Justitiedepartementet
Regeringsbeslut38

2003-12-18Ekobrottsmyndigheten
Box 820
101 36 STOCKHOLMJu2003/9603/Å,
Ju2003/10189/Å (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Ekobrottsmyndigheten

Riksdagen har beslutat om Ekobrottsmyndighetens verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 04, bet. 2003/04:JuU1, rskr. 2003/04:106).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Ekobrottsmyndigheten och nedan angivet anslag.
1Verksamhet

Följande gäller för verksamhet inom Ekobrottsmyndighetens ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetBrottsförebyggande arbeteBrottsförebyggande arbete samt strategisk ledning och samordning
Utredning och lagföringUtredning och lagföring


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Verksamheten skall utgå från medborgarnas intresse. I detta ligger bl.a. att förkorta tiden från brotts-anmälan till dom och straffverkställighet.


Verksamhetsområde Brottsförebyggande arbete

Mål

Brott skall förebyggas.


Verksamhetsgren Brottsförebyggande arbete samt strategisk ledning och samordning

Mål

Risken för att brott begås skall minska.


Återrapportering

Återrapporteringen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat.

Brottsförebyggande arbete

Av redovisningen skall framför allt följande framgå

- metodutveckling samt övriga åtgärder på operativ nivå som har vidtagits för att förebygga att brott begås,

- i vilken omfattning Ekobrottsmyndighetens strategi för myndighetens brottsförebyggande arbete har fått genomslag i verksamheten,

- en bedömning av effekterna av det brottsförebyggande arbetet; dels övergripande, dels av faktiska effekter av enskilda åtgärder,

- antalet och andelen timmar som har satsats på brottsförebyggande arbete.

Väsentliga skillnader mellan avdelningarna skall i förekommande fall analyseras och kommenteras.

Strategisk ledning och samordning

Av redovisningen skall framför allt följande framgå

- strategiska åtgärder som vidtagits för att tidigt upptäcka nya former av ekonomisk brottslighet och för att långsiktigt effektivisera det brottsförebyggande arbetet och bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten,

- åtgärder som vidtagits för att utveckla Ekobrottsmyndighetens ställning som kunskaps- och kompetenscentrum inom ekobrottsområdet,

- i vilken omfattning Ekobrottsmyndigheten har tillhandahållit utbildning för ekobrottsbekämpning för åklagare, poliser och annan personal som inte arbetar vid myndigheten,

- hur samarbetet med Skatteverket (speciellt avseende skattebrottsenheterna), och kronofogdemyndigheterna samt Tullverket har utvecklats,

- en beskrivning och analys av metoderna för uppföljning och utvärdering av myndighetens verksamhet,

- övriga åtgärder som vidtagits med anledning av uppgiften att nationellt samordna bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten,

- de åtgärder som vidtagits för att samordna de nationella åtgärderna mot bedrägerier, missbruk och annan oegentlig och ineffektiv hantering av EU-relaterade medel i landet samt en beskrivning av erfarenheterna av myndighetens samordningsansvar på området. Resultatet skall redovisas och utvärderas i en årsrapport som skall komma in till regeringen senast den 1 oktober 2004.


Verksamhetsområde Utredning och lagföring

Mål

Verksamheten skall bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet och kvalitet och fler brott skall leda till lagföring.


Verksamhetsgren Utredning och lagföring

Mål

Fler brott skall leda till lagföring och kvaliteten skall höjas på brottsutredningsverksamheten och processföringen.


Återrapportering

Återrapporteringen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat.

Av redovisningen skall framför allt följande framgå

- särskilda åtgärder som vidtagits för att fler brott skall leda till lagföring,

- åtgärder som vidtagits för att förbättra kvaliteten i brottsutredningsverksamheten och processföringen,

- antalet inkomna respektive avslutade ärenden,

- antalet och andelen ärenden som har lett till lagföring,

- antalet och andelen misstänkta personer som har lagförts,

- antalet och andelen beslut i åtalsfrågan uppdelat på beslut varigenom åtal väckts, strafföreläggande utfärdats, åtalsunderlåtelse meddelats, åtal inte väckts på grund av att brott inte kan styrkas respektive åtal inte väckts på grund av andra skäl,

- antalet och andelen beslut att inte inleda respektive antalet och andelen beslut att lägga ned en förundersökning,

- antalet strafförelägganden med villkorlig dom eller sådan påföljd i förening med böter,

- det totala antalet balanserade ärenden fördelat på intern balans respektive domstolsbalans,

- genomströmningstider (medel- och medianvärden) samt andelen balanserade ärenden äldre än 12 respektive 24 månader,

- antalet ärenden där biträde med förundersökningens verkställande begärts av skattebrottsenheterna och antalet sådana ärenden som har redovisats av dessa enheter till Ekobrottsmyndigheten.

Väsentliga skillnader mellan avdelningarna skall i förekommande fall analyseras och kommenteras. En mer utförlig redogörelse skall lämnas när det gäller utfallet i domstol i särskilt krävande ärenden (kategori 3).1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

  1. Ekobrottsmyndigheten skall redovisa de totala utgifterna uppdelade på de olika avdelningarna och den centrala staben.

  2. Ekobrottsmyndigheten skall göra en bedömning av hur mycket resurser myndigheten lägger på arbetet i Ekorådet samt redogöra för innehållet i det arbetet.

  3. Ekobrottsmyndigheten skall redovisa de åtgärder som vidtagits för att öka samverkan med domstolarna med inriktning på att korta den totala tiden från brottsanmälan till dom.

  4. Ekobrottsmyndigheten skall göra en bedömning av omfattningen och utvecklingen av det internationella samarbetet (använda resurser) samt en beskrivning av erfarenheter av samarbetet. Av redovisningen skall även framgå hur myndigheten tillvaratar den erfarenhet och kompetens som verksamheten ger.1.3Organisationsstyrning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Ekobrottsmyndigheten skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

Därutöver skall Ekobrottsmyndigheten redovisa de övriga åtgärder som vidtagits på det personalpolitiska området. Redovisningen skall omfatta bl. a.

- utvecklingen av chefsrekryteringen, åtgärder för att uppmuntra de anställda att utveckla sin kompetens så att de kan utgöra en bas för framtida chefsrekrytering (bl.a. för att uppnå en jämnare könsfördelning på chefsnivå),

- åtgärder för att främja jämställdhet,

- åtgärder för att minska sjukfrånvaron och för att vidareutveckla rehabiliteringsinsatserna avseende långtidssjukskrivna,

- antalet delpensioneringar och omfattningen av dessa.1.4Uppdrag

1. Prognoser skall lämnas över anslagsutfall för budgetåren 2004, 2005, 2006 och 2007. Redovisning skall ske senast den 20 januari, 8 mars, 5 maj, 9 augusti samt 1 november 2004. Prognoserna skall analyseras och kommenteras.

2. Ekobrottsmyndigheten skall beskriva metoderna för kvalitetssäkring inom verksamheten och redovisa de åtgärder som vidtagits för att förstärka denna inom myndighetens administrativa funktioner och inom verksamhetsgrenen Brottsförebyggande arbete samt strategisk ledning och samordning. Uppdraget skall redovisas i samband med årsredovisningen.

3. Ekobrottsmyndigheten skall tillsammans med Rikspolisstyrelsen, Riksåklagaren, Kustbevakningen, Tullverket och Skatteverket redogöra för eventuella hinder mot ett rationellt informationsutbyte mellan myndigheterna inom ramen för den brottsbekämpande verksamheten samt lämna förslag på hur informationsutbytet kan förbättras. Redovisningen skall omfatta såväl det nationella som det internationella informationsutbytet. Vidare skall beaktas de slutsatser och rekommendationer som redovisas i utvärderingsrapporten om Sverige från tredje omgången av ömsesidiga utvärderingar. Myndigheterna skall gemensamt redovisa uppdraget senast den 30 juni 2004.

4. Den 18 december 2003 fick Ekobrottsmyndigheten i uppdrag att, tillsammans med Domstolsverket, Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen, Kriminalvårdsstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium och Rättsmedicinalverket utreda frågan om finansiering av utrustning för videokonferens och presentationsteknik i de allmänna domstolarna. Uppdraget skall redovisas senast den 31 mars 2004.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:4Ekobrottsmyndigheten (Ramanslag)
Disponeras av Ekobrottsmyndigheten333 622 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
4:410 008-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Ekobrottsmyndigheten33 00033 362
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Ekobrottsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 4:4 Ekobrottsmyndigheten.


2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Thomas Bodström
Cecilia Carmler
Kopia till:

Riksdagen, justitieutskottet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Finansdepartementet/Budgetavdelningen
Riksåklagaren
Rikspolisstyrelsen
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Skatteverket