Försvarsdepartementet
Regeringsbeslut11

2003-12-11Totalförsvarets forskningsinstitut
-
172 90 STOCKHOLMFö2003/472/MIL (slutligt)
Fö2003/556/MIL (slutligt)
Fö2003/1888/MIL (slutligt)
Fö2003/93/EPS (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Totalförsvarets forskningsinstitut

Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets forskningsinstituts verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg. omr. 6, bet. 2003/04:FöU1, rskr. 2003/04:98)

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Totalförsvarets forskningsinstitut och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

Följande gäller för verksamheten inom Totalförsvarets forskningsinstituts ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikes- och säkerhetspolitikForskning och information om nedrustning och säkerhetspolitiska frågorForskning och information om nedrustning och säkerhetspolitiska frågor
TotalförsvarDet militära försvaretForskning, kompetens och resursutveckling för det militära försvaret
Det civila försvaretForskning, kompetens och resursutveckling för det civila försvaret


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Utrikes- och säkerhetspolitik

Mål

Att säkerställa Sveriges intressen i förbindelser med andra länder.


Verksamhetsområde Forskning och information om nedrustning och säkerhetspolitiska frågor

Mål

Målet för verksamhetsområdet är att öka kunskapen om och intresset för säkerhetspolitik och nedrustning.

Verksamheten vid Totalförsvarets forskningsinstitut inom området inriktas på de fyra delområdena kärnvapen, biologiska vapen, kemiska vapen samt övrigt stöd.


Verksamhetsgren Forskning och information om nedrustning och säkerhetspolitiska frågor

Mål

Kärnvapen

Totalförsvarets forskningsinstitut skall fortsätta arbetet med att upprätta ett nationellt datacenter (NDC) och därtill nödvändigt arbete i "Preparatory Commission, Arbetsgrupp B" under fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar (CTBT). Dessutom skall Totalförsvarets forskningsinstitut driva och leverera data till det internationella datacentret i Wien från en station för mätning av luftburen radioaktivitet och en seismisk mätstation i enlighet med Sveriges åtagande i CTBT. Totalförsvarets forskningsinstitut skall även utveckla och anpassa metoder för ädelgasdetektion så att de kan utnyttjas i övervakningssystemet och i ett eventuellt framtida avtal om förbud mot produktion av klyvbart material för vapenändamål (FMCT).

Totalförsvarets forskningsinstitut skall tillföra Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) teknisk sakkunskap i samband med översynskonferensen rörande icke-spridningsavtalet (NPT) och därtill förberedande möten, i anslutning till eventuella FMCT-förhandlingar i nedrustningskonferensen i Genève, samt i anslutning till förhandlingar i Wien i den förberedande kommissionen för provstoppsavtalet och därtill följande särskilda konsultationer om nedrustning och ickespridning av kärnvapen.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall även tillföra Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) teknisk sakkunskap i det internationella arbetet för att motverka kärnvapenspridning, vid arbetet inom ramen för internationella exportkontrollarrangemang för nukleära frågor samt inom arbetet med att oskadliggöra ryskt kärnämnesmaterial.

Biologiska vapen

Totalförsvarets forskningsinstitut skall tillföra Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) teknisk sakkunskap vid förhandlingar eller samarbete för att stärka konventionen om förbud mot biologiska vapen och toxinvapen. Teknisk sakkunskap skall tillföras Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) beträffande biologiska vapen för insatser avseende ickespridning inom ramen för relevanta exportkontrollarrangemang. Totalförsvarets forskningsinstitut skall i denna uppgift även bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i kontakter med berörda ansvariga myndigheter för aktuella frågor.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall företräda Sverige i WEAG:s arbete med "Strain differentiation of potential biological warfare agents" och bidra till att utveckla detta internationella nätverk.

Kemiska vapen

Totalförsvarets forskningsinstitut skall kontinuerligt bevaka frågor för Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) som rör kemiska vapen och stridsmedel, i huvudsak relaterat till arbetet i Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW). Nödvändig laboratoriekapacitet för verifikation av kemiska vapen skall upprätthållas för att kunna påvisa brott mot konventionen om förbud mot kemiska vapen. Teknisk sakkunskap skall även tillföras Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) beträffande kemiska vapen för insatser avseende ickespridning inom ramen för relevanta exportkontrollarrangemang.

Övrigt stöd

Totalförsvarets forskningsinstitut skall vidare tillföra Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) sakkunskap för att bidra till det internationella arbetet att förhindra spridning på missilområdet utöver det som faller inom ramen för internationella exportkontrollarrangemang.

Verksamheten utformas i dialog mellan Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) och Totalförsvarets forskningsinstitut. Inriktning samt närmare direktiv för återrapportering och budgetunderlag får beslutas av chefen för Utrikesdepartementet.


Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall, i samband med årsredovisningen, för samtliga ovanstående projektområden lämna en separat redovisning av den verksamhet som bedrivits samt redovisa kostnaderna härför.


Politikområde Totalförsvar

Mål

Målet för politikområdet är att bidra till att bevara vårt lands fred och självständighet. Vi skall kunna möta militära hot som direkt berör Sverige. Internationellt skall vi bidra till fred och säkerhet i omvärlden genom gemensamma fredsfrämjande och humanitära insatser både i och utom Europa.

Totalförsvarsresurserna skall enligt gällande försvarsbeslut kunna användas för följande huvudändamål:
- försvara Sverige mot väpnat angrepp,
- hävda vår territoriella integritet,
- bidra till fred och säkerhet i omvärlden och
- bidra till att stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred.


Verksamhetsområde Det militära försvaret

Mål

Målet för verksamhetsområdet är att resurserna skall kunna användas för de huvudändamål som har angetts för politikområdet Totalförsvar.

Försvarsmakten skall under försvarsbeslutsperioden uppnå och vidmakthålla den operativa förmåga i olika avseenden som anges i myndighetens regleringsbrev. De totalförsvarsgemensamma verksamheterna skall lämna det stöd som är nödvändigt för att totalförsvarsresurserna skall kunna användas för att uppnå målen.

Stödet skall omfatta materielförsörjning, personalförsörjning, högre utbildning inom totalförsvaret, kompetensutveckling, forskning och utveckling samt signalspaning m.m.

Det militära försvaret omfattar den verksamhet som bedrivs av Försvarsmakten och delar av den verksamhet som bedrivs av de totalförsvarsgemensamma myndigheterna. Dessa utgörs av Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarshögskolan, Totalförsvarets pliktverk och Försvarets radioanstalt.


Verksamhetsgren Forskning, kompetens och resursutveckling för det militära försvaret

Flygteknisk kompetens och resursutveckling

Målet är att bidra till långsiktig flygteknisk kompetensförsörjning och att främja utveckling och internationalisering av svensk flygteknik. Forskningen skall inriktas mot flygtekniska basteknikområden som aerodynamik, hållfasthet och relaterade tillämpningsområden samt flygets miljöeffekter.


1. Återrapportering:

Totalförsvarets forskningsinstitut skall i samband med årsredovisningen lämna en separat redovisning av den verksamhet som bedrivits samt redovisa kostnaderna härför. I budgetunderlaget skall förslag till inriktning och omfattning för verksamheten flygteknisk kompetens och resursutveckling lämnas.


Forskning för regeringens behov

Målet är att långsiktigt stödja utformningen av svensk försvars- och säkerhetspolitik.

Verksamheten skall utformas i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Inriktning samt närmare direktiv för återrapportering och budgetunderlag får beslutas av chefen för Försvarsdepartementet.


2. Återrapportering:

Totalförsvarets forskningsinstitut skall i samband med årsredovisningen lämna en separat redovisning av den verksamhet som bedrivits samt redovisa kostnaderna härför. I budgetunderlaget skall förslag till inriktning och omfattning för verksamheten Forskning för regeringens behov lämnas.


NBC-skyddsforskning

Målet är att säkerställa långsiktig forskning avseende skydd mot nukleära (N), biologiska (B) och kemiska (C) stridsmedel samt bevakning av den vetenskapliga, tekniska och säkerhetspolitiska utvecklingen avseende massförstörelsevapen och deras vapenbärare. Totalförsvarets forskningsinstitut har ett särskilt ansvar för en helhetssyn avseende NBC-stridsmedel, skall kunna ge berörda myndigheter stöd och rådgivning samt kunna stödja statsmakterna genom rådgivning och operativ medverkan i säkerhets- och nedrustningssammanhang.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall agera som expertorgan och i samråd med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) planera för att kunna utgöra operativt expertstöd till berörda myndigheter vid NBC-händelser samt vid internationella uppdrag.

Studierna av aktuella NBC-frågor i ett internationellt perspektiv skall fortsätta under 2004.

Forskningen skall även beakta frågor som rör skyddsmöjligheter vid internationella insatser och s.k. lågnivåhot.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall lämna stöd till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) för inriktning av forskning inom området skydd mot NBC-stridsmedel.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall bygga upp kapacitet för att bidra till att säkerställa, handha och analysera det så kallade okända provet, det vill säga prover med misstänkt NBC-innehåll.

Verksamheten skall utformas i dialog med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).


3. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall lämna en separat redovisning av den verksamhet som bedrivits, vilken effekt den gett i förhållande till målet samt redovisa kostnaderna härför i samband med årsredovisningen. Vidtagna åtgärder för att långsiktigt säkerställa den fortsatta bevakningen inom NBC-området skall redovisas. I budgetunderlaget skall förslag till inriktning och omfattning på programnivå för verksamheten NBC-skyddsforskning lämnas.

4. Återrapportering:

Totalförsvarets forskningsinstitut skall i årsredovisningen och delårsrapporten redovisa hur man bidragit till att bygga upp kapacitet för att ta hand om det s.k. okända provet samt hur samverkan med andra berörda myndigheter bedrivits i detta avseende.

Inriktning:

Följande inriktning skall gälla för respektive program inom NBC-området.

N-programmet

Inriktningen skall vara att vidmakthålla och utveckla kunskaper om kärnvapenfrågor och tekniska frågor kring annan avsiktlig utspridning av radioaktiva ämnen. Inom området skall kärnladdningsfysik, internationell kärnvapenutveckling och spridningsrelaterade tekniska frågor prioriteras. Forskning avseende metoder för analys av fissilt material och fissionsprodukter skall bedrivas. Forskning rörande effekter och skydd skall främst inriktas mot radiologiska hot vid internationella operationer och s.k. lågnivåhot.

B- och C-programmet

Inriktningen skall vara att vidmakthålla och utveckla kunskaper om och skydd mot B- och C-stridsmedel, vilka inkluderar sådana ämnen som bedöms vara aktuella inom det vidgade säkerhetsperspektivet, särskilt nya och potentiella B- och C-stridsmedel. Den tekniska utvecklingens konsekvenser för framtida hot och säkerhetspolitiska aspekter skall belysas. Risk- och hotanalyser skall ha hög prioritet, bl.a. vad avser internationell BC-kapacitet och spridningsrisker, inkl. från stater som ingick i det forna Sovjetunionen.

Molekylärbiologi skall prioriteras. Kompetensnivån avseende B-agens i form av virus skall vara fortsatt hög. Kompetens avseende metoder för indikering och identifiering av B-stridsmedel och relevanta toxiner skall utvecklas som ett bidrag till beredskapen på området, parallellt med att kompetens för analys och verifikation av C-stridsmedel vidmakthålls.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall vara huvudarrangör för det åttonde internationella symposiet rörande skydd mot biologiska och kemiska stridsmedel.


Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål

Målet för verksamheten inom det civila försvaret och för utformningen av resurserna är att:

  • värna civilbefolkningen, trygga en livsnödvändig försörjning, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp och krig i vår omvärld,

  • bidra till fred och säkerhet i omvärlden och

  • stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred.


Verksamhetsgren Forskning, kompetens och resursutveckling för det civila försvaret

Forskning för regeringens behov

Målet är att långsiktigt stödja utformningen av svensk försvars- och säkerhetspolitik.Verksamheten skall utformas i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Inriktning samt närmare direktiv för återrapportering och budgetunderlag får beslutas av chefen för Försvarsdepartementet.


5. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall i samband med årsredovisningen lämna en separat redovisning av den verksamhet som bedrivits samt redovisa kostnaderna härför. I budgetunderlaget skall förslag till inriktning och omfattning för verksamheten forskning för regeringens behov lämnas.


NBC-skyddsforskning

Målet är att säkerställa långsiktig forskning avseende skydd mot nukleära (N), biologiska (B) och kemiska (C) stridsmedel samt bevakning av den vetenskapliga, tekniska och säkerhetspolitiska utvecklingen avseende massförstörelsevapen och deras vapenbärare. Totalförsvarets forskningsinstitut har ett särskilt ansvar för en helhetssyn avseende NBC-stridsmedel, skall kunna ge berörda myndigheter stöd och rådgivning samt kunna stödja statsmakterna genom rådgivning och operativ medverkan i säkerhets- och nedrustningssammanhang.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall agera som expertorgan och i samråd med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) planera för att kunna utgöra operativt expertstöd till berörda myndigheter vid NBC-händelser samt vid internationella uppdrag.

Studierna av aktuella NBC-frågor i ett internationellt perspektiv skall fortsätta under 2004.

Forskningen skall även beakta frågor som rör skyddsmöjligheter vid internationella insatser och s.k. lågnivåhot.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall lämna stöd till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) för inriktning av forskning inom området skydd mot NBC-stridsmedel.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall bygga upp kapacitet för att bidra till att säkerställa, handha och analysera det så kallade okända provet, det vill säga prover med misstänkt NBC-innehåll.

Verksamheten skall utformas i dialog med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).


6. Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut skall lämna en separat redovisning av den verksamhet som bedrivits, vilken effekt den gett i förhållande till målet samt redovisa kostnaderna härför i samband med årsredovisningen. Vidtagna åtgärder för att långsiktigt säkerställa den fortsatta bevakningen inom NBC-området skall redovisas. I budgetunderlaget skall förslag till inriktning och omfattning på programnivå för verksamheten NBC-skyddsforskning lämnas.

7. Återrapportering:

Totalförsvarets forskningsinstitut skall i årsredovisningen och delårsrapporten redovisa hur man bidragit till att bygga upp kapacitet för att ta hand om det s.k. okända provet samt hur samverkan med andra berörda myndigheter bedrivits i detta avseende.

Inriktning

Följande inriktning skall gälla för respektive program inom NBC-området.

N-programmet

Inriktningen skall vara att vidmakthålla och utveckla kunskaper om kärnvapenfrågor och tekniska frågor kring annan avsiktlig utspridning av radioaktiva ämnen. Inom området skall kärnladdningsfysik, internationell kärnvapenutveckling och spridningsrelaterade tekniska frågor prioriteras. Forskning avseende metoder för analys av fissilt material och fissionsprodukter skall bedrivas. Forskning rörande effekter och skydd skall främst inriktas mot radiologiska hot vid internationella operationer och s.k. lågnivåhot.

B- och C-programmet

Inriktningen skall vara att vidmakthålla och utveckla kunskaper om och skydd mot B- och C-stridsmedel, vilka inkluderar sådana ämnen som bedöms vara aktuella inom det vidgade säkerhetsperspektivet, särskilt nya och potentiella B- och C-stridsmedel. Den tekniska utvecklingens konsekvenser för framtida hot och säkerhetspolitiska aspekter skall belysas. Risk- och hotanalyser skall ha hög prioritet, bl.a. vad avser internationell BC-kapacitet och spridningsrisker, inkl. från stater som ingick i det forna Sovjetunionen.

Molekylärbiologi skall prioriteras. Kompetensnivån avseende B-agens i form av virus skall vara fortsatt hög. Kompetens avseende metoder för indikering och identifiering av B-stridsmedel och relevanta toxiner skall utvecklas som ett bidrag till beredskapen på området, parallellt med att kompetens för analys och verifikation av C-stridsmedel vidmakthålls.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall vara huvudarrangör för det åttonde internationella symposiet rörande skydd mot biologiska och kemiska stridsmedel.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Totalförsvarets forskningsinstitut skall bedriva verksamheten med relevans, integritet, vetenskaplig kvalitet och effektivitet.

8. Återrapportering: I årsredovisningen och delårsrapporten skall Totalförsvarets forskningsinstitut redovisa hur uppdragsgivarnas behov tillgodoses genom att redovisa:

- utvecklingen av uppdragsvolymen per kund eller kundkategori,

- andelen (belopps- och antalsmässigt) milstolpar till Försvarsmakten som uppfyllts respektive inte uppfyllts inom överenskommen tid och

- kostnader och intäkter för olika forskningsområden.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall härutöver i årsredovisningen redovisa:

- hur verksamhet som bedrivits för huvudkunderna följts upp samt hur deras behov tillgodosetts,

- uppföljningen av kundnytta och

- hur verksamheten ändrats efter förändrade förutsättningar.

9. Delårsrapporten skall utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag även innehålla en resultatredovisning som skall bestå av:

- en kort sammanfattning av väsentliga slutförda prestationer för verksamheterna forskning för regeringens behov, NBC-skyddsforskning, flygteknisk kompetens och resursutveckling, internationell verksamhet och forskning samt uppdragsfinansierad forskning och

- kommentarer till avvikelser i förhållande till målen.

Målet är att nå ökad spridning och tillämpning av forskningsresultaten utanför totalförsvaret.

10. Återrapportering: Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa:

- åtgärder som vidtagits för att nyttiggöra forskningsresultaten utanför totalförsvaret och

- exempel på tillämpningar av forskningsresultaten utanför totalförsvaret.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall nå ökad samverkan mellan militär och civil forskning samt mellan nationell och internationell forskning.

11. Återrapportering: Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa och kommentera:

-utvecklingen av samverkan med universitet och högskolor (antal gemensamma projekt, antal doktorander, antal adjungerade professorer.)

-utvecklingen av avtalsbundna internationella samarbetsprojekt (MoU eller motsvarande, antal projektavtal)

- resultat och effekter av kontakter med forskningsverksamhet utom forskningsinstitutet,

- en bedömning av effekten och nyttan med verksamheten,

- resultatet av genomförd granskning av forskningskvalitet och relevans med hjälp av en extern expertgrupp och

- åtgärder som vidtagits för att kompetensen skall utvecklas mot framtida behov.

12. Återrapportering: Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa hur myndighetens miljöledningssystem har utvecklats. Därutöver skall myndigheten lämna en bedömning av i vilken utsträckning detta bidragit till att uppnå målen i Nordisk Agenda 21 för försvarssektorn. (se bilaga 1)

Totalförsvarets forskningsinstitut skall lämna stöd till Regeringen och Regeringskansliet för att främja internationell verksamhet inom försvarsmateriel- och forskningsområdet samt inom exportstödjande verksamhet.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall utöver vad som anges i instruktionen om internationell verksamhet lämna stöd till det s.k. sexnationsinitiativet för att underlätta omstruktureringen av europeisk försvarsindustri. Myndigheten skall även lämna stöd avseende förslaget att inrätta en europeisk försvarsmaterielbyrå inom Europeiska unionen.

Närmare inriktning av verksamheten skall ske i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

13. Återrapportering: Totalförsvarets forskningsinstitut skall i delårsrapporten och årsredovisningen redovisa internationell verksamhet inom försvarsmateriel- och forskningsområdet samt för exportstöd på regeringens uppdrag och hur medlen nyttjats. Större avvikelser i förhållande till planen i budgetunderlaget skall kommenteras.

Totalförsvarets forskningsinstitut skall i samband med årsredovisningen särredovisa institutets verksamhet avseende PFF, sexnationsinitiativet och Europeiska unionen.

14. Totalförsvarets forskningsinstitut skall följa de riktlinjer för försvarsunderrättelseverksamheten som anges i bilaga 2.

15. Totalförsvarets forskningsinstitut skall göra en bedömning av hur myndighetens kostnader fördelar sig per respektive verksamhetsområde. Av bedömningen skall anslagets uppdelning framgå.

16. Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa utgiftsprognoser för 2004-2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras i förhållande till föregående prognos och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för 2004 så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Prognoserna lämnas i löpande priser. Prognoserna skall lämnas skriftligt till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) enligt bilaga 3.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- 20 januari

- 8 mars

- 5 maj

- 9 augusti

- 1 november1.3Organisationsstyrning

Resultatbudget för 2004

Forskningsområde

Intäkter

Kostnader

Utfall

Avgifter

Anslag enl BP04

Avgifter

Anslag

UD

UD

1 Analys av säkerhet och sårbarhet

86 878

46 416

40 462

86 878

46 416

40 462

0

2 Operationsanalys, modellering och simulering

160 507

160 507

160 507

160 507

0

3 Skydd mot NBC och andra farliga ämnen

201 412

79 525

107 895

13 992

200 874

78 987

107 895

13 992

538

4 Sensorer, informationsteknik och ledning

228 710

228 710

227 163

227 163

1 547

5 Bekämpning och skydd

197 578

197 578

196 241

196 241

1 337

6 Telekrig och robusta system

198 267

198 267

198 267

198 267

0

7 Farkost- och rymdteknik, inkl material

129 216

85 411

43 805

128 638

84 833

43 805

578

8 Människa och teknik

63 586

63 586

63 586

63 586

0

TOTALT FOI

1 266 154

1060 000

192 162

13 992

1 262 154

1 056 000

192 162

13 922

4 000


17. Totalförsvarets forskningsinstitut skall genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa i vilken omfattning myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen skall om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens. Totalförsvarets forskningsinstitut skall härför formulera mål för kompetensförsörjningen som har en klar och tydlig koppling till målen för verksamheten, myndighetens uppgifter, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

18. Återrapportering: Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt.1.4Uppdrag

19. Totalförsvarets forskningsinstitut skall i budgetunderlaget utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag lämna förslag till indelning i verksamheter, resultatbudget, investeringsplan och budget för avgiftsbelagd verksamhet.

20. Totalförsvarets forskningsinstitut skall i budgetunderlaget göra en bedömning av hur myndighetens kostnader fördelar sig per respektive verksamhetsområde. Av bedömningen skall anslagets uppdelning framgå.

21. Totalförsvarets forskningsinstitut skall i budgetunderlaget för 2005 redovisa och motivera en plan för de medel om 16 000 000 kronor som Försvarsmakten utbetalar från anslaget 6:2 Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling till Totalförsvarets forskningsinstitut för internationell verksamhet inom försvarsmateriel- och forskningsområdet samt för exportstöd på regeringens uppdrag.

22. Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa en bedömning av på vilket sätt myndigheten kan bidra till Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor (NCO), kostnad, bedömd nytta för den egna verksamheten samt på vilket sätt bidraget medför att NCO mål kan uppfyllas. Redovisning skall ske senast den 12 mars 2004 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

23. Totalförsvarets forskningsinstitut skall senast 1 september 2004 redovisa i vilka avseenden myndighetens verksamhet bidragit till regeringens mål för global utveckling enligt prop 2002/03:122 Gemensamt ansvar, Sveriges politik för global utveckling.

24. Totalförsvarets forskningsinstitut skall redovisa utarbetad plan för att motverka diskriminering av homosexuella, bisexuella och transpersoner.2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:9Totalförsvarets forskningsinstitut (Ramanslag)
Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut192 162 tkr
6:9 ap.1Forskning för regeringens behov (Ram)40 462 tkr
6:9 ap.2NBC-skyddsforskning (Ram)107 895 tkr
6:9 ap.3Flygteknisk kompetens och resursutveckling (Ram)43 805 tkr


Villkor
6:9 Totalförsvarets forskningsinstitut

Anslaget disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut för utgifter i samband med försvars- och säkerhetspolitisk forskning för regeringens behov, skyddsforskning mot NBC-stridsmedel samt flygteknisk kompetens och resursutveckling och i övrigt enligt nedanstående villkor.

Av anslaget 6:9 Totalförsvarets forskningsinstitut får Totalförsvarets forskningsinstitut under 2004 använda högst 190 893 000 kronor.6:9 ap.2 NBC-skyddsforskning

Högst 100 000 kronor får användas för utgifter i samband med uppgiften för Totalförsvarets forskningsinstitut att vara svensk kontaktpunkt för ISTC (International Science and Technology Centre).6:9 ap.3 Flygteknisk kompetens och resursutveckling

Anslagsposten får användas för egen långsiktig kompetensutveckling, delfinansiering av internationella samarbetsprojekt, strategiska investeringar och hyra för speciallokaler.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
6:9 ap.10-0
6:9 ap.20-0
6:9 ap.30-0


2.1.4Bemyndiganden2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Totalförsvarets forskningsinstitut251 000230 000
Belopp angivna i tkr


Belopp som förs till räntekontot

Till Totalförsvarets forskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 6:9 Totalförsvarets forskningsinstitut ap.1, ap.2 och ap.3.


2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Tjänsteexport
Tjänsteexport-3 038015 00011 0004 000962
Uppdragsfinansierad verksamhet
Uppdragsfinaniserad verksamhet inkl. bidrag och räntor22 1123 3931 060 0001 056 0004 00029 505
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Totalförsvarets forskningsinstituts uppdragsfinansierade verksamhet skall finansieras med avgifter. Inkomsterna disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut. Avgifternas storlek bestäms av forskningsinstitutet, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Under anslaget 6:2 Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling har beräknats 16 000 000 kronor som av Försvarsmakten skall utbetalas till Totalförsvarets forskningsinstitut för internationell verksamhet på regeringens uppdrag.2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Leni Björklund
Anna Ferlin
Kopia till:

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Regeringskansliet
Försvarsmakten
Försvarshögskolan
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Totalförsvarets pliktverk
Krisberedskapsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Försvarsförbundet
Officersförbundet
SACO
SEKO
Statstjänstemannaförbundet
Reservofficersförbundet