Statsrådsberedningen
Regeringsbeslut

2003-12-18Expertgruppen för EU-frågor
Universitetsvägen 10F plan 6
106 91 STOCKHOLMSB2003/11536
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Expertgruppen för EU-frågor

Riksdagen har beslutat om Expertgruppen för EU-frågors verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 01, bet. 2003/04:KU1, rskr. 2003/04:62).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Expertgruppen för EU-frågor och nedan angivet anslag.
1Verksamhet

Politikområde

Verksamhetsområde

Verksamhetsgren

Anslag som inte ingår i något politikområdeAnslag som inte ingår i något politikområde

Mål

Expertgruppen för EU-frågors verksamhet regleras av förordningen (2001:204) med instruktion för Expertgruppen för EU-frågor.

Av förordningen framgår att Expertgruppen för EU-frågor skall bedriva och främja forskning, utvärdering, analys och studier i Europapolitiska frågor. Verksamheten skall inriktas på att självständigt och objektivt fördjupa och bredda underlaget för sådana ställningstaganden som har betydelse för utvecklingen av Europeiska unionen (EU) och för Sveriges EU-politik, främst inom områdena ekonomi och handel, statsvetenskap och juridik. Expertgruppen skall särskilt

1) initiera och behandla förslag till utvärderings- och forskningsprojekt,

2) göra eller låta göra utredningar och utvärderingar,

3) följa utvecklingen och hålla kontakt med forskare inom och utom landet, samt

4) publicera och sprida rapporter om verksamheten.

Återrapportering

Expertgruppen för EU-frågor skall, mot bakgrund av vad som angivits ovan, rapportera till regeringen om den verksamhet som bedrivits. Häri skall ingå en generell beskrivning av verksamheten samt en rapportering av verksamheten enligt punkterna 1 - 4 som angivits ovan.
1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering

2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

90:7Expertgruppen för EU-frågor (Ramanslag)
Disponeras av Expertgruppen för EU-frågor10 293 tkr


Villkor
90:7 Expertgruppen för EU-frågor

Expertgruppen för EU-frågor skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 till 2007 för anslaget som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 20 januari 2004

- den 8 mars 2004

- den 5 maj 2004

- den 9 augusti 2004

- den 1 november 2004

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 20042.1.3Finansiella villkor

Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
90:7308-0


2.1.4Bemyndiganden

Anslag/ap/dp200420052006 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
90:72 5001 5001 000
Belopp angivna i tkr


Villkor

Expertgruppen för EU-frågor får under 2004 besluta om åtaganden för forskningsverksamhet som innebär utgifter på högst 2 500 000 kronor under 2005 - 2007.2.2Övriga villkor


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Expertgruppen för EU-frågor3001 029
Belopp angivna i tkr


Villkor
Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Expertgruppen för EU-frågor disponerar under budgetåret 2004 en låneram på 300 000 kronor i Riksgäldskontoret för finansiering av anläggningstillgångar som används i verksamheten.

Expertgruppen för EU-frågor har tillgång till ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Kreditutrymmets storlek är 1 029 000 kronor.
Belopp som förs till räntekontot

Till Expertgruppen för EU-frågors räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 90:7 Expertgruppen för EU-frågor.


2.3Avgifter och bidrag2.4Övriga intäkter3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Göran Persson
Per Virdesten
Kopia till:

Finansdepartementet/Ba
Riksgäldskontoret
Regeringskansliets revisionskontor/ SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/ RK Ekonomi
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/ Staben
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket