Regeringsbeslut 5
2002-12-20 Fi2002/4796 (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Bokföringsnämnden

Riksdagen har beslutat om Bokföringsnämndens verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 2, bet. 2002/03:FiU2, rskr. 2002/03:85).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Bokföringsnämnden och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Finansiella system och tillsynXYNormgivningsarbete och myndighetskontakter
Information till småföretagare m.m.


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Bokföringsnämndens ansvarsområde.

Politikområde Finansiella system och tillsyn

Verksamhetsgren Normgivningsarbete och myndighetskontakter

Mål
På ett professionellt sätt fullgöra sina uppgifter dels som statens expertorgan på redovisningsområdet, dels med utvecklande av god redovisningssed.

Återrapportering
Nämnden skall rapportera vilken verksamhet som har bedrivits. Rapporteringen skall särskilt avse vilken verksamhet som har bedrivits och resursinsatserna för detta inom följande områden:
 • utfärdande av kompletterande normgivning,
 • biträde åt Regeringskansliet i redovisningsfrågor,
 • deltagande i utredningar inom kommittéväsendet,
 • yttranden över författningsförslag,
 • yttranden till domstolar om vad god redovisningssed innebär i olika avseenden,
 • hur arbetet i andra normgivande organ på redovisningsområdet har följts samt hur samarbetet med dessa har bedrivits,
 • vilka insatser som har gjorts med anledning av den nya bokföringslagen (1999:1078).

Verksamhetsgren Information till småföretagare m.m.

Mål
Förbättrad standarden i de mindre och medelstora företagens bokföring och offentliga redovisning.

Återrapportering
Vilka informationsinsatser som genomförts och resursinsatserna för dessa samt en bedömning av hur insatserna bidragit till måluppfyllnaden.


1.2Uppdrag

Bokföringsnämnden skall redovisa utgiftsprognoser för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

 • den 20 januari 2003, (prognos åren 2003 tom 2004)
 • den 10 mars 2003, (prognos åren 2003 tom 2004)
 • den 5 maj 2003, (prognos åren 2003 och 2004)
 • den 6 augusti 2003 (prognos åren 2003 tom 2004)
 • den 3 november 2003 (prognos åren 2003 och 2004)2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

2:4Bokföringsnämnden (ramanslag)7 655 tkr

Disponeras av Bokföringsnämnden2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
2:41150Allt
3Undantag EA-regler

 • Bokföringsnämnden undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.
 • Bokföringsnämnden skall inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investe­ringar skall i stället finansieras från anslaget 2:4 Bokföringsnämnden.
 • Bokföringsnämnden skall inte tillämpa räntekonto enligt kapitalförsörjningsförordningen.
 • Kostnaderna för Bokföringsnämndens avgiftsbelagda verksamhet får överstiga intäkterna och nämnden undantas från 5 § avgifts­förord­ningen (1992:191).


På regeringens vägnar


Gunnar Lund
Per Nilsson


Kopia till

Finansutskottet
Ekonomienheten, FA
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionsverket
Budgetavdelningen, Fi