Kulturdepartementet
Regeringsbeslut19

2003-12-11Statens konstråd
Box 3084
103 61 STOCKHOLMKu2003/2590/Sam (delvis), m.fl.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Statens konstråd

Riksdagen har beslutat om Statens konstråds verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1 utg.omr. 17, bet. 2003/04:KrU1, rskr. 2003/04:87).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Statens konstråd och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikArkitektur, form och designKonstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
Information, pedagogik och utveckling


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Kulturpolitik

Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

  • att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

  • att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

  • att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

  • att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

  • att bevara och bruka kulturarvet,

  • att främja bildningssträvandena samt

  • att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.


Målet för Statens konstråd är att konsten blir ett naturligt och framträdande inslag i samhällsmiljön. Konstrådet skall verka för detta genom att

- förvärva god samtidskonst till statens byggnader och andra lokaler för statlig verksamhet,

- när det bedöms som kulturpolitiskt angeläget medverka till att konst tillförs även andra gemensamma miljöer än sådana som brukas av staten,

- sprida kunskaper om konstens betydelse för en god samhällsmiljö.


Verksamhetsområde Arkitektur, form och design

Verksamhetsgren Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön

Mål 1

Målet är att i samverkan med statliga och andra fastighetsägare berika den gemensamma miljön med fast konst. Förvärv och placering av konst i samband med byggande för statlig verksamhet skall prioriteras. Vid konstsatsningar i offentliga miljöer som inte brukas av staten skall fast konst till bostadsområden samt till skolor och andra miljöer för barn och ungdom prioriteras. Kvalificerade uppdrag skall spridas till många konstnärer. Vissa förvärv skall göras hos ateljéer för textil konst.


Återrapportering

Statens konstråd skall redovisa

- antal konstprojekt fördelade på statligt respektive icke-statligt lokalbruk samt andra relevanta kategorier i förhållande till målet. Återrapportering inom området barn och ungdom skall även tillställas Ungdomsstyrelsen,

- kostnader per projekt, med angivande av konstens andel av totalkostnaden samt kostnadsfördelningen mellan Konstrådet och fastighetsägaren,

- antal placerade verk och fördelning av kostnader mellan fast och lös konst,

- en kortfattad beskrivning av olika samarbetsformer och förvaltnings-överenskommelser,

- geografisk fördelning av projekten,

- arvodeskostnader och andra kostnader för projektledare och tillfälliga konsulter,

- vilka konstnärer som anlitats,

- antal konstverk förvärvade hos ateljéer för textil konst, med angivande av kostnad per verk.

Resultaten skall analyseras och bedömas av myndigheten.


Mål 2

Målet är att tillgodose statliga myndigheters ansökningar om konst till befintliga lokaler. Väntetiden för dessa ansökningar bör inte överstiga ett år.


Återrapportering

Statens konstråd skall redovisa

- antal ansökningar om konst till befintliga lokaler som antagits respek­tive avslutats under året,

- antal ansökningar vars väntetid överstiger ett år,

- antal placerade konstverk,

- kostnader för konst samt arvoden och andra kostnader för projektle­dare och tillfälliga konsulter.

Resultaten skall analyseras och bedömas av myndigheten.


Mål 3

Målet är att förvärv av konst skall göras över hela landet samt att utpla­cering av inköpt konst skall ske inom tre år efter förvärvet.


Återrapportering

Statens konstråd skall redovisa

- antal verk som köpts in fördelat på kategorier,

- inköpens geografiska fördelning,

- antal verk i lager samt antal verk som lagerhållits längre än tre år.


Verksamhetsgren Information, pedagogik och utveckling

Mål 1

Målet är att öka intresset för och kunskapen om offentlig konst hos allmänheten och hos samarbetsparter genom informationsinsatser och konstpedagogiska initiativ.


Återrapportering

Statens konstråd skall redovisa

- fördelning av informationsinsatser på olika kategorier,

- resultatet av konstpedagogiska insatser med angivande av inriktning och målgrupper. Återrapportering inom området barn och ungdom skall även tillställas Ungdomsstyrelsen,

- kostnader för informationsinsatser och konstpedagogik.

Resultaten skall analyseras och bedömas av myndigheten.


Mål 2

Målet är att Statens konstråd som största beställare av offentlig konst i landet skall främja förnyelse och utveckling inom området.


Återrapportering

Statens konstråd skall redovisa

- antal projekt och andra insatser med särskild inriktning på förnyelse och utveckling inom den offentliga konsten,

- former för och exempel på förmedlandet av dessa erfarenheter till andra intressenter inom den offentliga konsten.

Resultaten skall analyseras och bedömas av myndigheten.


Mål 3

Målet är att medverka till en gynnsam utveckling inom arkitektur-, form- och designområdet i enlighet med de av riksdagen beslutade målen för statens engagemang i arkitektur, formgivning och design (prop. 1997/98:117, bet. 1997/98:KrU14, rskr. 1997/98:225).


Återrapportering

Statens konstråd skall redovisa hur myndigheten medverkat till främjandet av arkitektur-, form- och designområdet.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av social jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.

Återrapportering
Statens konstråd skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i den utåtriktade verksamheten för att uppnå målet,

- åtgärder som vidtagits i det interna arbetet för att uppnå målet inom myndigheten.

2. Statens konstråd skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2003 respektive 2004 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar de lämnar.

3. Inom ramen för den nationella och tvärsektoriella storstadspolitiken (prop. 1997/98:165), som nu omvandlas till ordinarie strukturer, skall Statens konstråd redovisa sin samverkan med kommuner, andra myndigheter, institutioner och aktörer i övriga samhällssektorer som omfattas och berörs av storstadspolitiken.

4. Statens konstråd skall redovisa resultatet av sina verksamhetsgrenar, uppdelat på kvinnor och män.

5. I enlighet med avtal om ersättning för utställning av konstverk mellan staten och berörda konstnärsorganisationer skall statliga organ betala upphovsman ersättning för utställning av konstverk som befinner sig i upphovsmannens ägo, s.k. utställningsersättning.

Statens konstråd skall mot bakgrund av gällande avtal redovisa antalet utställningar och deras omfattning samt utbetalade ersättningar till upphovsmän i samband med utställningarna.1.3Organisationsstyrning

1. Statens konstråd skall varje halvår lämna en redogörelse till regeringen för gjorda åtaganden inom ramen för rådets beställningsbemyndigande under anslaget Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön, anslagspost 1. Redogörelsen skall även innehålla en prognos avseende kommande beställningar och inköp under budgetåret.

2. Statens konstråd skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Statens konstråd skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

Statens konstråd skall till Kulturdepartementet redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 t.o.m. 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- tisdagen den 20 januari 2004,

- måndagen den 8 mars 2004,

- onsdagen den 5 maj 2004,

- måndagen den 9 augusti 2004,

- måndagen den 1 november 2004.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:14Statens konstråd (Ramanslag)
Disponeras av Statens konstråd7 380 tkr

28:15Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön (Ramanslag)
Disponeras av Statens konstråd36 533 tkr
28:15 ap.1Förvärv av konst för den gemensamma miljön (Ram)36 533 tkr


Villkor
28:15 ap.1 Förvärv av konst för den gemensamma miljön

- Av anslagsposten skall lägst 700 000 kronor användas för inköp och beställningar hos ateljéer för textil konst. I beloppet ingår inte konsult- och konstnärsarvoden.

- Inom verksamhetsgrenen konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön skall i genomsnitt minst 90 procent av kostnaderna för konstprojekt och konstansökningar avse direkta kostnader (fakturabelopp och kontraktsbelopp) för konstverken.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:14221-0
28:15 ap.11 827-0


2.1.4Bemyndiganden

Anslag/ap/dp200420052006 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
28:15 ap.110 0005 0005 000
Belopp angivna i tkr


Villkor

Statens konstråd bemyndigas att under 2004 beställa konstverk som inklusive tidigare åtaganden medför utgifter på högst 10 000 000 kronor under 2005-2007.2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Statens konstråd1 100771
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Statens konstråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 28:14 Statens konstråd.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Verksamhet
Konst i den gemensamma miljön001 0001 00000
Belopp angivna i tkr


Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statens konstråd får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga intressenter för att bekosta gemensamma konstprojekt. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Statens konstråd kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Statens konstråd skall i årsredovisningen för 2004 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Marita Ulvskog
Birgitta Castenfors
Kopia till:

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Bygdegårdarnas riksförbund
Folkets Hus Riksorganisation
Folkparkerna i Sverige
Riksföreningen Våra Gårdar