Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut20

2003-12-18Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Box 27711
115 91 STOCKHOLMU2003/4789/DK
(slutligt)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Riksdagen har beslutat om verksamheten vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.


Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Grundutbildning

Mål för antalet avlagda examina

För fyraårsperioderna 2001-2004 respektive 2005-2008 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina.

Examen

Mål

2001-2004

Planeringsförutsättning 2005-2008

Lärarexamen med inriktning mot senare år 1

115

120

1 Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen.

Mål för grundutbildningen

Kungl. Musikhögskolan skall anordna utbildning inom utbildningsområdet musik.

Särskilda åtaganden

1. Högskolan skall anordna utbildning av pianostämmare.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet studenter som deltagit i utbildningen.

2. Högskolan skall ombesörja utbetalning av bidrag till Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI).

3. Högskolan skall anordna dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet studenter som har deltagit i respektive utbildning.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:67Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Kungl. Musikhögskolan i Stockholm123 652 tkr
25:67 ap.1Takbelopp (Ram)101 227 tkr
25:67 ap.2Högskolepedagogisk utbildning av lärare (Ram)165 tkr
25:67 ap.3Dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk komposition samt medel för ombesörjande av bidragsutbetalning till SAMI (Ram)3 357 tkr
25:67 ap.4Utvecklingsmedel (Ram)16 283 tkr
25:67 ap.5Lokalkostnader (Ram)2 620 tkr


Villkor
25:67 ap.1 Takbelopp

Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.2 Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:67 ap.1010 %0
25:67 ap.20-0
25:67 ap.30-0
25:67 ap.40-0
25:67 ap.50-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm25 00012 7890
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Kungl. Musikhögskolan i Stockholms räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 25:67 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning ap.1, ap.2, ap.3, ap.4 och ap.5.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsverksamhet
Beställd utbildning001 0001 00000
Uppdragsutbildning001 4001 40000
Uppdragsforskning000000
Summa002 4002 40000
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet
Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning009 0009 00000
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning000000
Summa009 0009 00000
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Vad gäller villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under avsnittet 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav, 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER