Regeringsbeslut Nr:16
2002-12-12 Fi2001/4068
Fi2002/4453
Fi2002/4606 (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Lotteriinspektionen

Riksdagen har beslutat om Lotteriinspektionens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 17, bet. 2002/03:KrU1, rskr. 2002/03:59).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Lotteriinspektionen och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Finansiella system och tillsynFinansiell tillsyn
Tillsyn (av spelmarknaden)Kontroll och tillsyn
Tillstånd och normgivning
Information


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Lotteriinspektionens ansvarsområde.

Politikområde Finansiella system och tillsyn

Mål
Det finansiella systemet skall vara effektivt och tillgodose såväl samhällets krav på stabilitet som konsumenternas intresse av ett gott skydd, att tillsynen skall bedrivas effektivt, samt att kostnaderna för statsskulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken beaktas samt att statens finansförvaltning bedrivs effektivt.

Återrapportering
All återrapportering som rör Lotteriinspektionens del av politikområdet görs under respektive verksamhetsgren.

Verksamhetsområde Tillsyn (av spelmarknaden)

Mål
Målet för verksamheten är att i enlighet med lotterilagen och lotteriförordningen verka för en sund spelmarknad där det är viktigt att sociala skyddshänsyn, konsumentintresset och risken för bedrägerier beaktas när nya spelformer utvecklas och tillstånd utfärdas. Överskottet av spel skall komma det allmänna eller allmännyttiga ändamål tillgodo.

Återrapportering
All återrapportering som rör Lotteriinspektionens del av delområdet görs under respektive verksamhetsgren.

Verksamhetsgren Kontroll och tillsyn

Mål
Den kontroll och tillsyn som bedrivs skall leda till en hög säkerhet i all spel- och lotteriverksamhet och på sikt medverka till ett minskat utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet och att gällande regelverk efterlevs. Risken för fusk och bedrägerier skall minimeras.

Återrapportering

Lotteriinspektionen skall, fördelat på lotterier, restaurangkasino- och automatspel, ATG, AB Svenska Spel, Casino Cosmopol, Riksgäldskontoret och Vinstsparandet samt central tillsyn, redogöra för de åtgärder myndigheten vidtagit och därvid särskilt redovisa antal kontroller, antal anmärkningar samt typ av anmärkningar. Myndigheten skall vidare redovisa:

 • de åtgärder som vidtagits inom de sektorer på marknaden som av myndigheten identifierats som problemområden,
 • de åtgärder som vidtagits i syfte att kontrollera automatspel på marknaden,
 • de åtgärder som vidtagits i syfte att kontrollera lotterier med särskilt tillstånd enligt 21 b § lotterilagen (1994:1000) (EMV-lotterier),
 • antalet ärenden i förvaltningsdomstol och antal yttranden till domstolar.

Mål

Lotteriinspektionen skall vidga samarbetet i kontroll- och tillsynsverksamheten med polis- och skattemyndigheterna samt kommuner och länsstyrelser för att effektivisera kontroll- och tillsynsverksamheten och motverka den ekonomiska brottsligheten.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa hur samarbetet med andra myndigheter och kommuner har bedrivits under budgetåret.


Verksamhetsgren Tillstånd och normgivning

Mål
Ansökningar om tillstånd att anordna lotterier, utom lotterier med särskilt tillstånd enligt 21 b § lotterilagen (EMV-lotterier), skall avgöras inom två månader. Risken för fusk och bedrägerier skall minimeras.

Återrapportering

Lotteriinspektionen skall, fördelat på lotterier, restaurangkasinon, värdeautomatspel och övriga tillståndsärenden, redovisa antalet ansökningar, bifall respektive avslag och avslagsgrunder samt antal tillstånd per den 31 december 2003. Myndigheten skall vidare redovisa:

 • genomsnittlig handläggningstid samt antal och andel av ansökningarna som inte kunnat avgöras inom två månader och skälen därtill,
 • de insatser myndigheten vidtagit i syfte att säkerställa att den tekniska säkerheten uppnås,
 • avseende rikslotterier: slutlig omsättning, slutlig vinstutdelning och slutligt överskott till anordnaren.

Mål

Ansökningar om tillstånd att anordna lotterier med särskilt tillstånd enligt 21 b § lotterilagen (EMV-lotterier), skall avgöras inom rimlig tid med hänsyn till ansökningarnas omfattning. Risken för fusk och bedrägerier skall minimeras.

Återrapportering

Lotteriinspektionen skall redovisa:

 • antalet ansökningar, bifall samt avslag och avslagsgrunder,
 • antal tillstånd per den 31 december 2003,
 • genomsnittlig handläggningstid,
 • utvecklingen av de ideella föreningarnas lotterier över Internet och till regeringen rapportera eventuella tekniska, ekonomiska eller andra problem i hanteringen av dessa ärenden,
 • slutlig omsättning, slutlig vinstutdelning och slutligt överskott till anordnaren,
 • de åtgärder myndigheten vidtagit i syfte att säkerställa att den tekniska säkerheten uppnås,
 • en sammanfattande bedömning av erfarenheterna från tillståndsgivningen.

Mål

Ansökningar om typgodkännande skall avgöras inom rimlig tid med hänsyn till ansökningens omfattning. Risken för fusk och bedrägerier skall minimeras.

Återrapportering

Lotteriinspektionen skall redovisa:

 • antalet ansökningar, bifall samt avslag och avslagsgrunder,
 • genomsnittlig handläggningstid,
 • de åtgärder myndigheten vidtagit i syfte att säkerställa att den tekniska säkerheten uppnås.

Övriga återrapporteringskrav under verksamhetsgren Tillstånd och normgivning

Lotteriinspektionen skall lämna en sammanfattande redovisning över hur myndigheten arbetat med föreskrifter och allmänna råd.


Verksamhetsgren Information

Mål
Lotteriinspektionen skall hålla regeringen underrättad om utvecklingen på spel- och lotterimarknaden, nationellt och internationellt.

Återrapportering: Lotteriinspektionen skall vid behov omgående informera regeringen om sådan utveckling som märkbart kan påverka den svenska marknaden. Lotteriinspektionen skall vidare i samband med delårsrapporten och årsredovisningen:

 • lämna en redovisning till regeringen (Finansdepartementet) över spelmarknadens utveckling nationellt och internationellt,
 • redovisa utvecklingen av lagstiftningen i andra länder som inspektionen bedömer vara av intresse,
 • särskilt kommentera iakttagelser som myndigheten bedömer är av särskild vikt,
 • redovisa arbetet i de internationella organisationer som myndigheten deltar i.

Mål

Lotteriinspektionen skall sprida och öka kunskapen om lotterilagstiftningen samt initiera och genomföra informationsåtgärder inom myndighetens verksamhetsområde.

Återrapportering: Lotteriinspektionen skall lämna en sammanfattande redovisning över de åtgärder inspektionen vidtagit för att sprida och öka kunskapen om lotterilagstiftningen samt genomförda informationsåtgärder.Övriga mål och återrapportering

Lotteriinspektionen skall redovisa kostnad och intäkt per verksamhetsgren samt:
 • de genomsnittliga kostnaderna och intäkterna för genomförd kontroll- och tillsynsverksamhet,
 • de genomsnittliga och totala kostnaderna och intäkterna för handlagda ansökningar om tillstånd att anordna lotterier, utom lotterier med särskilt tillstånd enligt 21 b § lotterilagen (EMV-lotterier),
 • de genomsnittliga och totala kostnaderna och intäkterna för handlagda ansökningar om tillstånd till att anordna lotterier med särskilt tillstånd enligt 21 b § lotterilagen (EMV-lotterier),
 • de genomsnittliga och totala kostnaderna och intäkterna för handlagda ansökningar om typgodkännande,
 • kostnad för den administrativa ledningen.

Lotteriinspektionen skall redovisa sina samlade kostnader för verksamheten fördelat på kostnader hörande till verksamhet som bedrivs med stöd av kasinolagen (1999:355) och kostnader för verksamhet som bedrivs med stöd av lotterilagen. De senare kostnaderna skall fördelas på lotterier, restaurangkasino- och automatspel, ATG, AB Svenska Spel, Riksgäldskontoret och Vinstsparandet, EMV-lotterier samt central tillsyn.1.2Organisationsstyrning

Lotteriinspektionen skall fokusera på kontroll- och tillsynsverksamheten. Myndigheten skall arbeta säkerhets- och problemfokuserat samt koncentrera arbetet till sektorer på marknaden där hög risk för olagligt spel eller andra problem kan förekomma.

Återrapportering

Lotteriinspektionen skall lämna en sammanfattande redovisning över de åtgärder myndigheten vidtagit i syfte att nå målet.1.3Uppdrag

1) Lotteriinspektionen skall utreda och lämna förslag till författningsändringar i syfte att uppnå full kostnadstäckning för myndighetens verksamhet genom avgifter. Avgifterna skall motsvara inspektionens anslag. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 15 maj 2003.

2) Lotteriinspektionen skall lämna förslag till indikatorer i syfte att effekterna av myndighetens verksamhet skall kunna bedömas. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 oktober 2003.

3) Lotteriinspektionen skall utreda och lämna förslag till utformning av särskilda krav på erfarenhet och kunskap för anordnare av restaurangkasinoverksamhet. I uppdraget ingår att föreslå hur detta lämpligen kan genomföras. Myndigheten skall ange vilka specifika kunskaper och erfarenheter som myndigheten bedömer det nödvändigt att de ansvariga för verksamheten skall besitta. Lotteriinspektionen skall därvid, nationellt och internationellt, studera vilka krav på kunskap, erfarenhet m.m. som ställs inom andra relevanta områden för att få bedriva viss verksamhet. Myndigheten skall samråda med för uppdraget relevanta myndigheter och organisationer. Uppdraget skall redovisas senast den 1 oktober 2003.

4) Lotteriinspektionen skall under tiden den 1 januari 2003 - 31 december 2003 utöva kontroll och tillsyn över den utlottningsverksamhet som genomförs av Riksgäldskontoret inom ramen för svenska statens premieobligationslån. Uppdraget innefattar hela utlottningsverksamheten, inklusive använd utlottningsutrustning, programvara, rutiner m.m. samt själva dragningsförfarandet. Uppdraget skall redovisas i årsredovisningen för 2003.

5) Lotteriinspektionen skall för det anslag myndigheten disponerar lämna prognoser för utvecklingen för 2003 och 2004. Ingående överföringsresultat och balanserat resultat skall beaktas. Av redovisningen skall framgå utfallet dittills under året. Prognosen och avvikelser i förhållande till föregående prognos skall kommenteras. Redovisningen skall ske senast:

 • onsdagen den 15 januari,
 • måndagen den 3 mars,
 • onsdagen den 30 april,
 • måndagen den 4 augusti och
 • fredagen den 24 oktober 2003.2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

2:1Lotteriinspektionen (ramanslag)38 811 tkr

Disponeras av Lotteriinspektionen2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
2:15820Allt2.2Övriga villkor

Lotteriinspektionen har tillgång till ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Kreditutrymmets storlek uppgår till 3 880 000 kr. Till kontot överförs varje månad 1/12 av anslaget 38 811 000 kr.

Myndigheten disponerar under budgetåret 2003 en låneram på 6 000 000 kr i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras (tkr)
VerksamhetRedovisas mot inkomst- / undertitelÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet


Kontroll och tillsyn2536-5 679-3 30023 50027 261-3 761-12 740
Tillstånd och normgivning2536-2 568-1 6005 5007 750-2 250-6 418
Summa
-8 247-4 90029 00035 011-6 011-19 158

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Information-1 075-3 8002503 800-3 550-8 425
Summa-1 075-3 8002503 800-3 550-8 425

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Lotteriinspektionens utbildnings- och informationsverksamhet skall finansieras med avgifter. Inom ramen för full kostnadstäckning får Lotteriinspektionen själv besluta om grunderna för avgiftssättningen, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av Lotteriinspektionen och skall tillföras anslaget.

Avgiftsintäkter som tas ut enligt lotteriförordningen (1994:1451) skall redovisas mot inkomsttitel 2536.

På regeringens vägnar


Bosse Ringholm
Eva Sjöberg


Kopia till

Riksdagen/Finansutskottet
Riksdagen/Kulturutskottet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning - Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/RoB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionsverket