Finansdepartementet
Regeringsbeslut45

2003-12-11Tullverket
Box 12854
112 98 STOCKHOLMFi2003/6152 (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Tullverket

Riksdagen har beslutat om Tullverkets verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg. omr. 3, bet. 2003/04:SkU1, rskr. 2003/04:66).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Tullverket samt nedan angivna anslag.
1Verksamhet

Följande gäller för verksamheten inom Tullverkets ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Skatt, tull och exekutionTullIn- och utförselrestriktioner
Uppbörd


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Skatt, tull och exekution

Mål

Målet är att eftersträvade skatte-, tull- och avgiftsintäkter skall säkerställas på ett rättssäkert och ekonomiskt effektivt sätt samtidigt som enkelhet skall eftersträvas och brottslighet motarbetas.[1]


[1] Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Skatteverket, kronofogdemyndigheterna, Tullverket och Kustbevakningen.


Återrapportering

Bedömning av hur myndigheten bidragit till uppfyllandet av målet.


Verksamhetsområde Tull

Verksamhetsgren In- och utförselrestriktioner

Övergripande mål 1

Att övervaka och kontrollera trafiken till och från utlandet så att bestämmelserna om in- och utförsel av varor efterlevs.

Återrapportering

Beskrivning av verksamheten med angivande av hur myndigheten uppfyllt målet.

Övergripande mål 2

Att vid fullgörande av sina uppgifter verka för att kostnaderna för tullprocedurerna minimeras, både för näringsliv, allmänhet och inom Tullverket, samt tillhandahålla en god service så att den legitima handeln med tredje land underlättas i största möjliga utsträckning och att det legitima varuflödet inom EU inte hindras.

Återrapportering

 • Beskrivning av vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målet.

 • Redovisning av hur företagen och allmänheten ser på servicenivån och bemötandet.

Delmål för verksamhetsgrenen In- och utförselrestriktioner

För att uppnå det övergripande målen för verksamhetsgrenen finns nedanstående mål angivna.

Delmål 1

För att förbättra urvalet av objekt i den fysiska kontrollverksamheten och därmed öka träffsäkerheten i arbetet skall underrättelseverksamheten och urvalsmetoderna vidareutvecklas.

Återrapportering

 • Antal rapporter avseende olovlig in- och utförsel även i relation till antal kontroller totalt.

 • Kostnad för kontrollen, totalt och genomsnittligt per kontroll.

 • Beskrivning av hur underrättelseverksamheten och kontrollmetoderna vidareutvecklats.

Delmål 2

För att förhindra illegal införsel av narkotika skall tullkontroller beträffande narkotikasmuggling ges högsta prioritet samt effektiviseras. Bekämpning av den organiserade narkotikasmugglingen skall därvid prioriteras.

Målet är att mängden beslagtagen narkotika skall öka samtidigt som Tullverkets aktiviteter i preventivt syfte skall ha minst samma omfattning som tidigare.

Återrapportering

 • Kvantiteter och typ av beslagtagen narkotika.

 • Antal beslagstillfällen.

 • Antal beslagstillfällen där smugglingen bedöms som organiserad.

Analys av Tullverkets beslag skall ske med beaktande av beslag gjorda av polisen och Kustbevakningen.

Delmål 3

Kontroller för förhindrande av storskalig illegal införsel av alkohol- och tobaksvaror skall ges hög prioritet.

Återrapportering

 • Beslagtagna mängder och varuslag samt beslagsvärdet mätt som skattebortfall.

 • Antal beslagstillfällen.

 • Antal beslagstillfällen där smugglingen bedöms som organiserad.


Verksamhetsgren Uppbörd

Övergripande mål 1

Att effektivt fastställa och uppbära tullar, mervärdesskatt och andra skatter samt avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas.

Återrapportering

Beskrivning av verksamheten med angivande av hur myndigheten uppfyllt målet.

Övergripande mål 2

Att vid fullgörande av sina uppgifter verka för att kostnaderna för tullprocedurerna minimeras, både för näringsliv, allmänhet och inom Tullverket, samt tillhandahålla en god service så att den legitima handeln med tredje land underlättas i största möjliga utsträckning och att det legitima varuflödet inom EU inte hindras.

Återrapportering

 • Beskrivning av vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målet.

 • Redovisning av hur företagen och allmänheten ser på servicenivån och bemötandet.

Delmål för verksamhetsgrenen Uppbörd

För att uppnå det övergripande målen för verksamhetsgrenen finns nedanstående mål angivna.

Delmål 1

Målet är att andelen rätt debiterad uppbörd för varor som förtullas skall öka för att långsiktigt uppgå till 100 % och att 100 % av den debiterade uppbörden skall betalas. All uppbörd - såväl tull som importskatter och avgifter m.m. - skall uppbäras lika effektivt.

Återrapportering

 • Andel rätt debiterad uppbörd för varor som förtullats. Måluppfyllelsen mäts genom att uppgifter om uppbörden från tulldatasystemet kombineras med storleken på oupptäckta fel som uppskattas genom kvalitetsundersökningar.

Hur stor del av den debiterade uppbörden som betalats, enligt följande:

 • Under året debiterad uppbörd, totalt samt fördelat på avgiftsslag.

 • Faktisk influten uppbörd, även satt i relation till debiterad uppbörd.

 • Ej influten förfallen uppbörd, även satt i relation till debiterad uppbörd.

 • Kostnad, totalt och genomsnittligt per ärende, för bevakning, handläggning och uppföljning av förfallna fordringar.

 • En övergripande analys av uppbördens förändring över åren.

Delmål 2

Myndigheten skall uppbära tullmedel på ett sådant sätt:

 • att det från Europeiska kommissionen inte uppkommer fordringar för vilka otillräcklig säkerhet ställts,

 • att de tidsfrister som framgår av regelverket följs på ett sådant sätt att Europeiska kommissionen inte kan ställa krav på Sverige avseende räntefordringar,

 • att betalning av debiterad uppbörd sker i rätt tid (den genomsnittliga kredittiden - från det att varan frigjorts till dess tullfaktura betalts -skall vara högst 30 dagar. Även handläggning av ärenden för återbetalning skall ske så att återbetalning skett inom 30 dagar efter det att ansökan inkommit).

Återrapportering

 • Totala storleken av de förfallna fordringar som saknar säkerhet.

 • Utestående fordringar som kan bli föremål för avskrivning av Europeiska kommissionen.

 • Statusrapport över förfallna fordringar som saknar tillräcklig säkerhet och som kronofogdemyndigheten ej drivit in.

 • Ränteanspråk från Europeiska kommissionen på grund av för sent levererade tullmedel.

 • Genomsnittlig kredittid.

 • Genomsnittlig handläggningstid för omprövningar.

 • Total kostnad och genomsnittlig kostnad per ärende för handläggning av omprövningar och överklaganden.

 • Beskrivning av vilka särskilda åtgärder som vidtagits för att säkerställa en korrekt uppbörd t.ex. med avseende på kritik i EU:s revisionsrapporter.

Delmål 3

För att få god kvalitet på handelsstatistiken skall ärenden avseende import och export handläggas på ett sådant sätt att tillräckliga uppgifter inges till Statistiska centralbyrån (SCB) i rätt tid. För att få tillräckligt bra kvalitet på statistiken skall Tullverket samverka med SCB som är ansvarig myndighet för den totala utrikeshandelsstatistiken.

Återrapportering

Redovisning av resultatet av kvalitetsundersökningar avseende den del av handelsstatistiken som samlas in av Tullverket.

Delmål 4

Som ett led i att förbättra förutsättningarna för en effektiv och säker uppbörd, efterlevnad av införselrestriktioner samt god kvalitet på utrikeshandelsstatistiken skall Tullverket förbättra informationen till företagen, så att dessa från början lämnar riktiga och fullständiga uppgifter i tulldeklarationerna.

Målet för Tullverket är att senast vid utgången av år 2005 skall minst 95 % av de avlämnade tulldeklarationerna vara riktiga och fullständiga redan vid avlämnandet. Av deklarationerna får högst 2 % ha fel med stor betydelse för avgifterna (avvikelse i avgift mer än 5 000 kr eller mer än 25 % per deklaration).

Återrapportering

 • Beskrivning av åtgärder som vidtagits under år 2004 för att förbättra informationen.

 • Andelen initialt riktiga och fullständiga deklarationer, uppdelat på deklarationer med fel och fel av stor betydelse för avgifterna.

Delmål 5

För att säkerställa att fastställande av uppbörd sker på ett effektivt och rationellt sätt, skall Tullverket verka för att öka det elektroniska uppgiftslämnandet. Tullverket skall genom olika åtgärder göra det attraktivt för företagen att lämna tulldeklarationer elektroniskt. Detta skall ske genom utveckling av de nuvarande tekniska lösningarna, men också genom utvärdering och utveckling av alternativa lösningar, t.ex. Internet.

Målet för Tullverket är att 100 % av dokumenten vid utgången av år 2006 skall vara elektroniska.

Återrapportering

 • Av företagen upplevda hinder för elektroniskt uppgiftslämnande samt vilka åtgärder Tullverket vidtagit för att avhjälpa dessa.

 • Vad som är gjort för att det skall vara attraktivt för företagen att lämna tulldeklarationer elektroniskt.

 • Åtgärder som vidtas för att utveckla alternativa sätt att lämna deklarationer elektroniskt, t.ex. via Internet.

 • Andel av deklarationer, uppdelat på import- och exportdeklarationer, som vid utgången av år 2004 lämnats elektroniskt.

Delmål 6

För att säkerställa en riktig uppbörd skall varuundersökning av importgods genomföras. För att urvalet av kontrollobjekt skall bli bättre och för att kontroller och varuundersökningar skall bli effektivare skall urvals- och kontrollmetoderna vidareutvecklas och effektiviseras.

Återrapportering

 • Hur mycket ytterligare uppbörd respektive återbetalning kontrollerna resulterat i (återbetalt, efterdebiterat samt nettot till statskassan).

 • Kostnad totalt och genomsnittligt per kontroll.

 • Beskrivning av hur metoderna utvecklats och effektiviserats samt analys av hur detta lett till ett förbättrat urval och förbättrad kontroll.

 • Bedömning av storleken på den tull och skatt som ej debiteras.

Delmål 7

Tullverket skall - för att säkerställa en riktig uppbörd samt för att bekämpa ekonomisk brottslighet - använda efterkontroll genom eftergranskning och revision. Tullverket skall ytterligare utveckla och effektivisera urvals- och kontrollmetoderna.

Återrapportering

 • Beskrivning av hur urvalet av kontrollobjekt förbättrats.

 • Hur mycket ytterligare uppbörd respektive återbetalning kontrollerna resulterat i (återbetalt, efterdebiterat samt nettot till statskassan).

 • Konstaterad felfrekvens.

 • Beskrivning av hur kontrollerna kan användas för att i framtiden sänka felfrekvensen.

 • Total kostnad och genomsnittligt kostnad per kontroll.

 • Beskrivning av hur metoderna vidareutvecklats och effektiviserats.

 • Beskrivning av hur verksamheten förstärkts.

 • Beskrivning av hur resultatet och informationen från dessa kontroller återkopplas till Servicetrappan.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Generella krav på redovisning och återrapportering

Resultatredovisningen skall visa hur kostnaderna fördelats på respektive verksamhetsgren.

Redovisningen skall innehålla en bedömning av kvalitet, effektivitet och produktivitet totalt och per verksamhetsgren. Kvalitets-, effektivitets- och produktivitetsutvecklingen skall analyseras och kommenteras.

Vid återrapporteringen av verksamhetsmålen skall jämförelser mellan olika delar av landet göras beträffande de väsentligaste måtten. För samtliga mål gäller att resultatet utförligt skall analyseras, tolkas och kommenteras samt att slutsatser skall dras utifrån gjorda analyser.

I de fall Tullverket redovisar beräkningar av det samhällsekonomiska beslagsvärdet skall dessa kompletteras med beräkningar av det samhällsekonomiska beslagsvärdet i enlighet med modellen i SOU 1998:18 En gräns - en myndighet. Redovisningen skall vara över tiden jämförbar.

Särskilt angelägna uppgifter i övrigt för Tullverket är:

 • Att verka för en enhetlig tillämpning av gällande lagar och övriga bestämmelser inom Tullverket.

 • Att verka för att systemen för transitering av varor får en hög tillförlitlighet.

 • Att såväl nationellt som internationellt medverka i arbetet med att utveckla arbetsmetoder och samarbetsformer för att effektivare bekämpa gränsöverskridande brottslighet såsom narkotika-, sprit- och tobakssmuggling samt ekonomisk och organiserad brottslighet.

 • Att biträda Finansdepartementet och Utrikesdepartementet med underlag, analys och förslag till svenska ståndpunkt avseende de frågor som skall behandlas av eller inom Europeiska unionens institutioner.

 • Att efter samråd med regeringskansliet medverka i det internationella arbetet med förhandlingar inom Tullverkets verksamhetsområde. I detta ingår att informera om planerade, pågående och genomförda aktiviteter. I arbetet inom Europiska unionen skall arbetet med förenkling av regler och procedurer inom tullområdet, datorisering av tullprocedurer samt effektivisering av narkotikabekämpningen prioriteras.

Politikområdena Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar och Totalförsvar - Verksamhetsområdena Svåra påfrestningar respektive Det civila försvaret

Målet är att samhällets grundläggande behov inom myndighetens ansvarsområde inom samverkansområdena Spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen, Ekonomisk säkerhet samt Skydd, undsättning och vård skall kunna upprätthållas vid allvarliga kriser i fred eller vid ett väpnat angrepp.

Återrapportering

Tullverket skall redovisa om och i så fall hur beroendet av el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system utgör en begränsning för myndigheten att kunna bibehålla en godtagbar fredstida förmåga även vid svåra påfrestningar på samhället i fred eller en godtagbar förmåga vid höjd beredskap. Här avsedd innebörd av begreppen el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system framgår av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap. Myndigheten skall också redovisa om ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör en begränsning för ovan nämnda förmågor.1.3Organisationsstyrning

Tullverket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Tullverket skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

Tillsammans med den ovannämnda redovisningen skall effekter av pensionsavgångar, förändringar till följd av Servicetrappan, E-tull m.m. analyseras och beskrivas.

Tullverket skall kontinuerligt bedriva ett förbättringsarbete när det gäller arbetsmiljön. I detta ingår att utveckla och förbättra de faktorer som leder till ökad motivation, effektivitet och hälsa. En viktig aspekt och del i detta är att systematiskt arbeta för att minska stress och sjukfrånvaro. Tullverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits. Avseende sjukfrånvaron skall myndigheten redovisa hur arbetet påverkat eventuella skillnader mellan olika delar av landet.1.4Uppdrag
 1. Tullverket skall redovisa hur utvecklingsarbetet leder till högre effektivitet inom de olika arbetsprocesserna. I redovisningen skall Tullverket beskriva vilken effekt de enskilda utvecklingsprojekten har för myndigheten, företagen och allmänheten samt hur enskilda projekt bidrar till att Tullverket i högre utsträckning uppfyller målen för de två verksamhetsgrenarna. I redovisningen skall kostnaderna för utvecklingsprojekten redovisas. Tullverket skall i samma redovisning ange hur man säkerställer att nuvarande IT-lösningar anpassas till att kunna hantera framtida krav från företag och allmänhet, exempelvis avseende hantering via Internet. Av redovisningen skall det framgå hur nya IT-lösningar ger förutsättningar för effektiviseringar hos Tullverket, företag och allmänhet. I redovisningen skall också nuvarande drifts- och investeringskostnader för IT-verksamheten framgå. Redovisning skall ske senast den 1 juni 2004.

 2. Tullverket skall i enlighet med skatteutskottets betänkande 1997/98:SkU28 senast den 1 maj 2004 redovisa antalet granskade och öppnade postförsändelser år 2003 samt resultatet av dessa åtgärder, med anledning av de nya befogenheter Tullverket fick den 1 juli 1998 för öppning av sådana försändelser.

 3. Tullverket skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 till och med 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Prognoser skall lämnas senast den 20 januari, 8 mars, 5 maj, 9 augusti och 1 november 2004.

 4. Tullverket skall införa en förbättrad modell avseende den interna styrningen, planeringen och uppföljningen av verksamheten. Redovisning av funktionaliteten av denna modell skall ske senast den 1 juni 2004.

 5. Tullverket skall utveckla ett system för att mäta effektiviteten i smugglingsbekämpningen. Syftet är att ta fram ett system för kontinuerlig mätning av vilken effekt Tullverkets smugglingsbekämpande verksamhet har för att påverka tillgången till narkotika och illegalt införda alkohol- och tobaksvaror. Systemet skall införas from 1 januari 2005. Redovisning av hur detta arbete framskrider skall ske senast den 1 juni 2004.

 6. Tullverket skall lämna en redogörelse för hur man inom konceptet för Servicetrappan genomför en löpande uppföljning av kvalitetssäkrade företag för att säkerställa att dessa lämnar korrekta uppgifter i deklarationerna och i övrigt uppfyller kraven vid in- och utförsel av varor. Tullverket skall också redovisa en prognos över antalet företag som bedöms komma att kvalitetssäkras och hur detta kan komma att påverka förutsättningarna för verksamheten. Av redovisningen skall det också framgå vilka åtgärder som vidtas för att öka andelen kvalitetssäkrade företag. Tullverket skall vidare redovisa de kvalitetssäkrade företagens andel när det gäller tullbelopp, momsbelopp, tullvärde, varuposter för import och varuposter för export. Redogörelsen skall lämnas senast den 1 juni 2004.

 7. Tullverket skall i årsredovisningen redovisa på vilket sätt anskaffandet av mobila röntgenutrustningar för lastfordon och containrar påverkar bekämpningen av smugglingsbrott.

 8. De myndigheter som ingår i Rådet för rättsväsendets informationsförsörjning (RIF-rådet) har den 6 juni 2003 gjort en principöverenskommelse om en handlingsplan för framtida åtgärder för en gemensam säkerhets- och kommunikationslösning. Tullverket skall redovisa vilka åtgärder som har vidtagits och vilka åtgärder som kommer att vidtas inom myndigheten med anledning av handlingsplanen. Tullverket skall även redovisa och kommentera de åtgärder som har vidtagits inom myndigheten med anledning av den strategiska plan för samordningen av rättsväsendets informationsförsörjning som RIF-rådet fastslog i februari 2002. Redovisningen skall innehålla en bedömning av de ekonomiska samt effektivitets- och kvalitetsmässiga konsekvenserna tillföljd av genomförandet av handlingsplanen samt den strategiska planen. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juni 2004.

 9. Tullverket skall tillsammans med Ekobrottsmyndigheten, Kustbevakningen, Rikspolisstyrelsen, Riksåklagaren och Skatteverket redogöra för vilka eventuella hinder som finns för ett rationellt informationsutbyte mellan myndigheterna inom ramen för den brottsbekämpande verksamheten, samt lämna förslag på hur informationsutbytet kan förbättras. Redovisningen skall ta sin utgångspunkt i det nuvarande informationsutbytet på såväl nationell som internationell nivå. Vidare skall beaktas den utvärdering som redovisas i rapporten om Sverige från tredje omgången av ömsesidiga utvärderingar. Uppdraget skall gemensamt redovisas senast den 30 juni 2004.

 10. Tullverket skall redovisa hur arbetet med förhindrande av immaterialrättsintrång bedrivs inom verket. I detta ingår att redovisa vilka åtgärder som vidtas för att säkerställa att Sverige uppfyller kraven på en effektiv och ändamålsenlig kontrollverksamhet inom detta område. Redovisning skall ske senast 1 juni 2004. Verket skall vidare i årsredovisningen redovisa antalet ingripanden, för vilken typ av produkter samt i vilket tullförfarande ingripande skett.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

3:3Tullverket (Ramanslag)
Disponeras av Tullverket1 335 008 tkr


Villkor
3:3 Tullverket

Från anslaget betalas en av Finansdepartementet utsedd tjänsteman stationerad vid Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
3:340 050-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Tullverket190 000100 000
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Tullverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 3:3 Tullverket.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Expeditions- och ansökningsavgifter002 0002 00000
Tullförättningsavgifter0011 00011 00000
Tullräkningsavgift008 0008 00000
Summa0021 00021 00000
Uppdragsverksamhet
Kontroll av exportbidragsgods - Jordbruksverket0012 50012 50000
Insamlande av farledsavgiftsdeklarationer - Sjöfartsverket002 0002 00000
Försäljning av vägavgiftsbevis0050050000
Summa0015 00015 00000
Belopp angivna i tkr


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Dröjsmålsränta2397040016 00016 00000
Avgifter25410015 00015 00000
Summa 0031 00031 00000
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet
Offentligrättslig verksamhet

Tullverket får disponera medel från expeditions- och ansökningsavgifter, tullförrättningsavgifter samt tullräkningsavgifter. Övriga avgiftsintäkter från offentligrättslig verksamhet skall redovisas mot inkomsttitel 2541.

Uppdragsverksamhet

Tullverket skall medverka vid Sjöfartsverkets uppbörd av farledsavgifter i den omfattning som överenskoms mellan Sjöfartsverket och Tullverket enligt förordningen (1997:1121) om farledsavgift. Tullverket skall för Jordbruksverkets räkning utföra kontroller av bidragsberättigad jordbruksexport.

Tullverket skall kompenseras av Sjöfartsverket för sina särkostnader i samband med verksamheten. Uppdragens omfattning och kompensationens storlek bestäms i överenskommelser mellan Tullverket och Sjöfartsverket. Långsiktiga lösningar bör eftersträvas. Avseende exportbidragskontrollerna skall Tullverket och Jordbruksverket tillsammans komma överens om uppdragens omfattning. Långsiktiga lösningar avseende uppdragen bör eftersträvas och kompensationen för uppdragen får disponeras av Tullverket.

Undantag från 5 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) medges vad gäller överenskommelserna.

Tullverket skall särredovisa kostnadsutfallet i årsredovisningen i not till avgiftsinkomster.

Tullverket skall till Jordbruksverket månadsvis överföra influtna avgifter som uttagits med stöd av lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter och förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter samt enligt förordningen (1995:681) om växtskydd m.m.

Tullverket skall månadsvis även överföra influtna avgifter till Livsmedelsverket enligt förordningen (2000:269) om kontroll av livsmedel som importeras från tredje land.

Vattenföroreningsavgifter enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg uppbärs och redovisas av Tullverket mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgift, för Kustbevakningens räkning.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Bosse Ringholm
Per Nilsson
Kopia till:

Skatteutskottet, Sveriges riksdag
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Näringsdepartementet
Utrikesdepartementet
Ekonomistyrningsverket
Kustbevakningen
Livsmedelsverket
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Statens jordbruksverk
Statistiska centralbyrån
Budgetavdelningen, Fi
Ekonomienheten, FA
RoB-enheten, Fi