Justitiedepartementet
Regeringsbeslut33

2003-12-18Brottsförebyggande rådet
Box 1386
111 93 STOCKHOLMJu2003/10116/KRIM
Ju2003/8643/KRIM
Ju2003/10189/PO (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Brottsförebyggande rådet

Riksdagen har beslutat om Brottsförebyggande rådets verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 04, bet. 2003/04:JuU1, rskr. 2003/04:106)

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Brottsförebyggande rådet och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

Följande gäller för verksamheten inom Brottsförebyggande rådets ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetBrottsförebyggande arbeteKunskapsutveckling inom det kriminalpolitiska området och utvärdering av kriminalpolitiska reformer
Lokalt brottsförebyggande arbete
Kriminalstatistik och analys av brottsutvecklingen


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Verksamheten skall utgå från medborgarnas intresse. I detta ligger bl.a. att förkorta tiden från brotts-anmälan till dom och straffverkställighet.


Verksamhetsområde Brottsförebyggande arbete

Mål

Brott skall förebyggas.


Verksamhetsgren Kunskapsutveckling inom det kriminalpolitiska området och utvärdering av kriminalpolitiska reformer

Mål

Kunskaps- och metodutvecklingen inom rättsväsendets myndigheter skall förbättras. Effekterna av politiskt beslutade reformer eller större förändringar av annat slag inom rättsväsendets verksamhet skall utvärderas.


Återrapportering

- En samlad redovisning av vilka utvärderingar av reformer eller större förändringar inom rättsväsendet som gjorts under året.
- En sammanställning och analys av de projekt som genomförts för att uppnå målet att förbättra kunskaps- och metodutvecklingen inom rättsväsendets myndigheter. Av sammanställningen skall framgå vilka myndigheters verksamhet som har berörts.
- En särskild redovisning och analys av vilka projekt som genomförts för att beskriva och utveckla förebyggande åtgärder mot dels våld mot kvinnor och barn, dels brott av och mot ungdomar.
- En sammanställning och analys av projekt som gäller utvärderingar eller studier av åtgärder eller strategier inom det lokala brottsförebyggande arbetet.
- En redovisning av de förslag som har lämnats till nya eller förbättrade brottsförebyggande åtgärder och strategier.


Verksamhetsgren Lokalt brottsförebyggande arbete

Mål

Verksamheten vid de lokala brottsförebyggande råden skall utvecklas och kunskaps- och metodutvecklingen skall förbättras.


Återrapportering

- En beskrivning och analys av hur den brottsförebyggande verksamheten har utvecklats i de lokala brottsförebyggande råden och resultatet av detta. I samband härmed skall BRÅ redovisa förekomsten av lokala brottsförebyggande råd eller motsvarande verksamheter, hur de fördelar sig över landet samt förekomsten av lokala brottsförebyggande projekt som helt eller delvis finansieras av BRÅ.
- Vilka insatser som har vidtagits för att stimulera och stödja metodutveckling och kunskapsutveckling av de lokala brottsförebyggande rådens verksamhet, särskilt vad avser att ta fram problemanalyser, långsiktiga handlingsplaner och göra utvärderingar.
- I vilken utsträckning myndigheten verkat för ett fördjupat samarbete mellan de lokala brottsförebyggande råden och kriminalvårdens myndigheter samt en bedömning av resultatet.
- En bedömning av i vilken omfattning brottsofferperspektivet uppmärksammats i det lokala brottsförebyggande arbetet.


Verksamhetsgren Kriminalstatistik och analys av brottsutvecklingen

Mål

Den officiella rättsstatistiken för år 2003 skall offentliggöras och publiceras senast den 1 juni 2004. Statistiken skall löpande utvecklas och hålla en god kvalitet.


Återrapportering

- En redogörelse för hur myndigheten har verkat för att höja kvalitén i de data som ligger till grund för produktionen av statistiken.
- En redogörelse för återupptagandet av redovisningen av återfall i brott, samt hur detta har bidragit till en bättre kriminalstatistik.
- En redogörelse för de åtgärder som vidtagits för att förbättra brottstatistiken avseende den lokala nivån.
- De insatser som myndigheten har vidtagit för att öka förutsättningarna för att göra internationella statistiska jämförelser.
- Hur kravet på statistikens tillgänglighet m.m. enligt 13 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken har uppfyllts.
- En redovisning av vid vilka tidpunkter den offentliga statistiken har offentliggjorts och publicerats.
- En samlad analys av brottsutvecklingen under året.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. BRÅ skall fungera som ett stabsorgan för regeringen i kriminalpolitiska frågor. Verksamheten skall bedrivas så att myndigheten har beredskap för att med kort varsel ta hand om uppdrag m.m. som regeringen har behov av att få utförda.

Återrapportering

- På vilket sätt myndigheten har bedrivit sin verksamhet för att fungera som ett stabsorgan för regeringen.

2. BRÅ skall genom ett aktivt deltagande och genom att bistå eller på regeringens uppdrag företräda Sverige i internationella sammanhang verka för ett effektivt kunskaps- och erfarenhetsutbyte på det kriminalpolitiska området.

Återrapportering

- Myndighetens engagemang och deltagande i internationell verksamhet.

- De insatser myndigheten har vidtagit inom ramen för arbetet som nationell representant i det Europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet (EUCPN).

3. Rättsväsendet och andra brottsförebyggande aktörer skall få kunskap och information om resultatet av BRÅ:s verksamhet.

Återrapportering

- De insatser som har vidtagits för att sprida resultaten av utvärderingar och kunskapsutveckling inom det kriminalpolitiska området och en bedömning av i vilken mån resultaten har tillvaratagits.

Övriga återrapporteringskrav

- I vilken omfattning myndigheten ytterligare har bidragit till att utveckla det brottsförebyggande arbetet i de stadsdelar som omfattas av lokala utvecklingsavtal inom ramen för Storstadspolitiken. I detta sammanhang skall myndigheten redovisa i vilken utsträckning man verkat för att samordna det brottsförebyggande arbetet inom ramen för storstadsarbetet med övrigt lokalt brottsförebyggande arbete.

- Vilka medel som mottagits med stöd av medgivandet att bedriva externt finansierad verksamhet, hur medlen använts samt vilka projekt som helt eller delvis finansierats på detta sätt.

- Hur tilldelade anslagsmedel för medlingsverksamhet har använts. Av redovisningen skall framgå dels beloppet som har betalats ut i ekonomiskt stöd, dels beloppet som har använts för utbildning, metodutveckling respektive kvalitetsutveckling samt för BRÅ:s egna utgifter. Vidare skall BRÅ lämna en beskrivning av de verksamheter som erhållit finansieringsbidrag samt redovisa vidtagna åtgärder under året och göra en bedömning av resultatet av dessa.

- En redovisning av hur anslaget 4:15 Bidrag till brottsförebyggande arbete har använts. Av redovisningen skall framgå dels hur stort belopp som har betalats ut i ekonomiskt stöd och till hur många projekt, dels beloppet som har använts för BRÅ:s personalkostnader.1.3Organisationsstyrning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

BRÅ skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

Därutöver skall BRÅ redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att minska ohälsan inom myndigheten och vilka åtgärder som vidtagits för att rehabilitera dem som drabbats av ohälsa.1.4Uppdrag

1. Ändringarna i lagen (1988:688) om besöksförbud trädde i kraft den 1 september 2003. Bland annat infördes möjligheten att utfärda ett besöksförbud för den gemensamma bostaden samt för ett större geografiskt område. BRÅ kommer att ges i uppdrag att bl.a. följa upp tillämpningen av ändringarna i besöksförbudslagen samt att analysera tillämpningen och effekten av de nya reglerna, i enlighet med de riktlinjer som regeringen kommer att fastställa.

2. I propositionen Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. (prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15, rskr 2002/03:225) aviseras ett uppdrag till BRÅ att kartlägga skolelevers erfarenheter av våld i hemmet, i skolan och på fritiden. Med anledning härav ges BRÅ i uppdrag att senast den 1 oktober 2004 redogöra för hur en sådan kartläggning kan genomföras inom ramen för den skolundersökning som BRÅ genomför vartannat år.

3. BRÅ skall redovisa en bedömning av på vilket sätt myndigheten kan bidra till Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor (NCO), kostnad, bedömd nytta för den egna verksamheten samt på vilket sätt bidraget medför att NCO mål kan uppfyllas. Redovisning skall ske senast den 12 mars 2004 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

4. De myndigheter som ingår i Rådet för rättsväsendets informationsförsörjning (RIF-rådet) har den 6 juni 2003 gjort en principöverenskommelse om en handlingsplan för framtida åtgärder för en gemensam säkerhets- och kommunikationslösning. BRÅ skall redovisa vilka åtgärder som har vidtagits och vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av handlingsplanen. BRÅ skall även redovisa och kommentera de åtgärder som har vidtagits inom myndigheten med anledning av den strategiska plan för samordningen av rättsväsendets informationsförsörjning som RIF-rådet fastslog i februari 2002. I redovisningen skall göras en bedömning av vilka de ekonomiska konsekvenserna för BRÅ:s del blir vid genomförandet av dels handlingsplanen, dels den strategiska planen. Bedömningen skall redovisas uppdelad på kostnadsminskningar och sådant som leder till att arbetet kan utföras effektivare och med högre kvalitet. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2004.

5. BRÅ skall redovisa utgiftsprognoser för budgetåren 2004-2007 för samtliga anslag och poster som myndigheten disponerar. Redovisningen skall ske senast den 20 januari, den 8 mars, den 30 april, den 9 augusti samt den 1 november. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.

Tidigare beslutade uppdrag som ännu inte redovisats

1. Den 28 juni 2001 fick BRÅ i uppdrag att utvärdera försöksverksamheten Från anstalt till frihet. Uppdraget skall avrapporteras den 1 april 2005. Delredovisningar av uppdraget skedde i april 2003 och skall ske i april 2004.

2. Den 19 december 2002 fick BRÅ i uppdrag att fördela ekonomiskt stöd till medlingsverksamheter samt svara för frågor om utbildning, metodutveckling och kvalitetssäkring beträffande medling med anledning av brott. Uppdraget skall redovisas senast den 1 april 2004.

3. I regleringsbrevet för år 2003 fick BRÅ i uppdrag att följa upp och analysera det delmål för den nationella ungdomspolitiken som berör myndigheten, delmål 19: "Andelen unga som blir utsatta för stöld, hot och avsiktligt våld skall minska under 2001-2003". Uppdraget skall redovisas till Ungdomsstyrelsen senast den 20 februari 2004 vad avser år 2003.

4. Den 27 februari 2003 fick BRÅ i uppdrag att utvärdera kriminalvårdens narkotikasatsning. Uppdraget skall redovisas den 1 februari 2005. Delredovisning skedde den 1 december 2003.

5. Den 10 april 2003 fick BRÅ i uppdrag av regeringen att i samverkan med Rikspolisstyrelsen genomföra en nationell strategi för att minska bilbrottsligheten. Uppdraget skall redovisas den 30 juni 2006. Delredovisningar skall även ske 2004 och 2005.

6. I regleringsbrevet för år 2003 fick BRÅ i uppdrag att, i samråd med Rikspolisstyrelsen, göra en sammanställning av vilka polisiära åtgärder mot olika typer av brott som forskning eller beprövad erfarenhet har visat fungerar i Sverige. Sammanställningen skall vara så utformad att polisen på ett enkelt sätt kan använda de beskrivna åtgärderna i projekt för att förebygga brott. Uppdraget skall slutredovisas den 15 mars 2004.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:7Brottsförebyggande rådet (Ramanslag)
Disponeras av Brottsförebyggande rådet58 951 tkr
4:7 ap.1Brottsförebyggande rådet (Ram)46 951 tkr
4:7 ap.2Medlingsverksamhet (Ram)12 000 tkr


Villkor
4:7 ap.2 Medlingsverksamhet

1. Anslaget får användas för ekonomiskt stöd till medlingsverksamhet i enlighet med regeringsbeslut den 19 december 2002 (Ju2002/9000/L5).

2. Högst 2 500 000 kronor får användas för utgifter avseende utbildning, metodutveckling och kvalitetsutveckling samt för BRÅ:s egna utgifter.4:15Bidrag till brottsförebyggande arbete (Ramanslag)
Disponeras av Brottsförebyggande rådet7 200 tkr


Villkor
4:15 Bidrag till brottsförebyggande arbete

Anslaget får användas för att stimulera lokalt brottsförebyggande arbete. I detta ingår att samla och sprida kunskap om framgångsrika projekt, följa upp och utveckla projekt samt bidra till att behovet av utbildning tillgodoses. Anslaget får användas för BRÅ:s personalkostnader och övriga direkta kostnader kopplad till sådan verksamhet.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
4:7 ap.11 408-0
4:7 ap.2360-0
4:15360-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Brottsförebyggande rådet5 5005 895
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Brottsförebyggande rådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 4:7 Brottsförebyggande rådet ap.1 och ap.2.


2.3Avgifter och bidragVillkor för bidragsfinansierad verksamhet

BRÅ får ta emot och disponera medel från statliga, kommunala, utländska och internationella organ för finansiering av projekt som är av gemensamt intresse. BRÅ får ta emot och disponera medel från organisationer och företag.

Oavsett om sådana intressenter avser att delta i ett projekt eller endast lämna finansiellt stöd skall rådet ensamt besluta om projektets mål, hur det skall genomföras och hur rådet skall redovisa projektet.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Thomas Bodström
Jessica Lundahl
Kopia till:

Riksdagen, Justitieutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Finansdepartementets personalpolitiska enhet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kriminalvårdsstyrelsen
Rikspolisstyrelsen