Försvarsdepartementet
Regeringsbeslut14

2003-12-11Totalförsvarets pliktverk
Karolinen
651 80 KARLSTADFö2003/471/MIL Fö2003/1887/MIL
Fö2003/2032/MIL

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Totalförsvarets pliktverk

Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets pliktverks verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 6, bet. 2003/04:FöU1, rskr. 2003/04:98).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Totalförsvarets pliktverk och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TotalförsvarDet militära försvaretTotalförsvarspliktig personal inom det militära försvaret
Det civila försvaretTotalförsvarspliktig personal inom det civila försvaret


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Totalförsvar

Mål

Målet för politikområdet är att bidra till att bevara vårt lands fred och självständighet. Vi skall kunna möta militära hot som direkt berör Sverige. Internationellt skall vi bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom gemensamma fredsfrämjande och humanitära insatser både i och utom Europa.

Totalförsvarsresurserna skall enligt gällande försvarsbeslut kunna användas för följande huvudändamål:
- försvara Sverige mot väpnat angrepp,
- hävda vår territoriella integritet,
- bidra till fred och säkerhet i omvärlden och
- bidra till att stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred.


Verksamhetsområde Det militära försvaret

Mål

Målet för verksamhetsområdet är att resurserna skall kunna användas för de huvudändamål som har angetts för politikområdet Totalförsvar.

Försvarsmakten skall under försvarsbeslutsperioden uppnå och vidmakthålla den operativa förmåga i olika avseenden som anges i myndighetens regleringsbrev. De totalförsvarsgemensamma verksamheterna skall lämna det stöd som är nödvändigt för att totalförsvarsresurserna skall kunna användas för att uppnå målen.

Stödet skall omfatta materielförsörjning, personalförsörjning, högre utbildning inom totalförsvaret, kompetensutveckling, forskning och utveckling samt signalspaning m.m.

Det militära försvaret omfattar den verksamhet som bedrivs av Försvarsmakten och delar av den verksamhet som bedrivs av de totalförsvarsgemensamma myndigheterna. Dessa utgörs av Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarshögskolan, Totalförsvarets pliktverk och Försvarets radioanstalt.


Verksamhetsgren Totalförsvarspliktig personal inom det militära försvaret

Mål 01

Totalförsvarets pliktverk skall tillse att totalförsvarspliktiga skrivs in till grundutbildning. Detta skall ske så att antalet inryckta i förhållande till de bemanningsansvarigas inryckandebehov inte avviker med mer än fem procent.


Återrapportering

Resultatet av mönstringen och inskrivningen skall redovisas.


Mål 02

Minst 80 procent av de inskrivna under kalenderåret skall skrivas in till en grundutbildning som påbörjas senast tolv månader efter den inskrivnes avslutade gymnasieutbildning.


Återrapportering

Totalförsvarets pliktverk skall ange vilka åtgärder som vidtagits och resultaten av dessa. Dessutom skall anges i vilken grad målet har uppnåtts. Orsaker till avvikelser skall förklaras.


Mål 03

Totalförsvarets pliktverk skall ge de totalförsvarspliktiga information inför mönstringen och inskrivningen i syfte att de ska känna sig delaktiga i det svenska totalförsvaret och bli medvetna om sina rättigheter och skyldigheter som totalförsvarspliktiga.


Återrapportering

Totalförsvarets pliktverk skall redovisa en analys av den genomförda informationsverksamheten och eventuella förslag till förbättringar.


Mål 04

Totalförsvarets pliktverk skall i samverkan med Försvarsmakten och andra utbildningsanordnare vidta åtgärder så att totalförsvaret speglar samhällets mångfald, bl.a. vad avser kön, etnisk bakgrund och sexuell läggning. Detta skall ske genom att man aktivt verkar för att bl.a. fler kvinnor söker och fullgör civil- eller värnpliktsutbildning, genom att verka för en ökad andel totalförsvarspliktiga med invandrarbakgrund och genom att motverka olika typer av indirekt diskriminering. Genom externa informationsinsatser och interna utbildningsinsatser skall Totalförsvarets pliktverk inom sitt ansvarsområde fortsätta att utveckla förutsättningar för att öka jämställdhet och mångfald bland de mönstrande och antagningsprövade.


Återrapportering

Totalförsvarets pliktverk skall redovisa indikatorer på uppnådda effekter av arbetet. Redovisningen skall ske i samverkan med Försvarsmakten och andra utbildningsanordnare. Antalet kvinnor som genomgår antagningsprövning och resultatet därav skall redovisas.


Mål 05

Handläggningstiden för ärenden som inte kräver remissförfarande hos andra instanser skall vara högst 30 dagar.


Återrapportering

Totalförsvarets pliktverk skall redovisa antalet ärenden och utfallet av dessa samt antalet ärenden som krävt remissförfarande. Därutöver skall eventuella avvikelser och skälen till dessa redovisas.


Återrapportering 06

Den avgiftsfinansierade verksamheten skall redovisas på nivåerna personalredovisning, urval samt övrig uppdragsverksamhet. Intäkter, kostnader och resultat redovisas samt vilka de huvudsakliga uppdragsgivarna varit.


Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål

Målet för verksamheten inom det civila försvaret och för utformningen av resurserna är att:

  • värna civilbefolkningen, trygga en livsnödvändig försörjning, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp och krig i vår omvärld,

  • bidra till fred och säkerhet i omvärlden och

  • stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred.


Verksamhetsgren Totalförsvarspliktig personal inom det civila försvaret

Mål 07

Totalförsvarets pliktverk skall tillse att totalförsvarspliktiga skrivs in till grundutbildning. Detta skall ske så att antalet inryckta i förhållande till de bemanningsansvarigas inryckandebehov inte avviker med mer än fem procent.


Återrapportering

Resultatet av mönstringen och inskrivningen skall redovisas.


Mål 08

Minst 80 procent av de inskrivna under kalenderåret skall skrivas in till en grundutbildning som påbörjas senast 12 månader efter den inskrivnes avslutade gymnasieutbildning.


Återrapportering

Totalförsvarets pliktverk skall ange vilka åtgärder som vidtagits och resultaten av dessa. Dessutom skall anges i vilken grad målet har uppnåtts. Orsaker till avvikelser skall förklaras.


Mål 09

Totalförsvarets pliktverk skall ge de totalförsvarspliktiga information inför mönstringen och inskrivningen i syfte att de ska känna sig delaktiga i det svenska totalförsvaret och bli medvetna om sina rättigheter och skyldigheter som totalförsvarspliktiga.


Återrapportering

Totalförsvarets pliktverk skall redovisa en analys av den genomförda informationsverksamheten och eventuella förslag till förbättringar.


Mål 10

Totalförsvarets pliktverk skall i samverkan med Krisberedskapsmyndigheten och utbildningsanordnare vidta åtgärder så att totalförsvaret speglar samhällets mångfald, bl.a. vad avser kön, etnisk bakgrund och sexuell läggning. Detta skall ske genom att man aktivt verkar för att bl.a. fler kvinnor söker och fullgör civil- eller värnpliktsutbildning, genom att verka för en ökad andel totalförsvarspliktiga med invandrarbakgrund och genom att motverka olika typer av indirekt diskriminering. Genom externa informationsinsatser och interna utbildningsinsatser skall Totalförsvarets pliktverk inom sitt ansvarsområde fortsätta att utveckla förutsättningar för att öka jämställdhet och mångfald bland de mönstrande och antagningsprövade.


Återrapportering

Totalförsvarets pliktverk skall redovisa indikatorer på uppnådda effekter av arbetet. Redovisningen skall ske i samverkan med Krisberedskapsmyndigheten och utbildningsanordnare. Antalet kvinnor som genomgår antagningsprövning och resultatet därav skall redovisas.


Mål 11

Handläggningstiden för ärenden som inte kräver remissförfarande hos andra instanser skall vara högst 30 dagar.


Återrapportering

Totalförsvarets pliktverk skall redovisa antalet ärenden och utfallet av dessa samt antalet ärenden som krävt remissförfarande. Därutöver skall eventuella avvikelser och skälen till dessa redovisas.


Återrapportering 12

Den avgiftsfinansierade verksamheten skall redovisas på nivåerna personalredovisning, urval samt övrig uppdragsverksamhet. Intäkter, kostnader och resultat redovisas samt vilka de huvudsakliga uppdragsgivarna varit.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Återrapportering 13

Totalförsvarets pliktverk skall göra en bedömning av hur myndighetens kostnader fördelar sig per respektive verksamhetsområde. Av bedömningen skall anslagets uppdelning framgå.

14. Totalförsvarets pliktverk skall redovisa utgiftsprognoser för 2004 till och med 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen (se bilaga 2). Vid prognostillfället i maj och november behöver endast prognoser för 2004 och 2005 lämnas.

Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas. Om möjligt skall prognoserna också månadsfördelas för 2004 så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 20 januari,

- den 8 mars,

- den 5 maj,

- den 9 augusti samt

- den 1 november 2004.

15. Totalförsvarets pliktverk skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens. Myndigheten skall härför formulera mål för kompetensförsörjningen som har en klar och tydlig koppling till målen för verksamheten, myndighetens uppgifter, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Därutöver skall myndigheten verka för att skapa en arbetsmiljö där alla har lika goda förutsättningar att trivas och utveckla sin kompetens, oaktat exempelvis sexuell läggning eller etnisk bakgrund. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

Återrapportering: Totalförsvarets pliktverk skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald och att motverka diskriminering p.g.a. exempelvis sexuell läggning. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt.

16. Totalförsvarets pliktverk skall fortsätta arbetet med att införa ett miljöledningssystem och den miljöpolicy som har tagits fram.

Återrapportering: Totalförsvarets pliktverk skall i årsredovisningen lämna en redovisning av arbetet på området (se bilaga 1). Detta utöver den redovisning av miljöledningsarbetet som skall redovisas enligt riktlinjer i regeringsbeslut av den 15 november 2001 (M2001/4509/Kn) och kompletterande årliga anvisningar från Regeringskansliet (Miljödepartementet).

17. Totalförsvarets skall senast den 1 september 2004 redovisa i vilka avseenden myndighetens verksamhet bidragit till regeringens mål för global utveckling enligt prop. 2002/03:122 Gemensamt ansvar, Sveriges politik för global utveckling.1.3Organisationsstyrning

18. Återrapportering: Totalförsvarets pliktverk skall i årsredovisningen genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa att myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen skall om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.

19. Delårsrapporten skall innehålla en resultatredovisning som skall bestå av

- en kort sammanfattning av slutförda prestationer inom verksamheten och

- kommentarer till avvikelser i förhållande till målen.

Av redovisningen skall även bedömd kvalitet i den genomförda verksamheten framgå.

Resultatbudget för 2004

(tkr)

Verksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat

Anslag

Avgifter

Summa

Mönstring, antagningsprövning, inskrivning och stöd under utbildningen

214900

214900

214900

0

Enskilda ärenden

30100

30100

30100

0

Personalredovisning

27700

27700

27000

700

Urvalstjänster

22200

22200

24200

-2000

Övrig uppdragsverksamhet

7100

7100

7200

-100

Summa

245000

57000

302000

303400

-140020. Totalförsvarets pliktverk skall verka för en bättre service för medborgare och uppdragsgivare samt ett ökat medborgarinflytande. I detta ingår att Totalförsvarets pliktverk för 2004 skall:

- påbörja ett arbete med att utforma och offentliggöra ett dokument, ett s.k. serviceåtagande, som ger tydlig, relevant och förpliktigande information om Totalförsvarets pliktverks tjänster och service,

- föra en dialog med dess brukare om hur Totalförsvarets pliktverk kan utvecklas,

- påbörja införandet av rutiner för att systematiskt ta emot, analysera och beakta synpunkter från medborgare och andra uppdragsgivare

Återrapportering: Totalförsvarets pliktverk skall redovisa:

- hur man arbetar med serviceförbättringar och medborgarinflytande,

- hur brukarna av Totalförsvarets pliktverks tjänster involveras i verksamhetsutvecklingen samt

- en bedömning av arbetets effekter med avseende på nöjdhet bland brukarna, intern rationalisering och verksamhetsutveckling samt brukarnas upplevelse av delaktighet och förtroende för Totalförsvarets pliktverk.

1.4Uppdrag

21. Totalförsvarets pliktverk skall i budgetunderlaget göra en bedömning av hur myndighetens kostnader fördelar sig per respektive verksamhetsområde. Av bedömningen skall anslagets uppdelning framgå.

22. Totalförsvarets pliktverk skall under åren 2004-2006 bedriva ett projekt i syfte att genom information bättre förbereda ungdomar med utländsk bakgrund inför antagningsprövning och plikttjänstgöring samt öka kännedomen om totalförsvaret. Resultatet av projektets första år skall redovisas i årsredovisningen för 2004.

23. Totalförsvarets pliktverk skall redovisa utarbetad plan för att motverka diskriminering av homosexuella, bisexuella och transpersoner.

24. Totalförsvarets skall senast den 1 september 2004 redovisa i vilka avseenden myndighetens verksamhet bidragit till regeringens mål för global utveckling enligt prop. 2002/03:122 Gemensamt ansvar, Sveriges politik för global utveckling.

2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:6Totalförsvarets pliktverk (Ramanslag)
Disponeras av Totalförsvarets pliktverk245 068 tkr
6:6 ap.16:6 (Ram)245 068 tkr


Villkor
6:6 Totalförsvarets pliktverk

Anslaget disponeras av Totalförsvarets pliktverk för mönstring, antagningsprövning, inskrivning och stöd under grundutbildning samt enskilda ärenden inom området. Vidare finansierar anslaget pliktverkets stöd och service till myndigheter och andra som har bemanningsansvar inom totalförsvaret.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
6:6 ap.10-0


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
6:66:6 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Totalförsvarets pliktverk120 00029 630
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Totalförsvarets pliktverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 6:6 Totalförsvarets pliktverk ap.1.


2.3Avgifter och bidragEkonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2004

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)

Verksamhet

Över- / Underskott t.o.m. 2002

Över- / Underskott 2003

Intäkter 2004

Kostnader 2004

Över- / underskott 2004

Ackumulerat över- / underskott, utgående 2004

Uppdragsverksamhet

Personalredovisning

- 913

-308

27 700

27 000

700

-521

Urvalstjänster

11 539

0

22 200

24 200

-2 000

9 539

Övrig uppdragsverksamhet

5 483

-351

7 100

7 200

- 100

5 032

Summa

16 109

-659

57 000

58 400

- 1 400

14 050

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Uppgifter som Totalförsvarets pliktverk genomför under verksamheterna personalredovisning, urvalstjänster och övrig uppdragsverksamhet finansieras med avgifter. I verksamheten personalredovisning ingår tjänster i anslutning till repetitionsutbildning och redovisning av de bemanningsansvarigas krigsorganisationer.

2. Avgifternas storlek bestäms av Totalförsvarets pliktverk, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av verket.

3. Enligt 23 § kapitalförsörjningsförordningen får Totalförsvarets pliktverk disponera det ackumulerade överskottet från avgiftsbelagd verksamhet. Högst 8 100 000 kronor får användas för ett projekt (se 1.3 Uppdrag) i syfte att bl.a. förbättra informationen till ungdomar med utländsk bakgrund.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Leni Björklund
Johnny Kjellström
Kopia till:

Riksdagen, FöU
Försvarsdepartementet, EPS, CIV, MIL
Finansdepartementet, BA
Regeringskansliet, FA, RK Ekonomi
Näringsdepartementet, SÄ
Justitiedepartementet, D
Miljödepartementet, HM
Riksrevisionen
Försvarsmakten
Krisberedskapsmyndigheten
Statens räddningsverk
Styrelsen för psykologiskt försvar
Civilpliktsrådet
Värnpliktsrådet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Försvarsförbundet
Officersförbundet
SACO
SEKO
Svenska reservofficersförbundet
Statstjänstemannaförbundet