Justitiedepartementet
Regeringsbeslut40

2003-12-18Justitiekanslern
Box 2308
103 17 STOCKHOLMJu2003/9608/Å,
Ju2003/10189/Å (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Justitiekanslern

Riksdagen har beslutat om Justitiekanslerns verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 01, bet. 2003/04:KU1, rskr. 2003/04:60, utg.omr. 04, bet. 2003/04:JuU1, rskr. 2003/04:106).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Justitiekanslern och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

Följande gäller för verksamhet inom Justitiekanslerns ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
DemokratiIntegritet, yttrandefrihet och en rättsäker förvaltningJustitiekanslern


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Demokrati

Mål

Folkstyrelsen skall värnas och fördjupas.


Verksamhetsområde Integritet, yttrandefrihet och en rättsäker förvaltning

Mål

Justitiekanslerns del av målet för verksamhetsområdet Integritet, yttrandefrihet och en rättssäker förvaltning är att värna integriteten, yttrandefriheten samt rättssäkerheten i den offentliga verksamheten.


Verksamhetsgren Justitiekanslern

Mål 1 Tillsyn

Målet är att värna rättssäkerheten och bidra till en fortsatt hög kvalitet inom den offentliga verksamheten samt att medverka till att upprätthålla ett starkt förtroende för advokatväsendet.


Återrapportering

Återrapporteringen skall innehålla en beskrivning och analys av verksamheten och dess resultat.

Av redovisningen skall framför allt följande framgå

- påbörjade och avslutade tillsynsprojekt med uppgift om resultat,

- insatser som avser tillsynen över advokatväsendet med en särskild analys av utfallet av verksamheten.


Mål 2 Tryck- och yttrandefrihet inklusive rättegångar

Målet är att värna tryck- och yttrandefriheten utan att ge avkall på motstående intressen, såsom intresset av att bekämpa tryck- och yttrandefrihetsbrott, samt att medverka till att rättstillämpningen och lagföringen på tryck- och yttrandefrihetsrättens område blir effektiv och rättssäker.


Återrapportering

Återrapporteringen skall innehålla en beskrivning och analys av verksamheten och dess resultat.

Av redovisningen skall framför allt följande framgå.

- Antalet ärenden där förundersökning inletts respektive åtal väckts för tryck- eller yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp samt antalet anmälningar om sådana brott som inte har föranlett åtgärder.

- Åtgärder som vidtagits i ärenden avseende hets mot homosexuella.


Mål 3 Statens frivilliga skadereglering

Målet är att se till att den enskilde kommer till sin rätt utan att det allmännas intresse sätts åt sidan.


Återrapportering

- Skadeståndsanspråk enligt lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Av redovisningen skall framgå det totala antalet ärenden, antalet ärenden där ersättning har beviljats, det totala beloppet inklusive ränta samt antalet ärenden som föranlett rättegång.

- Skadeståndsanspråk på annan rättslig grund. Av redovisningen skall framgå det totala antalet ärenden, antalet ärenden där ersättning har beviljats, det totala beloppet av de av Justitiekanslern bestämda ersättningarna exklusive ränta samt antalet ärenden som föranlett rättegång.


Mål 4 Rättegångar

Målet är att med beaktande av den enskildes rätt ta tillvara statens intresse i rättsliga angelägenheter.


Återrapportering

Återrapporteringen skall innehålla en beskrivning och analys av verksamheten och mål eller ärenden av principiell betydelse skall särskilt lyftas fram.


Mål 5 Integritet

Målet är att värna den enskildes integritet utan att ge avkall på motstående intressen, såsom intresset av att bekämpa brott och intresset av ett effektivt kreditsystem, samt att medverka till att rättstillämpningen inom de berörda områdena blir effektiv och rättssäker.


Återrapportering

Återrapporteringen skall innehålla en beskrivning och analys av verksamheten och dess resultat.

Av redovisningen skall följande framgå

- ärenden enligt kreditupplysningslagen (1973:1173),

- ärenden enligt inkassolagen (1974:182),

- ärenden enligt lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Övriga mål

Målet är att Justitiekanslern, med bibehållen kvalitet i ärendebehandlingen, skall minska antalet balanserade ärenden jämfört med 2003. Ärenden som avser klagomål eller anspråk från enskilda och som inte förs till rättegång bör vara avslutade inom två år från det att ärendet kom in till Justitiekanslern.

Återrapportering

Följande skall återrapporteras

- antalet inkomna och avgjorda ärenden,

- antalet ärenden som inte avgjorts vid ingången respektive utgången av budgetåret,

- åldersstrukturen på ärenden som inte avgjorts,

- genomsnittlig handläggningstid.

Övrig återrapportering

- Justitiekanslern skall redovisa det antal remisser som kommit in till myndigheten och det antal remissvar som myndigheten avgivit.

- Justitiekanslern skall lämna en beskrivning av de regeringsuppdrag som myndigheten behandlat under året.

- Justitiekanslern skall redovisa övriga faktorer som kan bidra till en bedömning av på vilket sätt Justitiekanslerns verksamhet bidragit till att målen uppnåtts.1.3Organisationsstyrning
Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Justitiekanslern skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag
  1. Justitiekanslern skall redovisa en prognos över anslagsutfall för anslaget 46:2 Justitiekanslern och för anslaget 4:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. för åren 2004-2007. Redovisning skall ske i samband med budgetunderlaget. Prognosen skall analyseras och kommenteras.

  2. Justitiekanslern har uppdraget (Ju2003/3657/L3) att företräda Sverige i möten inom de internationella oljeskadefonderna. Uppdraget skall redovisas till regeringen fortlöpande genom skriftliga rapporter och i Justitiekanslerns årsredovisning. För uppdraget får Justitiekanslern ersättning efter rekvisition med 150 000 kronor per år.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

46:2Justitiekanslern (Ramanslag)
Disponeras av Justitiekanslern18 174 tkr

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:13Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Justitiekanslern15 291 tkr


Villkor
4:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

Efter rekvisition till Justitiekanslern kan t.o.m. mars 2004 medel betalas ut till Rikspolisstyrelsen för sådan ersättning som avses i 3 a § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten avseende ärenden inkomna före den 1 december 2003.

Efter rekvisition till Justitiekanslern kan medel betalas ut till Rikspolisstyrelsen, Tullverket och Skatteverket för sådan ersättning som avses i 8 § lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder samt till Statens pensionsverk.

Från anslaget skall finansieras följande utgifter som skall redovisas under nedan angivna rubriker.

Ersättning till frihetsberövade m.m.

1. Ersättning i mål eller ärenden enligt lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning och lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

2. Ersättning enligt 14 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten i sådana ärenden.

3. Ersättning för motpartens rättegångskostnader samt utgifter för statens kostnader i mål rörande lagen (1974:515) om ersättning vid frihetsinskränkning och lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

4. Ersättning för utgifter för livränta som rekvireras av Statens pensionsverk.

Skadestånd m.m. i andra fall

1. Skadestånd eller annan ersättning till motpart i mål eller ärenden inom eller utom rätta.

2. Ersättning enligt 14 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten i sådana ärenden.

3. Ersättning för motpartens rättegångskostnader samt utgifter för statens kostnader i rättegångar.

4. Kostnad i samband med rättegång inför internationell domstol eller i liknande organ.

5. Kostnad för förundersökning i brottmål.

Övrigt

1. Justitiekanslern får i förekommande fall uppdra åt den eller de myndigheter som berörs av ett skaderegleringsärende eller en rättegång att ombesörja att skadeståndsbelopp eller annat ersättningsbelopp, kostnad för ombud i ärendet hos Justitiekanslern samt rättegångskostnad som domstolen har beslutat om utbetalas till motparten.

2. Justitiekanslern får i förekommande fall uppdra åt den eller de myndigheter som berörs av en rättegång att ombesörja att ersättning för statens kostnader för ombud i rättegången utbetalas till Justitiekanslern.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
46:2545-0
4:13458Allt0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Justitiekanslern2 000
Belopp angivna i tkr


2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Justitiekanslern undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar

Thomas Bodström
Cecilia Carmler
Kopia till:

Riksdagen, justitieutskottet
Riksdagen, konstitutionsutskottet
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksåklagaren
Ekobrottsmyndigheten
Rikspolisstyrelsen
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Tullverket
Skatteverket
Statens pensionsverk