Justitiedepartementet
Regeringsbeslut35

2003-12-11Integrationsverket
Box 633
60114 NORRKÖPINGJu2003/3495/IM
Ju2003/5507/IM
Ju2003/8344/IM
Ju2003/9915/IM(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Integrationsverket

Riksdagen har beslutat om Integrationsverkets verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 08, bet. 2003/04:SfU2, rskr. 2003/04:85).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Integrationsverket och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

Följande gäller för verksamheten inom Integrationsverkets ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
IntegrationspolitikTillståndet och utvecklingenNationell uppföljning och utvärdering
Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheterNyanlända invandrares etablering
Främja integration


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Integrationspolitik

Mål för 2004
 • Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund,

 • en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund samt

 • en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av samhällets grundläg­gande demokratiska värderingar och som alla oavsett bakgrund skall vara delaktiga i och medansvariga för.


Verksamhetsområde Tillståndet och utvecklingen

Mål

Kunskapen om levnadsvillkor och utvecklingen inom olika samhällsområden ur ett integrationsperspektiv skall öka.


Verksamhetsgren Nationell uppföljning och utvärdering

Mål

Redovisa tillförlitliga och systematiska analyser, uppföljningar och utvärderingar av tillståndet och utvecklingen inom det integrationspolitiska området.


Återrapportering
 • En sammanfattande bedömning av samhällsutvecklingen 2004 i förhållande till de integrationspolitiska målen.

 • En statistikrapport med statistik, relevanta nyckeltal och indikatorer om integration - Fakta om integration. Redovisas senast den 15 mars 2005.

 • En fördjupad analys av tillståndet och utvecklingen inom olika samhällsområden ur ett integrationspolitiskt perspektiv. Områden som skall belysas är arbete, utbildning, boende, folkhälsa samt uppväxtvillkor för barn och ungdomar med utländsk bakgrund. Internationella jämförelser skall göras i relevanta delar. Indikatorer och nyckeltal som kan följas över tiden skall fortsätta utvecklas i samråd med berörda statliga myndigheter. Redovisas senast den 15 mars 2006.

 • En uppföljning av hur nyanlända invandrare (kvinnor, män, flickor och pojkar) har etablerats i samhället i förhållande till målet för introduktionen om egenförsörjning och delaktighet. Uppföljningen bör innehålla en redovisning av resultat på individnivå och en jämförelse mellan kommuner och introduktionsinsatser. Det skall framgå om och hur individuella handlingsplaner används och dess betydelse. Redovisas vid sidan av årsredovisningen.

 • En uppföljning av kommunernas kostnadsutveckling för försörjningsstöd/introduktionsersättning för flyktingar mottagna år 2000. Redovisas vid sidan av årsredovisningen.

 • En uppföljning av hur vissa centrala statliga myndigheter inklusive länsstyrelserna i de tre storstadslänen samt ett antal större kommuner utvecklat sin externa verksamhet i förhållande till integrationspolitikens mål.

 • En analys av tillståndet och utvecklingen vad gäller etnisk och religiös diskriminering, rasism och främlingsfientlighet inklusive antisemitism och islamofobi.

 • Utvecklingen i de bostadsområden som omfattas av lokala utvecklingsavtal med utgångspunkt från databasen Stativ. Redovisas senast den 30 juni 2004.

 • Övrigt relevant kunskapsunderlag som tagits fram under året samt centrala strategier för kunskapsförmedling.


Verksamhetsområde Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Mål

Öka myndigheters, kommuners och andra aktörers förutsättningar att beakta allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund.


Verksamhetsgren Nyanlända invandrares etablering

Mål

Samverka med kommuner och berörda statliga myndigheter, organisationer och andra aktörer samt bistå med kompetens och stöd i syfte att öka förutsättningarna för att nyanlända kvinnors och mäns första tid i Sverige skall ge goda möjligheter till egen försörjning och delaktighet i samhällslivet.


Återrapportering
 • Hur många kommuner som verket träffat överenskommelser med om att ta emot nyanlända invandrare samt vilka kriterier som legat till grund för valet av kommuner. Sekundärflyttningens struktur och omfattning redovisas separat senast den 30 mars 2005.

 • I vilken utsträckning Integrationsverket medverkat vid bosättningen av nyanlända invandrare.

 • Omfattningen av den ekonomiska kompensation som vissa kommuner har möjlighet att få under 2004 för att organiserat ta emot nyanlända invandrare som ursprungligen togs emot i storstäderna eller förortskommuner med liknande situation som i storstadsregionerna.

 • Den genomsnittliga väntetiden från det att begäran om introduktionsplats inkommit till Integrationsverket tills dess att introduktionsplats anvisas i en kommun och till dess mottagning sker i kommunen.

 • Kunskaps- och metodstöd som verket gett kommuner och berörda statliga myndigheter. En bedömning av det utvecklingsarbete som bedrivits bl.a. hur myndighetens insatser i samverkan med Arbetsmarknadsverket, Migrationsverket och Myndigheten för skolutveckling bidragit till nyanlända invandrares egenförsörjning och etablering på arbetsmarknaden. Det skall särskilt framgå hur arbetet med att utveckla metoder för tidig kartläggning och tillvaratagande av yrkes- och utbildningskompetens fortskrider samt hur jämställdhetsperspektivet har förstärkts.


Verksamhetsgren Främja integration

Mål

Ge ändamålsenligt stöd till myndigheter, kommuner, organisationer och andra aktörer för att dessa skall kunna beakta integrationspolitiken i sin verksamhet.


Återrapportering
 • Kunskaps- och metodstöd som verket gett centrala statliga myndigheter, länsstyrelser, större kommuner, organisationer och andra aktörer samt en bedömning av hur verksamheterna påverkats.

 • Insatser som vidtagits för att synliggöra diskriminerande strukturer. En plan för hur arbetet med strukturell diskriminering skall bedrivas skall redovisas senast den 15 maj 2004. En utgångspunkt skall bl.a. vara individärenden hos Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO). Av planen skall också framgå hur slutsatserna från DO:s rapport om diskriminering av romer tillvaratas och beaktas.

 • Insatser som vidtagits för att förebygga och motverka etnisk diskriminering, rasism och främlingsfientlighet i samhället.

 • En redovisning av hur den lokala verksamheten mot diskriminering bedrivits efter den utvärdering som lämnas den 1 april 2004 samt hur verket tillvaratar erfarenhet och kunskap från utvärderingen (se regeringsbeslut 2002-02-07, dnr N2001/11355 m.fl.).

 • En redovisning av hur verksamheten vid Centrum mot rasism genomförts samt synpunkter på riktlinjerna för det statliga stödet skall lämnas senast den 14 november 2004 (se regeringsbeslut 2003-10-02, dnr Ju 2003/6982).

 • Utvecklingsprojekt som initierats och fått stöd. Resultat som det statliga bidraget till etniska organisationer och projektstödet lett till skall lämnas senast den 15 april 2005.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Jämställdhet

Inom samtliga verksamhetsgrenar skall återrapporteringen så långt det är möjligt delas upp på kvinnor och män. Dessutom skall inom samtliga verksamhetsgrenar redovisas om och på vilket sätt de insatser som genomförts bidragit till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

Tillväxtprogram

Integrationsverket skall vara samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd och bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen avseende 2004 enligt närmare anvisningar från NUTEK.

Ungdomspolitiska delmål

Integrationsverket skall senast den 20 februari 2004 redovisa till Ungdomsstyrelsen insatser och effekter för ungdomar med utländsk bakgrund i enlighet med de riktlinjer som regeringen beslutat (se regeringsbeslut 2002-12-05, dnr Ju2002/3367/U).

Folkhälsa

Integrationsverket skall redovisa hur verket beaktar folkhälsan inom sitt verksamhetsområde samt redogöra för vilka insatser som har vidtagits eller kommer att vidtas för att nå det övergripande folkhälsomålet och målen för de elva målområdena i proposition 2002/03:35. Redovisning skall ske till Socialdepartementet och Statens folkhälsoinstitut senast den 31 augusti 2004.

Utgiftsprognoser

Integrationsverket skall för samtliga anslag/anslagsposter som verket disponerar lämna prognoser på anslagets utveckling för åren 2004 och 2005. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Utgiftsprognoserna för anslaget 10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande skall omfatta även år 2006 och 2007. För år 2004 skall dessutom det aktuella ackumulerade utfallet redovisas. Redovisningen skall ske senast den 23 januari, den 12 mars, den 5 maj, den 2 augusti (endast anslaget 10:3), den 13 augusti och den 3 november 2004. Prognosen skall före redovisningen vara avstämd med Migrationsverket.1.3Organisationsstyrning

Kompetenshöjning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Integrationsverket skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006 - 2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

Måluppfyllelse

Integrationsverket skall redovisa hur den egna verksamheten har bidragit till att uppfylla de integrationspolitiska målen

Internationellt engagemang

Integrationsverket skall redovisa verkets internationella engagemang samt hur de internationella erfarenheterna återförts till det nationella arbetet.1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

10:1Integrationsverket (Ramanslag)
Disponeras av Integrationsverket90 767 tkr
10:1 ap.1Integrationsverket (Ram)90 767 tkr

10:2Integrationsåtgärder (Ramanslag)
Disponeras av Integrationsverket44 242 tkr
10:2 ap.1Statsbidrag till organisationer som främjar integration (Ram)26 842 tkr
10:2 ap.2Stöd till insatser för att utveckla introduktionen för nyanlända invandrare (Ram)0 tkr
10:2 ap.3Stöd till insatser för att främja den etniska mångfalden i arbetslivet (Ram)0 tkr
10:2 ap.4Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering (Ram)9 000 tkr
10:2 ap.5Stöd för verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar (Ram)2 400 tkr
10:2 ap.6Stöd till Centrum mot rasism (Ram)5 500 tkr
10:2 ap.7Stöd till Quick Response (Ram)500 tkr

Disponeras av regeringen40 000 tkr
10:2 ap.8Skyddat boende och vissa utbildningsinsatser m.m. för ungdomar som riskerar att utsättas för s.k. hedersrelaterat våld (Ram)40 000 tkr


Villkor
10:2 ap.1 Statsbidrag till organisationer som främjar integration

Anslagsposten avser bidrag enligt förordningen (2000:216) om statsbidrag till organisationer som främjar integration. Av tilldelade medel skall högst 10 000 000 kronor avse organisationsbidrag och högst 10 000 000 kronor avse verksamhetsbidrag. Resterande medel skall fördelas som projektbidrag. Projektområden som skall prioriteras är insatser för att förebygga och motverka främlingsfientlighet och rasism samt för jämställdhet mellan könen.10:2 ap.4 Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering

Från anslagsposten finansieras insatser i enlighet med förordning (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering.10:2 ap.5 Stöd för verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar

Från anslagsposten finansieras insatser i enlighet med förordning (2002:1058) om statligt stöd för verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar.10:2 ap.6 Stöd till Centrum mot rasism

Anslagsposten avser finansiering av Centrum mot rasism. Medlen skall fördelas enligt de riktlinjer regeringen beslutat (se regeringsbeslut 2003-10-02, dnr Ju 2003/6982/IM).10:2 ap.7 Stöd till Quick Response

Anslagsposten avser basfinansiering av Quick Response.10:2 ap.8 Skyddat boende och vissa utbildningsinsatser m.m. för ungdomar som riskerar att utsättas för s.k. hedersrelaterat våld

Från anslagsposten finansieras kostnader för att stimulera inrättande av skyddat boende och vissa utbildningsinsatser m.m. för ungdomar som riskerar att utsättas för s.k. hedersrelaterat våld. Medlen får även avse kostnader för en internationell konferens för erfarenhetsutbyte.10:3Kommunersättningar vid flyktingmottagande (Ramanslag)
Disponeras av Integrationsverket2 094 203 tkr
10:3 ap.1Grundersättning (Ram)88 560 tkr
10:3 ap.2Schablonersättning (Ram)1 659 498 tkr
10:3 ap.3Ersättningar för äldre och funktionshindrade (Ram)156 145 tkr
10:3 ap.4Ersättningar för barn utan egna vårdnadshavare (Ram)70 000 tkr
10:3 ap.5Extraordinära ersättningar (Ram)30 000 tkr
10:3 ap.6Sjukvårdsersättningar (Ram)90 000 tkr


Villkor
10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande

Anslaget avser utgifter enligt bestämmelser i förordningen (1990:927) om statlig ersättning till flyktingmottagande m.m. enligt följande:

Anslagspost Hänvisning till förordningen

1. 9 §

2. 10-13 §§

3. 16 -20 och 37 §§

4. 21 §

5. 26 och 38 §§

6. 34-36 §§10:3 ap.2 Schablonersättning

Utöver anslagna medel på anslagsposten skall till Integrationsverket den sista bankdagen i juni och den sista bankdagen i december 2004, från anslaget 12:3 Migrationspolitiska åtgärder, anslagsposten 6, överföras belopp som motsvaras av under respektive halvår mottagna antal organiserat överförda flyktingar multiplicerat med 139 100 kronor.10:3 ap.5 Extraordinära ersättningar

Anslagsposten avser ersättning till kommuner och landsting för extra- ordinära kostnader. Från anslagsposten får även bekostas ekonomisk kompensation till kommuner som organiserat tar emot flyktingar som ursprungligen togs emot i storstäderna eller i förortskommuner med liknande situation som i storstadsregionerna.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
10:1 ap.12 723-0
10:2 ap.10-0
10:2 ap.20-0
10:2 ap.30-0
10:2 ap.40-0
10:2 ap.50-0
10:2 ap.60-0
10:2 ap.70-0
10:2 ap.80-0
10:3 ap.10-0
10:3 ap.2200 420-0
10:3 ap.34 000-0
10:3 ap.45 000-0
10:3 ap.50-0
10:3 ap.60-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Integrationsverket7 5004 508
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Integrationsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 10:1 Integrationsverket ap.1.


2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Mona Sahlin
Eva Cederholm Cars
Kopia till:

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/LED
Utrikesdepartementet/MAP
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/LS
Utbildningsdepartementet/SV
Utbildningsdepartementet/G
Utbildningsdepartementet/S
Näringsdepartementet/A
Näringsdepartementet/NL
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EK
Riksrevisionen
Riksdagens socialförsäkringsutskott
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Migrationsverket
Statens folkhälsoinstitut
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Skolverket
Myndigheten för skolutveckling
Högskoleverket
Ungdomsstyrelsen
Arbetsmarknadsverket
Nutek
Samtliga länsstyrelser
Svenska Kommunförbundet
Landstingsförbundet