Miljödepartementet
Regeringsbeslut35

2003-12-18Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Folkborgsvägen 1
601 76 NORRKÖPINGM2003/3970/A
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Riksdagen har beslutat om Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 20, bet. 2003/04:MJU1, rskr. 2003/04:103)

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
MiljöpolitikKunskap och underlag för miljöarbeteUppdragsverksamhet
Infrastruktur och beslutsunderlag för samhällsplanering
Affärsverksamhet


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Miljöpolitik

Mål

Att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.


Verksamhetsområde Kunskap och underlag för miljöarbete

Mål

Att genom forskning, uppföljning och analys ta fram den kunskap som behövs för att genomföra och förnya insatser för att nå miljökvalitetsmålen.


Verksamhetsgren Uppdragsverksamhet

Mål

SMHI:s uppdragsverksamhet skall bidra till ökad samverkan med andra myndigheter.

Återrapportering

SMHI skall redovisa resultaten i uppdragsverksamheten samt ge exempel på genomförda uppdrag.


Verksamhetsgren Infrastruktur och beslutsunderlag för samhällsplanering

Mål

SMHI skall genom att tillhandahålla meteorologiskt, hydrologiskt och oceanografiskt underlag för åtgärder och uppföljning bidra till att miljökvalitetsmålen uppfylls.


Återrapportering

SMHI skall redovisa hur institutet bidragit till att miljökvalitetsmålen uppfylls.

Mål

Varningstjänsten för skydd av liv och egendom och för att upprätthålla beredskap för akuta insatser i samband med katastrofer skall ha en träffsäkerhet på minst 80 procent.

Återrapportering

Varningarnas träffsäkerhet och andelen falska larm skall redovisas. Åtgärder skall föreslås som ökar varningarnas träffsäkerhet. SMHI skall redovisa under året genomförda utvärderingar av varningar.

Mål

SMHI:s väderprognoser skall ha en träffsäkerhet på minst 85 procent.

Återrapportering

Prognosernas träffsäkerhet skall redovisas. SMHI skall redovisa resultat av de träffsäkerhetsmått som introducerades under 2001.

Mål

SMHI:s forsknings- och utvecklingsarbete skall omsättas i praktisk samhällsnytta.

Återrapportering

SMHI skall redovisa effekterna i samhället av utförda forsknings- och utredningsuppdrag där kopplingen mellan forskningsresultat och effekt särskilt skall belysas.

Mål

Minst 95 procent av uppmätta data i SMHI:s observationssystem avsedda för prognosproduktion skall kunna användas i prognosverksamheten.

Återrapportering

SMHI skall redovisa hur stor del av uppmätta data som har inkommit till institutet i tid för att kunna användas i prognosverksamheten.

Mål

SMHI skall med infrastrukturen som grund producera och aktivt sprida meteorologiskt, hydrologiskt och oceanografiskt beslutsunderlag för samhällsplanering.

Återrapportering

SMHI skall redovisa exempel på vilka åtgärder som vidtagits för att sprida beslutsunderlagen.

Mål

SMHI skall genom medverkan i internationella organisationer (WMO, ECMWF och EUMETSAT) samt genom deltagande i samverkan mellan nationella meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska myndigheter öka kvaliteten i observations- och mätsystem, i basala produktionssystem samt i klimat- och miljöarbetet.

Återrapportering

SMHI skall redovisa konkreta och mätbara exempel på hur den internationella samverkan medfört ökad kvalitet i den egna produktionen.

Mål

SMHI skall inom ramen för sitt verksamhetsområde bistå Naturvårdsverket i arbetet med att ta fram Sveriges fjärde nationalrapport till klimatkonventionen.

Återrapportering

SMHI skall redovisa hur detta arbete har bedrivits.


Verksamhetsgren Affärsverksamhet

Mål

Förädlingsvärdet per årsanställd i affärsverksamheten (resultat före avskrivningar plus den totala kostnaden för personal dividerat med antalet årsarbetare) skall förbättras med en procent per år.

Återrapportering

SMHI skall redovisa hur förädlingsvärdet per anställd har förändrats.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. SMHI skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 till och med 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Utgiftsprognoser skall lämnas senast:

- den 20 januari

- den 8 mars

- den 5 maj

- den 9 augusti

- den 1 november

2. SMHI skall vara regeringens expert och stöd i samt bidra med insatser inom EU-samarbetet.1.3Organisationsstyrning
Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

SMHI skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

Mål

SMHI skall verka för att tillgängligheten för personer med funktionshinder skall förbättras.

Återrapportering

SMHI skall redovisa sina insatser avseende funktionshindrades tillgänglighet till myndighetens lokaler, verksamhet och information.1.4Uppdrag

1. SMHI skall redovisa en bedömning av på vilket sätt myndigheten kan bidra till Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor (NCO), kostnad, bedömd nytta för den egna verksamheten samt på vilket sätt bidraget medför att NCO:s mål kan uppfyllas. Redovisning skall ske senast den 12 mars 2004 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

34:12Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut217 556 tkr
34:12 ap.1Infrastruktur och beslutsunderlag för samhällsplanering (Ram)156 832 tkr
34:12 ap.2Medlemsavgifter i EUMETSAT, WMO och ECWMF (Ram)42 082 tkr
34:12 ap.3Gemensam administration (Ram)18 642 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
34:12 ap.14 500-0
34:12 ap.29 000-0
34:12 ap.30-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut110 00011 500
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 34:12 Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut m.m. ap.1 och ap.3.
  • belopp enligt nedanstående tabell avseende anslaget 34:12 Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut m.m. ap.2.
MånadSveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Januari42 082
Februari0
Mars0
April0
Maj0
Juni0
Juli0
Augusti0
September0
Oktober0
November0
December0
Belopp angivna i tkr


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsverksamhet
Avgiftsbelagd verksamhet-71130023 00022 700300-111
Affärsverksamhet
Avgiftsbelagd verksamhet16 4022 000177 000182 000-5 00013 402
Belopp angivna i tkr


Villkor
Affärsverksamhet
Avgiftsbelagd verksamhet

- Inkomsterna disponeras av SMHI. Avgifternas storlek bestäms av SMHI, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

- SMHI:s verksamhet skall finansieras med avgifter i den utsträckning som kostnaderna inte täcks med anslag till myndighetsuppgifter (anslag 34:12).

- SMHI skall vidare belasta affärsverksamheten med en avgift för utnyttjandet av data och produkter från infrastrukturen, enligt ECOMET:s, EUMETSAT:s och ECMWF:s regelverk. Syftet är att uppnå konkurrensneutralitet. För utnyttjandet av andra länders data och produkter betalas avgifter till varje land via ECOMET. EUMETSAT fakturerar affärsverksamheten för utnyttjandet av organisationens produkter. När det gäller ECMWF:s och svenska data och produkter, skall inleverans ske till beräknad kostnad för utnyttjad infrastruktur per 1 juli 2004 och 31 december 2004.

- För tjänstexporten medges SMHI undantag från 4 § andra stycket avgiftsförordningen. De sammanlagda intäkterna från SMHI:s tjänsteexport får motsvara högst tio procent av de totala kostnaderna för institutets verksamhet.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Avräkningsförfarandet som var tillämpligt innan lagen (1996:1059) om statsbudgeten trädde i kraft skall få tillämpas för anslaget 34:12 Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.

På regeringens vägnar

Lena Sommestad
Conny Hägg
Kopia till:

Finansdepartementets budgetavdelning
Näringsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning - Ekonomienheten
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Naturvårdsverket
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Statens energimyndighet