Regeringsbeslut Nr: 72
2002-12-19 U2002/4735/DK (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Svenska unescorådet

Riksdagen har beslutat om Svenska unescorådets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 16, bet. 2002/2003:UbU1, rskr. 2002/03:62).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Svenska unescorådet och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikVO-Benämning under utredningSvenskt medlemskap i Unesco


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Svenska unescorådets ansvarsområde.

Politikområde Utbildningspolitik

Mål
Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

Verksamhetsgren Svenskt medlemskap i Unesco

Mål
1. Svenska unescorådet skall vara rådgivande åt regeringen och särskilt bistå regeringen inför generalkonferensen 2003.

2. Svenska unescorådet skall sprida kännedom om Unescos verksamhet och under 2003 särskilt arbeta med Education for all (EFA). Inom arbetet med EFA skall Svenska unescorådet utveckla ett nationellt nätverk med berörda myndigheter och organisationer för genomförandet av EFA-planen i Sverige. Vidare skall rådet medverka i nätverket för arbetet med EFA-planen med länderna runt Östersjön.


Återrapportering
1. Svenska unescorådet skall senast den 1 september 2003 inkomma till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) med förslag till instruktion för den svenska delegationen för Unescos generalkonferens i september och oktober 2003. Förslaget skall tas fram efter samråd med berörda myndigheter och organisationer. Vidare skall rådet senast den 31 december 2003 inkomma till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) med en rapport från generalkonferensen och en analys av generalkonferensens beslut.

2. Rådet skall senast den 31 december 2003 inkomma till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) med en rapport över hur de två nätverken inom EFA-arbetet utvecklats och arbetet under året.1.2Organisationsstyrning

Svenska unescorådet skall utarbeta en arbetsordning för rådet som senast den 1 juli 2003 skall presenteras för Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).


1.3Uppdrag

Svenska unescorådet skall till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2004 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 22 januari (prognos åren 2003-2004),

- den 10 mars (prognos åren 2003-2004),

- den 5 maj (prognos åren 2003-2004),

- den 11 augusti (prognos åren 2003-2004), och

- den 3 november (prognos åren 2003-2004).
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:81Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m. (ramanslag)38 402 tkr
25:81 ap.1Årsbidrag till UNESCO samt övriga bidrag och avgifter m m (ram)34 357 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
25:81 ap.2Svenska Unescorådet (ram)4 045 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

25:81 ap.1 Årsbidrag till UNESCO samt övriga bidrag och avgifter m m
Medlen skall användas för årsbidrag till Unesco, avgift till konvention om världens kultur- och naturarv, medlemsavgift till International Centre of the Preservation and the Restoration of Cultural Property in Rome (ICCROM).

25:81 ap.2 Svenska Unescorådet


2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
25:811 7780
25:81 ap.11 71803 %
25:81 ap.26003 %
3Undantag EA-regler

I årsredovisningen redovisas endast verksamhetsdelen. Finansieringsdelen redovisas i Regeringskansliets årsredovisning.


På regeringens vägnar


Thomas Östros
Johan Lindell


Kopia till

Utrikesdepartementet
Finansdepartementet, budgetavdelning
Utbildningsdepartementet
Kulturdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksdagens utbildningsutskott
Statistiska centralbyrån
Svenska institutet
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionsverket
Statens skolverk
Högskoleverket
Statens kulturråd