Kulturdepartementet
Regeringsbeslut29

2003-12-11Statens museer för världskultur
Box 439
401 26 GÖTEBORGKu2003/2590/Sam (delvis), m.fl.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Statens museer för världskultur

Riksdagen har beslutat om Statens museer för världskulturs verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1 utg.omr. 17, bet. 2003/04:KrU1, rskr. 2003/04:87).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Statens museer för världskultur och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikMuseer och utställningarBevarande
Förmedling
Kunskapsuppbyggnad


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Kulturpolitik

Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

  • att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

  • att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

  • att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

  • att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

  • att bevara och bruka kulturarvet,

  • att främja bildningssträvandena samt

  • att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.


Målet för Statens museer för världskultur är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten skall utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

Resultaten skall redovisas för såväl myndigheten som helhet som per museum.


Verksamhetsområde Museer och utställningar

Verksamhetsgren Bevarande

Mål 1

Målet är att förbättra förutsättningarna för samlingarnas långsiktiga bevarande. Arbetet med samlingarna skall bedrivas utifrån en långsiktig policy för insamling och gallring av föremål. Statens museer för världskultur skall registrera, dokumentera, digitalisera och vårda samlingarna.


Återrapportering

Resultatet skall redovisas och bedömas enligt kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår. Statens museer för världskultur skall bl.a. redovisa:

- samlingarnas omfattning och innehåll,

-magasinssituationen


Mål 2

Målet är att samlingarnas sammansättning bättre skall spegla skilda perspektiv, t.ex. kön, klass, kulturell bakgrund och generation. Skilda perspektiv skall också uppmärksammas och prioriteras när det gäller det löpande arbetet med samlingarna.


Återrapportering

Resultatet skall redovisas och bedömas enligt de kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår samt relateras till myndighetens policy för insamling och gallring.


Verksamhetsgren Förmedling

Mål 1

Målet är att öka tillgängligheten till samlingarna och nå fler och nya besökare, bl.a. genom att utveckla och pröva publik verksamhet i nya former. Samlingarna skall göras tillgängliga i hela landet, t ex genom presentationer på Internet, vandringsutställningar, depositioner och utlån. Statens museer för världskultur skall nå besökare från hela landet. Åtgärder skall vidtas för att öka tillgängligheten för funktionshindrade. Med fri entré vid Östasiatiska museet skapas förutsättningar för ett icke-kommersiellt rum där allmänheten kan mötas, diskutera och fördjupa sina kunskaper om kulturarvet.


Återrapportering

Resultatet skall redovisas och bedömas enligt kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår. Statens museer för världskultur skall bl.a. redovisa:

- antal besökare med uppskattning av fördelning på kön och ålder.


Mål 2

Målet är att vidareutveckla den pedagogiska verksamheten, i direkt kontakt med bl.a. skola samt universitet och högskola. Med fri entré skall Östasiatiska museet ytterligare utveckla sin pedagogiska och publika verksamhet.


Återrapportering

Statens museer för världskultur skall redovisa vilka åtgär­der som vidtagits för att uppnå målet samt resultatet av dessa.


Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål 1

Målet är att Statens museer för världskultur genom kunskapsuppbyggnad grundad på forskning och i nära och ämnesövergripande samverkan med universitet, högskolor och andra kulturarvsinstitutioner, såväl nationellt som internationellt, skall uppnå ökad kunskap inom det område myndigheten verkar.


Återrapportering

Resultatet skall redovisas och bedömas enligt kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår samt omfatta såväl intern som extern verksamhet.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Myndigheten skall särskilt beakta kulturarvets betydelse för en demokratisk samhällsutveckling.

Återrapportering: Statens museer för världskultur skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i myndighetens interna respektive externa arbete för att uppnå målet.

2. Statens museer för världskultur skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2003 respektive 2004 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som Statens museer för världskultur disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisningen skall ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar de lämnar.

3. Inom ramen för den nationella och tvärsektoriella storstadspolitiken (prop. 1997/98:165), som nu omvandlas till ordinarie strukturer, skall myndigheten redovisa sin samverkan med kommuner, andra myndigheter, institutioner och aktörer i övriga samhällssektorer som omfattas och berörs av storstadspolitiken.

4. Statens museer för världskultur skall återrapportera former för internationellt samarbete och inom vilka områden det huvudsakligen ägt rum. Samarbeten med utvecklingsländer och övriga samarbeten som verkar för en rättvis och hållbar global utveckling skall särskilt redovisas.

5. Statens museer för världskultur skall redovisa de totala lokalkostnaderna för 2004 i en särskild rapport till regeringen senast den 1 mars 2005. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till respektive hyresvärd.

6. I enlighet med avtal om ersättning för utställning av konstverk mellan staten och berörda konstnärsorganisationer skall statliga organ betala upphovsman ersättning för utställning av konstverk som befinner sig i upphovsmannens ägo, s.k. utställningsersättning. Statens museer för världskultur skall mot bakgrund av gällande avtal i förekommande fall redovisa antalet utställningar där konstverk ingår och dess omfattning samt utbetalade ersättningar till upphovsmän i samband med utställningarna.

7. Målet är att Statens museer för världskultur som ansvarsmuseum inom sitt verksamhetsområde skall verka för

- bildandet av ett nätverk för samlingar i hela landet med anknytning till verksamhetsområdet,

- samverkan med annan musei- och utställningsverksamhet på regional respektive lokal nivå,

- rikstäckande stöd och rådgivning till regionala och lokala museer,

- samverkan med inriktning mot mångkulturella och internationella perspektiv.

Återrapportering: Statens museer för världskultur skall redovisa, analysera och bedöma vilka åtgärder som vidtagits för att nå målet samt resultatet av dessa.

8. Statens museer för världskultur skall redovisa åtgärder som vidtagits för att åstadkomma en effektiv IT-uppbyggnad.1.3Organisationsstyrning

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering:

Statens museer för världskultur skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

1. Statens museer för världskultur skall redovisa sina erfarenheter av reformen med fri entré på Östasiatiska museet. Följande aspekter skall därvid behandlas:

- förändringar i besökarnas antal och sammansättning jämfört med tidigare år samt vilken mätmetod som använts,

- konsekvenser för pedagogisk och publik verksamhet, säkerhet, tillgänglighet och öppettider,

- ekonomiska konsekvenser t. ex. kostnader för lokaler, bevakning, museipedagogiska insatser samt bortfall av entréintäkter,

- specificering av den avgiftsbelagda verksamheten,

- eventuell övrig påverkan på verksamheten.

Redovisningen skall lämnas till Kulturdepartementet den 22 februari 2005.

2. Statens museer för världskultur skall senast den 15 april 2004 i en särskild redovisning till regeringen redogöra för arbetet med att förbereda verksamheten vid det nya museet i Göteborg. Redovisningen skall bl.a. innehålla en tidsplan gällande förberedelser för det nya museets verksamhet, samt en uppdaterad plan för verksamheten efter 2004.

3. Statens museer för världskultur skall till Kulturdepartementet redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 t.o.m. 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar. Prognoserna skall kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- tisdagen den 20 januari 2004,

- måndagen den 8 mars 2004,

- onsdagen den 5 maj 2004,

- måndagen den 9 augusti 2004,

- måndagen den 1 november 2004.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:28Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)
Disponeras av Statens museer för världskultur135 962 tkr
28:28 ap.4Statens museer för världskultur (Ram)135 962 tkr


Villkor
28:28 ap.4 Statens museer för världskultur

Statens museer för världskultur skall, fram till det att det nya museet i Göteborg öppnar i slutet av 2004, ackumulera ett anslagssparande. Sparandet är avsett att täcka ökade kostnader i samband med öppnandet av det nya museet. Myndigheten får därför disponera ett anslagssparande som överstiger 3 procent av anslaget.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:28 ap.44 079-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Statens museer för världskultur75 00015 494
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Statens museer för världskulturs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 28:28 Centrala museer: Myndigheter ap.4.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter009 00009 0009 000
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens museer för världskultur får mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten. Östasiatiska museet skall ha fri entré till sina basutställningar samt till öppna debatter, föreläsningar och andra evenemang med nära koppling till basverksamheten.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Statens museer för världskultur kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentlig eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Statens museer för världskultur skall i årsredovisningen för 2004 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.2.4Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras6 000 tkr


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Marita Ulvskog
Monica Fundin
Kopia till:

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/PP
Justitiedepartmentet/IM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Svenska museiföreningen