skokloster slott och Hallwylska museets verksamhet skall redovisas enligt följande indelning i verksamhetsgrenar:

- bevarande,

- förmedlning,

- kunskapsuppbyggnad.

Resultatet skall redovisas för såväl myndigheten som helhet som per museum.


Verksamhetsområde Museer och utställningar

Verksamhetsgren Bevarande

Mål 1

Målet är att förbättra förutsättningarna för samlingarnas långsiktiga bevarande. Arbetet med samlingarna skall bedrivas utifrån en vårdplan samt en långsiktig policy för insamling och gallring av föremål. Myndigheten skall registrera, dokumentera, digitalisera och vårda samlingarna.


Återrapportering

Resultatet skall redovisas och bedömas enligt kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår. Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet skall bl.a. redovisa:

- samlingarnas omfattning och innehåll,

-magasinssituationen.


Verksamhetsgren Förmedling

Mål 1

Målet är att öka tillgängligheten till samlingarna och nå fler och nya besökare. Samlingarna skall göras tillgängliga i hela landet, t ex genom presentationer på Internet, vandringsutställningar, depositioner och utlån. Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet skall nå besökare från hela landet. Åtgärder skall vidtas för att öka tillgängligheten för funktionshindrade.


Återrapportering

Resultatet skall redovisas och bedömas enligt kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår. Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet skall bl a redovisa:

- antal besökare med uppskattning av fördelning på kön och ålder.


Mål 2

Målet är att vidareutveckla den pedagogoiska verksamheten i direkt kontakt med bl. a. skola samt universitet och högskola.


Återrapportering

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa.


Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål 1

Målet är att Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet genom kunskapsuppbyggnad grundad på forskning och i samverkan med andra skall bidra till ny kunskap inom sitt ämnesområde. Särskilt avseende skall fästas vid samarbete med universitet och högskolor, skolor och andra museer.


Återrapportering

Resultatet skall redovisas och bedömas enligt kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår samt omfatta såväl intern som extern verksamhet.

Myndigheten skall särskilt återrapportera de åtgärder som vidtagits för att förmedla de tre museernas specialistkompetens inom sina ansvarsområden till forskare, allmänhet och övriga museer.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet skall särskilt beakta kulturarvets betydelse för en demokratisk samhällsutveckling.

Återrapportering

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet skall redovisa åtgärder som vidtagits i museernas interna och externa verksamhet för att uppnå målet.

2. Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2003 respektive 2004 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse det anslag som Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd enligt de anvisningar de lämnar.

3. Inom ramen för den nationella och tvärsektoriella storstadspolitiken (prop. 1997/98:165), som nu omvandlas till ordinarie strukturer, skall myndigheten redovisa sin samverkan med kommuner, andra myndigheter, institutioner och aktörer i övriga samhällssektorer som omfattas och berörs av storstadspolitiken.

4. Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet skall återrapportera former för internationellt samarbete och inom vilka områden det huvudsakligen ägt rum.

5. Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet skall redovisa myndighetens totala lokalkostnader för 2004 i en särskild rapport till regeringen senast den 1 mars 2005. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till respektive hyresvärd.1.3Organisationsstyrning

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Livrustkammaren, Skokloster slott och Hallwylska museet skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet skall till Kulturdepartementet redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 till och med 2007 för det anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- tisdagen den 20 januari 2004,

- måndagen den 8 mars 2004,

- onsdagen den 5 maj 2004,

- måndagen den 9 augusti 2004,

- måndagen den 1 november 2004.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:28Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)
Disponeras av Livrustkammaren/Skoklosters slott/ Hallwylska museet33 517 tkr
28:28 ap.5Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet (Ram)33 517 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:28 ap.51 006-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Livrustkammaren/Skoklosters slott/ Hallwylska museet2 5004 530
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Livrustkammaren/Skoklosters slott/ Hallwylska museets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 28:28 Centrala museer: Myndigheter ap.5.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter0012 000012 00012 000
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet får mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, med undantag för de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet skall i årsredovisningen för 2004 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.2.4Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras2 500 tkr


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Marita Ulvskog
Matilda Berggren
Kopia till:

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regerinskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Svenska museiföreningen