Kulturdepartementet
Regeringsbeslut24

2003-12-11Svenskt biografiskt lexikon
Box 12536
102 29 STOCKHOLMKu2003/2590/Sam (delvis), m.fl.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Svenskt biografiskt lexikon

Riksdagen har beslutat om Svenskt biografiskt lexikons verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1 utg.omr. 17, bet. 2003/04:KrU1, rskr. 2003/04:87).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Svenskt biografiskt lexikon och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikArkivFörmedling
Kunskapsuppbyggnad


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Kulturpolitik

Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

  • att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

  • att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

  • att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

  • att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

  • att bevara och bruka kulturarvet,

  • att främja bildningssträvandena samt

  • att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.


Målet för Svenskt biografiskt lexikon är att ge ut publikationen Svenskt biografiskt lexikon och därigenom sprida kunskap om svensk personhistoria.

Verksamhetsgrenar

Svenskt biografiskt lexikons verksamhet skall redovisas enligt indelning i följande verksamhetsgrenar:

-förmedling

-kunskapsuppbyggnad


Verksamhetsområde Arkiv

Verksamhetsgren Förmedling

Mål

Målet är att öka tillgängligheten till materialet för fler och nya grupper.


Återrapportering

Svenskt biografiskt lexikon skall redovisa

- antal publicerade häften respektive färdigställda CD-ROM,

- antal sålda, tryckta respektive digitalt publicerade exemplar fördelade på köpare av olika kategorier,

- vilka insatser som har gjorts för att marknadsföra myndighetens publikationer,

- en sammanfattande bedömning av de resultat som har uppnåtts.


Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål

Målet är att med gällande vetenskaplig kvalitet ta fram material för publicering av minst ett band vartannat år.


Återrapportering

Svenskt biografiskt lexikon skall redovisa

- antal personartiklar per band,

- antal författare fördelade efter utbildningsnivå respektive yrke,

- antal publicerade häften per år.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet mellan män och kvinnor, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Myndigheten skall särskilt beakta kulturarvets betydelse för en demokratisk samällsutveckling.

Återrapportering

Svenskt biografiskt lexikon skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i den utåtriktade verksamheten för att uppnå målet,

- åtgärder som vidtagits i det interna arbetet för att uppnå målet inom myndigheten.1.3Organisationsstyrning

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Svenskt biografiskt lexikon skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

Svenskt biografiskt lexikon skall till Kulturdepartementet redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 t.o.m. 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar. Prognoserna skall kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- tisdagen den 20 januari 2004,

- måndagen den 8 mars 2004,

- onsdagen den 5 maj 2004,

- måndagen den 9 augusti 2004,

- måndagen den 1 november 2004.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:24Svenskt biografiskt lexikon (Ramanslag)
Disponeras av Svenskt biografiskt lexikon4 230 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:24127-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Svenskt biografiskt lexikon120441
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Svenskt biografiskt lexikons räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 28:24 Svenskt biografiskt lexikon.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter002250225225
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Svenskt biografiskt lexikon får ta betalt för lexikonet. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten.

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Svenskt biografiskt lexikon kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsactal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Svenskt biografiskt lexikon skall i årsredovisningen för 2004 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Svenskt biografiskt lexikon undantas från skyldigheten enligt 1 kap. 3 § och 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag att upprätta och till regeringen lämna delårsrapport.

På regeringens vägnar

Marita Ulvskog
Birgit Gunnarsson
Kopia till:

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd