Finansdepartementet
Regeringsbeslut54

2003-12-18Ekonomistyrningsverket
Box 45316
104 30 STOCKHOLMFi 2003/6567 (delvis)
Fi 2003/652

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Ekonomistyrningsverket

Riksdagen har beslutat om Ekonomistyrningsverkets verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 2, bet. 2003/04:FiU2, rskr. 2003/04:125).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Ekonomistyrningsverket och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningEkonomisk styrning och kontrollResultatstyrning och finansiell styrning
Administrativa system
Koncerninformationssystemet Hermes
Prognoser och uppföljningInformation om statlig ekonomi


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att skapa en effektiv statsför­valtning som i sin helhet känne­tecknas av hög produk­tivitet, god kvalitet och bra service till nytta för besluts­fattare, medborgare och näringsliv.


Verksamhetsområde Ekonomisk styrning och kontroll

Mål

En väl fungerande ekonomisk styrning som präglas av god finansiell kontroll samt hög produktivitet och effektivitet i resursanvändningen.


Verksamhetsgren Resultatstyrning och finansiell styrning

Mål

En verksamhetsanpassad ekonomisk styrning. Vid utvecklingen av metoder och regler skall sambandet mellan resultatstyrning och finansiell styrning beaktas.


Återrapportering
 • Regeringskansliets respektive övriga myndigheters bedömning av ESV:s insatser.

 • Redovisning enligt förordningen (2003:884) med instruktion för Ekonomistyrningsverket av ekonomiadministrativa värden för varje myndighet skall lämnas till Regeringskansliet senast den 4 maj 2004.


Verksamhetsgren Administrativa system

Mål

Ett efterfrågestyrt, ändamålsenligt och kostnadseffektivt stöd inom verksamhetsområdet till Regeringskansliet och andra statliga myndigheter där lösningar effektiviserar statsförvaltningen och där erfarenheter kan utnyttjas tvärs över hela statsförvaltningen.


Återrapportering
 • Stöd som efterfrågats av respektive lämnats till myndigheterna.

 • Insatser för att erbjuda kostnadseffektiva system av hög kvalitet.

 • Myndigheternas bedömning av ESV:s insatser och stöd.


Verksamhetsgren Koncerninformationssystemet Hermes

Mål
 • Hermes skall utgöra ett ändamålsenligt och effektivt stöd för budgetprocessens samtliga delar. Utvecklingen av de delar av systemet som avser statsbudgeten och regleringsbrev skall ske på uppdrag av Finansdepartementet.

 • Under 2004 skall en effektiv förvaltningsorganisation byggas upp för koncerninformationssystemet Hermes innehållande drift, support och utbildning mm.


Återrapportering
 • Redovisning av genomförda utbildningsinsatser.

 • Antalet användare av Hermes samt en beskrivning av hur antalet användare har förändrats över tiden.

 • Tillgängligheten till och antal ärenden till supporten fördelat på delsystem och användarkategori.

 • Antalet driftstopp och längden på dessa driftstopp.


Verksamhetsområde Prognoser och uppföljning

Mål

Tillförlitliga och väldokumenterade prognoser och analyser av den samhällsekonomiska och statsfinansiella utvecklingen.


Verksamhetsgren Information om statlig ekonomi

Mål
 • Budgetprognoserna skall ha hög precision och vara analytiskt inriktade samt fokusera på de statsfinansiellt viktigaste faktorerna. Risker för budgetavvikelser skall identifieras i ett tidigt skede.

 • Metoder och modeller skall underhållas och utvecklas så att prognosernas kvalitet kontinuerligt förbättras.


Återrapportering
 • Kommenterade mått på prognosernas precision, en analys av större prognosavvikelser och en kartläggning av större systematiska fel skall lämnas senast den 29 april 2005.

 • ESV skall redogöra för metodutvecklingsinsatserna och lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Verksamhet under politikområdet Effektiv statsförvaltning

ESV skall redovisa:

Inriktingen och omfattningen av den internationella verksamheten och hur vunna erfarenheter tagits till vara inom verket.

Antal samråd, resursåtgång och genomsnittlig genomströmningstid samt intäkter och kostnader fördelat på olika typer av samråd.

Totala kostnader för olika typer av stöd till Regeringskansliet samt hur stor andel som finansieras med avgifter. Kostnaderna för remisser skall särredovisas.

Utgiftsprognoser för åren 2004 - 2007 för samtliga anslag som disponeras. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Utgiftsprognoserna skall lämnas senast den 20 januari, den 8 mars, den 5 maj, den 9 augusti och den 1 november 2004.

Verksamhet inom verksamhetsområdet Civilt försvar under politikområdet Totalförsvar samt verksamhetsområdet Svåra påfrestningar under politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar.

Målet är att samhällets grundläggande behov inom ESV:s ansvarsområde inom samverkansområdena Ekonomisk säkerhet samt Områdesvis samordning, samverkan och information skall kunna upprätthållas även vid allvarliga kriser i fred eller vid ett väpnat angrepp.

ESV skall redovisa om och i så fall hur beroendet av el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system utgör en begränsning för myndigheten att kunna bibehålla en godtagbar fredstida förmåga även vid svåra påfrestningar på samhället i fred eller en godtagbar förmåga vid höjd beredskap. Här avsedd innebörd av begreppen el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system framgår av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap.1.3Organisationsstyrning

Mål

ESV skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

ESV skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

1. ESV skall tillsammans med Finansdepartementet fortsätta utvecklingsarbetet med att införa en statsbudget baserad på bokföringsmässiga grunder. ESV:s kostnader för stödet till Finansdepartementet skall redovisas i årsredovisningen, uppdraget behöver inte avrapporteras i övrigt.

2. ESV skall analysera de olika budget- och styrdokumentens (regleringsbrev, årsredovisning och budgetunderlag) roll, funktion och användning i den statliga budgetprocessen. ESV skall vid behov inkomma med förslag till förändringar till regeringen.

3. ESV skall enligt förordningen (2003:884) med instruktion för Ekonomistyrningsverket till regeringen lämna underlag till årsredovisningen för staten. Underlaget skall lämnas senast den 15 mars 2004.

4. ESV skall lämna tidsserier över statsbudgetens utfall i 2004 års budgetstruktur senast den 15 mars 2004.

5. ESV skall senast den 15 augusti 2004 till regeringen redovisa konsekvenserna för Hermes av de många strukturer som systemet skall hantera. ESV skall också föreslå förenklingar som kan underlätta arbetet i Hermes.

6. ESV skall senast den 15 augusti 2004 till regeringen redovisa intäkter och kostnader för förvaltningen av koncerninformationssystemet Hermes under de sex första månaderna 2004. ESV skall även lämna en prognos för hela 2004 över förvaltningens intäkter och kostnader.

7. ESV skall under 2004 genomföra en användarenkät för Hermes. Resultatet av användarenkäten skall redovisas till regeringen senast den 1 oktober 2004.

8. ESV skall utvärdera myndigheternas arbete med elektroniska budget- och beräkningsunderlag med avseende på kvalitet och genomförande. Resultatet av utvärderingen skall redovisas till regeringen senast den 1 oktober 2004.

9. ESV skall senast den 1 oktober 2004 till regeringen redovisa läget i uppbyggnaden av förvaltningsorganisationen för koncerninformationssystemet Hermes.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:2Ekonomistyrningsverket (Ramanslag)
Disponeras av Ekonomistyrningsverket86 371 tkr
1:2 ap.1Ekonomistyrningsverket förvaltning (Ram)65 901 tkr
1:2 ap.2Koncerninformationssystemet Hermes, utvecklingskostnader (Ram)20 470 tkr


Villkor
1:2 ap.2 Koncerninformationssystemet Hermes, utvecklingskostnader

ESV ansvarar från den 1 januari 2004 för förvaltningen av koncerninformationssystemet Hermes. Den immateriella tillgång som är hänförlig till systemet, värderad till bokfört värde och motsvarande lån i Riksgäldskontoret kommer i början av 2004 att föras över till ESV som fr.o.m. 2004 skall avräkna anslaget 1:2 ap.2, för räntor och amorteringar avseende koncerninformationssystemet Hermes.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Budgetår 2003

1:11Utvecklingsarbete (Ramanslag)
Disponeras av Ekonomistyrningsverket0 tkr
1:11 ap.2Utvecklingsarbete (Ram)0 tkr

Villkor
1:11 ap.2 Utvecklingsarbete

ESV övertar fr.o.m. 2004 det överföringsbelopp som är hänförligt till anslaget för utvecklingsarbete, 1:11. Medel motsvarande överföringsbeloppet överförs till ESV:s räntekonto i början av 2004.Budgetår 2003

1:14Riksrevisionsverket (Ramanslag)
Disponeras av Ekonomistyrningsverket0 tkr
1:14 ap.102Delningskostnader Ekonomistyrningsverket fr 98 (Ram)0 tkr


2.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
1:11 ap.2 (2003)0Allt0
1:14 ap.102 (2003)0-0
1:2 ap.11 977-0
1:2 ap.2614Allt0


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
1:21:2 ap.1100 %
1:11 (2003)1:11 ap.2 (2003)100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Ekonomistyrningsverket100 00015 000
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Ekonomistyrningsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 1:2 Ekonomistyrningsverket ap.1 och ap.2.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsverksamhet
Resultat- och finansiell styrning134012 37012 30070204
Administrativa system11 621-3 00078 04078 440-4008 221
Koncerninformationssystemet Hermes, förvaltning0024 50024 50000
Information om statlig ekonomi6 120-5 5001001000620
Summa17 875-8 500115 010115 340-3309 045
Tjänsteexport
Tjänsteexport1 182-5007 5007 400100782
Belopp angivna i tkr


Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är full kostnadstäckning. Om en avgiftssättning, enligt ESV, motverkar syftet med en verksamhet inom resultatområdena Information om statlig ekonomi och Resultatstyrning och finansiell styrning, får i det enskilda fallet principen om att uppnå full kostnadstäckning frångås. Den sammanlagda omfattningen av undantagen från målet bör kommenteras.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Följande avgifter bestäms av regeringen:

 • Avgift för samråd enligt 5 § förordningen (1994:1261) om statliga myndigheters redovisningssystem.

 • Avgift för samråd enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191).

 • Avgift för drift av koncerninformationssystemet Hermes (Fi2003/4049).

Storleken på övriga avgifter bestäms av ESV, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Avgiftsintäkterna disponeras av ESV.

ESV skall redovisa kommentarer avseende de avvikelser mellan budget och utfall i den avgiftsbelagda verksamheten som överstiger 15 procent.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Bosse Ringholm
Karl Hedlund
Kopia till:

Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet/EPS
Riksgäldskontoret
Krisberedskapsmyndigheten
Finansdepartementet/BA 1
Finansdepartementet/IA
Finansdepartementet/RoB
Finansdepartementet/BuS