Finansdepartementet
Regeringsbeslut61

2003-12-18Bokföringsnämnden
Box 6751
113 85 STOCKHOLMFi2003/6567 (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Bokföringsnämnden

Riksdagen har beslutat om Bokföringsnämndens verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 2, bet. 2003/04:FiU2, rskr. 2003/04:125).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Bokföringsnämnden och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

Följande gäller för verksamheten inom Bokföringsnämndens ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Finansiella system och tillsynBokföringNormgivningsarbete och myndighetskontakter
Information till småföretagare m.m.


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Finansiella system och tillsyn

Mål

Målet för politikområdet är att det finansiella systemet skall vara effektivt och tillgodose såväl samhällets krav på stabilitet som konsumenternas intresse av ett gott skydd, att tillsynen skall bedrivas effektivt, att kostnaderna för statsskulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken beaktas, samt att statens finansförvaltning bedrivs effektivt.


Verksamhetsområde Bokföring

Verksamhetsgren Normgivningsarbete och myndighetskontakter

Mål

På ett professionellt sätt fullgöra sina uppgifter dels som statens expertorgan på redovisningsområdet, dels med utvecklande av god redovisningssed.


Återrapportering

Nämnden skall rapportera vilken verksamhet som har bedrivits. Rapporteringen skall särskilt avse vilken verksamhet som har bedrivits och resursinsatserna för detta inom följande områden:

  • utfärdande av kompletterande normgivning,

  • biträde åt Regeringskansliet i redovisningsfrågor,

  • deltagande i utredningar inom kommittéväsendet,

  • yttranden över författningsförslag,

  • yttranden till domstolar om vad god redovisningssed innebär i olika avseenden,

  • hur arbetet i andra normgivande organ på redovisningsområdet har följts samt hur samarbetet med dessa har bedrivits,

  • vilka insatser som har gjorts med anledning av den nya bokföringslagen (1999:1078).


Verksamhetsgren Information till småföretagare m.m.

Mål

Förbättra standarden i de mindre och medelstora företagens bokföring och offentliga redovisning.


Återrapportering

Vilka informationsinsatser som genomförts och resursinsatserna för dessa samt en bedömning av hur insatserna bidragit till måluppfyllnaden.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning

Bokföringsnämnden skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Bokföringsnämnden skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

Bokföringsnämnden skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 till och med 2005 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoser skall lämnas senast den 20 januari, 8 mars, 5maj, 9 augusti och 1 november 2004.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

2:4Bokföringsnämnden (Ramanslag)
Disponeras av Bokföringsnämnden8 034 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
2:4241Allt0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Bokföringsnämnden undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Bokföringsnämnden skall inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investe­ringar skall i stället finansieras från anslaget 2:4 Bokföringsnämnden.

Bokföringsnämnden skall inte tillämpa räntekonto enligt kapitalförsörjningsförordningen.

Kostnaderna för Bokföringsnämndens avgiftsbelagda verksamhet får överstiga intäkterna och nämnden undantas från 5 § avgifts­förord­ningen (1992:191).

På regeringens vägnar

Bosse Ringholm
Per Nilsson
Kopia till:

Finansutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Budgetavdelningen, Fi
Ekonomienheten, FA
RoB-enheten, Fi