Utrikesdepartementet
RegeringsbeslutI:8

2003-12-18Svenska institutet
Box 7434
103 91 STOCKHOLMUD 2003/66299/PIK

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Svenska institutet

Riksdagen har beslutat om Svenska institutets verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 05, bet. 2003/04:UU1, rskr. 2003/04:115, utg.omr. 07, bet. 2003/04:UU2, rskr. 2003/04:113)

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Svenska institutet och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikes- och säkerhetspolitikInformation om Sverige i utlandetInformation och presentation
Utbyte och samarbete
Internationellt utvecklingssamarbeteInternationellt utvecklingssamarbeteUtbyte och samarbete med ODA länder
Utbyte och samarbete med icke ODA-länder i Central- och Östeuropa
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetInformation om och presentation av högre utbildning
Utbyte och samarbete inom högre utbildning
Vuxnas lärandeUtbyte och samarbete inom utbildningsområdet
KulturpolitikKulturpolitikInformation och presentation inom kulturområdet
Utbyte och samarbete inom kulturområdet


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Utrikes- och säkerhetspolitik

Mål

Att säkerställa Sveriges intressen i förbindelser med andra länder.


Verksamhetsområde Information om Sverige i utlandet

Mål
Att skapa goodwill och förtroende för Sverige.

Generella uppgifter

Svenska institutet skall löpande under året och i anslutning till budgetunderlag redovisa sin långsiktiga strategi för institutets främjandeinsatser.

Svenska institutet skall ansvara för de löpande kostnaderna för den av institutet, på uppdrag av Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU), administrerade portalsidan för Sverigeinformation.

Svenska institutet skall genomföra och finansiera utbildningsprogram för lokalanställda PIK-ansvariga. Detta skall ske i samråd med Utrikesdepartementet, PIK-KULT.


Verksamhetsgren Information och presentation

Mål
Att öka kunskaperna om och intresset för det svenska samhället och den svenska kulturen i andra länder. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt kulturens betydelse i Sverigefrämjandet. Europa, Nordamerika och vissa länder i Asien skall prioriteras.

Återrapportering

1. Svenska institutet skall göra en analys av måluppfyllelsen i förhållande till verksamhetsgrenens mål. Analysen skall innehålla en jämförelse med de två föregående åren.

2. Svenska institutet skall i tabellform redovisa antalet projekt och kostnadsfördelning per ämnesområde och land (för de prioriterade områdena Europa, Nordamerika och vissa länder i Asien).

3. Svenska institutet skall analysera den elektroniskt förmedlade informationens utvecklingsmöjligheter, inklusive Sverigeportalen, för institutets verksamhet.

4. Svenska institutet skall separat redovisa budget för verksamheten vid det svenska kulturhuset i Paris, Centre Culturel Suédois.


Verksamhetsgren Utbyte och samarbete

Mål
Att öka kontakterna och utbytet mellan institutioner och enskilda i Sverige och motparter i andra länder. Europa, Nordamerika och vissa länder i Asien skall prioriteras.

Återrapportering

1. Svenska institutet skall göra en analys av måluppfyllelsen i förhållande till verksamhetsgrenens mål. Analysen skall innehålla en jämförelse med de två föregående åren.

2. Svenska institutet skall i tabellform redovisa

för stipendier: antal ansökningar, beslutade och utbetalade stipendier samt kostnader per program. Antalet utbetalade stipendier skall redovisas med fördelning på stipendieperiodernas längd, länder, utbildningsnivåer och ämnesområden.

för annat stöd: person- och/eller erfarenhetsutbyte med fördelning på länder, ämnesområden och stöd till enskilda respektive institutioner samt omfattningen av respektive utbyte.


Politikområde Internationellt utvecklingssamarbete

Mål

Bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.


Verksamhetsområde Internationellt utvecklingssamarbete

Verksamhetsgren Utbyte och samarbete med ODA länder

Mål
Att främja den ekonomiska och sociala utvecklingen i utvecklingsländer genom att stödja erfarenhets- och kunskapsöverföring till forskare och studerande på högre nivåer samt till högre befattningshavare och experter med flera inom områden där Sverige har ett särskilt kunnande.

Återrapportering

1. Svenska institutet skall göra en analys av måluppfyllelsen i förhållande till verksamhetsgrenens mål.

2. Svenska institutet skall för gäststipendieverksamheten redovisa antal ansökningar, antal beslutade och utbetalade stipendier samt kostnader. Antalet utbetalade stipendier skall redovisas med fördelning på stipendieperiodernas längd, regioner, länder och ämnesområden.

3. Svenska institutet skall för expertutbytesprogrammet redovisa och kommentera medelsanvändningen med fördelning på regioner, länder och ämnesområden.

4. Svenska institutet skall redovisa och analysera förändringar i gäststipendieverksamheten resp. expertutbytesprogrammet jämfört med de två föregående åren.


Verksamhetsgren Utbyte och samarbete med icke ODA-länder i Central- och Östeuropa

Mål 1

Att bidra till att stärka demokratiska strukturer samt att främja en demokratisk kultur och ett aktivt medborgerligt deltagande genom utbyte och samarbete mellan Sverige och samarbetsländerna.

Insatser i Ryssland, Ukraina och Vitryssland skall prioriteras och utformas i enlighet med respektive landstrategi. Med Ryssland avses främst nordvästra Ryssland och Moskvaområdet. Även andra regioner kan vara aktuella för enskilda insatser, främst vad gäller insatser med strategisk betydelse för det svensk-ryska samarbetet på sikt. Stöd till insatser inom samhällsområdet bör prioriteras.

Stödet till kandidatländerna skall i enlighet med gällande landstrategier fasas ut när dessa länder ansluts till EU. Vissa insatser kan göras i Bulgarien och Rumänien.


Mål 2

Att bidra till att stärka forsknings- och utbildningskapaciteten i samarbetsländerna samt att skapa fungerande och långsiktiga nätverk mellan främst universitet och högskolor i Sverige och i vårt prioriterade närområde.

Insatser i Ryssland, Ukraina och Vitryssland skall prioriteras och utformas i enlighet med respektive landstrategi. Med Ryssland avses främst nordvästra Ryssland och Moskvaområdet. Även andra regioner kan vara aktuella för enskilda insatser, främst vad gäller insatser med strategisk betydelse för det svensk-ryska samarbetet på sikt. Stödet till kandidatländerna skall i enlighet med gällande landstrategier fasas ut när dessa länder ansluts till EU. Vissa insatser kan göras i Bulgarien och Rumänien.

Visbyprogrammet skall bidra till att utvecklingen runt Östersjön fortskrider, till att den ekonomiska och politiska reformprocessen påskyndas samt till att stärka samarbetet och förbindelserna mellan länderna i Östersjöområdet och öka förståelsen för varandras kulturer. Programmet skall avse utbyte och samarbete på olika nivåer och inom olika sektorer av utbildningssystemet och rikta sig till studerande, forskare, lärare och administrativ personal. Förutom utbildning på grundutbildnings-, master- och forskarnivå samt forskning omfattas även utbyte och samarbete på gymnasie- och vuxenutbildningsnivå, inklusive folkbildning och arbetsmarknadsutbildning. Visbyprogrammet får under hela 2004 omfatta Estland, Lettland, Litauen och Polen.

Svenskundervisningen skall bidra till att knyta bestående band mellan Sverige och samarbetsländerna. Stödet till svenskundervisningen får under hela 2004 omfatta de kandidatländer som blir medlemmar i EU.


Mål 3

Att med samarbetsländernas behov som utgångspunkt inrikta insatserna på sådana områden där Sverige har en erkänd och efterfrågad kompetens.

Svenska institutet skall eftersträva delfinansiering med parter i Sverige och samarbetsländerna.


Mål 4

Att beakta och i tillämpliga delar samordna insatserna med relevanta EU-program och internationella institutioner som gör insatser i Östeuropa.

På utbildnings- och forskningsområdet skall detta ske i samråd med andra relevanta instanser.


Återrapportering

1. Svenska institutet skall lämna en resultatredovisning i förhållande till mål 1 och 2. Redovisningen skall ske ländervis och innehålla en beskrivning och en analys. Analysen skall i möjligaste mån avse verksamhetens resultat och i övrigt utgå från hur verksamheten förväntas bidra till målen för verksamhetsgrenen. Analysen skall innehålla en diskussion om framgångar, svårigheter och utvecklingsmöjligheter med olika insatser. I beskrivningen skall Svenska institutet också redovisa större projekt, där mål, målgrupper, svenska och utländska samarbetsparter skall framgå. Förändringar jämfört med de två föregående åren skall redovisas och analyseras.

2. Svenska institutet skall i tabellform redovisa:

för stipendier: antal ansökningar, beslutade och utbetalade stipendier, stipendieperiodernas längd samt kostnad per program. Antalet utbetalade stipendier skall redovisas med fördelning på länder, utbildningsnivåer och ämnesområden.

för institutionssamarbete: antal ansökningar samt beslutade och utbetalade stöd per program med fördelning på utbildningsnivåer, svenska universitet/högskolor, länder, ämnesområden och hur länge enskilda projekt fått stöd.

för svenskundervisningen: insatser per land och utbildningsnivå, antal institutioner som fått stöd, antal studerande vid dessa, antal lektorer som fått rese- och expensbidrag samt kostnader för detta och för läromedel, konferenser och kurser. Redovisningen skall kommenteras.

för övriga insatser: antalet projekt och kostnadsfördelning per ämnesområde och land. Insatserna i Ryssland skall redovisas per federationssubjekt.

3. Svenska institutet skall särredovisa den del av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens verksamhet i Östeuropa som bedrivs enligt överenskommelse med institutet. Redovisningen skall kommenteras.


Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.


Verksamhetsgren Information om och presentation av högre utbildning

Mål
Att öka kunskaperna om och intresset för utbildning i Sverige hos studenter i utlandet.

Återrapportering

1. Svenska institutet skall redovisa antalet publikationer och presentationer samt elektroniskt förmedlad information med fördelning på språk, länder och målgrupper.

2. Svenska institutet skall redovisa arbetet dels i samrådsorganet för nationell samordning av informations- och marknadsföringsinsatser i utlandet, dels med portalen för information om högre utbildning i Sverige till studenter i utlandet.

3. Svenska institutet skall redovisa kostnader för publikationer, presentationer och elektroniskt förmedlad information med fördelning på språk, länder och målgrupper samt kostnader för arbetet dels i samrådsorganet för nationell samordning av informations- och marknadsföringsinsatser i utlandet, dels med portalen för information om högre utbildning i Sverige till studenter i utlandet.

4. Svenska institutet skall analysera och kommentera insatserna.


Verksamhetsgren Utbyte och samarbete inom högre utbildning

Mål
Att öka kunskaperna om och intresset för Sverige, framför allt som utbildningsland, genom stöd till undervisning i svenska och om Sverige på högskolenivå i andra länder.

Återrapportering

1. Svenska institutet skall redovisa insatser per land och motivera valet av länder.

2. Svenska institutet skall redovisa antal av institutet förmedlade lektorer med rese- och expensbidrag och antal av institutet förmedlade stipendier för sommar- respektive folkhögskolekurser i svenska samt antal institutioner som fått stöd och antal studerande vid dessa.

3. Svenska institutet skall redovisa kostnader för lektorernas rese- och expensbidrag, undervisningsrelaterat material, konferenser för lärare samt kurser för lärare respektive studerande.

4. Svenska institutet skall analysera och kommentera insatserna.


Verksamhetsområde Vuxnas lärande

Mål

Ge alla vuxna möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt, sysselsättning och rättvis fördelning.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling, Nationellt centrum för flexibelt lärande, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Valideringsdelegationen, Specialpedagogiska institutet och Statens institut för särskilt utbildningsstöd.


Verksamhetsgren Utbyte och samarbete inom utbildningsområdet

Mål

Öka kunskapen om och intresset för Sverige genom stöd till undervisning om Sverige och undervisning i svenska i andra länder genom att ansvara för den övergripande samordningen av det statliga stödet till svenskundervisning utomlands för icke-svenska medborgare.


Återrapportering

1. Svenska institutet skall redovisa insatser som resultat av samarbetet med Riksföreningen Sverigekontakt.

2. Svenska institutet skall kommentera insatserna.


Politikområde Kulturpolitik

Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

 • att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

 • att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

 • att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

 • att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

 • att bevara och bruka kulturarvet,

 • att främja bildningssträvandena samt

 • att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.


Verksamhetsområde Kulturpolitik

Verksamhetsgren Information och presentation inom kulturområdet

Mål
Att förbättra kunskapen och kännedomen om svensk kultur utomlands.

Återrapportering

1. Svenska institutet skall bedöma insatsernas betydelse för utvecklingen av den svenska kulturens ställning utomlands.

2. Svenska institutet skall redovisa projekt och kostnader för information om och presentation av svensk litteratur i utlandet med fördelning på länder och språk.


Verksamhetsgren Utbyte och samarbete inom kulturområdet

Mål
Att främja kontakter mellan institutioner och enskilda inom kulturområdet i Sverige och i utlandet och att stärka den svenska litteraturens närvaro utomlands.

Återrapportering

1. Svenska institutet skall bedöma insatsernas betydelse för utvecklingen av kontakterna mellan svenskt och utländskt kulturliv,

2. Svenska institutet skall redovisa bidrag till översättning av svensk litteratur med fördelning på länder och språk.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Svenska institutet skall redovisa hur myndigheten genomför regeringens program om en demokratisk förvaltning och om ett miljöledningssystem.

2. Svenska institutet skall i sin årsredovisning redovisa samtliga bidragsgivare.

3. Svenska institutet skall redovisa

- de samlade förvaltningskostnaderna och de beräkningar som ligger till grund för fördelningen av dem på politikområden.

- övriga kostnader för verksamhetsgrenarna uppdelade på transfereringar och övrig verksamhet. Övrig verksamhet skall specificeras.

4. Svenska institutet skall vid stöd till utbildnings- och forskningsverksamhet som bedrivs av svenska lärosäten följa de principer om full kostnadstäckning som dels anges i 5 § tredje meningen i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor, dels uttrycks i propositionen Forskning och förnyelse (prop. 2000/01:3, bet. 2000/01:UbU6, rskr. 2000/01:98). En bestämmelse med motsvarande lydelse finns i 2004 års regleringsbrev för universitet och högskolor.

5. Svenska institutet skall ha en aktiv och framåtblickande dialog med utlandsmyndigheterna i de berörda länderna, med utgångspunkt i gällande mål, och inhämta deras synpunkter på större och viktigare insatser.1.3Organisationsstyrning

1. Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Svenska institutet skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjning under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

2. All statistik som relaterar till individer skall presenteras uppdelad på kvinnor och män.

Vid beredning av insatser inom de olika verksamhetsområdena skall jämställdhetsaspekter beaktas, så att insatserna bidrar till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Detta kan göras genom att synliggöra skilda förhållanden och villkor för kvinnor och män och med det som grund analysera hur insatser kan tänkas utfalla för kvinnor respektive män. Insatserna skall utformas efter resultatet av analysen.

Återrapportering

Svenska institutet skall redovisa erfarenheterna av att ha tillämpat dessa konsekvensanalyser.1.4Uppdrag

1. Svenska institutet skall redovisa utgiftsprognoser för

- anslaget 5:9 till Utrikesdepartementet, PIK-KULT

- anslagsposten 8:1.27 till Utrikesdepartementet, EC

- anslagsposten 8:1.11 till Utrikesdepartementet, GU

Utgiftsprognoserna skall lämnas för åren 2004 till och med 2007 för samtliga anslag som Svenska institutet disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiska utfall.

Utgiftsprognoserna skall lämnas senast

 • 20 januari 2004

 • 8 mars 2004

 • 5 maj 2004

 • 9 augusti 2004

 • 1 november 2004

2. Svenska institutet skall under verksamhetsgrenen Utbyte och samarbete med ODA-länder fortsätta kartläggningen, som påbörjades 2003, av var och i vilka positioner tidigare stipendiater idag återfinns.

3. Svenska institutet skall senast den 1 mars 2004 till Utrikesdepartementet, PIK-KULT, redovisa vilka särskilda medel för kultur- och främjandeprojekt som institutet erhållit från regeringen respektive Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU) under 2003. Institutet skall också redovisa resultatet av gjorda insatser.

4. Svenska institutet skall under år 2004 fortsätta planeringen av insatser inför och i samband med 300-årsjubileet år 2007 av Carl von Linnés födelse. Detta skall ske i samråd med Utrikesdepartementet, PIK-KULT.

5. Svenska institutet skall under första halvåret 2004 planera och genomföra en turné i Estland, Lettland, Litauen och Polen med Orionteaterns uppsättning av Barnkonventionen. Detta skall ske i samråd med Utrikesdepartementet, PIK-KULT, och ambassaderna i Tallinn, Riga, Vilnius och Warszawa. Institutet skall senast den 30 juni 2004 till Utrikesdepartementet, PIK-KULT, lämna en rapport om projektets genomförande och en redovisning av kostnaderna.

6. Svenska institutet skall under år 2004 förbereda sådana aktiviteter som kan bli aktuella under år 2005 för att uppmärksamma hundraårsminnet av unionsupplösningen med Norge. Detta skall ske i samråd med Utrikesdepartementet, PIK-KULT.

7. Svenska institutet skall under år 2004 förbereda de främjandeaktiviteter som blir aktuella i de länder som besöks av ostindiefararen Götheborg på dess seglats till Kina med början i oktober 2005. Detta skall ske i samråd med Utrikesdepartementet, PIK-KULT.

8. Svenska institutet skall planera och genomföra främjandeaktiviteter som blir aktuella i samband med Sveriges särskilda satsning i Ungern år 2004. Detta skall ske i samråd med Utrikesdepartementet och ambassaden i Budapest.

9. Svenska institutet skall i samband med årsredovisningen redovisa användningen av de medel som tilldelats under anslaget 16.25:73 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. till Utbildningsdepartementet (Universitets- och högskoleenheten). Återstående medel skall också redovisas.

10. Svenska institutet skall vara nationell kontaktpunkt för utbytesprogrammet North2north. Programmet ingår i verksamheten vid University of the Arctic (U Arctic), ett nätverk av lärosäten i Arktis som tillkom 2001 på Arktiska rådets inititativ. Arktiska rådets medlemsländer beviljar medel för det egna landets medverkan i programmet. Medel för Sveriges medverkan har beviljats för perioden 2002-2004.

År 2004 disponerar Svenska institutet 730 000 kronor som stipendiemedel för utresande till Danmark, Finland, Island, Kanada, Norge, Ryssland och USA och 144 000 kronor som förvaltningskostnad för programmet, varav högst 51 000 kronor som bidrag till deltagande länders gemensamma information om programmet. Resurser för ändamålet finns upptagna på anslaget 16.25:73 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m., anslagsposten 5 Stipendier inom programmet North2north. Stipendier bör fördelas till personer med svensk högskoleutbildning.

I årsredovisningen skall Svenska institutet redovisa stipendieinsatserna med fördelning på kvinnor och män, länder och universitet samt stipendieperiodernas längd. Insatserna skall kommenteras.

Svenska institutet skall inkomma med en utvärdering av Sveriges medverkan i det arktiska utbytesprogrammet North2north senast den 15 mars 2004 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Utvärderingen skall innehålla:

- en beskrivning av institutets arbete med programverksamheten,

- en analys och värdering av det egna arbetet (s.k. självvärdering),

- slutsatser av självvärderingen,

- en redogörelse för de åtgärder institutet avser vidta för att utveckla arbetet och förbättra dess resultat, och

- en kommentar till Sveriges medverkan i programmet i förhållande till övriga länders medverkan och till målen för programmet.

Utvärderingen skall omfatta högst 10 sidor. Bilagor kan bifogas därutöver. Utvärderingen skall därefter utgöra underlag för dialog mellan institutet och minst en extern bedömare, som skall utses av Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) och inkomma med ett utlåtande över utvärderingen.

11. Svenska institutet skall fördela stipendier för studier som leder till masterexamen vid College of Europe i Brügge eller Warszawa.

År 2004 disponerar Svenska institutet 358 000 kronor till minst sex stipendier för studier vid College of Europe i Brügge eller Warszawa. Resurser för ändamålet finns upptagna på anslaget 16.25:73 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m., anslagsposten 6 Stipendier för studier vid College of Europe. Stipendier bör fördelas till personer med svensk högskoleutbildning.

I årsredovisningen skall Svenska institutet redovisa stipendieinsatserna med fördelning på kvinnor och män, länder och universitet samt stipendieperiodernas längd. Insatserna skall kommenteras.

12. Regeringen skall årligen för riksdagen redovisa resultaten gällande genomförandet av politiken för global utveckling. Politiken kommer att genomföras successivt. Regeringens redovisning skall bl.a. omfatta insatser som görs inom olika politikområden för att stärka politiken för global utveckling och vad som görs från svenskt håll för ökad samstämmighet i EU:s agerande. Inför regeringens resultatskrivelse 2004 skall Svenska institutet senast den 14 maj 2004 rapportera om institutets verksamhet inom ramen för den samlade politiken för global utveckling.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

5:9Svenska institutet (Ramanslag)
Disponeras av Svenska institutet74 408 tkr

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

8:1Biståndsverksamhet (Ramanslag)
Disponeras av Svenska institutet101 000 tkr
8:1 ap.11Utbyte och samarbete med ODA-länder (Ram)16 000 tkr
8:1 ap.27Utbyte och samarbete med icke ODA-länder i Central- och Östeuropa (Ram)85 000 tkr
8:1 ap.27.1Utbyte och samarbete (Ram)40 000 tkr
8:1 ap.27.2Visbyprogrammet (Ram)45 000 tkr


Villkor
8:1 Biståndsverksamhet

Outnyttjade medel vid utgången av år 2003 på reservationsanslaget 8:1 Biståndsverksamhet skall föras som ingående anslagssparande till ramanslaget 8:1 Biståndsverksamhet.8:1 ap.11 Utbyte och samarbete med ODA-länder

Av anslagsposten får högst 3 500 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader.

Medel under anslagsposten får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommité DAC:s riktliner för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får endast lämnas till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer (s.k. ODA-länder).8:1 ap.27 Utbyte och samarbete med icke ODA-länder i Central- och Östeuropa

1. Den totala anslagsbelastningen avseende budgetåret 2004 på anslagsposten och äldre anslaget 9:1 till Svenska institutets disposition får inte överstiga 90 000 000 kronor.

2. Svenska institutet får om ej annat anges utan regeringens medgivande fatta beslut om en enskild insats till en kostnad om högst 5 000 000 kronor för budgetåret 2004.8:1 ap.27.1 Utbyte och samarbete

Av delposten får högst 9 000 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnaderna.8:1 ap.27.2 Visbyprogrammet

Av delposten får högst 4 000 000 kronor användas för programmets andel av förvaltningskostnaderna.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Budgetår 2003

9:1Samarbete med Central- och Östeuropa (Ramanslag)
Disponeras av Svenska institutet0 tkr
9:1 ap.3Utbyte och samarbete med Central- och Östeuropa (Ram)0 tkr
9:1 ap.4Visbyprogrammet (Ram)0 tkr

Villkor
9:1 Samarbete med Central- och Östeuropa

Outnyttjade medel vid utgången av år 2003 på reservationsanslaget 9:1 Samarbete med Central- och Östeuropa, anslagspost 2 Samarbete med Central- och Östeuropa genom Svenska institutet, skall bilda anslagssparande på äldre anslaget.

Användandet av äldre anslaget skall ske i enlighet med villkoren för anslag 8:1 ap.27.

Medlen på äldre anslaget bör förbrukas under år 2004.

2.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
9:1 ap.3 (2003)0-0
9:1 ap.4 (2003)0-0
5:92 783-0
8:1 ap.110-0
8:1 ap.27.10-0
8:1 ap.27.20-0


2.1.4Bemyndiganden

Anslag/ap/dp200420052006 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
5:93 0001 5001 985
8:1 ap.115 0005 0000
8:1 ap.27.17 0007 0000
8:1 ap.27.223 00023 0000
Belopp angivna i tkr


2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Svenska institutet20 000
Belopp angivna i tkr


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Avgiftsbelagd verksamhet
Sweden Bookshop0-1 0002 0002 500-500-1 500
Belopp angivna i tkr


Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för Sweden Bookshop är full kostnadstäckning.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftens storlek bestäms av myndigheten, dock inte i de fall som avses i 15§ Avgiftsförordningen. Intäkterna disponeras av Svenska institutet.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Svenska institutet får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Svenska institutet har under 2004 icke tillgång till räntekonto med kredit enligt 13§ Kapitalförsörjningsförordningen.

På regeringens vägnar

Laila Freivalds
Marie-Helene Lindblom
Kopia till:

Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Ekonomistyrningsverket/SRS
Ungdomsstyrelsen
IVA
UD-PIK
UD-EC
UD-GU
U/S
U/UH
Ku/KO
Presschefen, UD
Chefen PLAN-BUD, UD
Chefen A-RED, UD
Rättssekretariatet, UD
Riksrevisionen