Regeringsbeslut 27 a
2002-12-19 S2001/8465/HS
S2002/1565/HS
S2002/1567/HS
S2002/1568/HS
S2002/1700/HS
S2002/1877/HS
S2002/2646/HS
S2002/4894/HS
S2002/6123/HS
S2002/6288/HS
S2002/6812/HS
S2002/8314/HS
S2002/9927/SK (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering

Riksdagen har beslutat om Statens beredning för medicinsk utvärderings verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 9, bet. 2002/03:SoU1, rskr. 2002/03:81).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och nedan angivet anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Hälso- och sjukvårdspolitikHälso- och sjukvård inklusive tandvårdKunskap


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Statens beredning för medicinsk utvärderings ansvarsområde.

Politikområde Hälso- och sjukvårdspolitik

Mål
Vårdens kvalitet och tillgänglighet skall förbättras.1

1 Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och Läkemedelsförmånsnämnden.


Verksamhetsgren Kunskap

Mål
Mål 1: SBU skall sprida sina kunskapssammanställningar på sådant sätt att de får ett ökat genomslag inom den praktiska hälso- och sjukvården.

Mål 2: SBU skall verka för att det internationella samarbetet inom utvär­deringsområdet stärks.


Återrapportering
1. SBU skall senast den 1 oktober 2003 kortfattat redogöra för de olika åtgärder som myndig­heten vidtagit för att förstärka genomslaget av kunskapssamman­ställningarna. Av redovisningen skall framgå vilka målgrupper in­formationen har riktats mot. SBU skall där så är möjligt redovisa genomslaget av verksamheten i den praktiska hälso- och sjukvården inklusive tandvården. SBU skall vidare redovisa vilka åtgärder som myndigheten vidtagit för att nå ut med kunskaperna om evidensbaserad hälso- och sjukvård i de olika personalkategoriernas grund- och vidareutbildningar.

SBU skall kortfattat redovisa de utvärderingsprojekt som bedrivits under året och vilka rapporter som har färdigställts. Viktiga fråge­ställningar och resultat skall framgå, bl.a. vilka kostnader projekten medfört och till hur stor del de finansie­rats med externa medel. Även beslut om nya projekt skall redovisas.

SBU skall särskilt redovisa arbetet med Alert-projektet.

2. SBU skall redovisa hur det internationella arbetet har bedrivits och vad man har lyckats uppnå. Kostnader och intäkter för varje område inom det internationella arbetet skall särredovisas.


Övriga mål och återrapportering

1. SBU skall i årsredovisningen redovisa hur handlings­planen för genderfrågor genomförts och effekterna av denna på verksam­heten.

2. SBU skall redogöra för hur samverkan sker med andra myndigheter och aktörer.


1.2Uppdrag

1. SBU skall under året svara för kanslifunktionen för det internatio­nella nätverket INAHTA. SBU skall redovisa vad uppdraget inne­burit för ar­betet vid myndigheten och vilka resurser det tagit i an­språk i form av ar­betstid m.m. Myndigheten skall också särredovisa de intäkter och kost­nader som är förenade med uppdraget. Upp­draget skall redovi­sas i års­redovisningen för budgetåret 2003.

2. SBU skall i dialog med Socialdepartementet redovisa pågående och planerade projekt som finansieras genom överenskommelserna mellan staten och landstingen om ersättningar till hälso- och sjuk­vården. Redovisningen skall ha inkommit till Socialdepartementet senast den 28 februari 2003.

3. SBU skall efter samråd med Socialstyrelsen vetenskapligt granska de metoder som finns tillgängliga för vård och behandling av missbrukare av anabola androgena steroider. Uppdraget skall redovisas senast den 31 december 2003.

4. SBU skall redogöra för de insatser, genom vilka myndigheten kan bidra till att målet för minskad ohälsa i arbetslivet (Politikområde 19; Ersättning vid arbetsoförmåga) uppnås. I detta sammanhang är sjukskrivningsprocessen ett viktigt område. Återrapportering skall ske senast den 30 april 2003.

5. SBU skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Prognoser och kommentarer skall vara Socialdepartementet tillhanda senast

– den 22 januari 2003

– den 10 mars 2003

– den 7 maj 2003

– den 11 augusti 2003

– den 3 november 2003.2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

13:4Statens beredning för medicinsk utvärdering (ramanslag)38 675 tkr

Disponeras av Statens beredning för medicinsk utvärdering2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
13:45800-2.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot 1

Låneram 2

SBU

3 868

38 675

3 500

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksam­heten.
2.3Avgifter och bidrag

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

SBU får söka och disponera forskningsanslag och andra externa bidrag för den projektbundna verksamheten.
På regeringens vägnar


Lars Engqvist
Anders Lindgren


Kopia till

Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Socialstyrelsen
Läkemedelsverket
Institutet för psykosocial medicin
Statens folkhälsoinstitut
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Landstingsförbundet