Näringsdepartementet
RegeringsbeslutIII 7

2003-12-11Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Box 47 141
100 74 STOCKHOLMN2003/8512/A
N2003/8814/BS(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige m.m. inom utgiftsområde 13 Arbetsmarknad (rskr. 2003/04:70)

Riksdagen har beslutat om verksamheten vid Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 13, bet. 2003/04:AU1, rskr. 2003/04:70).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Svenska ESF-rådet och nedan angivna anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ArbetsmarknadspolitikProgramverksamhetEU-program


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Arbetsmarknadspolitik

Målet är att arbetsmarknadspolitiken skall bidra till en väl fungerande arbetsmarknad


Verksamhetsområde Programverksamhet

Mål

De arbetsmarknadspolitiska programmen skall öka möjligheten för arbetssökande att få arbete samt motverka brist på arbetskraft


Verksamhetsgren EU-program


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning

Mål

1. Svenska ESF-rådet skall säkerställa ett effektivt och korrekt genomförande av mål 3 och Equal i enlighet med programdokumenten och de målsättningar som där anges samt med EG-regler och nationella regler.

Återrapportering: En samlad redovisning och bedömning av måluppfyllelsen, med utgångspunkt från dels en närmare analys av målet, dels lämpliga indikatorer och förekommande uppföljnings- och utvärderingsresultat m.m.

2. Svenska ESF-rådet skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering: Svenska ESF-rådet skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av målen skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

1. Svenska ESF-rådet skall för anslaget 22:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige senast den 20 januari, den 8 mars, den 5 maj, den 9 augusti och den 1 november 2004 redovisa utfall och utgiftsprognoser avseende åren 2004 och 2005. Prognoserna skall kommenteras i förhållande till såväl föregående prognos som budget. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas.

2. Svenska ESF-rådet skall senast den 23 februari, den 4 juni, den 9 augusti samt den 18 oktober 2004 redovisa nedanstående uppgifter och prognoser. Av redovisningen skall även framgå hur prognoserna är gjorda, vilka antaganden som ligger till grund för dem samt vilken grad av osäkerhet som råder. Prognoserna skall kommenteras i förhållande till föregående prognos.

- Beslutade belopp och utbetalda belopp med särredovisning av belopp utbetalda i förskott samt prognoser för hur mycket som beräknas utbetalas per år under budgetåren 2004-2007 under anslaget 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006, fördelat på anslagsposterna 1 och 2 samt på respektive program. Redovisning skall vid nämnda datum, med undantag för den 9 augusti 2004, även göras till Verket för näringslivsutveckling i enlighet med de riktlinjer som lämnas av verket.

- Prognoser för beräknade inkomster på undertitel 01 på inkomsttiteln 6412 Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000-2006 per år under budgetåren 2004-2007. Redovisningen skall ske på grundval av rapporter från Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). Redovisning skall vid nämnda datum, med undantag för den 9 augusti 2004, även göras till Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) i enlighet med de riktlinjer som lämnas av verket.

3. Svenska ESF-rådet skall senast i samband med budgetunderlaget för 2005 redovisa utvecklingsområden för den nationella politiken och verksamheten som identifierats i samband med mål 3 och Equal och som myndigheten finner väsentliga. Svenska ESF-rådet skall i detta sammanhang även redovisa vidtagna åtgärder för att sprida och ta till vara resultaten av mål 3 och Equal. Samverkan med Arbetsmarknadsverket (AMV) i detta avseende skall särskilt redovisas.

4. Svenska ESF-rådet skall bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken - väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet - uppnås. Detta innebär att Svenska ESF-rådet skall vara en samverkanspart i regionala tillväxtprogram och att dessa program skall vara en viktig utgångspunkt i arbetet med mål 3 och Equal som därigenom kan medfinansiera programmen. Svenska ESF-rådet skall även bidra med analys-, metod- och kompetensstöd i arbetet med regionala tillväxtprogram inom sitt ansvars- och kompetensområde. Svenska ESF-rådet skall bistå NUTEK med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2004 enligt närmare anvisningar från NUTEK. Svenska ESF-rådet skall vid förfrågan från länens programansvariga organ redovisa beslutade och utbetalade belopp inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:5Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Ramanslag)
Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige97 996 tkr


Villkor
22:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

1. Anslaget får användas för förvaltningskostnader för mål 3 och Equal samt s.k. artikel 6-projekt avseende programperioden 2000-2006.

2. Anslaget får användas för nationell medfinansiering av den del av det tekniska stödet som administreras av Svenska ESF-rådet.22:6Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006 (Ramanslag)
Disponeras av Arbetsmarknadsverket0 tkr
22:6 ap.1Mål 3 och Equal, AMS (Ram)0 tkr
22:6 ap.2Statlig medfinansiering av mål 3, AMS (Ram)0 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län18 820 tkr
22:6 ap.3Mål 2, Södra och Öarna (Ram)18 820 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län10 352 tkr
22:6 ap.4Mål 2, Västra (Ram)10 352 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län24 828 tkr
22:6 ap.5Mål 2, Norra (Ram)24 828 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län99 178 tkr
22:6 ap.6Mål 1, Region Södra skogslänen (Ram)77 525 tkr
22:6 ap.7Statlig medfinansiering av mål 1, Region Södra skogslänen (Ram)21 653 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län116 302 tkr
22:6 ap.8Mål 1, Region Norra Norrland (Ram)97 475 tkr
22:6 ap.9Statlig medfinasiering av mål 1, Region Norra Norrland (Ram)18 827 tkr

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige1 268 520 tkr
22:6 ap.10Mål 3 och Equal, Svenska ESF-rådet (Ram)941 000 tkr
22:6 ap.11Statlig medfinansiering av mål 3, Svenska ESF-rådet (Ram)327 520 tkr


Villkor
22:6 ap.1 Mål 3 och Equal, AMS

1. Från anslagsposten skall utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 3 och Equal.

2. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel redovisas mot inkomsttitel 6412, undertitel 01 Mål 3 och Equal.22:6 ap.2 Statlig medfinansiering av mål 3, AMS

Från anslagsposten skall utbetalningar göras av den statliga medfinansieringen av insatsområde 1 Kompetensutveckling för sysselsatta och insatsområde 4 Lokal utveckling i mål 3.22:6 ap.3 Mål 2, Södra och Öarna

1.Från anslagsposten skall utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 2 Södra och Öarna.

2. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel redovisas mot inkomsttitel 6412, undertitel 06 Mål 2: Region Södra och Öarna.22:6 ap.4 Mål 2, Västra

1. Från anslagsposten skall utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 2 Västra.

2. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel redovisas mot inkomsttitel 6412, undertitel 05 Mål 2: Region Västra.22:6 ap.5 Mål 2, Norra

1. Från anslagsposten skall utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 2 Norra.

2. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel redovisas mot inkomsttitel 6412, undertitel 04 Mål 2: Region Norra.22:6 ap.6 Mål 1, Region Södra skogslänen

1. Från anslagsposten skall utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 1, Region Södra skogslänen.

2. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel redovisas mot inkomsttitel 6412, undertitel 03 Mål 1: Region Södra skogslänen.22:6 ap.7 Statlig medfinansiering av mål 1, Region Södra skogslänen

Från anslagsposten skall utbetalningar göras av den statliga medfinansieringen av åtgärd 2.1 Kompetensutveckling för sysselsatta och åtgärd 2.4 Lokalt projektstöd i mål 1.22:6 ap.8 Mål 1, Region Norra Norrland

1. Från anslagsposten skall utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 1, Region Norra Norrland.

2. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel redovisas mot inkomsttitel 6412, undertitel 02 Mål 1: Region Norra Norrland.22:6 ap.9 Statlig medfinasiering av mål 1, Region Norra Norrland

Från anslagsposten skall utbetalningar göras av den statliga medfinansieringen av åtgärd 3.1 Kompetensutveckling för anställda och åtgärd 3.4 Lokal utveckling i mål 1.22:6 ap.10 Mål 3 och Equal, Svenska ESF-rådet

Anslagsbeloppet skall på Svenska ESF-rådets uppdrag under 2004 omfördelas av ESV till anslagsposten 1 för utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden avseende mål 3 och Equal.22:6 ap.11 Statlig medfinansiering av mål 3, Svenska ESF-rådet

Anslagsbeloppet skall på Svenska ESF-rådets uppdrag under 2004 omfördelas av ESV till anslagsposten 2 för utbetalningar av den statliga medfinansieringen av insatsområde 1 Kompetensutveckling för sysselsatta och insatsområde 4 Lokal utveckling i mål 3.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
22:51 4703 %0
22:6 ap.10Allt0
22:6 ap.20Allt0
22:6 ap.3941Allt0
22:6 ap.4518Allt0
22:6 ap.51 241Allt0
22:6 ap.63 876Allt0
22:6 ap.71 083Allt0
22:6 ap.84 874Allt0
22:6 ap.9941Allt0
22:6 ap.1047 050Allt0
22:6 ap.1116 376Allt0


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
22:6 ap.1.222:6 ap.10100 %
22:6 ap.4.222:6 ap.11100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden

Anslag/ap/dp200420052006 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
22:6 ap.3120 00036 70118 7392008
22:6 ap.430 00013 9877 1422008
22:6 ap.5100 00051 19726 1392008
22:6 ap.6230 00081 68741 7072008
22:6 ap.740 0006 1493 1392008
22:6 ap.8380 000220 288112 4732008
22:6 ap.960 0006 8133 4792008
22:6 ap.102 000 0001 222 182624 0102008
22:6 ap.111 100 000549 096280 3532008
Belopp angivna i tkr


Villkor

Angivna belopp för infriade förpliktelser är indikativa.2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige10 00013 420
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 22:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige.


2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Hans Karlsson
Inger Wijkström
Kopia till:

Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsmarknadsstyrelsen
Verket för näringslivsutveckling
Länsstyrelserna i Norrbottens, Jämtlands, Gävleborgs, Örebro och Jönköpings län
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM