Justitiedepartementet
Regeringsbeslut25

2003-12-18Rikspolisstyrelsen (RPS)
Box 12256
102 26 STOCKHOLMJu2003/9598/PO,
Ju2003/8165/Å (delvis),
Ju2003/10189/PO (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Rikspolisstyrelsen (RPS)

Riksdagen har beslutat om polisorganisationens verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 04, bet. 2003/04:JuU1, rskr. 2003/04:106).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för polisorganisationen och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

Polisorganisationens verksamhet under politikområde Rättsväsendet delas in i följande verksamhetsområden och verksamhetsgrenar:

Politikområde (PO)

- Verksamhetsområde (VO)

- Verksamhetsgren (VG)

Mål

PO Rättsväsendet

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Verksamheten skall utgå från medborgarnas intresse. I detta ligger bl.a. att förkorta tiden från brottsanmälan till dom och straffverkställighet.

- VO Brottsförebyggande
arbete

Brott skall förebyggas.

- VG Brottsförebyggande arbete

Risken för att brott begås skall minska.

- VO Utredning och lagföring

Verksamheten skall bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet och kvalitet och fler brott skall leda till lagföring.

- VG Utredning och lagföring

Fler brott skall leda till lagföring och kvaliteten skall höjas på brottsutredningsverksamheten.

- VO Övrig verksamhet

De arbetsuppgifter som inte är brottsbekämpande skall utföras med utgångspunkt i medborgarens behov.

- VG Övrig verksamhet

De arbetsuppgifter som inte är brottsbekämpande skall utföras med utgångspunkt i medborgarens behov, genom snabb och korrekt handläggning, god service och hög tillgänglighet.

Polisen bedriver dessutom verksamhet inom följande politikområden, verksamhetsområden och verksamhetsgrenar:

PO Transportpolitik
- VO Vägar
- VG Flygande inspektioner

PO Utrikes- och säkerhetspolitik
- VO Fredsfrämjande verksamhet
- VG Fredsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet

PO Totalförsvar
- VO Det civila försvaret
- VG Skydd, ordning och säkerhet

PO Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar
- VO Svåra påfrestningar
- VG Beredskap mot svåra påfrestningar på samhället i fred

PO Internationellt utvecklingssamarbete
- VO Internationellt utvecklingssamarbete
- VG Fredsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhetÖvergripande verksamhetsinriktning

I den planering av verksamhetsinriktningen som polismyndigheterna gör med utgångspunkt i den lokala problembilden skall de ägna särskild uppmärksamhet åt följande brottstyper, utan inbördes rangordning:

- narkotikabrott,
- vålds- och sexualbrott, särskilt brott mot kvinnor och mot barn,
- ekonomiska brott,
- brott som ofta begås av ungdomar,
- brott med rasistiska, främlingsfientliga, antisemitiska eller homofobiska inslag samt olaga diskriminering.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetBrottsförebyggande arbeteBrottsförebyggande arbete
Utredning och lagföringUtredning och lagföring
Övrig verksamhetÖvrig verksamhet
TransportpolitikVägarFlygande inspektioner
Utrikes- och säkerhetspolitikFredsfrämjande verksamhetFredsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet
TotalförsvarDet civila försvaretSkydd, ordning och säkerhet
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarBeredskap mot svåra påfrestningar på samhället i fred
Internationellt utvecklingssamarbeteInternationellt utvecklingssamarbeteFredsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Verksamheten skall utgå från medborgarnas intresse. I detta ligger bl.a. att förkorta tiden från brotts-anmälan till dom och straffverkställighet.


Verksamhetsområde Brottsförebyggande arbete

Mål

Brott skall förebyggas.


Verksamhetsgren Brottsförebyggande arbete

Mål

Risken för att brott begås skall minska.


Återrapportering

Återrapporteringens primära del skall vara en redovisning av de brottsförebyggande projekt, enligt Rikspolisstyrelsens definition av begreppet, som polisen har bedrivit under 2004. Redovisningen skall i möjligaste mån följa den s.k. produktionsmodell (med insatser, genomförande, prestationer och effekter) som beskrivs i Ekonomistyrningsverkets rapport Att beställa resultatinformation (ESV 1999:3). Det skall framgå bl.a. vilka brottstyper de olika projekten har riktats mot och vilka samverkanspartner som har deltagit. Det skall dessutom gå att utläsa vilka av projekten som har utvärderats. Redovisningen skall i tillämpliga delar återge även internationell verksamhet.

Resultatredovisningen skall ske enligt den indelning i resultatområden som följer av polisens nationella resultatmodell, dvs. våldsbrottslighet, ekonomisk brottslighet, narkotikabrottslighet, trafik, tillgrepps- och skadegörelsebrottslighet samt övrig brottslighet.

Av redovisningen skall också framgå vad polisen i övrigt har gjort för att förebygga brott och vidareutveckla det brottsförebyggande arbetet. Denna del bör innehålla bl.a. följande moment:

- en beskrivning av hur det problemorienterade arbetssättet har utvecklats enligt modellen för underrättelseledd polisverksamhet och i vilken utsträckning den används av polismyndigheterna,
- vilka åtgärder som har vidtagits för att höja personalens kompetens i brottsförebyggande arbete och
- antalet och andelen timmar som totalt har satsats på brottsförebyggande arbete.

Större skillnader mellan polismyndigheterna skall analyseras och kommenteras i båda delarna av redovisningen. Svårigheter att visa mätbara resultat skall kompenseras genom en analys av relevanta delar av verksamheten och andra förhållanden som är väsentliga för en bedömning av utvecklingen.Verksamhetsområde Utredning och lagföring

Mål

Verksamheten skall bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet och kvalitet och fler brott skall leda till lagföring.


Verksamhetsgren Utredning och lagföring

Mål

Fler brott skall leda till lagföring och kvaliteten skall höjas på brottsutredningsverksamheten.


Återrapportering

Återrapporteringen skall innehålla en sammanhållen nationell beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat. Redovisningen skall i tillämpliga delar återge även internationell verksamhet.

Av redovisningen skall följande framgå:

- hur verksamheten har utvecklats inom den nationella resultatmodellens resultatområden våldsbrottslighet, ekonomisk brottslighet, narkotikabrottslighet, trafik, tillgrepps- och skadegörelsebrottslighet samt övrig brottslighet,
- antalet och andelen ärenden som har redovisats till åklagare,
- antalet och andelen ärenden där förundersökning inte har inletts eftersom det har bedömts uppenbart att brottet inte går att utreda,
- genomsnitts- och mediantider för genomströmning avseende ärenden där förundersökning inletts och ärenden där utredningen skett enligt bestämmelserna i 23 kap. 22 § rättegångsbalken om förenklat förfarande,
- antalet balanserade ärenden enligt polisens nationella resultatmodell,
- antalet utfärdade ordningsförelägganden, fördelat på olika typer av brott,
- vilka åtgärder som har vidtagits för att förkorta genomströmningstiderna och för att underlätta ärendehanteringen mellan rättsväsendets myndigheter,
- vilka åtgärder som, utöver förkortning av genomströmningstiderna, har vidtagits för att förebygga att balanser med äldre ärenden ökar eller uppstår,
- vilka åtgärder som har vidtagits för att höja utredningskompetensen hos de poliser som arbetar i yttre tjänst och som utför inledande utredningsåtgärder efter att brott har begåtts och
- vilka åtgärder som har vidtagits i övrigt för att höja kvaliteten och förbättra effektiviteten i brottsutredningsverksamheten.

Större skillnader mellan polismyndigheterna skall analyseras och kommenteras.Verksamhetsområde Övrig verksamhet

Mål

De arbetsuppgifter som inte är brottsbekämpande skall utföras med utgångspunkt i medborgarens behov.


Verksamhetsgren Övrig verksamhet

Mål

De arbetsuppgifter som inte är brottsbekämpande skall utföras med utgångspunkt i medborgarens behov, genom snabb och korrekt handläggning, god service och hög tillgänglighet.


Fotnot [1]: Verksamhetsgrenen Övrig verksamhet innefattar framför allt handräckning till andra myndigheter, service till allmänheten och handläggning av polismyndighetsärenden.


Återrapportering

Återrapporteringen skall innehålla en sammanhållen nationell beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat. Större skillnader mellan polismyndigheterna skall analyseras och kommenteras.
Politikområde Transportpolitik

Mål

Målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.


Verksamhetsområde Vägar

Mål

1. Målet är ett tillgängligt transportsystem, där vägtransportsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

2. Målet är att vägtransportsystemets utformning och funktion medger en hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

3. Målet är en säker trafik, där det långsiktiga målet för trafiksäkerheten skall vara att ingen dödas eller allvarligt skadas till följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet. Vägtransportsystemets utformning och funktion skall anpassas till de krav som följer av detta.

4. Målet är en god miljö, där vägtransportsystemets utformning och funktion anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och kulturmiljö skyddas mot skador. God hushållning med mark, vatten, energi och andra naturresurser skall främjas. Vägtransportsystemets utformning skall bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås.

5. Målet är en positiv regional utveckling, där vägtransportsystemet främjar en positiv regional utveckling genom att dels utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas, dels motverka nackdelar av långa transportavstånd.

6. Målet är ett jämställt vägtransportsystem, som är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.


Verksamhetsgren Flygande inspektioner

Mål

Antalet trafikfarliga fordon på vägarna och antalet förare som bryter mot kör- och vilotidsbestämmelserna skall minska.

!a?????????


Återrapportering

Rikspolisstyrelsen skall redovisa antalet flygande inspektioner, fördelat på sådana som har utförts av poliser respektive bilinspektörer, samt resultatet av inspektionerna. Av redovisningen skall också framgå vilka åtgärder polisen har vidtagit för att verksamheten skall inriktas huvudsakligen mot de fordon eller typer av fordon som särskilt kan antas vara trafikfarliga. Uppdelningen av resultatredovisningen skall spegla denna inriktning av verksamheten.

Rikspolisstyrelsen skall även redovisa antalet kontroller av kör- och vilotider, fördelat på sådana som har utförts av poliser respektive bilinspektörer, samt resultatet av kontrollerna.

Redovisning skall lämnas för perioden 1 januari - 30 juni 2004 senast den 1 september 2004, och för hela året senast i samband med årsredovisningen.
Politikområde Utrikes- och säkerhetspolitik

Mål

Att säkerställa Sveriges intressen i förbindelser med andra länder.


Verksamhetsområde Fredsfrämjande verksamhet

Mål

Bidra till konfliktlösning, civil krishantering och förebyggande av väpnade konflikter, samt att stärka skyddet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt.


Verksamhetsgren Fredsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet

Mål

Polisen skall med kort varsel kunna ställa lämplig personal till förfogande för internationell fredsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet.


Återrapportering

Rikspolisstyrelsen skall redovisa en analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat. Det skall framgå hur Rikspolisstyrelsen säkerställer att det inom polisen finns personal med relevant kompetens för de uppgifter som poliser har i internationella uppdrag. Det skall också framgå vilka hinder som finns för polisens personalförsörjning på detta område. Redovisningen skall dessutom innehålla en beskrivning av vad polisen gör för att den erfarenhet och kompetens som poliser får genom internationella uppdrag skall tas tillvara i annan polisverksamhet.

I redovisningen skall ingå en beskrivning av den modell som polisen använder för att bedöma vilken relevans en internationell insats har för den svenska polisverksamheten.

Särskild redovisning skall i samband med årsredovisningen och delårsrapporten lämnas för varje fredsfrämjande eller konfliktförebyggande insats. Denna redovisning skall omfatta mandatet och en kommenterad lägesbeskrivning för insatsen.

Rikspolisstyrelsen skall redovisa den totala utgiften samt antalet poliser och civilanställda, uppdelat på personer, kön och helårsarbetskrafter, som har deltagit i fredsfrämjande eller konfliktförebyggande verksamhet.
Politikområde Totalförsvar

Mål

Målet för politikområdet är att bidra till att bevara vårt lands fred och självständighet. Vi skall kunna möta militära hot som direkt berör Sverige. Internationellt skall vi bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom gemensamma fredsfrämjande och humanitära insatser både i och utom Europa.

Totalförsvarsresurserna skall enligt gällande försvarsbeslut kunna användas för följande huvudändamål:
- försvara Sverige mot väpnat angrepp,
- hävda vår territoriella integritet,
- bidra till fred och säkerhet i omvärlden och
- bidra till att stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred.


Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål

Målet för verksamheten inom det civila försvaret och för utformningen av resurserna är att:

 • värna civilbefolkningen, trygga en livsnödvändig försörjning, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp och krig i vår omvärld,

 • bidra till fred och säkerhet i omvärlden och

 • stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred.


Verksamhetsgren Skydd, ordning och säkerhet

Mål

Samhällets grundläggande behov inom polisens ansvarsområde inom samverkansområde 3 (Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen) samt inom samverkansområde 6 (Skydd, undsättning och vård) skall kunna upprätthållas vid höjd beredskap eller vid ett väpnat angrepp.


Återrapportering

Rikspolisstyrelsen skall kortfattat redovisa polisens beredskapsförmåga inom samverkansområde 3 samt vilka åtgärder som har vidtagits för att förbättra utrustning och kompetens inom NBC-området.

Rikspolisstyrelsen skall kortfattat redovisa polisens beredskapsförmåga inom samverkansområde 6 och vilka åtgärder som har vidtagits för att behålla kompetensen och numerären inom den särskilda beredskapspolisorganisationen.

Rikspolisstyrelsen skall redovisa om och i så fall hur beroendet av el, tele och IT utgör en begränsning för myndigheten att kunna bibehålla en godtagbar förmåga vid höjd eller högsta beredskap. Myndigheten skall också redovisa om ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör en begränsning för en sådan förmåga. Eventuella ytterligare gränssättande faktorer skall också redovisas.
Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Målet för politikområdet är att
- minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och
- minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.


Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan svår påfrestning skulle inträffa skall människors liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.


Verksamhetsgren Beredskap mot svåra påfrestningar på samhället i fred

Mål

Polisen skall planera och förbereda för att inom samverkansområde 3 samt inom samverkansområde 6 ha god förmåga att med kort förberedelsetid kunna hantera svåra påfrestningar på samhället i fred.


Återrapportering

Rikspolisstyrelsen skall kortfattat redovisa polisens förmåga att inom samverkansområde 3 kunna hantera en svår påfrestning på samhället i fred.

Rikspolisstyrelsen skall kortfattat redovisa polisens förmåga att inom samverkansområde 6 kunna hantera en svår påfrestning på samhället i fred.

Rikspolisstyrelsen skall redovisa om och i så fall hur beroendet av el, tele och IT utgör en begränsning för myndigheten att kunna bibehålla en godtagbar fredstida förmåga även vid svåra påfrestningar på samhället i fred. Myndigheten skall också redovisa om ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör en begränsning för en sådan förmåga. Eventuella ytterligare gränssättande faktorer skall också redovisas.
Politikområde Internationellt utvecklingssamarbete

Mål

Bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.


Verksamhetsområde Internationellt utvecklingssamarbete

Verksamhetsgren Fredsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet

Mål

Polisen skall med kort varsel kunna ställa lämplig personal till förfogande för internationell fredsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet.


Återrapportering

Rikspolisstyrelsen skall redovisa en analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat. Det skall framgå hur Rikspolisstyrelsen säkerställer att det inom polisen finns personal med relevant kompetens för de uppgifter som poliser har i internationella uppdrag. Det skall också framgå vilka hinder som finns för polisens personalförsörjning på detta område. Redovisningen skall dessutom innehålla en beskrivning av vad polisen gör för att den erfarenhet och kompetens som poliser får genom internationella uppdrag skall tas tillvara i annan polisverksamhet.

I redovisningen skall ingå en beskrivning av den modell som polisen använder för att bedöma vilken relevans en internationell insats har för den svenska polisverksamheten.

Särskild redovisning skall i samband med årsredovisningen och delårsrapporten lämnas för varje fredsfrämjande eller konfliktförebyggande insats. Denna redovisning skall omfatta mandatet och en kommenterad lägesbeskrivning för insatsen.

Rikspolisstyrelsen skall redovisa den totala utgiften samt antalet poliser och civilanställda, uppdelat på personer, kön och helårsarbetskrafter, som har deltagit i fredsfrämjande eller konfliktförebyggande verksamhet.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
 1. I samband med årsredovisningen skall den verksamhetsstatistik som ingår i polisens nationella resultatmodell redovisas. I den mån jämförbara uppgifter finns skall de tre senaste årens resultat redovisas myndighetsvis i tabellform.

 2. Rikspolisstyrelsen skall redovisa det brottsbekämpande arbete som har bedrivits när det gäller ungdomar i åldrarna 12-17 år. Redovisningen skall innehålla en sammanhållen nationell beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat.

  Av redovisningen skall även framgå:

  - kostnaden för detta arbete,
  - antalet och andelen ärenden där den misstänkta personen var 12-17 år,
  - antalet ärenden där den misstänkte, enligt 6 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, har tillfrågats om deltagande i medling och andelen av dessa ärenden där den misstänkte har sagt sig vilja delta,
  - vidtagna åtgärder för att identifiera unga gärningsmän, med syfte att motverka nyrekryteringen till s.k. kriminella karriärer och
  - genomströmningstider samt vidtagna åtgärder för att förkorta dessa.

  Större skillnader mellan polismyndigheterna skall analyseras och kommenteras.

 3. Rikspolisstyrelsen skall redovisa det brottsbekämpande arbete som har bedrivits när det gäller våld mot kvinnor och mot barn. Redovisningen skall innehålla en sammanhållen nationell beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat.

  Av redovisningen skall även framgå:

  - kostnaden för detta arbete,
  - antalet och andelen ärenden som avser våld mot kvinnor eller mot barn,
  - vidtagna åtgärder för att beakta barnperspektivet i verksamheten, utifrån FN:s barnkonventions bestämmelser och intentioner,
  - vidtagna åtgärder för att vidareutveckla polisens bemötande och stöd till brottsoffer och vittnen, bl.a. utifrån den nationella handlingsplan för brottsofferarbetet som Rikspolisstyrelsen tagit fram och
  - genomströmningstider samt vidtagna åtgärder för att förkorta dessa.

  Större skillnader mellan polismyndigheterna skall analyseras och kommenteras.

 4. Rikspolisstyrelsen skall redovisa fördelningen av de medel som i enlighet med budgetpropositionen för 2004 skall avsättas för att bekämpa människohandel.

  Av redovisningen skall framgå bl.a.:

  - hur medlen fördelats inom polisorganisationen,
  - vilka åtgärder som har vidtagits och vilka resultat som uppnåtts,
  - vidtagna åtgärder vid polismyndigheterna för att öka kunskaperna om prostitution och människohandel, samt för att utveckla bemötandet av brottsoffren och
  - förebyggande åtgärder mot människohandel i form av exempelvis insatser mot köpare av sexuella tjänster.

 5. Rikspolisstyrelsen skall redovisa det brottsbekämpande arbete som har bedrivits när det gäller brott med rasistiska, främlingsfientliga, antisemitiska eller homofobiska inslag samt olaga diskriminering. Redovisningen skall innehålla en sammanhållen nationell beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat. I de fall polismyndigheter inte redovisat några särskilda åtgärder skall detta analyseras och kommenteras. Av redovisningen skall också framgå genomströmningstiderna för ärenden gällande hets mot folkgrupp respektive olaga diskriminering.

 6. Rikspolisstyrelsen skall redovisa polisens åtgärder med anledning av Lotteriinspektionens rapport Kartläggning av den svenska marknaden för automatspel och liknande spel som idag saknar tillstånd eller anordnas utan erforderligt tillstånd (Fi2003/4204/LFG).

 7. Rikspolisstyrelsen skall senast den 1 juni 2004 redovisa och kommentera vilka åtgärder som har vidtagits och vilka resultat som har uppnåtts med anledning av Riksdagens revisorers rapport 2002/03:19 Polisens avskrivningar av brott.

 8. Rikspolisstyrelsen skall redovisa vilka rättsbiståndsinsatser som polisen har deltagit i samt resultaten av dessa. Redovisningen skall också inbegripa den totala utgiften samt antalet poliser och civilanställda, uppdelat på personer och helårsarbetskrafter, som har deltagit i verksamheten.

 9. Rikspolisstyrelsen skall redovisa hur polisens arbete har påverkats av lagen om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder, vilken träder i kraft den 1 januari 2004 (prop. 2003/04:7 Lag om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder). Av redovisningen skall antalet ärenden framgå, fördelat på ärenden som avser överlämnande till respektive från Sverige, liksom kostnaderna för arbetet med dessa ärenden. Redovisningen skall också omfatta de eventuella hinder som polisen har mött i verksamheten samt vilka förändringar som de bör föranleda.

 10. Rikspolisstyrelsen skall redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att öka samverkan mellan polismyndigheterna och domstolar, åklagarmyndigheter, Ekobrottsmyndigheten och Kriminalvårdsstyrelsen med inriktning bl.a. på att korta den totala tiden från brottsanmälan till dom.

 11. Rikspolisstyrelsen skall redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa ett professionellt bemötande av utsatta kvinnor, t.ex. offer för olika former av sexualbrott.
1.3Organisationsstyrning

Mål

Rikspolisstyrelsen skall verka för en för polisorganisationen långsiktig personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Rikspolisstyrelsen skall redovisa i vilken omfattning polisorganisationens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-07. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

Rikspolisstyrelsen skall, i den utsträckning det inte följer av återrapporteringen ovan, redovisa en sammanhållen nationell beskrivning och analys av statistik och åtgärder på det personalpolitiska området. Av redovisningen skall framgå:

- personalsammansättning fördelad på poliser, civilanställda, ålder och kön. Redovisningen skall ske såväl nationellt som på myndighetsnivå,
- utvecklingen av antalet anställda de tre kommande åren. Utvecklingen skall delas upp på dels poliser, dels civilanställd personal,
- utvecklingen av antalet civilanställda de senaste tre åren. Av redovisningen skall så långt möjligt framgå hur de nya civilanställdas arbetsuppgifter fördelar sig på specialistuppgifter inom brottsbekämpningen, gränskontroll, administrativa och andra uppgifter,
- i vilken grad bristande tjänstbarhet bland polispersonalen påverkar verksamheten,
- övertidsuttag,
- antalet pensioneringar före ordinarie pensionsålder,
- antalet delpensioneringar,
- antalet studerande i grundutbildningen av poliser, inklusive en prognos för de närmaste åren,
- nya anställningar av polisaspiranter vid polismyndigheterna,
- åtgärder som har vidtagits för att introducera och utveckla de nyanställda polisaspiranterna i polisverksamheten och tillvarata deras kunskap,
- åtgärder som har vidtagits för att utveckla polisens ledarskap, bl.a. genom att stödja chefer på de lägre chefsnivåerna i arbetsgivarrollen,
- åtgärder som har vidtagits i övrigt för att utveckla arbetsgivarrollen,
- åtgärder för att åstadkomma ökad jämställdhet mellan kvinnor och män, bl.a. genom att rekrytera kvinnliga chefer och arbetsledare och
- sjukfrånvaron och vilka åtgärder som har vidtagits för att minska den. I redovisningen skall anges hur detta arbete påverkar regionala skillnader i sjukfrånvaron inom polisen.

Redovisningen av personalsammansättningen fördelad på poliser och civilanställda per polismyndighet skall förutom i årsredovisningen även lämnas i samband med delårsrapporten. Redovisning av nya anställningar av polisaspiranter vid polismyndigheterna skall lämnas senast två veckor efter examination.

Övriga återrapporteringskrav

 1. Rikspolisstyrelsen skall senast den 30 juni 2004 redovisa och kommentera hur arbetstidsfrågorna hanteras på polismyndigheterna.

  Av redovisningen skall framgå:

  - vilka polisiära aktiviteter som har ökat på icke kontorstid som en följd av att arbetstiderna anpassats mer till verksamhetens behov,
  - vilka åtgärder som har vidtagits för att reducera de hinder som finns mot att arbetstiderna anpassas till verksamhetens behov och
  - om verksamhetsvärdet av arbetstidsavtalen har minskat löneökningsutrymmet enligt RALS 2002-2004 i enlighet med bestämmelserna i RALS/Polis 1998-2001.

 2. Rikspolisstyrelsen skall redovisa vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av den kompetensstrategi i diskrimineringsfrågor som styrelsen lämnade till regeringen den 14 november 2003 (Ju2003/9066/PO).
1.4Uppdrag
 1. Prognoser skall lämnas över anslagsutfall för budgetåren 2004, 2005, 2006 och 2007 beträffande samtliga anslag som Rikspolisstyrelsen disponerar. Rikspolisstyrelsen skall även lämna en redovisning av det månadsvisa utfallet under anslagen 5:2 och 8:1. Redovisning skall ske senast den 20 januari, 8 mars, 5 maj, 9 augusti samt 1 november. Prognoserna skall analyseras och kommenteras.

 2. Rikspolisstyrelsen skall senast den 20 april 2004 komma in med en utvärdering av användningen av kameror för hastighetsövervakning. Av redogörelsen skall även framgå vilka åtgärder Rikspolisstyrelsen fortsättningsvis avser att vidta mot bakgrund av resultatet av försöksverksamheten.

 3. Rikspolisstyrelsen skall senast den 2 november 2004 redovisa och kommentera vad de tillskott som polisen har fått under åren 2001-2004 har använts till och beräknas användas till.

  Av redogörelsen skall även följande framgå:

  - hur stora kostnadsökningarna har varit inom vart och ett av områdena personal, lokaler, drift samt avskrivningar och nedskrivningar,
  - hur stora kostnaderna för löneökningar har varit för vart och ett av åren,
  - hur stor del av kostnadsökningen som beror på att antalet anställda har ökat och
  - vilka större effektiviseringar som genomförts inom polisen under perioden. En bedömning skall göras av vad effektiviseringarna har lett till, uppdelat på kostnadsminskningar och sådant som har lett till att arbetet har kunnat utföras effektivare och med högre kvalitet.

 4. Rikspolisstyrelsen skall senast den 2 november 2004 redovisa och kommentera dels hur utvecklingsarbetet har bedrivits enligt de utvecklingsavtal som slutits med anledning av RALS 2002-2004, dels en bedömning av utvecklingsarbetets effekt på den långsiktiga verksamhetsutvecklingen. Rikspolisstyrelsen skall även redovisa och kommentera på vilket sätt personalen har gjorts delaktig i utvecklingsarbetet. Vidare skall redovisas utvecklingsarbetets koppling till förhandlingsarbetet och till det arbete med långsiktig lokal lönebildning som förutsätts enligt RALS 2002-2004. En redovisning av om resultatet av utvecklingsarbetet har påverkat löneökningsutrymmet vid genomförda lönerevisioner skall lämnas.

 5. Rikspolisstyrelsen skall senast den 2 november 2004 redovisa en bedömning av vilket resultatet av "En nationell polis" beräknas bli och när detta uppkommer. Bedömningen skall redovisas uppdelad på kostnadsminskningar och sådant som leder till att arbetet kan utföras effektivare och med högre kvalitet.

 6. Av den prognos som Rikspolisstyrelsen redovisat i delårsrapporten för 2003 (Ju2003/6388/PO) framgår att vissa polismyndigheter prognostiserar underskott. Med anledning av detta skall Rikspolisstyrelsen senast den 2 november 2004 redovisa vilka åtgärder styrelsen vidtar då en polismyndighet prognostiserar underskott som överstiger tre procent av myndighetens tilldelade medel.

 7. Rikspolisstyrelsen skall tillsammans med Riksåklagaren utforma ett informationsblad i vilket kort anges grundläggande rättigheter som tillkommer den som misstänks för brott och därför kvarhålls eller frihetsberövas. Såsom exempel på sådana rättigheter kan nämnas rätten till offentlig försvarare och tolk samt tidsfrister för förhör och frihetsberövanden. Rättigheter som aktualiseras först efter det att rätten meddelat beslut i häktningsfrågan skall inte anges. I uppdraget ingår för Rikspolisstyrelsens del också att se till att informationsbladet finns tillgängligt nationellt på samtliga EU-språk samt de andra språk som styrelsen bedömer ofta kan komma att efterfrågas. Myndigheterna skall gemensamt redovisa uppdraget senast den 30 juni 2004.

 8. De myndigheter som ingår i Rådet för rättsväsendets informationsförsörjning (RIF-rådet) har den 6 juni 2003 gjort en principöverenskommelse om en handlingsplan för framtida åtgärder för en gemensam säkerhets- och kommunikationslösning. Rikspolisstyrelsen skall redovisa vilka åtgärder som har vidtagits och vilka åtgärder som kommer att vidtas inom polisen med anledning av handlingsplanen. Rikspolisstyrelsen skall även redovisa och kommentera de åtgärder som har vidtagits inom polisen med anledning av den strategiska plan för samordningen av rättsväsendets informationsförsörjning som RIF-rådet fastslog i februari 2002. I redovisningen skall göras en bedömning av vilka de ekonomiska konsekvenserna för polisens del blir vid genomförandet av dels handlingsplanen, dels den strategiska planen. Bedömningen skall redovisas uppdelad på kostnadsminskningar och sådant som leder till att arbetet kan utföras effektivare och med högre kvalitet. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2004.

 9. Rikspolisstyrelsen skall tillsammans med Riksåklagaren, Ekobrottsmyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket och Skatteverket redogöra för vilka eventuella hinder som finns för ett rationellt informationsutbyte mellan myndigheterna inom ramen för den brottsbekämpande verksamheten samt lämna förslag på hur informationsutbytet kan förbättras. Redovisningen skall ta sin utgångspunkt i det nuvarande informationsutbytet på såväl nationell som internationell nivå. Vidare skall beaktas den utvärdering som redovisas i rapporten om Sverige från tredje omgången av ömsesidiga utvärderingar (EUJu2003/2210/PO). Uppdraget skall gemensamt redovisas senast den 30 juni 2004.

 10. Rikspolisstyrelsen skall redovisa polisens användning av den möjlighet till kroppsvisitation som införs den 1 januari 2004 som en följd av förslaget i propositionen (2002/03:138) Åtgärder mot klotter och annan skadegörelse. Av redovisningen skall framgå antalet kroppsvisitationer som har utförts, de kroppsvisiterades ålder, de omständigheter som utgjort grund för besluten om kroppsvisitation och i hur många fall visitationen har lett till beslag av sådan egendom som avsetts med åtgärden. Rikspolisstyrelsen skall också redovisa de utbildningsinsatser som har genomförts inom polisen med anledning av den nya lagstiftningen. Redovisningen skall avse år 2004 och 2005 och redovisas till regeringen senast den 31 mars 2006.

 11. Rikspolisstyrelsen och Rättsmedicinalverket har sedan tidigare ett uppdrag att samordna sin verksamhet med DNA-undersökningar. Uppdraget skall redovisas senast i samband med årsredovisningen för 2003 (Ju2002/8130/PÅ). Med förändring av detta uppdrag ger regeringen dessa myndigheter följande uppdrag:

  Myndigheterna skall tillsammans dels utreda vilka möjligheter till samverkan som finns i den verksamhet som bedrivs inom Rättsmedicinalverket och Statens kriminaltekniska laboratorium, dels vidta åtgärder för att åstadkomma samverkan på de områden där sådan befinns möjlig. Uppdraget skall genomföras med utgångspunkt i den framställning myndigheterna gett in den 28 november 2003 (Ju2003/8165/Å).

  Uppdraget skall redovisas gemensamt av myndigheterna senast i samband med årsredovisningen. Av redovisningen skall framgå vilka möjligheter till samordning som finns, vilka åtgärder som har vidtagits för att åstadkomma sådan samverkan och vilka åtgärder som eventuellt kvarstår att vidta.

Tidigare beslutade uppdrag som ännu ej redovisats [2]

 1. Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att, i samverkan med Rikspolisstyrelsen, genomföra en nationell strategi för att minska bilbrottsligheten i Sverige. Uppdraget skall slutredovisas den 30 juni 2006. Delredovisningar skall även ske 2004 och 2005 (Ju2003/3386/KRIM).

 2. Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att undersöka lämpligheten och möjligheten att inleda försöksverksamhet med tårgas- och pepparspray för hotade personer. Uppdraget skulle ha redovisats den 1 september 2003 (Ju2003/3168/PO) men har förlängts till den 1 februari 2004 (Ju2003/6805/PO och Ju2003/7369/PO).

 3. Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att under åren 2004-2006 avge en rapport på området för civila skjutvapen. Rapporten skall lämnas årligen senast den 31 maj (Ju2003/6482/PO).

 4. Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att ta fram ett nationellt identitetskort. Ett nationellt identitetskort skall finnas tillgängligt för medborgarna senast den 1 januari 2005. Beräkningen av ansökningsavgiftens storlek skall redovisas till regeringen senast den 1 mars 2004. Styrelsen skall vidare redovisa en prototyp av det nationella identitetskortet till regeringen senast fyra månader före den dag då uppdraget i sin helhet beräknas vara slutfört (Ju2003/7370/PO).

 5. Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att förbereda ett eventuellt införande av biometrisk information i pass och andra resehandlingar. Uppdraget skall redovisas senast den 1 maj 2004 (Ju2003/7798/PO).

 6. Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att göra en genomgång av de av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som berör företagande i syfte att identifiera onödigt betungande regler. Rikspolisstyrelsen skall också redovisa de åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas i syfte att minska den administrativa bördan för företag. Uppdraget skall slutredovisas senast den 30 april 2004 (Ju2003/7396/L1).

 7. Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att efter samråd med Riksåklagaren utveckla riktlinjer för polisens hot- och riskbedömningar i ärenden om våld i nära relationer. Rikspolisstyrelsen skall också i samråd med Riksåklagaren utarbeta rutiner och riktlinjer för polisens arbete med ärenden om besöksförbud. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2004 (Ju2003/8772/KRIM).

 8. Uppdrag till Rikspolisstyrelsen och Brottsoffermyndigheten att i samverkan genomföra utbildning i brottsofferfrågor för personal inom polisväsendet. Uppdraget skall redovisas i samband med årsredovisningen för 2003 (Ju2001/4709/KRIM).

 9. Uppdrag till Socialstyrelsen att i samverkan med Rikspolisstyrelsen och Myndigheten för skolutveckling ta fram en övergripande strategi för samverkan när det gäller barn som far illa eller riskerar att fara illa. Uppdraget skall redovisas senast den 15 oktober 2004 (S2003/7118/ST).

 10. Uppdrag till Vägverket att tillsammans med Rikspolisstyrelsen utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av att införa krav på registrering av samtliga mopeder. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juli 2004 (N2003/8146/TP).

 11. Uppdrag till Rikspolisstyrelsen att redovisa polisorganisationens miljöledningsarbete enligt riktlinjer i regeringens beslut den 15 november 2001 (M2001/4509/Kn) och kompletterande årliga riktlinjer från Miljödepartementet. Uppdraget skall redovisas årligen i samband med årsredovisningen.

 12. Uppdrag till Migrationsverket och Rikspolisstyrelsen att se över samordningen mellan de båda myndigheterna av arbetet med att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut. Uppdraget skall redovisas senast den 1 april 2004 (UD2003/58636/MAP).

 13. Uppdrag till Domstolsverket att tillsammans med Riksåklagaren, Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium, Kriminalvårdsstyrelsen och Rättsmedicinalverket utreda frågan om finansiering av utrustning för videokonferens och presentationsteknik i de allmänna domstolarna. Uppdraget skall redovisas senast den 31 mars 2004 (Ju2003/10110/DOM).Fotnot [2]: Avser regeringsuppdrag som beslutats i särskild ordning, dvs. inte återrapporteringar och uppdrag som lämnats i regleringsbrevet för budgetåret 2003 avseende polisorganisationen (Ju2002/8130/PÅ).
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:1Polisorganisationen (Ramanslag)
Disponeras av Rikspolisstyrelsen (RPS)14 660 113 tkr
4:1 ap.1Polisorganisationen (Ram)14 623 113 tkr
4:1 ap.3Bilinspektörer (Ram)37 000 tkr

Disponeras av regeringen5 000 tkr
4:1 ap.2Till regeringens disposition (Ram)5 000 tkr


Villkor
4:1 ap.1 Polisorganisationen

Inom anslaget skall Rikspolisstyrelsen tilldela polismyndigheterna medelsramar.

Medel har beräknats för avgifter för Säkerhetspolisens räkning till dels företagshälsovården, dels Arbetsgivarverket.

Medel har beräknats för avgifter och bidrag till Interpol, Europol, Europeiska polisakademien och Schengens informationssystem (SIS).

Medel får tas i anspråk för bidrag till forensisk forskning, Svenska polisidrottsförbundet och andra föreningar som bedriver tjänstenära verksamhet.

Av anslaget skall minst 10 000 000 kronor användas till att bekämpa människohandel.4:1 ap.2 Till regeringens disposition

Av anslaget skall 1 350 000 kronor användas till att finansiera kostnader för samarbetet i Östersjöregionen.4:1 ap.3 Bilinspektörer

Anslaget skall användas till att finansiera kostnader för flygande inspektioner samt kostnader för kontroll av förares kör- och vilotider.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:1 Polisorganisationen

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
4:1 ap.1439 953-0
4:1 ap.30-0
4:1 ap.20-02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 100 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 423 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 25 Datum: 2003-12-18
Till Rikspolisstyrelsen (RPS)s räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 14 660 113 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Polisorganisationen 4:1 ap.1 och 4:1 ap.3.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Stämningsmannadelgivning0030 00030 00000
Passhantering00180 000180 00000
Summa00210 000210 00000
Uppdragsverksamhet
Kvarteret Kronoberg0060 00060 00000
Statens kriminaltekniska laboratorium004 0004 00000
Polishögskolan0015 00015 00000
Utbildning av ordningsvakter004 0004 00000
Kontroll av väktarhundar0070070000
Summa0083 70083 70000
Avgifter enligt avgiftsförordningen (1992:191) § 4 och 15
Övriga avgiftsintäkter0029 00029 00000
Tjänsteexport
Tjänsteexport0025 00025 00000
Belopp angivna i tkr


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Tillståndsgivning25110038 00038 00000
Bevakning av Riksbankens penningtransporter281108 003 0003 00000
Summa
0041 00041 00000
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsintäkterna från tillståndsgivningen skall redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

Avgiftsintäkterna från bevakningen av Riksbankens penningtransporter skall redovisas mot inkomsttitel 281108 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Belopp avseende uppbörd skall redovisas mot inkomsttitel 2712 Bötesmedel.

Belopp avseende återbetalning från FN av lån för svenska FN-styrkor skall redovisas mot inkomsttitel 4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor.

Rikspolisstyrelsen får mot avgift utföra sådana tjänster till andra myndigheter i och kring kvarteret Kronoberg i Stockholm som föranleds av att myndigheterna är lokaliserade i byggnader som till en del utnyttjas gemensamt. Styrelsen får i den utsträckning det begärs i övrigt tillhandahålla kontorsservice och liknande tjänster till dessa myndigheter.

Rikspolisstyrelsen får tillhandahålla administrativa tjänster, kontorsservice och liknande tjänster också till andra statliga myndigheter än de som är lokaliserade i eller kring kvarteret Kronoberg i Stockholm.2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som disponeras250 000 tkr
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras402 000 tkr

3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

4 ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Från anslaget 4:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. får medel rekvireras hos Justitiekanslern t.o.m. mars 2004 för sådan ersättning som avses i 3 a § första stycket 1 och 2 förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk, och som avser ärenden som har kommit in före den 1 december 2003.

Från anslaget 4:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. får medel rekvireras hos Justitiekanslern för sådan ersättning som avses i 8 § lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.På regeringens vägnar

Thomas Bodström
Peter Bringle
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementets budgetavdelning
Utbildningsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Kulturdepartementet
Näringsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksåklagaren
Ekobrottsmyndigheten
Säkerhetspolisen
Statens kriminaltekniska laboratorium
samtliga polismyndigheter
Försvarsmakten
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
samtliga länsstyrelser
Vägverket
SACO
JUSEK
OFR-SPF (Svenska Polisförbundet)
OFR-ST (Statstjänstemannaförbundet)
SEKO