Näringsdepartementet
RegeringsbeslutIII 18

2003-12-04Medlingsinstitutet
Box 1236
111 82 STOCKHOLMN2003/8531/ARM
N2003/1466/ARM
N2003/1468/ARM
N2003/8814/BS (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Medlingsinstitutet (rskr. 2003/04:70)

Riksdagen har beslutat om Medlingsinstitutets verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 14, bet. 2003/04:AU1, rskr. 2003/04:70).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Medlingsinstitutet och nedan angivet anslag.
1Verksamhet


PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ArbetslivspolitikLönebildningMedling i arbetstvister
Analys och information


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Arbetslivspolitik

Mål

Goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män.


Verksamhetsområde Lönebildning

Mål

En lönebildning i samhällsekonomisk balans samt arbetsfred.


Verksamhetsgren Medling i arbetstvister

Mål

Medlingsinstitutet skall bidra till en fredlig lösning av arbetstvister och till att arbetsmarknadskonflikter undviks eller upphör så snart som möjligt utan att åsidosätta målet om en väl fungerande lönebildning.


Återrapportering

Medlingsinstitutet skall rapportera antalet medlingsärenden på såväl central som lokal nivå.

För centrala ärenden redovisas

- antalet anmälda tvister,

- tvister där varsel lagts,

- tvister där medlare förordnats,

- utlösta konflikter,

- antalet förlorade arbetsdagar på grund av konflikt samt

- antalet ärenden där institutet har utsett medlare utan samtycke från parterna.

För lokala ärenden redovisas

- antalet ärenden samt

- antalet ärenden som föranlett förhandling inför medlare.

Medlingsinstitutet skall kommentera insatser, resultat, effekter och måluppfyllelse samt redovisa en bedömning av hur egna insatser respektive yttre faktorer påverkat utfallet.


Verksamhetsgren Analys och information

Mål

Målet är en väl fungerande lönebildning som kännetecknas av att den

- förmår att skapa reallöneutveckling kombinerat med sysselsättningstillväxt,

- genererar en lönekostnadsutveckling som givet produktivitets-utvecklingen är väl i takt med de viktigare konkurrentländerna samt

- i så liten utsträckning som möjligt ger upphov till arbetsmarknadskonflikter.


Återrapportering

Medlingsinstitutet skall rapportera och kommentera sina insatser i form av information till parter och allmänhet och andra aktiviteter som vidtagits för att främja en väl fungerande lönebildning. Härvid skall Medlingsinstitutet redovisa en bedömning av hur egna insatser respektive yttre faktorer påverkat utfallet.

Medlingsinstitutet skall redovisa löneutvecklingen på hela arbetsmarknaden mätt som procentuell förändring från föregående år.

Medlingsinstitutet skall också redovisa löneutvecklingen per timma inom näringslivet, mätt som procentuell förändring från föregående år i förhållande till euroområdet och USA.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Årlig rapport

Som framgår av förordningen (2000:258) med instruktion för Medlingsinstitutet skall institutet presentera en årlig rapport om löneutveckling och avtalsförhandlingar. Rapporten skall utformas enligt de riktlinjer som framgår av propositionen Lönebildning för full sysselsättning (prop. 1999/2000:32, bet. 1999/2000:AU5, rskr. 1999/2000:149). Den årliga rapporten skall lämnas i samband med årsredovisningen.

Prognoser

Medlingsinstitutet skall för anslaget 23:8 Medlingsinstitutet redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 - 2007 vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 20 januari 2004,

- den 8 mars 2004,

- den 5 maj 2004,

- den 9 augusti 2004 och

- den 1 november 2004.1.3Organisationsstyrning

Mål

Medlingsinstitutet skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Medlingsinstitutet skall redovisa i vilken omfattning målet för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006 och 2007. Redovisningen av målet skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

Medlingsinstitutet skall vid sina överläggningar med arbetsmarknadens parter om kommande och pågående avtalsförhandlingar fästa uppmärksamhet på vikten av att de centrala kollektivavtalen konstrueras så, att avtalen främjar de lokala parternas arbete med lönefrågor ur ett jämställdhetsperspektiv. Medlingsinstitutet skall samråda med Jämställdhetsombudsmannen i samband med genomförandet av uppdraget. Uppdraget skall avrapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i december 2004.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

23:8Medlingsinstitutet (Ramanslag)
Disponeras av Medlingsinstitutet49 103 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
23:82 455-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Medlingsinstitutet3 0006 000
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Medlingsinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 23:8 Medlingsinstitutet.


2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Medlingsinstitutet undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar

Hans Karlsson
Anders Stålsby
Kopia till:

Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/EA
Finansdepartementet/PP
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/Jäm
Regeringskansliets förvaltninsavdelning/RK Ekonomi
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån
Konjunkturinstitutet