Näringsdepartementet
RegeringsbeslutII 32

2003-12-11Statens väg- och transportforskningsinstitut
Olaus Magnus väg 35
581 95 LINKÖPINGN2003/8870/TP
N2003/8885/BS(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut, inom utgiftsområde 22 Kommunikationer (rskr. 2003/04:75)

Riksdagen har beslutat om Statens väg- och transportforskningsinstituts verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 22, bet. 2003/04:TU1, rskr. 2003/04:75).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

Följande gäller för verksamheten inom Statens väg- och transportforskningsinstituts ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TransportpolitikForskning och analysForskning och utveckling


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Transportpolitik

Mål

Målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.


Verksamhetsområde Forskning och analys

Mål

Målet är att kontinuerligt förbättra kunskapen om transportsektorn med syfte att effektivt närma sig det transportpolitiska målet.


Återrapportering

VTI skall översiktligt redovisa hur myndighetens forskning kan bidra till uppfyllandet av de transportpolitiska delmålen (prop. 2001/02:20).


Verksamhetsgren Forskning och utveckling

Mål

Kunskapen om transportsektorn skall kontinuerligt förbättras

Målet är att på ett kostnadseffektivt sätt bedriva samhällsmotiverad tillämpad forskning av hög kvalitet. VTI:s verksamhet skall utformas så att den fortlöpande kan utvecklas i enlighet med vad forskningsfinansiärerna efterfrågar och de krav som dessa ställer på forskningsresultatens kvalitet och användbarhet.

VTI skall bli mindre sårbart för tillfälliga nedgångar i efterfrågan hos enskilda beställare. Därför skall VTI sträva efter att vidga kretsen av forskningsbeställare.

Verksamheten skall ha en god internationell anknytning. Tvärvetenskapliga forskningsmiljöer av internationell klass skall byggas upp och vidareutvecklas inom institutets verksamhetsområden.

För att utnyttja begränsade resurser optimalt bör VTI sträva efter att kontinuerligt utveckla samverkan med de universitets- och högskoleinstitutioner som bedriver med institutet näraliggande forskning och utbildning.


Återrapportering

VTI skall redovisa hur kvaliteten i FoU-arbetet säkerställs.

VTI skall redovisa utvecklingen över tiden av antalet forskningsbeställare samt hur volym och andelar förändrats för de större beställarna. VTI skall översiktligt och per ämnesområde redovisa innehållet i under året genomförda FoU-projekt.

VTI skall redovisa de åtgärder som vidtagits för att öka institutets internationella anknytning av verksamheten och utvecklingen över tiden.

Utvecklingen över tiden vad gäller samverkan med universitets- och högskoleinstitutioner med institutet näraliggande forskning och utbildning skall redovisas.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. VTI skall för anslaget 36:14 Statens väg- och transportforskningsinstitut lämna prognoser på anslagets utveckling för åren 2004-2007. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Redovisningen av prognoserna skall ske senast

- den 20 januari 2004

- den 8 mars 2004

- den 5 maj 2004

- den 9 augusti 2004

- den 1 november 2004

2. VTI skall redovisa slutsatser och resultat av större och viktigare projekt som genomförts under året samt hur resultaten spridits.1.3Organisationsstyrning

1. Medel från anslaget som används till kompetensutveckling, forskning, finansiering av EU-projekt, lokaler, särskild utrustning och administration skall särredovisas i årsredovisningen. Av årsredovisningen skall vidare framgå verksamhetens totala kostnader och intäkter fördelade på anslag och avgiftsfinansierad verksamhet.

2. Uppdragsintäkternas andel av institutets totala intäkter skall redovisas.

3. VTI skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens. Andelen anställda med licentiat- och doktorsexamen bör bibehållas på oförändrad nivå eller öka under året.

Återrapportering: VTI skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

VTI skall redovisa utvecklingen över tiden av antalet anställda med licentiat- och doktorsexamen.1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:14Statens väg- och transportforskningsinstitut (Ramanslag)
Disponeras av Statens väg- och transportforskningsinstitut34 276 tkr


Villkor
36:14 Statens väg- och transportforskningsinstitut

Anslaget skall täcka vissa kostnader för kompetensutveckling, lokaler, särskild utrustning och administration. Dessa kostnader belastar därigenom inte fullt ut den avgiftsfinansierade verksamheten. Anslaget får också användas till forskning och medfinansiering av VTI:s deltagande i EU-projekt.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
36:141 028-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Statens väg- och transportforskningsinstitut40 00025 000
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Statens väg- och transportforskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 36:14 Statens väg- och transportforskningsinstitut.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet-80280280 00080 00000
Belopp angivna i tkr


Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är att avgiftsintäkterna skall täcka 70 procent av kostnaderna för verksamheten. Kostnader som inte finansieras med avgiftsinkomster skall finansieras från anslaget 36:14.

När det gäller uppdrag där VTI konkurrerar med aktörer på den privata marknaden skall målet vara full kostnadstäckning. Denna verksamhet skall särredovisas.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av VTI. Avgifternas storlek bestäms av VTI, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

VTI får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin forskning och utveckling. Inkomsterna disponeras av myndigheten.
2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Statens väg- och transportforskningsinstitut skall omfattas av kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Institutet får dock med undantag från 23 § i förordningen balansera ett överskott på högst 15 procent av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under räkenskapsåret i ny räkning utan att förslag behöver lämnas till regeringen om hur hela överskottet skall disponeras.


På regeringens vägnar

Ulrica Messing
Margaretha Granborg
Kopia till:

Trafikutskottet, Riksdagen
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/PP
Utbildningsdepartementet
Miljödepartementet
N/BS
N/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Vägverket
Verket för innovationssystem