Regeringsbeslut
Nr:33
2002-12-19 Fi1999/3800
Fi2001/4056
Fi2002/1372
Fi2002/3850
Fi2002/4165
Fi2002/4306 (delvis)
Fi2002/4307 (delvis)
Fi2002/4308 (delvis)
Fi2002/4340 (delvis)
Fi2002/4503 (delvis)
Fi2002/4649(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende länsstyrelserna m.m.

Riksdagen har beslutat om länsstyrelsernas verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 18, bet. 2002/03:BoU1, rskr. 2002/03:66).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för länsstyrelserna och nedan angivna anslag.1Verksamhet


Länsstyrelsernas verksamhet bedrivs inom politikområde Regional samhällsorganisation. I verksamhetsområdena (ny indelningsnivå fr.o.m. 2003) återfinns mål för länsstyrelsernas viktigaste prestationer. Verk­samheten syftar också till att bidra till måluppfyllelsen inom andra politikområden. Dessa är särskilt Totalförsvar, Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar, Folkhälsa, Handikappolitik, Äldrepolitik, Socialtjänstpolitik, Jämställdhetspolitik, Kulturpolitik, Bostadspolitik, Regional utvecklingspolitik, Miljöpolitik, Transportpolitik, Näringspolitik, Djurpolitik, Livsmedelspolitik, Landsbygdspolitik och Samepolitik. Mål för dessa politikområden återfinns i bilaga 1.

För återrapportering på verksamhetsområdes- och verksamhetsgrensnivå gäller de anvisningar avseende definitioner och indelningar som framgår av bilaga 2. För flertalet tabeller anges att redovisning endast behövs för 2003, vilket innebär ett undantag från föreskrifterna till 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

För Länsstyrelsen i Gotlands län gäller, med anledning av försöks­verksamheten enligt lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län, även tillämpliga delar i regleringsbreven för budgetåret 2003 avseende Arbetsmarknadsverket och Skogsstyrelsen. Genomförd verksamhet skall redovisas för följande verksamhetsgrenar:

 • arbetsmarknad (politikområde Arbetsmarknadspolitik), till Arbetsmarknadsstyrelsen i enlighet med styrelsens anvisningar,
 • skogliga frågor (politikområde Skogspolitik), till Skogsstyrelsen i enlighet med styrelsens anvisningar.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Regional samhällsorganisationKunskapsuppbyggnad, samordnings- och sektorsövergripande arbeteGenerellt sektorsövergripande arbete
Regional utveckling
Miljömålsarbete
Tillsyn och vägledningSocial tillsyn
Miljötillsyn
Djur- och livsmedelstillsyn
Övrig tillsyn
ÄrendehandläggningTrafikärenden
EG/EU-stöd
Övrig ärendehandläggning


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom länsstyrelserna m.m.s ansvarsområde.

Politikområde Regional samhällsorganisation

Mål
Länen skall utvecklas på ett sådant sätt att de nationella målen får genomslag samtidigt som hänsyn tas till olika regionala förhållanden och förutsättningar.

Verksamhetsområde Kunskapsuppbyggnad, samordnings- och sektorsövergripande arbete

Mål
Ett långsiktigt hållbart förverkligande av den nationella politiken genom samordning och hänsynstagande till olika sakintressen.

Verksamhetsgren Generellt sektorsövergripande arbete

Mål
1. Länsstyrelsens arbete skall baseras på myndighetens samlade kompetens inom olika sakområden och som helhet gynna en hållbar utveckling i länet och regionen. Olika aspekter såsom kris­hantering i fred samt civilt försvar, jäm­ställdhet, kulturarv, regional utveckling samt miljö skall beaktas och samordnas.

2. Länsstyrelserna skall vidareutveckla arbetet med att integrera lärandet i myndighetens arbete så att kunskaper från genomförda insatser, uppföljningar och utvärderingar tillvaratas.

3. Länsstyrelsen skall inom samtliga sakområden prioritera insatser som bidrar till jämställdhetsintegrering. Läns­styrelsens sakkunnige för frågor om jämställdhet skall vara ett stöd i detta arbete.

4. Underlag om hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt skall i ett tidigt skede och på ett samlat sätt användas i länsstyrelsernas verksamhet inom olika sakområden. Länsstyrelsen skall genom tidiga kontakter och samråd verka för att det nationella perspektivet får genomslag i kommunernas fysiska planering och att planeringen samordnas så att den främjar en hållbar utveckling i länet och regionen.

5. En väl fungerande sektorsövergripande samordning, samverkan och information vid ett väpnat angrepp och vid svåra påfrestningar på samhället i fred. En organisation som på en sektorsövergripande nivå kan informera samhällsaktörer och allmänhet om krigets förlopp samt vid en kris om konsekvenser och om de åtgärder som planeras av ansvariga myndigheter.

6. Prövning och tillsyn enligt miljöbalken och enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor skall samordnas.


Återrapportering
1. Redovisa översiktligt de viktigaste exemplen på hur följande områden har beaktats i länsstyrelsens arbete;
 • krishantering i fred och civilt försvar,
 • jämställdhet,
 • kulturarv,
 • regional utveckling,
 • miljö.

2. Redovisa

 • länsstyrelsens strategi för lärandet och hur detta har integrerats i myndighetens arbete med verksamhetsgrenarna regional utveckling samt miljömålsarbete,
 • hur uppföljningar och utvärderingar har tillvaratagits och påverkat inriktningen av insatserna inom verksamhetsgrenarna regional utveckling och miljömålsarbete.

3. Redovisa på vilket sätt länsstyrelsen prioriterat insatser som bidrar till jämställdhetsintegrering på länsstyrelsen och i länet, samt i vilken utsträckning verksamheterna har integrerat ett jämställdhetsperspektiv särskilt inom följande sakområden; regional utveckling, kommunikationer, social tillsyn samt hållbar samhällsplanering och boende. Ge även kortfattade exempel från övriga sakområden på hur insatser för jämställdhetsintegrering har prioriterats.

4. Redovisa strategiskt viktiga insatser som har genomförts under året.

5. Redovisa de viktigaste samordningsinsatserna och en bedömning av krisberedskapen.

6. Länsstyrelserna skall redovisa hur samordningen har skett.

Verksamhetsgren Regional utveckling

Mål
1. Länsstyrelserna skall medverka till att arbetet med regionala tillväxt­avtal och regionala tillväxtprogram bedrivs effektivt och i överens­stämmelse med det nationella målet för den regionala utvecklings­politiken.

2. Länsstyrelserna skall vid användningen av medel under anslag 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder och 33:2 Landsbygdslån prioritera behovet av medfinansiering av regionala tillväxtavtal och geografiskt av­gränsade strukturfondsprogram. Förstärkta jämställdhetsinsatser skall bedrivas. Härutöver skall möjligheterna till stöd till lokala och regionala resurscentra för kvinnor uppmärksammas. Länsstyrelsen skall även uppmärksamma behovet av åtgärder för kommersiell service i service­glesa områden samt för utsatta lokala arbetsmarknadsregioner.

3. Med hjälp av jordbruks- och fiskeåtgärder uppnå målet för den regionala utvecklingspolitiken. Uppnå de mål som slagits fast i miljö- och landsbygdsprogrammet samt för jordbruks- och fiskeåtgärder i Mål 1-programmen. Underlätta och främja lantbrukarens och fiskarens roll som företagare.


Återrapportering
1. Redovisa
 • hur arbetet bidrar till en hållbar regional utveckling, genom bl.a. sam­ordning av statliga myndigheter med viktig kompetens inom området,
 • hur formerna för arbetet med att följa nationella insatser och initiativ inom den statliga sektorn utvecklas och hur information om detta sprids till de regionala partnerskapen,
 • hur en statlig finansiering av regionala tillväxtprogram möjliggörs genom dialog med nationella och regionala statliga myndigheter,
 • hur statlig sektorssamverkan främjas samt andra viktiga frågor för att stärka möjligheterna till samverkan.

2. Redovisa

 • och motivera hur prioriteringarna mellan ändamålen (t.ex. regionala utvecklingsbidrag eller regional projektverksamhet) inom anslaget 33:1 har gjorts under året,
 • vilket finansiellt stöd, inklusive regionala projektmedel, som givits till kommersiell service,
 • vilka insatser och initiativ som vidtagits för jämställdhet och i vilken utsträckning detta innebär en förstärkning av länsstyrelsens arbete inom området,
 • vilka insatser och initiativ som vidtagits för särskilt utsatta lokala arbetsmarknadsregioner i länet,
 • och kommentera andelen beviljade medel under anslaget 33:1 som avser medfinansiering av regionala tillväxtavtal och geografiskt av­gränsade strukturfondsprogram.

3. Redovisa väsentliga insatser samt med vilka myndigheter och organisationer länsstyrelsens samverkat för att uppnå målen och under vilka former samverkan skett. Redovisa hur länsstyrelsen verkat för att uppnå synergieffekter mellan åtgärder inom miljö- och landsbygdsprogrammet, Mål 1-programmen och övriga åtgärder för utveckling av landsbygden.

Verksamhetsgren Miljömålsarbete

Mål
1. Länsstyrelserna skall verka för att nå de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen med tillhörande delmål och sektorsmål som har beslutats inom särskilda politikområden såsom jordbrukspolitiken, kulturpolitiken, skogspolitiken, rennäringspolitiken och transportpolitiken. Härvid skall länsstyrelserna särskilt verka för
 • en hög måluppfyllelse i de skilda handlingsprogrammen för jordbrukets miljöeffekter, särskilt miljö- och landsbygdsprogrammets insatsområde I,
 • att andelen privatfinansierade åtgärder när det gäller efterbehandling av förorenade områden ökar,
 • att arbetet med skydd av värdefulla områden prioriteras,
 • att arbetet med skydd och skötsel av naturområden och hotade arter bedrivs så att biologisk mångfald bevaras och främjas, att värdefulla områden skyddas och att fragmentering av naturmiljön motverkas.

2. Länsstyrelserna skall utveckla det regionala mål- och uppföljnings­arbetet i bred förankring i länet så att det ger underlag för arbetet inom denna och andra verksamhetsgrenar.


Återrapportering
1. Redovisa översiktligt viktigare insatser uppdelade efter Miljöpolitikens verksamhetsområden. (Se bilaga 1)

Redovisa särskilt

 • insatser för att förbereda genomförandet av EG:s ramdirektiv för vatten i det regionala miljöarbetet,
 • samarbetet mellan de regionala rovdjursgrupperna och rådet för rovdjursfrågor, de länsstyrelser som inte har regionala rovdjursgrupper skall redovisa hur arbetet med rovdjursfrågor bedrivs,
 • hur arbetet med lokal förankring i naturvårdsarbetet utvecklats i enlighet med regeringen skrivelse 2001/02:173 En samlad naturvårdspolitik.

Redovisa väsentliga insatser för att nå målen för de skilda handlings­programmen för jordbrukets miljöeffekter, särskilt miljö- och landsbygdsprogrammets insatsområde I. Redovisa i samband med det vilka myndigheter och organisationer länsstyrelsen samverkat med för att uppnå målen och under vilka former samverkan skett.

Beträffande skydd av värdefulla områden, kalkning, efterbehandling av förorenade områden och deponering av avfall skall länsstyrelserna rapportera till Naturvårdsverket i enlighet med verkets anvisningar.

Resultatbedömning angående miljökvalitetsmålen skall redovisas till Miljömålsrådet enligt rådets anvisningar per den 30 november 2003.

2. Redovisa översiktligt viktigare insatser. Det regionala mål- och upp­följningsarbetet redovisas i övrigt till regeringen (Miljödepartementet) enligt länsstyrelsernas miljömålsuppdrag (M98/3090/8).

Verksamhetsområde Tillsyn och vägledning

Mål
Ett ökat skydd för enskilda och värnande om samhället i övrigt genom såväl tillsyn som vägledande arbete.

För 2003 gäller speciellt att tillsynsplaner skall upprättas för samtliga tillsynsområden.


Återrapportering
Redovisa efter sakområde och del av sakområde följande variabler:
 • totala antalet tillsynsobjekt i länet,
 • antal objekt som har varit föremål för tillsyn,
 • antal egeninitierade tillsynsinsatser respektive tillsynsinsatser efter anmälan,
 • om tillsynsplan finns och om den följs,
 • om utarbetade och vedertagna metoder används,
 • antal tillsynsobjekt med allvarliga brister samt,
 • antal tillsynsobjekt med allvarliga brister som ej åtgärdats.

Redovisning skall ske enligt bilaga 2 och åtföljas av kortfattade kommentarer och analyser. I de fall individärenden förekommer, skall dessa redovisas uppdelat på kön.

För Social tillsyn skall därutöver redovisning ske i enlighet med anvisningarna i bilaga 2.

Verksamhetsgren Social tillsyn

Mål
1. Länsstyrelsen skall tillse att socialtjänstens arbete bedrivs målinriktat, lagenligt och med god kvalitet. För 2003 skall särskilt gälla att brister och missförhållanden i huvudmännens verksamhet skall åtgärdas i enlighet med en av länsstyrelserna och huvudmännen överenskommen tidsram.

2. I syfte att förbättra kvalitet och säkerhet inom äldreomsorgen skall de samlade tillsynsinsatserna öka väsentligt genom att äldreskydds­ombudens verksamhet etableras och kompletterar nuvarande verksamhet.

3. Antal ej verkställda beslut och domar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen skall minska.

4. Länsstyrelserna skall bidra till regeringens rättvisemål om halvering av antalet socialbidragsberoende samt verka för ett tydligt barnperspektiv i socialtjänsten och att socialtjänsten ger stöd och skydd till kvinnor som är utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet.

5. Samverkan mellan länsstyrelserna och Socialstyrelsen skall vidare­utvecklas i syfte att uppnå ökad samordning såväl mellan länsstyrelserna som mellan den regionala och nationella tillsynen inom socialtjänst­området samt ökad samordning vad gäller tillsynen över socialtjänsten och hälso- och sjukvården.


Återrapportering
1. Redovisa inom verksamhetstillsynen;
 • om brister och missförhållanden åtgärdats enligt överenskommen tidsram samt de viktigaste insatserna för att nå måluppfyllelse,
 • om brister som påpekats och följts upp inte åtgärdats, beskriv kortfattat orsakerna till detta,
 • en sammanfattning av de tre viktigaste tillsynsinsatserna som sannolikt givit bäst effekt och motivera kortfattat gjorda tillsynsprioriteringar,
 • en kortfattad beskrivning av hur den viktigaste verksamhetstillsynen bedrivits, t.ex. modell, metod, förändringar och förnyelse.

2. En redovisning av resursanvändningen vad gäller äldreskyddsombuden och deras arbete skall lämnas i särskild rapport i enlighet med särskilt regeringsbeslut.

3. Redovisa i årsredovisningen insatser samt utvecklingen av antalet icke verkställda beslut och domar. Därutöver skall antalet ej verkställda beslut och domar samt avslag, trots bedömt behov, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen redovisas till Socialstyrelsen senast den 15 april 2004.

4. Redovisa genomförda tillsynsinsatser och effekterna av tillsyns­insatserna i förhållande till målet.

5. Redovisa kortfattat genomförda insatser samt resultat. Redovisningen skall göras efter samråd med Socialstyrelsen.

Verksamhetsgren Miljötillsyn

Mål
1. Länsstyrelsernas tillsynsarbete skall bidra till att nå miljökvalitetsmålen och till att miljöskador inte uppkommer.

2. Tillsynen över naturmiljön, kulturhistoriskt värdefulla miljöer, byggnader och fornminnen m.m. skall bidra till bevarandet av naturmiljön och kulturarvet.

3. Länsstyrelsernas tillsyn över rennäringen skall bedrivas så att naturbetesmarkernas långsiktiga produktionsförmåga, den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena behålls. Samtidigt skall bevakas att markerna ger uthålligt god avkastning. Målet gäller för länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens samt Jämtlands län.


Återrapportering
1. Redovisa viktiga insatser i vägledande syfte och indikatorer på effekter av tillsynsarbetet.

2. Redovisa viktiga insatser i vägledande syfte inom natur- och kulturmiljön samt indikatorer på effekter av tillsynsarbetet.

3. Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens samt Jämtlands län skall redovisa och kommentera

 • antal genomförda kontroller och resultatet av dessa,
 • antal utfärdade viten.

Verksamhetsgren Djur- och livsmedelstillsyn

Mål
För verksamhetsgrenen gäller övergripande att länsstyrelserna skall utöva tillsyn över veterinär verksamhet och samordna den regionala samverkan mellan distriktsveterinär­organisationens veterinärer och de övriga veterinära kategorierna inom länen. Bidra till en god djurhälsosituation och ett gott djurskydd genom att följa upp ställda smittskydds- och djurskyddskrav. Följa upp in­rapporteringen av djursjukdata. Länsstyrelsen skall också utöva tillsyn över insamling och transport av animaliskt avfall så att det sker på ett säkert sätt utifrån smittskyddssynpunkt och miljö­synpunkt.

Målen under året för verksamhetsgrenen är:

1. En förbättrad lokal livsmedelstillsyn.

2. Länsstyrelsens arbete inom verksamhetsgrenen skall medverka till att brister och missförhållanden åtgärdas så att en god djurhälsosituation, veterinär situation samt ett gott djurskydd uppnås.


Återrapportering
1. Redovisa en bedömning av utvecklingen av livsmedelstillsynen i länet jämfört med föregående år, samt på vilket sätt länsstyrelsen bidragit till denna utveckling.

2. Redovisa senast den 1 mars 2004 till Statens jordbruksverk;

 • en bedömning av utvecklingen av djurskyddstillsynen i länet jämfört med föregående år, samt på vilket sätt länsstyrelsen bidragit till denna utveckling. Redovisa också hur djurskyddstillsynen bedrivits på kommunal nivå och de viktigaste tillsynsinsatserna; typ av åtgärder, motivering till gjorda prioriteringar och bakomliggande orsaker till om uppmärksammade brister vid besökta djurtillsynsobjekt inte åtgärdats,
 • hur formerna och metoderna för tillsynen över den veterinära verksamheten har genomförts samt hur det utökade regionala samverkansarbetet mellan de veterinära kategorierna har utvecklats,
 • hur insamling och transport av animaliskt avfall i länet har utvecklats under år 2003 och vilka åtgärder som har vidtagits vid konstaterade brister.

Verksamhetsgren Övrig tillsyn

Mål
1. För tillsyn som ej omfattas av någon av de övriga verksamhetsgrenarna inom verksamhetsområdet gäller det övergripande målet för verksamhetsområdet.

2. Länsstyrelsernas tillsynsverksamhet över kommunerna skall främja en effektiv tillämpning av regelverk på byggområdet i syfte att tillgodose god kvalitet i byggande och förvaltning av byggnader och anläggningar.

3. Länsstyrelserna skall genom sin tillsynsverksamhet verka för att den kommunala räddningstjänsten tillförsäkrar allmänheten en god säkerhetsnivå i förhållande till den lokala och regionala riskbilden.


Återrapportering
1. Redovisning av kostnader per sakområde och del av sakområde enligt bilaga 2. Redovisningen skall kommenteras.

2. Redovisa hur arbetet med tillsynen över kommunerna bedrivits och vilka insatser som gjorts.

3. Redovisa hur tillsynen av den kommunala räddningstjänsten och hur samarbetet med kommunerna har bedrivits för att utveckla den kommunala räddningstjänsten.

Verksamhetsområde Ärendehandläggning

Mål
Länsstyrelsernas verksamhet skall kännetecknas av en enhetlig rätts­tillämpning, god service och information samt en snabb och korrekt handläggning.

Återrapportering
Redovisa efter sakområde och del av sakområde följande variabler:
 • ingående balans,
 • antal inkomna ärenden,
 • antal avgjorda ärenden,
 • utgående balans,
 • antal överklagade ärenden,
 • antal överklagade ärenden som avgjorts i högre instans,
 • varav antal ändrade,
 • genomsnittlig genomströmningstid,
 • variation i genomströmningstid,
 • antal ej avgjorda ärenden äldre än ett år.

I de fall individärenden förekommer, skall dessa redovisas uppdelat på kön.

Redovisning skall ske enligt bilaga 2 och åtföljas av kortfattade kommentarer och analyser.

Verksamhetsgren Trafikärenden

Mål
Kostnaden per ärende skall minska. Uppmärksamhet skall i första hand läggas på ärendetyperna taxiförarlegitimation, andra körkortstillstånd, förlängning enligt 3 kap. 12 § körkortslagen (1998:488) samt utbyte av utländskt körkort.

Återrapportering
Redovisa måluppfyllelsen och vad länsstyrelsen gjort för att uppnå detta. Ärenden, intäkter och kostnader skall redovisas enligt tabell 3.2.2 i bilaga 2.

Verksamhetsgren EG/EU-stöd

Mål
1. Arbetet med EG/EU-stöden skall bedrivas korrekt och enhetligt samt på ett sådant sätt att givna ramar ut­nyttjas och finansiella korrigeringar/skadestånd inte förekommer.

2. Länsstyrelsen skall i egenskap av förvaltningsmyndighet, utbetalande myndighet, beredningssekretariat och inom övrig handläggning utveckla effektiviteten vad gäller genomförandet av EG/EU-stöden.

3. Utbetalande myndighets utbetalningar av medel från EG:s struktur­fonder skall göras inom en månad efter det att fullständig rekvisition inlämnats till utbetalande myndighet.


Återrapportering
1. Redovisa
 • de fall där finansiella korrigeringar/skadestånd förekommer,
 • de åtgärder inom respektive strukturfondsprogram, landsbygdsprogram och direktstöd som genomförts för att uppfylla EG:s krav på kontroll och uppföljning i syfte att underlätta för de organ som efter program­periodens slut skall utfärda deklaration om avslut av program.

2. Redovisa och kommentera kostnaderna för strukturfonds­administrationen (exklusive jordbruk och fiske) för­delat på beredningssekretariat, förvaltningsmyndighet, utbetalande myndighet samt urvalskontroll. Redovisa även de årsarbetskrafter, fördelade på sak- respektive förvaltningsanslag, som tagits i anspråk hos länsstyrelsen.

3. Redovisa respektive strukturfondsprogram samt övriga EG/EU-stöd, antal utbetalningar, storleken på dessa samt kommentera väsentliga av­vikelser från målet att betala ut inom en månad.

Verksamhetsgren Övrig ärendehandläggning

Mål
1. För ärendehandläggning som ej omfattas av någon av de övriga verksamhetsgrenarna inom verksamhetsområdet gäller det övergripande målet för verksamhetsområdet.

2. Handläggningstiden avseende överklagande av kommuns beslut enligt plan- och bygglagen skall kortas.


Återrapportering
1. Redovisning av kostnader per sakområde och del av sakområde enligt bilaga 2. Redovisningen skall kommenteras.

2. Ärenden och handläggningstider skall redovisas i bilaga 2 (tabell 3.1). Redovisningen skall kommenteras och innehålla en beskrivning av vad länsstyrelsen gjort för att korta handläggningstiden.1.2Organisationsstyrning1.3Uppdrag

Pågående uppdrag

Uppdrag som lämnats i regleringsbrevet för 2002.

1. Administrativt – uppdrag som erhållits under 2002. Uppdraget skall redovisas senast den 1 mars 2003 till regeringen (Finans­departementet).

4. Integration – främjande arbete på regional nivå (avser läns­styrelserna i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län). Redovisas senast den 30 januari 2003 till Integrationsverket.

5. Barentssamarbetet – en gemensam sekretariatsfunktion på uppdrag av regeringen (Utrikesdepartementet).

7. Regional utvecklingspolitik och konkurrens – medelsanvändning för uppföljningssystem, uppföljning av stöd samt utvärdering av stödverksamhet. Redovisningen skall vara NUTEK tillhanda senast den 22 februari 2003.

15. Lantbruk - kostnaderna för hanteringen av EG-stöd år 2002. Redovisning till Statens jordbruksverk senast den 1 mars 2003.

19. Miljö – underlag för planering i kust- och skärgårdsområden till 2004.

Uppdrag till samtliga länsstyrelser

1. Länsstyrelserna skall senast den 1 februari 2003 till regeringen (Kulturdepartementet) redovisa och analysera hittills gjorda insatser för att uppnå ett fördjupat samarbete mellan kulturmiljö- och naturmiljö­sektorerna.

2. Länsstyrelserna skall i årsredovisningen för 2003 redovisa utfall av kommunstöd enligt lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät och de till lagen hörande förordningarna, dvs. storleken på de belopp som anmälts till Riksskatteverket att krediteras kommunernas skattekonton. Länsstyrelserna skall senast den 3 mars 2003 och den 4 augusti 2003 till NUTEK lämna en redovisning avseende utfallet och en prognos för utfallet för 2003, 2004 och 2005. Redovisningen skall lämnas enligt anvisningar från NUTEK.

3. Länsstyrelserna skall redovisa hur utbyggnaden av IT-infrastrukturen fort­skrider. Redovisningen skall göras till Post- och telestyrelsen (PTS) enligt de riktlinjer som PTS utarbetat i samråd med länsstyrelserna och andra berörda intressenter.

4. Länsstyrelserna skall i årsredovisningen för 2003 redovisa erfarenheter av arbetet med IT-infrastrukturstöden till kommunerna.

5. Länsstyrelserna skall senast den 1 mars 2004 till Statens jordbruks­verk redovisa hur smittskyddsläget i länet har utvecklats under före­gående år. Av rapporten skall framgå antalet smittskyddsärenden (fördelade på besättningar, typer av sjukdomar och tidsomfattning) samt en översiktlig beskrivning av åtgärder och eventuella problem vid saneringen.

6. Länsstyrelserna skall senast den 1 mars 2004 till Statens jordbruks­verk rapportera hur samordningsarbetet av den regionala kris­beredskapsplaneringen vid eventuella epizootiutbrott fortskrider. Rapporten skall översiktligt beskriva de prioriteringar och åtgärder som genomförts under föregående år och eventuella problem.

7. Länsstyrelserna skall senast den 1 mars 2004 till Statens jordbruksverk rapportera hur tillsynen har bedrivits under föregående år enligt för­ordningen (1985:343) om kontroll av husdjur m.m. inkl. hälsokontroll­program, seminverksamhet och avelskontroll. Rapporten skall över­siktligt beskriva hur förordningarna efterföljts, eventuella skillnader jämfört med tidigare år samt eventuella problem.

8. Länsstyrelserna skall redovisa utvecklingen av kommersiell service m.m. i serviceglesa områden. Redovisningen utformas efter anvisningar från Konsumentverket. Länsstyrelserna skall senast den 15 november 2003 redovisa arbetet till Konsumentverket.

9. Länsstyrelserna skall, enligt riktlinjer från Konsumentverket, ut­arbeta lokala utvecklingsprogram för kommersiell service. Arbetet med att ta fram programmen bör kopplas till annat programarbete, t.ex. de regionala tillväxtprogrammen. Länsstyrelserna skall redovisa till Konsumentverkethur arbetet med framtagandet av programmen fortskrider senast den 30 april 2003.

10. Länsstyrelserna skall medverka i NUTEK:s arbete med att anpassa och utveckla datasystemet STINS till de krav som ställs av regeringen och EG-kommissionen. Dessutom skall den utveckling som sker i samband med halvtidsutvärderingarna beaktas.

11. Länsstyrelserna skall senast den 17 februari 2004 till regeringen (Näringsdepartementet) redovisa insatser och åtgärder inom ramen för regionala tillväxtavtal och regionala tillväxtprogram. Av redovisningen, inom ramen för de regionala tillväxtavtalen, skall även framgå vilket eller vilka av myndighetens anslag som kommit i fråga samt beslutade och utbetalda belopp. Den närmare utformningen kommer att framgå av särskilt underlag från Näringsdepartementet.

12. Länsstyrelserna skall redovisa en kommenterad sammanställning över ansökningar och beslut avseende tillstånd enligt 2 kap. lagen (2002:102) om allmän­nyttiga bostadsföretag. Redogör kortfattat för de bedömningar som legat till grund för länsstyrelsens beslut och de erfarenheter som gjorts vid tillståndsprövningen. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 juni 2003 och skall inkludera ärenden från den 1 april 2002.

13. Länsstyrelsernas genomförande av åtgärder inom ramen för miljö- och landsbygdsprogrammet skall följas upp genom en rapport till Statens jordbruksverk senast den 1 mars 2004. Den närmare utformningen av rapporteringen anges i riktlinjer från Statens jordbruksverk. (Rapporten utgör underlag för Statens jordbruksverks rapportering till EU-kommissionen och regeringen om miljö- och landsbygds­programmets fortskridande enligt artikel 53 i kommissionens förordning (EG) nr 445/2002.)

14. Länsstyrelserna har, i enlighet med regeringens förslag i proposition "Svenska miljömål-delmål och åtgärdsstrategier" (prop. 2000/01 :130) utarbetat regionala program för arbetet med efterbehandling och av­sättning av miljöriskområden. Länsstyrelsen skall göra de revi­deringar och uppdateringar av programmet som behövs för att hålla det aktuellt och redovisa detta till Naturvårdsverket senast den 30 november 2003. I redovisningen skall särskilt anges hur länsstyrelsen arbetar för att uppnå en ökad andel privatfinansierade åtgärder.

15. Länsstyrelserna skall till Naturvårdsverket lämna förslag till nya Natura 2000-områden enligt verkets riktlinjer. Utgångspunkten för förslagen skall vara att åtgärda samtliga av de brister i nätverket Natura 2000, som framgår av resultaten från EU-kommissionens biogeografiska utvärderingsmöten. Förslagen skall även omfatta förslag på nya Natura 2000-områden som, med anledning av ny kunskap, bedöms vara oundgängliga i nätverket. I uppdraget ingår även kvalitetssäkring av data, och i relevanta fall redovisning av förslag om ändringar, om de områden som Sverige redan har föreslagit till eller som ingår i Natura 2000. Länsstyrelserna skall även redovisa förslag om att komplettera befintligt nätverk av särskilda skyddsområden för fåglar med områden som bedöms vara nödvändiga i ett komplett Natura 2000-nätverk. I det sistnämnda sammanhanget skall i synnerhet våtmarker av internationell betydelse beaktas.

De riktlinjer som angavs i regeringens uppdrag till Naturvårdsverket och länsstyrelserna den 24 augusti 2000 skall i övrigt vara vägledande för arbetet. Vid genomförandet skall underlag från ArtDatabanken beaktas. Förslagen skall redovisas till Naturvårdsverket senast den 30 april 2003 för kontinental region respektive senast den 15 oktober 2003 för boreal region.

16. Länsstyrelserna skall upprätta bevarandeplaner och beskrivningar av bevarandesyftet för samtliga Natura 2000-områden i länen. Upp­draget skall redovisas till Naturvårdsverket senast den 15 augusti 2005. En lägesredovisning skall lämnas till Naturvårdsverket senast den 1 mars 2004.

17. Länsstyrelserna skall i samverkan med Socialstyrelsen utveckla verk­samheten med personliga ombud för psykiskt funktions­hindrade, in­riktningen beskrivs i regeringens beslut med uppdrag till Social­styrelsen angående personliga ombud. Erfarenheterna av verksam­heten skall följas upp och redovisas till Socialstyrelsen för dess rapport till regeringen som skall lämnas senast den 1 december 2003.

18. Länsstyrelserna skall senast den 20 januari 2004 till Livsmedelsverket lämna en redovisning av eventuella identifierade brister i den kommunala livsmedels­tillsynen.

19. Länsstyrelsen skall arbeta för att målet med åtgärden Främja an­passning och utveckling av landsbygden inom miljö- och landsbygds­programmet uppnås. Länsstyrelsen skall senast den 30 april 2004 till regeringen (Jordbruksdepartementet) redovisa resultatet för åtgärden, förväntat framtida utfall samt hur åtgärden samverkat med övriga åtgärder inom miljö- och landsbygdsprogrammet.

20. Länsstyrelserna har en fortsatt viktig roll på konkurrensområdet i enlighet med konkurrensförordningen (1993:173). Länsstyrelserna skall analysera konkurrenssituationen på ett urval av de marknader där länsstyrelsen är tillståndsmyndighet. Urvalet skall vara gemensamt för samtliga länsstyrelser och tas fram i samarbete med Konkurrensverket. Länsstyrelsen skall även redovisa övriga upp­märksammade regionala hinder för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet. Uppdraget redovisas i årsredovisningen.

21. Länsstyrelserna skall delta i genomförandet av en inventering av före­komsten av arealer som är värdefulla från naturvårds- och kultur­miljösynpunkt i enlighet med Statens jordbruksverks rapport ”Förslag till inventeringar av värdefulla ängs- och betesmarker” (Statens jordbruksverks skrivelse till regeringen 28-1874/00) samt övriga riktlinjer från verket. Slutredovisning skall ske till Statens jordbruks­verk den 30 september 2004.

22. Enligt propositionen Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier (prop. 2000/01:130, miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, delmål 1 s. 171 och s. 183-184) skall kommuner och länsstyrelser med stöd av centrala myndigheter utveckla program och strategier för frågor om miljöanpassade transporter, natur- och kulturvärden och miljöanpassad energiförsörjning. De skall fungera som underlag och utgångspunkter för fysisk planering och samhällsbyggande senast år 2010. Länsstyrelserna skall i samråd med Boverket bistå kommunerna i arbetet med att utveckla sådana program och strategier. En lägesrapport skall lämnas till Boverket senast den 15 december 2003.

23. Länsstyrelserna skall redovisa och bedöma resultatet av de viktigaste insatserna för att främja bostadsförsörjningen - utöver den normala ärendehanteringen. Länsstyrelserna skall också redovisa i vilken utsträckning arbetet med att främja bostadsförsörjningen integrerats med det övergripande miljömålsarbetet samt redogöra för eventuella målkonflikter.Uppdraget redovisas i årsredovisningen.

24. Länsstyrelserna skall i årsredovisningen redovisa om och i så fall hur el, tele, IT och NBC (nukleära, biologiska och kemiska stridsmedel) utgör begränsningar för att myndighetens verksamhet skall uppnå en godtagbar förmåga. Eventuellt ytterligare gränssättande faktorer skall även redovisas

Uppdrag till vissa länsstyrelser

25. Länsstyrelserna skall till NUTEK redovisa den länsvisa årliga uppföljningen av de lokala programmen för entreprenörskap och lokalt utvecklingsarbete. En redovisning skall lämnas till NUTEK senast den 1 mars 2004. Uppdraget gäller inte länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län.

26. Länsstyrelserna skall utforma ett kvalitetssäkringssystem i form av ett styrdokument för sitt arbete med de regionala företagsstöden (landsbygdsstöd, regionalt utvecklingsbidrag och sysselsättningsbidrag) samt såddfinansiering. Arbetet skall ske i samverkan med NUTEK som tillhandahåller underlagsmaterial. Ett exemplar av styrdokumentet lämnas till NUTEK senast den 20 juni 2003. Uppdraget gäller inte länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län.

27. Länsstyrelserna skall i årsredovisningen redogöra för hur länsstyrelsen som huvudansvarig för att driva och samordna tillväxtavtalen har inriktat sitt arbete för att de skall utföras effektivt. Resultatet av detta arbete skall bedömas, främst genom att redovisa identifierade hinder inför slutförandet av tillväxtavtalen och länsstyrelsens arbete att avlägsna dessa. Länsstyrelserna skall även göra en uppskattning av totalt beslutade medel inom tillväxtavtalen 2003 relativt intentionerna i dessa och i förhållande till tidigare år. Uppdraget gäller inte länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län.

28. Länsstyrelserna i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län skall bedriva ett aktivt integrationsbefrämjande arbete på regional nivå. Åtgärderna skall syfta till att främja lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund samt förebygga och motverka främlingsfientlighet, rasism och etnisk diskriminering. De berörda länsstyrelserna skall samråda med Integrationsverket om de åtgärder som planeras. Vidare skall nämnda länsstyrelser senast den 30 januari 2004 redovisa till Integrationsverket de åtgärder som vidtagits och bedöma effekterna av dessa. Länsstyrelserna skall därvid bedöma i vilken utsträckning de integrationspolitiska målen införlivats i den interna och den externa verksamheten. Av redovisningen skall framgå hur integrationsperspektivet beaktats i tillväxtavtalen.

29. Regeringen har uppdragit åt Länsstyrelsen i Dalarnas län att avveckla sitt engagemang avseende Ludvikafonden. Länsstyrelsen skall slutföra detta engagemang senast den 31 december 2003 och i samband med årsredovisningen för år 2003 redovisa vidtagna åtgärder Det uppkomna överskottet skall inbetalas till staten (inkomsttitel 2811, övriga inkomster av statens verksamhet, undertitel 04 Ludvikafonden, myndighet: Länsstyrelsen i Dalarnas län).

30. Länsstyrelsen i Västmanlands län skall efter samråd med övriga läns­styrelser lämna underlag till Vägverket för fastställande av framtida avgifter. Redovisningen skall lämnas senast den 4 april 2003 i enlighet med den struktur som Vägverket fastställer. Kostnads­uppgifterna i underlaget skall vara samordnade för samtliga länsstyrelser.

31. Länsstyrelsen i Gotlands län skall i årsredovisningen, med anledning av försöksverksamheten med samordnad statlig länsförvaltning, redovisa initiativ och insatser i verksamheten som varit ett resultat av sådana sektorsövergripande bedömningar som försöksverksamheten möjliggjort.

32. Länsstyrelsen i Gävleborgs län skall i årsredovisningen redovisa hur arbetet med avslutsdeklarationerna för programperioden 2000-2006 genomförs.

33. Länsstyrelserna skall i årsredovisningen särredovisa de medel som erhållits från anslaget 33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006 för medfinansiering av bidrag avseende företagsstöd i samband med ut­betalning från anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Därutöver skall den del som i detta sammanhang utbetalats från läns­styrelsen i form av stöd redovisas. Utestående fordringar mot de myndigheter som disponerar anslaget 33:5 redovisas i not till balans­räkning. Uppdraget gäller inte länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Skåne och Västra Götalands län.

Administrativa och ekonomiska återrapporteringar

34. Länsstyrelserna skall per verksamhetsgren redovisa vilka uppdrag som erhållits under 2003, utöver uppdrag i regleringsbrev och andra regeringsbeslut. Uppdraget skall redovisas senast den 1 mars 2004 till regeringen (Finansdepartementet).

35. Länsstyrelserna skall i fråga om förvaltningsanslaget lämna prognoser till regeringen (Finansdepartementet) för 2003 och 2004, enligt bilaga 3, senast den 17 januari 2003, 7 mars 2003, 2 maj 2003, 5 augusti 2003 och 31 oktober 2003.

36. Länsstyrelserna skall, senast 1 mars 2004, redovisa kostnaderna för hantering av EG-stöd år 2003 till Statens jordbruksverk enligt verkets anvisningar.

37. Länsstyrelserna skall nedanstående datum till NUTEK lämna en redo­visning av anslag och prognoser m.m. för åren 2003-2005 gällande anslagen 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder och 37:1 IT-infrastruktur: Regionala transportnät m.m. (UO 19), äldreanslagen A11 Regional­politiska insatser, A12 Medel för tillfälligt småföretagsstöd m.m. (UO 19) och A8 Fortsatt program för småföretagsutveckling, för­nyelse och tillväxt (UO 24) enligt anvisningar från NUTEK.

 • den 15 januari 2003 per den 31 december 2002,
 • den 3 mars 2003 per den 31 januari 2003,
 • den 29 april 2003 per den 31 mars 2003,
 • den 4 augusti 2003 per den 30 juni 2003 och
 • den 27 oktober 2003 per den 30 september 2003.

38. Länsstyrelserna skall redovisa om medel har använts till följande verk­samheter: a) säkerställande av uppföljningssystem m.m. i samband med att ett bemyndigandesystem införts på anslaget, b) uppföljning av enskilda företagsstödärenden och projekt samt c) utvärdering av den egna stödverksamheten. Medelsredovisningen skall för respektive verksamhet vara uppdelad på dels medel från anslaget 32:1 Länsstyrelserna m.m., dels anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Redovisningen skall vara NUTEK tillhanda senast den 22 februari 2004.

39. Länsstyrelserna i Västra Götalands, Värmlands, Jämtlands, Väster­bottens och Norrbottens län skall, som utbetalande myndigheter av EG:s strukturfondsmedel, senast den 27 februari 2003 och den 24 oktober 2003 redovisa inbetalningar och prognoser avseende Interreg II-programmen Nordkalotten, Kvarken/Mittskandia, Nordens gröna bälte, Inre Skandinavia respektive Ett gränslöst samarbete. Rapporteringen skall ske till NUTEK och Arbetsmarknadsstyrelsen som underlag för verkens särskilda redovisning till regeringen.

40. Länsstyrelserna i Jönköpings, Örebro, Gävleborgs, Jämtlands, Väster­bottens och Norrbottens län skall senast den 27 februari 2003, den 10 juni 2003 och den 24 oktober 2003 – i egenskap av förvaltningsmyndigheter och utbetalande myndigheter - redovisa beslutade respektive utbetalade och inbetalade belopp. Belopp ut­betalade i förskott skall särredovisas. Därutöver skall prognoser lämnas för inbetalningar och utbetalningar per år avseende respektive program och strukturfond för programperioden 2000-2006. Prognoserna skall sträcka sig till och med år 2006. Av redovisningen skall även framgå hur prognoserna är gjorda, vilka antaganden som ligger till grund för dem samt vilken grad av osäkerhet som råder. Prognoserna skall kommenteras i förhållande till föregående prognos. Redovisningen skall göras till NUTEK, i enlighet med de riktlinjer som lämnas av verket.

Förvaltningsmyndigheterna skall för beslutade pro­jekt redovisa fördelningen av finansieringen för kommuner, lands­ting, stat, övrig offentlig och privat finansiering för varje strukturfondsprogram. Redovisningen av den statliga finansieringen skall vara uppdelad på dels total finansiering via länsstyrelserna och självstyrelseorganen från anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åt­gärder, dels övrig statlig finansiering. Vidare skall förväntade och uppnådda sysselsättningseffekter och effekter på företagandet av strukturfondsprogrammen redovisas. Redovisningen skall göras till NUTEK senast den 27 februari 2003, den 10 juni 2003 och den 24 oktober 2003.

41. Länsstyrelserna skall i årsredovisningen redovisa vilka insatser som genomförts samt hur resurserna fördelats när det gäller de medel för miljömålsarbetet som tillfördes 2002.

 • för övergripande ansvar för regionalt mål- och uppföljningsarbete,
 • för administration m.m. av anslagsmedel avseende sanering och återställning av förorenade områden, kalkning, miljöövervakning samt vissa andra naturvårdsåtgärder.

42. Länsstyrelsen i Västra Götalands län skall sammanställa statistik över personal (inkl löner) för samtliga länsstyrelser. Arbetet skall genomföras i samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet). Befintliga statistikkällor, t.ex. Statistiska centralbyrån, skall därvid utnyttjas. Redovisningen lämnas i separat rapport i samband med årsredovisningen.

43. Länsstyrelsen i Norrbottens län skall sammanställa statistik över lokaler och lokalkostnader för samtliga länsstyrelser. Arbetet skall genomföras i samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet. Befintliga statistikkällor, t.ex. Statskontoret, skall därvid utnyttjas. Redovisningen lämnas i separat rapport i samband med årsredovisningen.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

32:1Länsstyrelserna m.m. (ramanslag)2 060 166 tkr
32:1 ap.1Stockholms län (ram)222 319 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län
32:1 ap.2Uppsala län (ram)
32:1 ap.2.1Länsstyrelsen i Uppsala län (ram)66 557 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län
32:1 ap.2.2Samverkansorganet C-framåt i Uppsala län (ram)1 800 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län
32:1 ap.3Södermanlands län (ram)66 916 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län
32:1 ap.4Östergötlands län (ram)
32:1 ap.4.1Länsstyrelsen i Östergötlands län (ram)89 155 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län
32:1 ap.4.2Regionförbundet Östsam (ram)1 800 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län
32:1 ap.5Jönköpings län (ram)82 440 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län
32:1 ap.6Kronobergs län (ram)64 312 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län
32:1 ap.7Kalmar län (ram)67 890 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län
32:1 ap.8Gotlands län (ram)43 454 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län
32:1 ap.9Blekinge län (ram)
32:1 ap.9.1Länsstyrelsen i Blekinge län (ram)55 162 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län
32:1 ap.9.2Region Blekinge (ram)1 800 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län
32:1 ap.10Skåne län (ram)191 084 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län
32:1 ap.11Hallands län (ram)
32:1 ap.11.1Länsstyrelsen i Hallands län (ram)65 694 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län
32:1 ap.11.2Region Halland (ram)1 800 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län
32:1 ap.12Västra Götalands län (ram)260 009 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län
32:1 ap.13Värmlands län (ram)83 502 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län
32:1 ap.14Örebro län (ram)77 574 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län
32:1 ap.15Västmanlands län (ram)69 806 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län
32:1 ap.16Dalarnas län (ram)
32:1 ap.16.1Länsstyrelsen i Dalarnas län (ram)83 311 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län
32:1 ap.16.2Kommunalförbundet för regional utveckling i Dalarnas län (ram)2 400 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län
32:1 ap.17Gävleborgs län (ram)82 557 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län
32:1 ap.18Västernorrlands län (ram)90 484 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län
32:1 ap.19Jämtlands län (ram)78 235 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län
32:1 ap.20Västerbottens län (ram)93 757 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län
32:1 ap.21Norrbottens län (ram)113 848 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län
32:1 ap.22Utvecklingsinsatser m m (ram)2 500 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

32:1 Länsstyrelserna m.m.
1. Med anledning av att Länsstyrelsen i Kalmar län felaktigt disponerat medel på sitt räntekonto, se budgetpropositionen för 2001 utgiftsområde 18, dras engångsvis sammanlagt 3 500 000 kronor in från länsstyrelserna i enlighet med nedanstående tabell.

Tabell. Tilldelade anslag enligt beslut prop. 2002/03:1, utg.omr. 18, bet. 2002/03:BoU1, rskr. 2002/03:66, indragning samt nytt nettobelopp, tkr.

Anslagspost/delpost

Länsstyrelsen i

Tilldelat anslag

Indragning (engångsvis)

Nytt nettobelopp

1. Stockholms län

222 319

-280

222 039

2. Uppsala län

66 557

-84

66 473

3. Södermanlands län

66 916

-84

66 832

4. Östergötlands län

89 155

-114

89 041

5. Jönköpings län

82 440

-102

82 338

6. Kronobergs län

64 312

-80

64 232

7. Kalmar län

67 890

-1 000

66 890

8. Gotlands län

43 454

-55

43 399

9. Blekinge län

55 162

-71

55 091

10. Skåne län

191 084

-237

190 847

11. Hallands län

65 694

-84

65 610

12. Västra Götalands län

260 009

-340

259 669

13. Värmlands län

83 502

-103

83 399

14. Örebro län

77 574

-97

77 477

15. Västmanlands län

69 806

-88

69 718

16. Dalarnas län

83 311

-107

83 204

17. Gävleborgs län

82 557

-101

82 456

18. Västernorrlands län

90 484

-114

90 370

19. Jämtlands län

78 235

-98

78 137

20. Västerbottens län

93 757

-117

93 640

21. Norrbottens län

113 848

-144

113 704

22. Utvecklingsinsatser m.m.

2 500

0

2 500

Summa

2 050 566

-3 500

2 047 066

2. Länsstyrelserna får utöver tilldelat anslag disponera en anslagskredit på sammanlagt 30 669 000kronor. Anslagskreditens fördelning på respektive länsstyrelse redovisas under 2.2.2 Finansiella villkor för anslag.

3. Anslaget får inte användas till verksamhet som bedrivs av stiftelse vilken länsstyrelsen medverkat till bildandet av om inte regeringen godkänt stiftelsebildningen.

4. Delposterna 2.2, 4.2, 9.2, 11.2 samt 16.2 skall finansiera förvaltningskostnader hos samverksansorganen i berörda län med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Respektive länsstyrelse skall varje månad utbetala en tolftedel av delposten till samverkansorganen.

5. Anslagsbehållningen som får disponeras 2003 för respektive länsstyrelse redovisas under 2.2.2 Finansiella villkor för anslag. Anslagsbehållningen som disponeras 2003 är 3 procent för respektive anslagspost (dock ej delposterna som berör samverksansorganen i Uppsala, Östergötlands, Blekinge, Hallands och Dalarnas län som ej har någon anslagsbehållning) med undantag för anslagspost 22 där anslagsbehållningen är 100 procent.


32:2Kommunala samverkansorgan m.m. (obetecknat anslag)25 297 tkr
32:2 ap.1Regionförbundet i Kalmar län (obetecknat)6 678 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län
32:2 ap.2Gotlands kommun (obetecknat)3 529 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län
32:2 ap.3Skåne läns landsting (obetecknat)5 575 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län
32:2 ap.4Västra Götalands läns landsting (obetecknat)9 515 tkr

Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Villkor

32:2 ap.1 Regionförbundet i Kalmar län
Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader hos Regionförbundet i Kalmar län med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen.

Länsstyrelsen i Kalmar län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Regionförbundet i Kalmar län.


32:2 ap.2 Gotlands kommun
Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader hos Gotlands kommun med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen.

Länsstyrelsen i Gotlands län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Gotlands kommun.


32:2 ap.3 Skåne läns landsting
Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader hos Skåne läns landsting med anledning av lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning.

Länsstyrelsen i Skåne län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Skåne läns landsting.


32:2 ap.4 Västra Götalands läns landsting
Anslaget skall finansiera förvaltningskostnader hos Västra Götalands läns landsting med anledning av lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län skall varje månad utbetala en tolftedel av anslaget till Västra Götalands läns landsting.2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
32:130 6690
32:1 ap.13 3312803 %
32:1 ap.2


32:1 ap.2.199784
32:1 ap.2.200
32:1 ap.31 002843 %
32:1 ap.4


32:1 ap.4.11 336114
32:1 ap.4.200
32:1 ap.51 2351023 %
32:1 ap.6963803 %
32:1 ap.71 0031 0003 %
32:1 ap.8651553 %
32:1 ap.9


32:1 ap.9.182671
32:1 ap.9.200
32:1 ap.102 8632373 %
32:1 ap.11


32:1 ap.11.198484
32:1 ap.11.200
32:1 ap.123 8953403 %
32:1 ap.131 2511033 %
32:1 ap.141 162973 %
32:1 ap.151 046883 %
32:1 ap.16


32:1 ap.16.11 248107
32:1 ap.16.200
32:1 ap.171 2371013 %
32:1 ap.181 3561143 %
32:1 ap.191 172983 %
32:1 ap.201 4051173 %
32:1 ap.211 7061443 %
32:1 ap.2200Allt
32:200
32:2 ap.100
32:2 ap.200
32:2 ap.300
32:2 ap.4002.2Övriga villkor

Räntekonto

Länsstyrelserna disponerar var sitt räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Länsstyrelsernas sammanlagda kreditutrymme på räntekontona är 177 986 000kronor. Kreditutrymmets fördelning på respektive länsstyrelse redovisas i tabellen övriga villkor nedan. Till räntekontona överförs varje månad en tolftedel av tilldelat anslag (efter indragning). Anslagsbeloppen redovisas i tabellen under 2.2.1 Anslag.

Medel som deponeras hos en länsstyrelse skall sättas in på ett särskilt räntekonto i Riksgäldskontoret. Länsstyrelserna disponerar var sitt konto i Riksgäldskontoret för detta ändamål.

Finansiering av anläggningstillgångar

Länsstyrelserna disponerar en sammanlagd låneram på 180 640 000kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten. Låneramens fördelning på respektive länsstyrelse redovisas i tabellen övriga villkor nedan.

Tabell Övriga villkor 2003 (räntekontokredit samt låneram, tkr)

Anslagspost/delpost

Länsstyrelsen i

Räntekontokredit

Låneram

1. Stockholms län

16 350

11 000

2. Uppsala län

5 000

5 000

3. Södermanlands län

4 900

4 000

4. Östergötlands län

8 500

9 500

5. Jönköpings län

7 000

7 000

6. Kronobergs län

5 136

6 000

7. Kalmar län

18 000

5 640

8. Gotlands län

14 000

7 900

9. Blekinge län

3 900

4 500

10. Skåne län

14 800

16 000

11. Hallands län

4 700

5 000

12. Västra Götalands län

19 000

24 000

13. Värmlands län

6 500

7 000

14. Örebro län

5 200

3 500

15. Västmanlands län

4 900

4 000

16. Dalarnas län

7 500

8 000

17. Gävleborgs län

5 500

6 000

18. Västernorrlands län

6 600

8 600

19. Jämtlands län

6 000

10 000

20. Västerbottens län

6 200

9 000

21. Norrbottens län

8 300

19 000

Summa

177 986

180 640

Lönegarantiförordningen

Till länsstyrelserna inkomna belopp som avses i 4 och 11 §§ lönegarantiförordningen (1992:501) skall bokföras mot icke räntebärande konto och månatligen inbetalas till Kammarkollegiet. Länsstyrelserna skall på begäran av Kammarkollegiet lämna de uppgifter som behövs för att kollegiet skall kunna utföra uppdrag och återrapportering till regeringen angående lönegarantiersättning vid konkurs.

Ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

I 4 § förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. föreskrivs om ersättningens storlek till ”övriga ledamöter och ersättare”. Föreskriften skall tillämpas på länsstyrelserna under 2003 enligt följande:

- rennäringsdelegationerna m.m., kategori D,

- strukturfondsdelegationerna och interregionala beslutsgrupper, kategori C.

Ersättning skall lämnas för mistade avlöningsförmåner enligt förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. samt enligt förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m. Kostnaden skall belasta länsstyrelse i det län där berörd ledamot/ersättare är bosatt.

Kommittéförordningen

I 26 § kommittéförordningen (1998:1474) föreskrivs om ersättning till ledamöter m.m. Föreskriften skall tillämpas på ersättare i länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer som kommer från annan länsstyrelse.

Utbetalningar av medel från EG:s strukturfonder

Utbetalande myndighets utbetalningar av medel från EG:s strukturfonder för programperioden 2000-2006 skall göras inom en månad efter det att fullständig rekvisition inlämnats till utbetalande myndighet.

Inbetalningar avseende EG:s strukturfonder

Från EG inbetalda medel avseende programperioden 1995-1999 skall redovisas mot inkomsthuvudgrupp 6300 Bidrag från EG:s regionalfond enligt nedan:

Nutek, inkomsttitel 6311.

 • Länsstyrelsen i Norrbottens län, inkomsttitel 6311, undertitel 01.
 • Länsstyrelsen i Västerbottens län, inkomsttitel 6311, undertitel 02.
 • Länsstyrelsen i Jämtlands län, inkomsttitel 6311, undertitel 03.
 • Länsstyrelsen i Värmlands län, inkomsttitel 6311, undertitel 04.
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län, inkomsttitel 6311, undertitel 05.

Äldre anslag

Ingående reservationer och anslagssparande under nedanstående äldre anslag disponeras av länsstyrelserna.

Utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling

2000 A11 Regionalpolitiska insatser, rampost 1-21

Villkor

Anslaget skall användas till att täcka utgifter på grund av beslut som fattats om olika typer av regionalpolitiska företagsstöd och projekt mot tionde huvudtitelns anslag C1 Lokaliseringsbidrag m.m. och C2 Regionala utvecklingsinsatser m.m. från budgetåret 1995/96 under åren 1995/96-1999 vad avser anslaget C1 och åren 1995/96-1998 vad avser anslaget C2. Anslaget får endast användas för att finansiera åtaganden som gjorts fram till den 31 december 1999.

2000 A12 Medel för tillfälligt småföretagsstöd m.m.

Villkor

Anslaget skall användas till att täcka utgifter på grund av beslut som fattats om tillfälligt småföretagsstöd och projektverksamhet mot tionde huvudtitelns anslag A2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder: Särskilda regionala åtgärder för regional utveckling och tillväxt anslagsposten 4 från budgetåret 1995/96 under åren 1995/96-1997.

Anslaget får användas till att finansiera åtaganden som har gjorts fram till den 31 december 1997.

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2000 A8 Fortsatt program för småföretagsutveckling, förnyelse och tillväxt, anslagspost 7- 26

Villkor

Anslagsposterna får endast användas till att finansiera åtaganden som gjorts fram till den 31 december 1998.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Tillsyn pantbanker-11501501500-115
Körkortsadministration1 115052 00052 00001 115
Summa1 000052 15052 15001 000
Uppdragsverksamhet

Resurssamverkan, lokalvård007 0007 00000
Lantbruk005 8505 85000
Summa0012 85012 85000

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Målet är att avgiftsintäkterna skall finansiera kostnaderna.

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras

De avgiftsintäkter som redovisas mot inkomsttitel och som länsstyrelserna inte får disponera utgörs bl.a. av ansökningsavgifter enligt avgiftsförordningen (1992:191) såsom t.ex. miljöskyddsavgifter, lotteriavgifter, avgifter för tillsyn och registrering av stiftelser.

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras

1. Verksamhetens intäkter och kostnader skall inte redovisas mot anslag och disponeras av respektive länsstyrelse. Kostnader och intäkter skall särredovisas i årsredovisningen.

2. Inom verksamhetsområdet Ärendehandläggning skall en del av den offentligrättsliga verksamheten finansieras med avgifter som fastställs av regeringen enligt förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet. Avgifterna tas in av Vägverket som månadsvis till respektive länsstyrelse skall utbetala medel för den del av ärendehandläggningen som länsstyrelserna utför. Utbetalningen skall grunda sig på antalet ärenden som länsstyrelserna handlagt den gångna månaden. Av nedanstående tabell framgår länsstyrelsernas del av avgifterna för aktuella ärendetyper.

Tabell. Ärendetyp samt avgifter (kr)

Ärendetyp, benämning enl. förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

Total avgift

Varav Vägverkets del av avgiften

Varav länsstyrelsernas del av avgiften

Taxiförarlegitimation

400

135

265

Bevis om körkortstillstånd:

- efter återkallelse

820

100

720

- i annat fall

275

80

195

Färdigställande av körkortsunderlag:

- p.g.a. körkortstillstånd

275

80

195

- p.g.a. körkortstillstånd efter återkallelse

820

100

720

- p.g.a. att utländskt körkort skall bytas mot svenskt

275

130

145

- p.g.a. förlängning enl. 3 kap. 12 § körkortslagen (1998:488)

275

125

150

3. En länsstyrelse får resurssamverka med statliga myndigheter, kommuner, landsting m.fl. inom länet samt med länsstyrelser, utan de begränsningar som finns i 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191).

4. Länsstyrelserna ansvarar enligt pantbankslagen (1995:1000) för såväl prövning av ansökningar om att få bedriva pantbanksverksamhet som tillsynen av pantbankerna. Bestämmelserna om länsstyrelsernas avgifter för respektive verksamhet med pantbanksärendena finns i 9 och 10 §§ pantbanksförordningen (1995:1189).

På regeringens vägnar


Lars-Erik Lövdén
Hans Petersson


Kopia till

Riksdagen, Bostadsutskottet
Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Utbildningsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Kulturdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Kammarkollegiet
Statskontoret
Valmyndigheten
Krisberedskapsmyndigheten
Statens räddningsverk
Socialstyrelsen
Handikappombudsmannen
Statens folkhälsoinstitut
Riksgäldskontoret
Statens fastighetsverk
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionsverket, Stockholm
Riksrevisionsverket, Jönköping
Statens jordbruksverk
Statens livsmedelsverk
Fiskeriverket
Sametinget
Riksantikvarieämbetet
Naturvårdsverket
Kemikalieinspektionen
Boverket
Post- och telestyrelsen
Vägverket
Arbetsmarknadsstyrelsen
Jämställdhetsombudsmannen
Konkurrensverket
Skogsstyrelsen
Glesbygdsverket
Statens energimyndighet
Integrationsverket
Verket för innovationssystem
Verket för näringslivsutveckling
Samverkansorganet C-framåt i Uppsala län
Regionförbundet i Kalmar
Gotlands kommun
Region Blekinge
Skåne läns landsting
Region Halland
Västra Götalands läns landsting
Kommunalförbundet för regional utveckling i Dalarnas län
Svenska Kommunförbundet
Landstingsförbundet
Institutet för tillväxtpolitiska studier
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Finansdepartementet, ekonomigruppen
Finansdepartementet, RoB