Jordbruksdepartementet
Regeringsbeslut20

2003-12-18Statens veterinärmedicinska anstalt
751 89 UPPSALAJo2003/2872(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Statens veterinärmedicinska anstalt

Riksdagen har beslutat om Statens veterinärmedicinska anstalts verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 23, bet. 2003/04:MJU2, rskr. 2003/04:104).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

Statens veterinärmedicinska anstalts verksamhet återfinns inom följande politikområde med tillhörande verksamhetsområde och verksamhetsgrenar.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
DjurpolitikVeterinärmedicinMyndighetsuppgifter
Uppdragsverksamhet
Uppdragsforskning


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Djurpolitik

Mål

Ett gott djurskydd och ett gott djurhälsotillstånd bland djur i människans tjänst och att viltstammarna förvaltas på ett sådant sätt att oacceptabla skador på människor och egendom inte uppstår.


Verksamhetsområde Veterinärmedicin

Mål

En god djur- och folkhälsa bibehålls i landet och beredskapen vid utbrott av smittsamma djursjukdomar fungerar väl.


Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter

Mål

Förekomsten av zoonoser och andra allvarliga infektionssjukdomar hos djur är låg och dess smittämnen är kända.

Forsknings- och utvecklingsarbetet håller en hög nivå och resultaten bidrar till ökade kunskaper om smittor, foder och djurhållning.

För allvarliga djursjukdomar och zoonoser som finns i Sverige

- är sjukdomssituationen dokumenterad

- är beredskapen hög och skadeverkningar vid eventuella utbrott kan begränsas

- medverkar SVA vid upprättande och genomförande av kontroll- och bekämpningsprogram i samarbete med Statens jordbruksverk.

För allvarliga djursjukdomar och zoonoser som inte finns i Sverige

- är sjukdomsfriheten dokumenterad

- är beredskapen för diagnostik och bekämpning effektiv

- är det förebyggande arbetet effektivt så att introduktion motverkas.


Återrapportering

SVA skall redogöra för

- sjukdomssituationen i Sverige och därvid göra jämförelser över tiden och med övriga Europa samt åtgärder som vidtagits för att begränsa zoonoser och andra infektionssjukdomar och dessas skadeverkningar under de senaste fem åren samt kostnader för detta,

- beredskapen mot allvarliga infektionssjukdomar, epizooti- och övrig sjukdomsberedskap, diagnostisk beredskap och vaccinberedskap samt vilka åtgärder som vidtagits för att höja beredskapen under de senaste fem åren och kostnaderna för dessa myndighetsuppgifter,

- den samlade verksamheten för respektive djurslag,

- resistensläget mot antibiotika inom olika former av djurhållning och hur de specifika medlen har använts,

- insatserna på foderområdet såsom att begränsa förekomsten av smittförande toxiska ämnen i foder och kostnaderna därför,

- EU-arbetet och kostnaderna därför och

- hur forsknings- och utvecklingsarbetet då det gäller smittskyddslösningar i kretsloppsamhället, ökad fodersäkerhet och ökad andel ekologisk produktion har fortskridit och hur de specifika medlen har använts.


Verksamhetsgren Uppdragsverksamhet

Mål

Den diagnostiska kompetensen vid SVA är hög genom eget utvecklingsarbete och funktionen som central- och referenslaboratorium.

SVA:s kompetens för förebyggandet och bekämpandet av djursjukdomar är hög genom tillhandahållande av vacciner och eget utvecklingsarbete inom vaccinområdet.


Återrapportering

SVA skall redogöra för uppdragsverksamhetens effekter på myndighetsuppgifterna samt utvecklingen under de senaste åren.


Verksamhetsgren Uppdragsforskning

Mål

Forsknings- och utvecklingsarbetet är målinriktat, av hög kvalitet samt bidrar till att lösa SVA:s myndighetsuppgifter och roll som central- och referenslaboratorium.


Återrapportering

SVA skall redogöra för vilka effekter uppdragsforskningen och deltagande i internationella forskningsprogram har på myndighetsuppgifterna samt utvecklingen de senaste åren.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål

En god kvalificerad service via Internet.

Återrapportering

Redogör för hur myndigheten arbetar för att erbjuda god kvalificerad service via Internet.

SVA skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 t.o.m. 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar den 20 januari, den 8 mars, den 5 maj, den 9 augusti och den 1 november 2004. Prognoserna skall lämnas i systemet Hermes och kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas. Om möjligt skall prognoserna också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiska utfall.1.3Organisationsstyrning

1. SVA skall ha ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet och aktivt analysera konsekvenserna för såväl kvinnor som män av de åtgärder som vidtas. De av SVA formulerade tre specifika målen skall konkretiseras.

Återrapportering: SVA skall i årsredovisningen för år 2004 redovisa slutsatserna av de genomförda konsekvensanalyserna och eventuella effekter de har haft på verksamheten. Vidare skall SVA redovisa vilka olika åtgärder som har vidtagits med anledning av de tre specifika målen vad gäller jämställdhetsarbetet.

2. SVA skall tillgodose samhällets grundläggande behov inom myndighetens ansvarsområde inom samverkansområdet Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva smittämnen, så att säkerheten skall kunna upprätthållas även vid allvarliga kriser i fred eller vid ett väpnat angrepp.

Återrapportering: SVA skall i årsredovisningen redovisa hur anstaltens arbete med beredskapen fortskrider för att säkerställa en god beredskap vid allvarliga epizootiutbrott och hur beroendet av el, tele, IT och ett angrepp med NBC utgör begränsningar för att anstaltens verksamhet skall uppnå en godtagbar förmåga.

3. Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering: SVA skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under år 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under år 2005 respektive åren 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

42:1Statens veterinärmedicinska anstalt (Ramanslag)
Disponeras av Statens veterinärmedicinska anstalt98 419 tkr


Villkor
42:1 Statens veterinärmedicinska anstalt

1. För viltverksamheten får SVA från Kammarkollegiet rekvirera högst 2 550 000 kronor ur viltvårdsfonden för lönekostnader jämte övriga kostnader. Beloppet får rekvireras med hälften den 1 januari 2004 och hälften den 1 juli 2004.

2. Av tilldelat anslagsbelopp skall 2 000 000 kronor disponeras för antibiotikaresistensövervakning.

3. Av tilldelat anslagsbelopp skall 2 000 000 kronor disponeras för medfinansiering av EU:s forskningsprojekt.

4. Av tilldelat anslagsbelopp skall 2 000 000 kronor disponeras för förbättring av kunskapsbasen om smittskyddslösningar i kretsloppssamhället genom forskning och utveckling på området samt för forskning och vetenskapligt utvecklingsarbete på foderområdet i syfte att bistå regeringen och Statens jordbruksverk i arbetet för ökad fodersäkerhet och för att öka andelen ekologisk produktion.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
42:12 953-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Statens veterinärmedicinska anstalt60 00030 640
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Statens veterinärmedicinska anstalts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 42:1 Statens veterinärmedicinska anstalt.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet10 529-5 000194 000194 00005 529
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

SVA:s uppdragsverksamhet skall finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av SVA, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av SVA.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

SVA får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin uppdragsforskning. För sådan verksamhet som fordrar svensk medfinansiering av SVA skall sådan förutsättning finnas innan beslut om medverkan tas. Inkomsterna disponeras av SVA.2.4Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras20 000 tkr


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Lena Sommestad
Urban Johnson
Kopia till:

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Finansdepartementet /BA
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen