Finansdepartementet
Regeringsbeslut66

2003-12-18Statens pensionsverk
Jägargatan 1
851 90 SUNDSVALLFi2003/4157
Fi2003/4628
Fi2003/5779
Fi2003/6567(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Statens pensionsverk

Riksdagen har beslutat om Statens pensionsverks verksamhet för budgetåret 2004 (prop.2003/04:1, utg.omr.2, bet.2003/04:FiU2, rskr.2003/04:125).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Statens pensionsverk och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

Följande gäller för verksamheten inom Statens pensionsverks ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningStatliga arbetsgivarfrågorStatlig pensionsverksamhet m.m.
Pensionsverksamhet på uppdrag
Konkurrensutsatt verksamhet under avveckling


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att skapa en effektiv statsför­valtning som i sin helhet känne­tecknas av hög produk­tivitet, god kvalitet och bra service till nytta för besluts­fattare, medborgare och näringsliv.


Verksamhetsområde Statliga arbetsgivarfrågor

Mål

· Marknadsanpassat, ändamålsenligt och kostnadseffektivt stöd till statliga myndigheter.

· En samordnad statlig arbetsgivarpolitik, som säkerställer att relevant kompetens finns för att åstadkomma efterfrågat resultat.


Verksamhetsgren Statlig pensionsverksamhet m.m.

Mål

Att öka effektiviteten och säkerheten i verksamheten samt att förbättra servicen till statliga myndigheter, tjänstemän och pensionärer


Återrapportering Statlig pensionsverksamhet m.m.

1. Verksamhetens driftskostnader skall jämföras med kostnader för motsvarande tjänster som utförs av andra aktörer på marknaden med liknande verksamhet.

2. Hur myndigheterna, tjänstemännen och pensionärerna bedömer den service SPV lämnar i fråga om tillgänglighet och handläggningstider. Val av metod skall härvid anges.

3. I vilken omfattning har felaktiga utbetalningar skett, vilka åtgärder har felaktigheterna föranlett och vilka ekonomiska konsekvenser har dessa utbetalningar fått. SPV skall göra en analys av de felaktigheter som rapporterats in, var de har uppstått etc.

4. Hur har kostnader, intäkter och saldot av finansiella intäkter och kostnader utvecklats. Utvecklingen och eventuella avvikelser mot regeringens beräknade budget skall analyseras och kommenteras. Balanserat resultat skall också redovisas.


Verksamhetsgren Pensionsverksamhet på uppdrag

Mål

Målet är att generera ett verksamhetsutfall på lång sikt motsvarande minst 6 % av verksamhetens intäkter.


Återrapportering Pensionsverksamhet på uppdrag

1. Hur har kostnader, intäkter och saldot av finansiella intäkter och kostnader utvecklats. Utvecklingen och eventuella avvikelser mot regeringens beräknade budget skall analyseras och kommenteras. Balanserat resultat skall också redovisas. Eventuella förändringar i marknadssituationen skall kommenteras.

2. Utfallet av avkastningskravet under de senaste fem åren dels per år, dels ackumulerat.


Verksamhetsgren Konkurrensutsatt verksamhet under avveckling

Mål

Fullfölja renodlingen av sin roll som administratör av de statliga tjänste-pensionsförmånerna enligt regeringens beslut 2002-03-07


Återrapportering Konkurrensutsatt verksamhet under avveckling

1. Hur har kostnader, intäkter och saldot av finansiella intäkter och kostnader utvecklats. Utvecklingen och eventuella avvikelser mot regeringens beräknade budget skall analyseras och kommenteras. Balanserat resultat skall också redovisas.


2. SPV skall dels i samband med delårsrapporten 2004, dels senast den 31 december 2004 lämna en lägesrapport om renodlingen, den ekonomiska statusen och konsekvenser för personalen.

Kostnader för och intäkter från myndighetens verksamhet skall redovisas per verksamhetsgren.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

SPV skall redovisa hur kvalitetsarbetet på myndigheten fortskrider. Av återrapporteringen skall det framgå i hur stor utsträckning SPV utnyttjat sin möjlighet att meddela föreskrifter i Arbetsgivarverkets författningssamling och eventuella effekter av detta.1.3Organisationsstyrning

Mål

SPV skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

SPV skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha enklar och tydlig kopplinge till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

SPV skall vidare lämna en redogörelse för

- vilka av myndighetens tjänster som tillhandahålls elektroniskt,

- vilka tjänster som man anser bör prioriteras i det fortsatta utvecklingsarbetet,

- i vilken takt dessa tjänster bör utvecklas,

- vilka effektiviseringar de elektroniska tjänsterna ger upphov till, samt

- hur man säkerställer att de elektroniska tjänsterna inte utestänger grupper av medborgare.1.4Uppdrag

- SPV skall, i samband med årsredovisningen, i en särskild skrivelse redovisa hur verket har tillämpat bestämmelserna i 16- 21 §§ förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner m.m. Uppgift skall lämnas om antalet ärenden enligt de angivna paragraferna och om hur många av dessa som bifallits respektive avslagits.

- SPV skall i sin redovisning åstadkomma en särredovisning av inkomster och utgifter som hänförs till PA 03. SPV skall löpande uppmärksamma regeringen på eventuella behov av redovisningsmässig art.

- SPV skall redovisa utgiftsprognoser för samtliga anslag (och anslagsposter) som myndigheten disponerar vid kommande prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfällen och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:11Statliga tjänstepensioner m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Statens pensionsverk7 714 000 tkr
1:11 ap.1Statlig tjänstepensionering (Ram)6 065 000 tkr
1:11 ap.2Premiebefrielse vid vissa ledigheter (Ram)30 000 tkr
1:11 ap.3Särskild löneskatt på pensionskostnader (Ram)1 394 000 tkr
1:11 ap.4Statlig grupplivförsäkring (Ram)90 000 tkr
1:11 ap.5Premieskatt, grupplivförsäkring (Ram)74 000 tkr
1:11 ap.6Statlig personskadeförsäkring (Ram)61 000 tkr


Villkor
1:11 ap.1 Statlig tjänstepensionering

Anslagsposten disponeras av SPV i enlighet med förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner samt för pensionsersättning enligt det statliga trygghetsavtalet eller årlig ersättning enligt äldre bestämmelser.

Reservpensioner eller engångsbelopp som motsvarar reservpensioner till personal i försvarsmakten eller i väg- och vattenbyggnadskåren redovisas under anslagspost 1. Under denna anslagspost redovisas också SPV:s avgifter för biträde vid handläggning av pensionsärenden avseende lärare m.fl. som överförts från statlig reglerade anställningar genom beslut (prop. 1989/90:41, bet. 1989/90:UbU9, rskr. 1989/90:58) om kommunalt huvudmannaskap för lärare m.fl.1:11 ap.2 Premiebefrielse vid vissa ledigheter

Anslagsposten disponeras av SPV för utbetalning av premier till försäkringsgivare, FSO och arbetsgivare när arbetstagare skall tillgodoräknas avgift till dessa vid vissa ledigheter enligt PA 03.1:11 ap.3 Särskild löneskatt på pensionskostnader

Anslagsposten disponeras av SPV enligt förordningen (1991:704) om fastställande av särskild löneskatt på statens pensionskostnader eller annan föreskrift som meddelas av regeringen.1:11 ap.4 Statlig grupplivförsäkring

Anslagsposten disponeras av SPV i enlighet med förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner samt för pensionsersättning enligt det statliga trygghetsavtalet eller årlig ersättning enligt äldre bestämmelser.

Reservpensioner eller engångsbelopp som motsvarar reservpensioner till personal i försvarsmakten eller i väg- och vattenbyggnadskåren redovisas under anslagspost 1. Under denna anslagspost redovisas också SPV:s avgifter för biträde vid handläggning av pensionsärenden avseende lärare m.fl. som överförts från statlig reglerade anställningar genom beslut (prop. 1989/90:41, bet. 1989/90:UbU9, rskr. 1989/90:58) om kommunalt huvudmannaskap för lärare m.fl.1:11 ap.5 Premieskatt, grupplivförsäkring

Anslagsposten disponeras av SPV för utbetalning av särskild premieskatt enligt lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring m.m.1:11 ap.6 Statlig personskadeförsäkring

1. Anslagsposten disponeras av SPV för utbetalning av personskadeersättning m.m. till arbetstagare i statens tjänst i enlighet med bestämmelser som regeringen har meddelat eller kommer att meddela. Ersättning utgår enligt

- förordningen (SAVFS 1990:3) om utbetalning av personskadeersättning

- förordningen (1977:622) om utbetalning av ersättning för arbetsskada i anställning hos staten. (Upphävd genom SFS 1992:1191).

2. Riksförsäkringsverket får rekvirera medel från Statens pensionsverk från denna anslagspost för utbetalning av ersättningar enligt

- lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

- förordningen (SAVFS 1991:22 A3, upphävd genom SAVFS 1993:9 A3) om ersättning för skada till följd av flygolycka.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
1:11 ap.1303 250-0
1:11 ap.21 500-0
1:11 ap.369 700-0
1:11 ap.44 500-0
1:11 ap.53 700-0
1:11 ap.63 050-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Statens pensionsverk53 0009 00025 000
Belopp angivna i tkr


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsverksamhet
Statlig pensionsverksamhet m.m.25 467-9 835164 029180 442-16 413-781
Pensionsverksamhet på uppdrag42 773-3 14293 588100 747-7 15932 472
Summa68 240-12 977257 617281 189-23 57231 691
Belopp angivna i tkr


Villkor
Uppdragsverksamhet
Pensionsverksamhet på uppdrag

Av Pensionsverksamhet på uppdrag utgör Konkurrensutsatt verksamhet under avveckling (tkr) följande:

T.o.m.. 2002: - 7 364

Underskott 2003: - 3 744

Intäkter 2004: 10 185

Kostnader 2004: 12 095

Underskott 2004: - 1 910

Ackumulerat underskott, utgående 2004: - 13 018Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Verksamhet
Statliga pensionsavgifter5211007 695 0007 695 00000
Belopp angivna i tkr


Villkor
Verksamhet
Statliga pensionsavgifter

Premierna redovisas på följande inkomstposter:

premier för

1. statlig tjänstepensionering

2. särskild löneskatt på pensionskostnader

3. statlig grupplivförsäkring

4. premieskatt, grupplivförsäkring

5. statlig personskadeförsäkring

6. administrationskostnader avseende posterna 1 och 3

7. administrationskostnade avseende posten 5

Inkomsterna redovisas av SPV. SPV redovisar de premier, efter avdrag för administrationskostnader, som myndigheterna m.fl. betalar enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

SPV får dels från inkomstposten 6 disponera högst 159 000 000 kronor för administrationskostnader (hänsyn har tagits till balanserat överskott [år 2002] 16 413 000 kr.) till den del ersättningen avser förmåner som administreras av SPV, dels från inkomstposten 7 utbetala motsvarande adminstrationsersättning.

Inkomsterna och utgifterna skall redovisas särskilt i not till resultaträkningen.Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för verksamhetsgrenen Pensionsverksamhet på uppdrag är att generera ett verksamhetsutfall, exkl. ränteintäkter avseende balanserade vinstmedel som på lång sikt motsvarar minst 6 % av verksamhetens intäkter, exkl. ränteintäkter avseende balanserade vinstmedel.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- SPV:s verksamhet skall finansieras med avgifter. Full kostnadstäckning gäller för verksamhetsgrenen Statlig pensionsverksamhet m.m..

- För verksamhetsgrenarna Pensionsverksamhet på uppdrag och Konkurrensutsatt verksamhet under avveckling medges SPV undantag från 5 § avgiftsförordningen (1992:191).

- Avgifternas storlek bestäms av SPV, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen eller för vad som fastställs i särskilda beslut av regeringen.

Övriga bestämmelser

SPV finansierar Nämnden för statens avtalsförsäkringars (NSA) verksamhet. Beräknad budget för NSA är högst 375 000 kr.2.4Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras5 895 000 tkr


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Gunnar Lund
Mari Svensson
Kopia till:

Finansutskottet, Riksdagen
Arbetsmarknadsutskottet, Riksdagen
Riksrevisionen
Riksförsäkringsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsgivarverket
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, RoB-enheten
Socialdepartementet
Näringsdepartementet
Nämnden för statens avtalsförsäkringar