Regeringsbeslut Nr: III:3
2002-12-19 UD02/1729/EIM
UD02/1738/EIM

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Kammarkollegiet

Riksdagen har beslutat om Kammarkollegiets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 24, bet. 2002/03:NU1, rskr. 2002/03:75).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för nedan angivna anslag.1Verksamhet


Regeringen har i ett särskilt regeringsbeslut angivit riktlinjer för AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning för budgetåret 2003.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande

2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:3Exportfrämjande verksamhet (ramanslag)233 956 tkr
39:3 ap.1Exportrådet (ram)172 456 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
39:3 ap.2Till regeringskansliets disposition (ram)5 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
39:3 ap.3Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet NSU (ram)2 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet