Näringsdepartementet
RegeringsbeslutIII 19

2003-12-04Arbetsmiljöverket
Ekelundsvägen 16
171 84 SOLNAN2003/7428/ARM
N2003/1654/ARM
N2003/5770/ARM
N2003/6190/ARM
N2003/6647/ARM (slutligt)
N2003/8814/BS (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Arbetsmiljöverket (rskr. 2003/04:70)

Riksdagen har beslutat om Arbetsmiljöverkets verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 14, bet. 2003/04:AU1, rskr. 2003/04:70).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Arbetsmiljöverket och nedan angivet anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ArbetslivspolitikArbetsmiljöRegler och standarder
Tillsyn
Internationellt arbete
Arbetsskadestatistik
Information
Partsmedel
ArbetsrättMinskad deltidsarbetslöshet


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Arbetslivspolitik

Mål

Goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män.


Verksamhetsområde Arbetsmiljö

Mål

En arbetsmiljö som förebygger ohälsa och olycksfall, är anpassad till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar samt är utvecklande för individen.


Verksamhetsgren Regler och standarder

Mål

Regler och standarder som effektivt medverkar till att skapa sunda, säkra och utvecklande arbetsmiljöer. Reglerna skall bli tydligare och mer lättillgängliga och koncentreras till sådana områden där regler bedöms som ett effektivt instrument för att förbättra arbetsmiljön.


Återrapportering

Arbetsmiljöverket skall översiktligt beskriva och kommentera verksamheten under året. Av beskrivningen skall bl.a. framgå åtgärder för att göra de nationella reglerna tydligare och mer lättillgängliga för arbetsgivare och andra arbetsmiljöansvariga. Härvid skall särskilt situationen för små och medelstora företag beaktas. Verket skall vidare göra en bedömning av möjligheterna att från svensk sida effektivt hävda arbetsmiljösynpunkter i det internationella och särskilt det europeiska standardiseringsarbetet i framtiden.


Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

En ökning av efterlevnaden av arbetsmiljölagen i synnerhet på de arbetsställen där riskerna för ohälsa och olycksfall är störst.


Återrapportering

Arbetsmiljöverket skall översiktligt beskriva och kommentera insatser och prioriteringar inom tillsynen samt vilken strategi verket tillämpar för att över tid stärka tillsynen. Verket skall även så långt möjligt redovisa en kortfattad bedömning av hur verkets egna insatser respektive yttre faktorer har påverkat resultat och effekter samt hur detta har bidragit till måluppfyllelsen. Häri ligger bl.a. att så långt möjligt ge en sammanfattande beskrivning av arbetsskadeutvecklingen, särskit inom de områden som prioriteras i gällande verksamhetsprogram, grundad såväl på arbetsgivarnas obligatoriska ohälsoredovisningar som på andra källor. Vid bedömningen skall en jämförelse göras baserad på de indikatorer för arbetsmiljön som anges i budgetpropositionen för 2004 i avsnitt 5.5.2 under utgiftsområde 14. Återrapporteringen skall ske i samband med årsredovisningen.

Arbetsmiljöverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller avses vidtas för att förbättra likformighet och samordning av tillsyn och kravställande över landet med hänsyn till såväl rättssäkerhet som effektiv resursanvändning. Regionala skillnader ska belysas. Viktiga analysområden är resursfördelning, resultat, metoder och beslut.

Arbetsmiljöverket skall i huvuddrag redovisa utvecklingen av metoder för tillsynen som är effektiva med hänsyn till kravställande och förändring av arbetsmiljön. Det skall särskilt belysas hur tillsynen kan leda till krav på kontrollerbara åtgärder.

Arbetsmiljöverket skall redogöra för huvuddragen när det gäller inriktning och omfattning av ställda krav, dels i inspektionsmeddelanden, dels i form av förelägganden och förbud.

Arbetsmiljöverket skall översiktligt kommentera de rapporter angående verkets tillsynsverksamhet som kommer att avges från Statskontoret och som Riksrevisionen planerar att avge samt ange de åtgärder från verkets sida som rapporterna kan ge anledning till.


Verksamhetsgren Internationellt arbete

Mål

Bidra till förbättringar i arbetsmiljön.


Återrapportering

Arbetsmiljöverket skall översiktligt kommentera insatser inom olika delar av verksamhetsområdet under året.


Verksamhetsgren Arbetsskadestatistik

Mål

En tillförlitlig och relevant arbetsskadestatistik.


Återrapportering

Arbetsmiljöverket skall översiktligt kommentera verksamheten under året. Av beskrivningen skall bl.a. framgå efterfrågan på statistiken. I den mån det är möjligt skall en översiktlig bedömning göras av statistikens huvudsakliga användningsområden.


Verksamhetsgren Information

Mål

Ökad kunskap hos arbetsgivare, arbetstagare och andra berörda för att kunna medverka till en förbättrad arbetsmiljö. Informationen skall inriktas på de områden där det bedöms vara ett effektivt medel att förbättra arbetsmiljön och där behov finns med hänsyn tagen till information från andra aktörer.


Återrapportering

Arbetsmiljöverket skall översiktligt kommentera insatser inom verksamhetsområdet under året samt redovisa en kortfattad bedömning rörande valet av informationsstrategi. Arbetsmiljöverket skall vidare redogöra för gjorda prioriteringar liksom för grunden för dessa prioriteringar.

Arbetsmiljöverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av resultatet av det uppdrag som lämnats i Arbetsmiljöverkets regleringsbrev för 2003 angående samordning med Arbetslivsinstitutet av informationsinsatser.


Verksamhetsgren Partsmedel

Mål

Bidra till förbättringar i arbetsmiljön genom stöd till viss partsverksamhet inom arbetsmiljöområdet.


Återrapportering

Arbetsmiljöverket skall översiktligt kommentera insatser inom verksamhetsområdet under året. Av beskrivningen skall bl.a. framgå partsmedlens uppdelning på olika slags partsverksamhet, mottagare och syfte. När det gäller stödet till regional skyddsombudsverksamhet skall så långt möjligt framgå verksamhetens fördelning på olika branscher, liksom en översiktlig bedömning av effekten av insatserna.

En översiktlig redovisning skall göras av mottagarnas egna bidrag och insatser inom de verksamhetsområden där partsmedlen används.


Verksamhetsområde Arbetsrätt

Mål

En arbetsrätt som skapar förutsättningar för ett arbetsliv som tillgodoser både arbetstagarnas och arbetsgivarnas behov av flexibilitet, trygghet och inflytande.


Verksamhetsgren Minskad deltidsarbetslöshet

Mål

Att stimulera till minskad deltidsarbetslöshet.


Återrapportering

Återrapportering skall ske i enlighet med regeringens beslut den 18 december 2001 och den 12 juni 2003 om insatser för att minska deltidsarbetslösheten.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Arbetsmiljöverket skall redovisa utgiftsprognoser för 2004 till 2007 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

De antaganden som ligger tillgrund för prognosen skall redovisas. Prognosen skall också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelse kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser lämnas senast

- den 20 januari 2004

- den 8 mars 2004

- den 5 maj 2004

- den 9 augusti 2004

- den 1 november 20041.3Organisationsstyrning
a) Kompetensförsörjning

Mål

Arbetsmiljöverket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Arbetsmiljöverket skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006 - 2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

b) 24-timmarsmyndighet

Återrapportering

Arbetsmiljöverket skall lämna en redogörelse för

- vilka av myndighetens tjänster som tillhandahålls elektroniskt,

- vilka tjänster som man anser bör prioriteras i det fortsatta utvecklingsarbetet,

- i vilken takt dessa tjänster bör utvecklas,

- vilka effektiviseringar de elektroniska tjänsterna ger upphov till samt

- hur man säkerställer att de elektroniska tjänsterna inte utestänger grupper av medborgare.

Arbetsmiljöverket skall lämna en redovisning av planer för utveckling av sådana tjänster som kräver samverkan med andra myndigheter.

c) Uppföljning och utvärdering av arbetsmiljötillsyn

Återrapportering

Arbetsmiljöverket skall vidareutveckla metoder, rutiner och dokumentation för uppföljning och utvärdering av effekterna av tillsynsverksamheten samt nyttja resultatet i tillsynen. Arbetsmiljöverket skall redogöra för vilka resultat som uppnåtts inom utvecklingsarbetet under året och hur verket avser att tillämpa resultaten inom tillsynsverksamheten.

d) Ekonomistyrning

Återrapportering

Hur verket arbetat med förstärka sin ekonomistyrning. Rapporteringen skall ske i samband med årsredovisningen.1.4Uppdrag

Arbetsmiljöverket skall kortfattat redovisa följande:

1. Hur verket arbetat med sektorsansvaret för handikappolitiken under 2004.

2. Verket skall ta fram checklistor för tillsyn av handikappfrågor enligt arbetsmiljölagen. Uppdraget skall redovisas i samband med årsredovisningen.

3. Hur verket identifierar sin roll inom folkhälsoområdet och hur verkets insatser bidrar till uppfyllandet av det övergripande folkhälsomålet. Redovisning under denna punkt skall ske till Regeringskansliet (Socialdepartementet) och Statens Folkhälsoinstitut senast den 31 augusti 2004.

4. Arbetsmiljöverket skall redovisa en bedömning av på vilket sätt myndigheten kan bidra till Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor (NCO) samt vilken kostnad och nytta för den egna verksamheten detta kan antas medföra samt vidare på vilket sätt bidraget kan antas medföra att NCO:s mål kan uppfyllas. Redovisning skall ske senast den 12 mars 2004 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

23:1Arbetsmiljöverket (Ramanslag)
Disponeras av Arbetsmiljöverket639 606 tkr
23:1 ap.1Förvaltningskostnader (Ram)537 906 tkr
23:1 ap.2Partsmedel (Ram)101 700 tkr

Disponeras av Regeringskansliet313 tkr
23:1 ap.4Till regeringskansliets disposition (Ram)313 tkr
23:1 ap.8Informationssatsning (Ram)0 tkr


Villkor
23:1 ap.1 Förvaltningskostnader

Minst 2 500 000 kronor skall användas för deltagande i standardiseringsarbete. Arbetsmiljöverket skall använda dessa medel, samt övriga medel som Arbetsmiljöverket prioriterar för detta ändamål, för uppdrag till SIS - Swedish Standards Institute, Svenska Elektriska Kommissionen eller ITS - Informationstekniska Standardiseringen inom Arbetsmiljöverkets ansvarsområde.

Medel under anslagsposten får användas för Arbetsmiljöverkets deltagande i Work Life Enlargement enligt regeringsbeslut den 18 januari 2001 (N2001/501/A).23:1 ap.2 Partsmedel

Arbetsmiljöverket skall betala ut högst 100 200 000 kronor efter rekvisition från arbetsmarknadens parter för den regionala skyddsombudsverksamheten.

Arbetsmiljöverket skall betala ut högst 1 500 000 kronor efter rekvisition från arbetsmarknadens parter för stöd till parternas deltagande i standardiseringsverksamheten.23:1 ap.4 Till regeringskansliets disposition

Posten avser kompensation för arbetsuppgifter som har flyttats över från Arbetsmiljöverket till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).23:1 ap.8 Informationssatsning

Anslagsposten avser finansiering av en informationssatsning för hälsa i arbetslivet. En förutsättning för satsningen är att parterna medverkar både i genomförande och finansiering. Anslagsposten skall disponeras i enlighet med ett särskilt regeringsbeslut den 26 juni 2003, N2003/4579/ARM (slutligt). Sista rekvisitionsdatum utsträcks dock till den 29 februari 2004, vilket är ett upphävande i den delen av regeringsbeslutet den 26 juni 2003.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
23:1 ap.116 13716 857 tkr0
23:1 ap.20Inget0
23:1 ap.40-0
23:1 ap.80Allt0


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
23:1 ap.523:1 ap.8100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden

Anslag/ap/dp200420052006 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
23:1 ap.216 60216 60202006
Belopp angivna i tkr


2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Arbetsmiljöverket65 00053 790
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Arbetsmiljöverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 23:1 Arbetsmiljöverket ap.1.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Anmälan/tillstånd ang. genetiskt modifierade organismer0030030000
Uppdragsverksamhet
Informationssystemet om arbetsskador, försäljning00202000
Särskild informationsverksamhet1 7001 11241 25640 4737833 595
Summa1 7001 11241 27640 4937833 595
Belopp angivna i tkr


Villkor
Uppdragsverksamhet
Särskild informationsverksamhet

Kostnaderna avser endast direkta och indirekta kostnader för verksamheten vid Arbetsmiljöverkets informationsenhet och enhet för Tidningen Arbetarskydd.Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Den särskilda informationsverksamheten får finansieras med avgifter i lämplig omfattning med hänsyn till syftet med verksamheten.

Den särskilda informationsverksamheten avser den informationsverksamhet vid Arbetsmiljöverkets informationsenhet och enhet för Tidningen Arbetarskydd som riktar sig till externa målgrupper inom Arbetsmiljöverkets verksamhetsområde i syfte att åstadkomma arbetsmiljöförbättringar. Den institutionella informationen ingår inte i den särskilda informationsverksamheten.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Den avgiftsbelagda verksamhetens storlek bestäms av Arbetsmiljöverket, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Arbetsmiljöverket får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av verket.2.4Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras2 000 tkr


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Hans Karlsson
Lars von Ehrenheim
Kopia till:

Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Socialdepartementet/FH
Socialdepartementet/SF
Socialdepartementet/ST
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/PP
Näringsdepartementet/A
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK ekonomi
Arbetslivsinstitutet
Riksförsäkringsverket
Arbetsmarknadsstyrelsen
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Svenskt näringsliv
LO
SACO
TCO