Jordbruksdepartementet
Regeringsbeslut15

2003-12-18Livsmedelsverket
Box 622
75126 UPPSALAJo2003/2872(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Livsmedelsverket

Riksdagen har beslutat om Livsmedelsverkets verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 23, bet. 2003/04:MJU2, rskr. 2003/04:104).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Livsmedelsverket och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

Livsmedelsverkets verksamhet återfinns inom följande politikområde med tillhörande verksamhetsområde och verksamhetsgrenar:PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
LivsmedelspolitikSäkra livsmedelRegelarbete
Tillsyn
Information och nutrition
Kunskapsuppbyggnad


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Livsmedelspolitik

Mål

En ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar livsmedelsproduktion.


Verksamhetsområde Säkra livsmedel

Mål

Målet är att alla livsmedel skall vara säkra och att konsumenterna skall ha tillräcklig kunskap om mat och matvanors betydelse för att kunna göra medvetna val.


Återrapportering

En översiktlig bedömning av hur säkra livsmedlen i Sverige är.

En översiktlig bedömning av matvanorna i Sverige.


Verksamhetsgren Regelarbete

Mål

Ett tydligt och enkelt regelverk på livsmedelsområdet som är anpassat till små och stora företags olika förutsättningar.

Att bistå regeringen med underlag, utredningar, analyser och annat stöd i arbetet med livsmedelsfrågor inom EU och i andra internationella fora.


Återrapportering

En redovisning av viktigare insatser på området.

En redovisning av de särskilda insatser som gjorts för att förenkla och modernisera regelverket.

En redovisning av vilka insatser som gjorts för att ta hänsyn till de särskilda förhållanden som gäller för små företag.


Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

En effektiv och likvärdig livsmedelstillsyn i hela landet.

Ett effektivt stöd till och uppföljning av lokala och regionala tillsynsmyndigheter.

En effektiv operativ tillsyn.


Återrapportering

En motiverad bedömning av hur tillsynen i Sverige fungerar samt hur effektiv den är.

En redovisning av utnyttjandet från lokala och regionala tillsynsmyndigheter av Livsmedelsverkets stöd och dess effekter.

En redovisning av kostnaderna och effekterna av den egna operativa tillsynen.

Den genomsnittliga kostnaden i jämförelse med minst föregående år för köttbesiktning, inspektioner av anläggningar och stickprov i kontrollen av bekämpningsmedel och restsubstanser.

En redovisning av genomförda insatser inom området kontroll av GMO-livsmedel och märkningen av dessa.

En redovisning av genomförda insatser inom området kontroll av dricksvatten.


Verksamhetsgren Information och nutrition

Mål

Ett litet antal sjukdomsfall orsakade av dålig hantering av livsmedel.

Bra matvanor och god nutritionsstatus i hela befolkningen, särskilt hos barn och ungdomar.


Återrapportering

En redovisning av vidtagna åtgärder för att uppnå målen samt en bedömning av hur väl de uppfylls med hjälp av indikatorerna för det övergripande målet för folkhälsan samt för relevanta delmål.

En redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att sprida kunskap om sambandet mellan mat, hälsa och miljö.

En redovisning av insatser som vidtagits för att öka intresset och kunskapen hos restaurangföretagare och andra aktörer för att servera hälsosam mat och en bedömning av resultatet av dessa insatser.

En redovisning av övriga viktigare insatser som gjorts inom verksamhetsgrenen.


Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål

Naturvetenskapliga studier, kostvaneundersökningar och vid behov samhällsekonomiska analyser av god kvalitet och hög relevans med direkt koppling till Livsmedelsverkets regelarbete, livsmedelstillsyn och informationsverksamhet.

Att följa utvecklingen inom Livsmedelsverkets ansvarsområde.


Återrapportering

En redogörelse för viktigare insatser på området.

En redovisning av hur man säkerställt att insatserna inom verksamhetsgrenen gett kompetent stöd i tillräcklig omfattning till Livsmedelsverkets övriga verksamhetsgrenar.

Vilka resultat som uppnåtts i studierna om ekologiska livsmedel.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål: Livsmedelsverket skall i sitt arbete ha ett jämställdhetsperspektiv. Beslut som rör individer skall prövas ur ett jämställdhetsperspektiv och konsekvenser av besluten skall analyseras för såväl kvinnor som för män. Livsmedelsverket skall dessutom fortsatt arbeta med att förverkliga de specifika mål som utarbetats tidigare år för att jämställdhetsperspektivet skall genomsyra verksamheten.

Återrapportering: Livsmedelsverket skall redogöra för vilka åtgärder som krävs för att nå de jämställdhetsmål som utarbetats, vilka åtgärder som vidtagits under året och hur man planerar att fortsatt arbeta med jämställdhetsperspektivet.

Mål: Livsmedelsverket skall medverka till att uppfylla målet för politiken för global utveckling: att bidra till en rättvis och hållbar utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 2003/04: UU3).

Återrapportering: Inför regeringens resultatskrivelse till riksdagen 2004 skall Livsmedelsverket senast den 14 maj 2004 rapportera om sin verksamhet inom ramen för den samlade politiken för global utveckling.

Verksamhet inom verksamhetsområdet Civilt försvar under politikområdet Totalförsvar samt verksamhetsområdet Svåra påfrestningar under politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar.

Mål: Målet är att samhällets grundläggande behov inom myndighetens ansvarsområde inom samverkansområdet Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen skall kunna upprätthållas även vid allvarliga kriser i fred eller vid ett väpnat angrepp.

Återrapportering: Livsmedelsverket skall redovisa om och i så fall hur beroendet av el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system, inom ramen för myndighetens sektorsansvar, utgör begränsning för att kunna bibehålla en god fredstida förmåga även vid svåra påfrestningar på samhället i fred eller en godtagbar förmåga vid höjd beredskap. Här avsedd innebörd av begreppen el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system framgår av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap. Livsmedelsverket skall också redovisa om ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör en begränsning för ovan nämnda förmågor.

Livsmedelsverket skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 t.o.m. 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar den 20 januari, den 8 mars, den 5 maj, den 9 augusti och den 1 november 2004. Prognoserna skall lämnas i systemet Hermes och kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. Om möjligt skall prognoserna också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelse kan göras med faktiskt utfall.1.3Organisationsstyrning

Följande skall återrapporteras med en jämförelse av insatserna under föregående år:

- antal ärenden avseende myndighetsutövning gentemot enskilda rättssubjekt samt antalet överklagade beslut som föranleder ändrade beslut.

Mål: Livsmedelsverket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering: Livsmedelsverket skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens ålderstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är tillämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

Mål: Livsmedelsverket skall vara en utvecklad 24-timmarsmyndighet.

Återrapportering: Livsmedelsverket skall redovisa hur man arbetar långsiktigt med att utveckla 24-timmarsmyndigheten.1.4Uppdrag

1. Livsmedelsverket och Fiskeriverket skall utarbeta underlag inför ett svenskt ställningstagande om dioxiner och dioxinlika PCB:er i fisk. En första redovisning av uppdraget skall lämnas till regeringen den 1 mars 2004. Uppdraget skall slutredovisas den 1 oktober 2004.

2. Livsmedelsverket skall senast den 15 mars 2004 redovisa till regeringen vilka åtgärder som vidtagits för att det system för avgiftssättning för tamboskapsslakt som verket föreslagit i en skrivelse till regeringen den 14 november 2002 skall kunna tillämpas från den 1 april 2004.

3. Livsmedelsverket skall senast den 30 juni och den 31 december 2004 redovisa till regeringen en sammanställning över de resultat som lämnats in till Livsmedelsverket från kommunerna på provtagning för salmonella i köttberedningar och maskinurbenat kött. Sammanställningen skall redovisa omfattningen av provtagningen, antalet positiva prover samt avsändande land och anläggning för de partier som testats positivt. Livsmedelsverket skall även analysera innebörden av resultatet och föreslå åtgärder.

4. Livsmedelsverket skall analysera möjligheten till långsiktiga lösningar då det gäller livsmedelsdatabasen. Analysen skall inkludera flerpartslösningar som inbegriper både externa aktörer och livsmedelsmyndigheter i andra nordiska länder. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 oktober 2004.

5. Livsmedelsverket skall vidta åtgärder för att stärka tillsyn och kontroll när det gäller märkning av livsmedel. En redovisning av gjorda insatser skall göras till regeringen i samband med årsredovisningen.

6. Livsmedelsverket och Naturvårdsverket skall i samverkan analysera respektive myndighets ansvar inom området beredskap vid svåra påfrestningar avseende vattenförsörjning. Myndigheterna skall lämna förslag på hur ansvarsfördelningen mellan de centrala myndigheterna kan utformas för att säkerställa beredskapen för hela dricksvattenkedjan inklusive vattentäkt och avloppssystem. Vidare skall tillsynen över beredskapen på området belysas samt förslag lämnas på hur denna tillsyn skall organiseras. Analysen skall beakta relevant arbete inom EU. Samråd skall ske med Krisberedskapsmyndigheten. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 31 december 2004.

7. Livsmedelsverket skall senast den 31 maj 2004 redovisa till regeringen hur regelverket kan ändras och vilka övriga åtgärder som behöver vidtas för att Sverige skall ha möjlighet att beskriva och presentera viner med geografiska beteckningar. Sverige skall kunna delas in i ett eller flera områden för geografisk beteckning på vin samt vilka krav som skall gälla för bordsviner med geografisk beteckning respektive kvalitetsviner från specificerade områden.

8. Livsmedelsverket skall bedöma och förbereda de nationella anpassningar och eventuella undantag som behöver göras från det nya hygienregelverket för att utvecklingen av mobil slakt, småskalig slakt och småskalig livsmedelsförädling skall underlättas. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 31 december 2004.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

43:12Livsmedelsverket (Ramanslag)
Disponeras av Livsmedelsverket144 315 tkr


Villkor
43:12 Livsmedelsverket

Avgiftsinkomster enligt 11 § förordningen (1989:1110) om avgift för livsmedelstillsyn m.m., vilka beräknas uppgå till 14 800 000 kronor, skall redovisas brutto mot anslaget 43:12.

I anslaget ingår 200 000 kronor för deltagande i standardiseringsarbete. Livsmedelsverket skall använda dessa medel, samt övriga medel som verket prioriterar, för uppdrag till den svenska standardiseringsorganisationen rörande standardisering inom Livsmedelsverkets ansvarsområde.

Vissa dioxinkontroller skall genomföras inom ramen för anslaget.

Av anslaget skall minst 2 000 000 kronor användas till studier av ekologiska livsmedel.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
43:124 329-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Livsmedelsverket13 00010 500
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Livsmedelsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 43:12 Livsmedelsverket.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Myndighetsärenden101-14090385213
Tillsyn av livsmedelsanläggningar006 95010 235-3 285-3 285
Vegetabiliekontroll3 536-1 2006 4007 535-1 1351 201
Köttbesiktning-3 3077 100134 640131 8312 8096 602
Animaliekontroll7422008 0898 112-23919
Gränskontroll-2661 4005 5255 928-403731
Dioxinkontroll001 155928227227
§4-intäkter006 0006 00000
Summa8067 360168 849170 607-1 7586 408
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet6351 3005 3246 481-1 157778
Tjänsteexport
Tjänsteexport25202 6402 741-101151
Belopp angivna i tkr


Villkor
Offentligrättslig verksamhet
Tillsyn av livsmedelsanläggningar

Resultatområdet Tillsyn av livsmedelsanläggningar skall finansieras med anslagsmedel till den del som kostnaderna inte täcks av avgifter.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Livsmedelsverket. Avgifternas storlek bestäms av Livsmedelsverket, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Livsmedelsverket får efter prövning i varje enskilt fall dels medge eftergift eller nedsättning av ersättning för undersökning som utförts av verkets laboratorier på begäran av statlig myndighet, dels medge nedsättning av ersättning för annat uppdrag när detsamma avser betydande allmänna hälsorisker eller befinns vara från livsmedelskontrollens synpunkt synnerligen angeläget eller kan förväntas tillföra forskningen på livsmedelsområdet erfarenheter av stor betydelse.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Livsmedelsverket får ta emot bidrag från såväl statliga som från icke-statliga finansiärer. Inkomsterna får disponeras av myndigheten.2.4Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras13 200 tkr


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Lena Sommestad
Cajsa Elfverson
Kopia till:

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Jo-Adm
Jo-Livs
Jo-Livs, Cajsa Elfverson
Jo-Livs, Magnus Därth
Jo-Livs, Fredrik Alfer