Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut20

2003-12-18Mälardalens högskola
Box 883
721 23 VÄSTERÅSU2003/4789/DK
(slutligt)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Mälardalens högskola

Riksdagen har beslutat om verksamheten vid Mälardalens högskola för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Mälardalens högskola och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.


Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Grundutbildning

Mål för antalet avlagda examina

För fyraårsperioderna 2001-2004 respektive 2005-2008 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina.

Examen

Mål

2001-2004

Planeringsförutsättning 2005-2008

Magisterexamen med ämnesdjup

410

Sjuksköterskeexamen

1 010

1 020

Lärarexamen med inriktning mot tidigare år 1

-

-

Lärarexamen med inriktning mot senare år 1

210

280

1 Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Antalet avlagda examina inom högskoleingenjörsutbildningen bör tillsammans med antalet avlagda högskole-, kandidat- och magisterexamina med inriktning mot teknik sammantaget öka 2004 i förhållande till 2003. Minst en tredjedel av antalet lärarexamina bör ha en inriktning med matematik, teknik eller naturvetenskap. För lärarexamen med inriktning mot tidigare år skall särskilt behovet av lärare i förskola och förskoleklass beaktas. För lärarexamen med inriktning mot senare år skall särskilt behovet av yrkeslärare beaktas.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen. Härvid skall antalet examina inom högskoleingenjörsutbildning samt antalet högskoleexamina, kandidatexamina och magisterexamina med teknisk inriktning särredovisas. Antalet lärarexamina och motsvarande äldre examina med matematisk, teknisk eller naturvetenskaplig inriktning skall anges sammantaget. Vidare skall antalet examinerade yrkeslärare redovisas.

Mål helårsstudenter

Antalet helårstudenter totalt bör uppgå till minst 8 630, varav minst 2 920 skall avse de tekniska och naturvetenskapliga utbildningsområdena.

Inom de konstnärliga utbildningsområdena kan högskolan högst avräkna nedan angivna antal helårsstudenter (respektive helårsprestationer) inom angivet utbildningsområde.

- högst 85 helårsstudenter inom design,

- högst 21 helårsstudenter inom musik, och

- högst 10 helårsstudenter inom teater.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter 2004. För övrig redovisning av genomförda prestationer skall redovisning ske enligt den särskilda s.k. faktura som regeringen avser att besluta om.

Särskilda åtaganden

1. Högskolan skall i samarbete med Kungl. Musikhögskolan i Stockholm erbjuda utbildning i kammarmusik i kombination med utbildning i annat ämne.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet erbjudna platser och antalet helårsstudenter som deltagit i utbildningen.

2. Högskolan skall anordna verksamhet vid Idélab.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå omfattning av, inriktning och total kostnad för denna verksamhet.


Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

Forskning och forskarutbildning

Högskolan skall bedriva forskning och forskarutbildning inom tekniskt vetenskapsområde.

Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnittet 1.1.4 Verksamhetsgrenen: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner, återrapportering under mål 2.

Rekryteringsmål för professorer

Av de professorer som anställs under fyraårsperioden 2001-2004 skall minst 15 procent vara kvinnor.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå det totala antalet professorer (heltidsekvivalenter) och antalet nyanställda professorer samt för båda grupperna antalet kvinnor.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:52Mälardalens högskola: Grundutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Mälardalens högskola512 385 tkr
25:52 ap.1Takbelopp (Ram)508 596 tkr
25:52 ap.2Högskolepedagogisk utbildning av lärare (Ram)377 tkr
25:52 ap.3Idélab (Ram)3 412 tkr


Villkor
25:52 ap.1 Takbelopp

- Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.2 Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

- Ersättning för högskolans särskilda åtagande punkt 1 som anges under avsnittet Verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner beräknas per helårsstudent och helårsprestation och ingår i takbeloppet.25:53Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Mälardalens högskola45 580 tkr
25:53 ap.1Tekniskt vetenskapsområde (Ram)32 270 tkr
25:53 ap.2Övriga forskningsmedel (Ram)13 310 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:52 ap.1010 %0
25:52 ap.20-0
25:52 ap.30-0
25:53 ap.10-0
25:53 ap.20-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Mälardalens högskola150 00055 797
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Mälardalens högskolas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 25:52 Mälardalens högskola: Grundutbildning ap.1, ap.2 och ap.3 och 25:53 Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning ap.1 och ap.2.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsverksamhet
Beställd utbildning005 5005 50000
Uppdragsutbildning6 2102006 4006 900-5005 910
Uppdragsforskning005 0005 00000
Summa6 21020016 90017 400-5005 910
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet
Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning0060060000
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning000000
Summa0060060000
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Vad gäller villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under avsnittet 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav, 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.2.4Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras82 000 tkr
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras2 700 tkr


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER