Utrikesdepartementet
RegeringsbeslutIII:22

2003-12-18Nordiska Afrikainstitutet
Box 1703
751 47 UPPSALAUD2003/65873/GU

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Nordiska Afrikainstitutet

Riksdagen har beslutat om Nordiska Afrikainstitutets verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 07, bet. 2003/04:UU2, rskr. 2003/04:113)

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Nordiska Afrikainstitutet och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

Nordiska Afrikainstitutets verksamhet ska vägledas av de beslut riksdagen fattat med anledning av

· regeringens proposition 2002/03:122, Gemensamt ansvar - Sveriges politik för global utveckling, och

· regeringens budgetproposition 2003/04:1.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Internationellt utvecklingssamarbeteInternationellt utvecklingssamarbeteForsknings- och seminiarieverksamhet
Publikationsverksamhet
Biblioteksverksamhet


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Internationellt utvecklingssamarbete

Mål

Bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.


Verksamhetsområde Internationellt utvecklingssamarbete

Verksamhetsgren Forsknings- och seminiarieverksamhet

Mål

Bidra till att öka tillgången till och spridningen av högkvalitativ forskning, främst samhällsvetenskaplig, av relevans för nordisk och afrikansk utvecklingsforskning samt verka som centralpunkt och katalysator för den nordiska Afrikaforskningen.


Återrapportering

Institutet skall redovisa forsknings- och seminarieverksamheten på ett sätt som visar andelen deltagande kvinnliga respektive manliga forskare samt deltagarnas fördelning på olika nordiska länder och Afrika. Institutet skall också redovisa hur jämställdhetsaspekter behandlats. Institutet skall redovisa genomförda seminarier och konferenser samt hur resultaten gjorts tillgängliga för relevanta intressegrupper.

Institutet skall informera om Afrikaforskning och aktuella afrikanska förhållanden genom forsknings-, biblioteks-, och publikationsverksamheten samt genom att anordna seminarier, konferenser och liknande. Det är angeläget att institutets samlade kunskap kommer till användning vid informationsinsatser riktade mot politiker, biståndsadministratörer, journalister m. fl. Dessa s.k. policyrelaterade verksamheter skall utgöra en del av institutets kärnverksamhet och redovisas under egen rubrik inom denna verksamhetsgren.

Institutet skall redovisa urvalsprinciper, tillsättning och kostnader för den gästprofessur som inrättats i samarbete med Uppsala universitet samt analysera måluppfyllelsen i förhållande till verksamhetsgrenens mål.


Verksamhetsgren Publikationsverksamhet

Mål

Sprida kvalificerad information om Afrika och afrikanska förhållanden genom att publicera manuskript av hög kvalitet, i första hand resultaten av institutets egen forskning, men även manuskript från institutets nordiska och afrikanska nätverk.


Återrapportering

Redovisa spridningen av institutets publicerade skrifter, såväl kommersiell som övrig distribution (inklusive elektronisk sådan), dess omfattning, kostnader och intäkter.


Verksamhetsgren Biblioteksverksamhet

Mål

Bevaka och förvärva samt tillgängliggöra litteratur och andra informationsbärare av relevans för forskning, studier och information om det moderna Afrika. Biblioteket skall tillhandahålla låne-, referens-, och informationsservice, samt vara en aktiv del av det nordiska och internationella kunskapssamhället.

Bevara och systematisera det unika arkivmaterial som samlats inom den svenska delen av projektet "National Liberation in Southern Africa", samt bidra till bevarandet av för befrielsen relevant material från och i södra Afrika.


Återrapportering

Institutet skall för biblioteks- och dokumentationsverksamheten särskilt redovisa hur de biblioteks- och informationstjänster som erbjuds via nätet och lokalt har utvecklats för att motsvara behoven hos användare i Norden.

Institutet skall utförligt redovisa omfattningen och hanteringen av arkivprojektet.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Verksamheten skall till viss del vara efterfrågestyrd och finansieras genom uppdrag från bl. a. de nordiska biståndsmyndigheterna.

Återrapportering

Institutet skall i sin årsredovisning ge en bred information om institutets samlade verksamhet.

Nordiska Afrikainstitutet skall till Utrikesdepartementet lämna utgiftsprognoser för anslaget för åren 2004 - 2007.

Prognoserna skall lämnas senast den 20 januari, 8 mars, 5 maj, 9 augusti och 1 november. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas.1.3Organisationsstyrning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Nordiska Afrikainstitutet skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006 - 2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

Regeringen skall årligen för riksdagen redovisa resultaten gällande genomförandet av politiken för global utveckling. Politiken kommer att genomföras successivt. Regeringens redovisning skall bl. a. omfatta insatser som görs inom olika politikområden för att stärka politiken för global utveckling och vad som görs från svenskt håll för ökad samstämmighet i EU:s samlade agerande. Inför regeringens resultatskrivelse 2004 skall Nordiska Afrikainstitutet senast den 14 maj 2004 rapportera om institutets verksamhet inom ramen för den samlade politiken för global utveckling.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

8:3Nordiska Afrikainstitutet (Ramanslag)
Disponeras av Nordiska Afrikainstitutet12 231 tkr


Villkor
8:3 Nordiska Afrikainstitutet

Nordiska Afrikainstitutet får med övriga nordiska länder träffa överenskommelser om bidrag till verksamheten. Myndigheten får disponera dessa bidrag.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
8:3367-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Nordiska Afrikainstitutet500
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Nordiska Afrikainstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 8:3 Nordiska Afrikainstitutet.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsverksamhet
Publikationsverksamhet009000900900
Belopp angivna i tkr


Villkor
Uppdragsverksamhet
Publikationsverksamhet

Budgeten för denna verksamhet avser endast intäkter.Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Nordiska Afrikainstitutet får utan att uppnå full kostnadstäckning ta ut avgifter för publikationer som institutet ger ut.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Nordiska Afrikainstitutet får delfinansiera sin publikationsverksamhet med avgifter. Avgifternas storlek bestäms och får disponeras av myndigheten.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Med undantag från förordningen (1994:14) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning får Nordiska Afrikainstitutet inneha bankkonton i affärsbank för publikationsverksamheten. Eventuella räntetillgodohavanden får disponeras av institutet.

Nordiska Afrikainstitutet skall inte finansiera anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investeringar skall i stället finansieras med anslagsmedel.

Nordiska Afrikainstitutet kompenseras inte för ingående mervärdesskatt enligt förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt.

Nordiska Afrikainstitutet skall redovisa enligt 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Nordiska Afrikainstitutet undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Övriga bestämmelser

Se förordningen (1995:1352) med instruktion för Nordiska Afrikainstitutet.

På regeringens vägnar

Carin Jämtin
Anne Johansson
Kopia till:

Presschefen UD
UD-A-RED
UD-PLAN-BUD
UD-RS
Fi/BA
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen