Regeringsbeslut 17
2002-12-12 Fi2002/4500 (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Tullverket

Riksdagen har beslutat om Tullverkets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 3, bet. 2002/03:SkU1, rskr. 2002/03:40).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Tullverket och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Skatt, tull och exekutionXYIn- och utförselrestriktioner
Uppbörd


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Tullverkets ansvarsområde.

Politikområde Skatt, tull och exekution

Mål
Eftersträvade skatte-, tull- och avgiftsintäkter skall säkerställas på ett rättssäkert och ekonomiskt effektivt sätt, samtidigt som enkelhet skall eftersträvas och brottslighet motarbetas.

Återrapportering
Bedömning av hur myndigheten bidragit till uppfyllandet av målet.

Verksamhetsgren In- och utförselrestriktioner

Mål
Att övervaka och kontrollera trafiken till och från utlandet så att bestämmelserna om in- och utförsel av varor efterlevs.

Återrapportering
- Beskrivning av verksamheten med angivande av hur myndigheten uppfyllt målet.

Mål

Att vid fullgörande av sina uppgifter verka för att kostnaderna för tull­procedurerna minimeras, både för näringsliv, allmänhet och inom Tull­verket, samt tillhandahålla en god service så att den legitima handeln med tredje land underlättas i största möjliga utsträckning och att det legitima varuflödet inom EU inte hindras.

Återrapportering

- Beskrivning av vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målet.

- Redovisning av hur företagen och allmänheten ser på servicenivån och bemötandet.

Verksamhetsgren Uppbörd

Mål
Att effektivt fastställa och uppbära tullar, mervärdesskatt och andra skatter samt avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas.

Återrapportering
- Beskrivning av verksamheten med angivande av hur myndigheten uppfyllt målet.

Mål

Att vid fullgörande av sina uppgifter verka för att kostnaderna för tull­procedurerna minimeras, både för näringsliv, allmänhet och inom Tull­verket, samt tillhandahålla en god service så att den legitima handeln med tredje land underlättas i största möjliga utsträckning och att det legitima varuflödet inom EU inte hindras.

Återrapportering

- Beskrivning av vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målet.

- Redovisning av hur företagen och allmänheten ser på servicenivån och bemötandet.

1.1.1 Verksamhetsgrenen In- och utförselrestriktioner

För att uppnå det övergripande målet för verksamhetsgrenen finns nedanstående mål angivna.

Mål 1

För att förbättra urvalet av objekt i den fysiska kontrollverksamheten och därmed öka träffsäkerheten i arbetet skall underrättelseverksam­heten och urvalsmetoderna vidareutvecklas.

Återrapportering

- Antal rapporter avseende olovlig in- och utförsel även i relation till antal kontroller totalt.

- Kostnad för kontrollen, totalt och genomsnittligt per kontroll.

- Beskrivning av hur underrättelseverksamheten och kontroll­metoderna vidareutvecklats.

Mål 2

För att förhindra illegal införsel av narkotika skall tullkontroller beträffande narkotikasmuggling ges högsta prioritet samt effektiviseras. Bekämpning av den organiserade narkotikasmugglingen skall därvid prioriteras.

Målet är att mängden beslagtagen narkotika skall öka samtidigt som Tullverkets aktiviteter i preventivt syfte skall ha minst samma omfatt­ning som tidigare.

Återrapportering

- Kvantiteter och typ av beslagtagen narkotika.

- Antal beslagstillfällen.

- Antal beslagstillfällen där smugglingen bedöms som organiserad.

Analys av Tullverkets beslag skall ske med beaktande av beslag gjorda av polisen och Kustbevakningen.

Mål 3

Kontroller för förhindrande av storskalig illegal införsel av alkohol- och tobaksvaror skall ges hög prioritet.

Återrapportering

- Beslagtagna mängder och varuslag samt beslagsvärdet mätt som skattebortfall.

- Antal beslagstillfällen.

1.1.2 Verksamhetsgrenen Uppbörd

För att uppnå det övergripande målet för verksamhetsgrenen finns nedanstående mål angivna.

Mål 1

Målet är att andelen rätt debiterad uppbörd för varor som förtullas skall öka för att långsiktigt uppgå till 100 % och att 100 % av den debiterade uppbörden skall betalas. All uppbörd – såväl tull som importskatter och avgifter m.m. – skall uppbäras lika effektivt.

Återrapportering

– Andel rätt debiterad uppbörd för varor som förtullats. Måluppfyllelsen mäts genom att uppgifter om uppbörden från tulldatasystemet kombineras med storleken på oupptäckta fel som uppskattas genom kvalitetsundersökningar.

– Hur stor del av den debiterade uppbörden som betalats, enligt följande:

- Under året debiterad uppbörd, totalt samt fördelat på avgiftsslag.

- Faktisk influten uppbörd, även satt i relation till debiterad uppbörd.

- Ej influten förfallen uppbörd, även satt i relation till debiterad uppbörd.

- Kostnad, totalt och genomsnittligt per ärende, för bevakning, handläggning och uppföljning av förfallna fordringar.

- En övergripande analys av uppbördens förändring över åren.

Mål 2

Myndigheten skall uppbära tullmedel på ett sådant sätt:

- att det från Europeiska kommissionen inte uppkommer fordringar för vilka otillräcklig säkerhet ställts,

- att de tidsfrister som framgår av regelverket följs på ett sådant sätt att Europeiska kommissionen inte kan ställa krav på Sverige avseende räntefordringar,

- att betalning av debiterad uppbörd sker i rätt tid (den genomsnittliga kredittiden – från det att varan frigjorts till dess tullfaktura betalts –skall vara högst 30 dagar. Även handläggning av ärenden för åter­betalning skall ske så att återbetalning skett inom 30 dagar efter det att ansökan inkommit).

Återrapportering

- Totala storleken av de förfallna fordringar som saknar säkerhet.

- Utestående fordringar som kan bli föremål för avskrivning av Europeiska kommissionen.

- Statusrapport över förfallna fordringar som saknar tillräcklig säkerhet och som kronofogdemyndigheten ej drivit in.

- Ränteanspråk från Europeiska kommissionen på grund av för sent levererade tullmedel.

- Genomsnittlig kredittid.

- Genomsnittlig handläggningstid för omprövningar.

- Total kostnad och genomsnittlig kostnad per ärende för handlägg­ning av omprövningar och överklaganden.

Beskrivning av vilka särskilda åtgärder som vidtagits för att säkerställa en korrekt uppbörd t.ex. med avseende på kritik i EU:s revisionsrapporter.

Mål 3

För att få god kvalitet på handelsstatistiken skall ärenden avseende import och export handläggas på ett sådant sätt att tillräckliga uppgifter inges till Statistiska centralbyrån (SCB) i rätt tid. För att få tillräckligt bra kvalitet på statistiken skall Tullverket samverka med SCB som är ansvarig myndighet för den totala utrikeshandelsstatistiken.

Återrapportering

Redovisning av resultatet av kvalitetsundersökningar avseende den del av handelsstatistiken som samlas in av Tullverket.

Mål 4

Som ett led i att förbättra förutsättningarna för en effektiv och säker uppbörd, efterlevnad av införselrestriktioner samt god kvalitet på utrikeshandelsstatistiken skall Tullverket förbättra informationen till företagen, så att dessa från början lämnar riktiga och fullständiga upp­gifter i tulldeklarationerna.

Målet för Tullverket är att senast vid utgången av år 2003 skall minst 85 % av de avlämnade tulldeklarationerna vara riktiga och fullständiga redan vid avlämnandet. Av deklarationerna får högst 2 % ha fel med stor betydelse för avgifterna (avvikelse i avgift mer än 5 000 kr eller mer än 25 % per deklaration).

Återrapportering

Beskrivning av åtgärder som vidtagits under år 2003 för att förbättra informationen.

Andelen initialt riktiga och fullständiga deklarationer, uppdelat på deklarationer med fel och fel av stor betydelse för avgifterna.

Mål 5

För att säkerställa att fastställande av uppbörd sker på ett effektivt och rationellt sätt, skall Tullverket verka för att öka det elektroniska upp­giftslämnandet. Tullverket skall genom olika åtgärder göra det attraktivt för företagen att lämna tulldeklarationer elektroniskt. Detta skall ske genom utveckling av de nuvarande tekniska lösningarna, men också genom utvärdering och utveckling av alternativa lösningar, t.ex. Internet.

Målet för Tullverket är att 95 % av dokumenten vid utgången av år 2003 skall vara elektroniska.

Återrapportering

- Av företagen upplevda hinder för elektroniskt uppgiftslämnande samt vilka åtgärder Tullverket vidtagit för att avhjälpa dessa.

- Vad som är gjort för att det skall vara attraktivt för företagen att lämna tulldeklarationer elektroniskt.

- Åtgärder som vidtas för att utveckla alternativa sätt att lämna deklarationer elektroniskt, t.ex. via Internet.

- Andel av tulldokumenten som vid utgången av år 2003 lämnats elektroniskt.

Mål 6

För att säkerställa en riktig uppbörd skall varuundersökning av import­gods genomföras. För att urvalet av kontrollobjekt skall bli bättre och för att kontroller och varuundersökningar skall bli effektivare skall urvals- och kontrollmetoderna vidareutvecklas och effektiviseras.

Återrapportering

- Hur mycket ytterligare uppbörd respektive återbetalning kontrollerna resulterat i (återbetalt, efterdebiterat samt nettot till statskassan).

- Kostnad totalt och genomsnittligt per kontroll.

- Beskrivning av hur metoderna utvecklats och effektiviserats samt analys av hur detta lett till ett förbättrat urval och förbättrad kontroll.

- Bedömning av storleken på den tull och skatt som ej debiteras.

Mål 7

Tullverket skall – för att säkerställa en riktig uppbörd samt för att bekämpa ekonomisk brottslighet – använda efterkontroll genom eftergranskning och revision. Tullverket skall ytterligare utveckla och effektivisera urvals- och kontrollmetoderna.

Återrapportering

- Beskrivning av hur urvalet av kontrollobjekt förbättrats.

- Hur mycket ytterligare uppbörd respektive återbetalning kontrollerna resulterat i (återbetalt, efterdebiterat samt nettot till statskassan).

- Konstaterad felfrekvens.

- Beskrivning av hur kontrollerna kan användas för att i framtiden sänka felfrekvensen.

- Total kostnad och genomsnittligt kostand per kontroll.

- Beskrivning av hur metoderna vidareutvecklats och effektiviserats.

- Beskrivning av hur verksamheten förstärkts.

- Beskrivning av hur resultatet och informationen från dessa kontroller återkopplas till Servicetrappan.


Övriga mål och återrapportering

Generella krav på redovisning och återrapportering

Resultatredovisningen skall visa hur kostnaderna fördelats på respektive verksamhetsgren – såväl på regional nivå som på aggregerad nivå – samt hur detta mått utvecklats.

Tullverket skall redovisa mått på produktivitetsutvecklingen – med avseende på prestationer och kostnader – för verksamhetsgrenarna Uppbörd respektive In- och utförselrestriktioner var för sig samt sammanvägt. Detta skall åtföljas av analys samt kommentarer och de slutsatser Tullverket drar av analysen. För de prestationer som inte ingår i produktivitetsmåttet skall Tullverket redovisa kostnadsutvecklingen och förändringarna i kostnadsutvecklingen skall analyseras. Vid åter­rapporteringen av verksamhetsmålen skall för samtliga verksamhets­grenar regionala jämförelser göras beträffande de väsentligaste måtten. För samtliga mål gäller att resultatet utförligt skall analyseras, tolkas och kommenteras samt att slutsatser skall dras utifrån gjorda analyser.

I de fall Tullverket redovisar beräkningar av det samhällsekonomiska beslagsvärdet skall dessa kompletteras med beräkningar av det samhälls­ekonomiska beslagsvärdet i enlighet med modellen i SOU 1998:18 En gräns – en myndighet. Redovisningen skall vara över tiden jämförbar.

Rättsväsendets informationsförsörjning

Målet är att uppnå en för rättsväsendet samordnad informations­försörjning. Tullverket skall inom sitt ansvarsområde vidta de åtgärder som behövs för att målet skall uppnås. Den strategi för samordningen av rättsväsendets informationsförsörjning som regeringen beslutat och den tidsplan som myndigheterna i Rådet för rättsväsendets informations­försörjning (RIF-rådet) fastställt skall ligga till grund för arbetet. I återrapporteringen skall redovisas och kommenteras de åtgärder som har vidtagits.

Särskilt angelägna uppgifter i övrigt för Tullverket är:

- att verka för en enhetlig tillämpning av gällande lagar och övriga bestämmelser inom Tullverket,

- att verka för att systemen för transitering av varor får en hög tillförlitlighet,

- att medverka i det internationella arbetet med förhandlingar inom Tullverkets verksamhetsområde, innefattande att inom arbetet inom Europiska unionen prioritera arbetet med förenkling av regler och procedurer inom tullområdet, datorisering av tullprocedurer samt effektivisering av narkotikabekämpningen,

- att såväl nationellt som internationellt medverka i arbetet med att utveckla arbetsmetoder och samarbetsformer för att effektivare bekämpa gränsöverskridande brottslighet såsom narkotika-, sprit- och tobakssmuggling samt ekonomisk och organiserad brottslighet,

- att bistå Regeringskansliet med förberedelsearbetet inför Europeiska unionens utvidgning, särskilt vad avser Estland, Lettland, Litauen och Polen,

- att biträda Finansdepartementet och Utrikesdepartementet med analys av de frågor under respektive departements ansvarsområde som skall behandlas vid möten inom Europeiska unionens råd och kommittéer under Europeiska kommissionen samt lämna förslag till svenska ståndpunkter.

Politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar och Totalförsvar - Verksamhetsområdet Svåra påfrestningar respektive Det civila försvaret

Målet är att samhällets grundläggande behov inom myndighetens ansvarsområde inom samverkansområdena spridning av allvarliga smitt­ämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen, ekonomisk säkerhet samt skydd, undsättning och vård skall kunna upprätthållas vid allvarliga kriser i fred eller vid ett väpnat angrepp.

Återrapporteringen skall redovisa om och i så fall hur el, tele, IT och NBC (nukleära, biologiska och kemiska stridsmedel) utgör begräns­ningar för att myndigheternas verksamhet skall uppnå en godtagbar förmåga. Eventuella ytterligare gränssättande faktorer skall redovisas.1.2Organisationsstyrning

Tullverket skall redogöra för vilka åtgärder som vidtas för att säkerställa att Tullverkets personal har den kompetens som verksamheten i fram­tiden kräver. I redovisningen skall effekter av pensionsavgångar, för­ändringar till följd av Servicetrappan, E-tull m.m. analyseras och be­skrivas. I redogörelsen skall Tullverket också ange på vilket sätt myndig­heten genomför insatser för att främja jämställdheten mellan kvinnor och män på olika nivåer i organisationen. Tullverket skall också redovisa hur myndigheten i sin utbildning säkerställer att personalen ges kunskap om skyddet av de mänskliga rättigheterna (jämför regeringens skrivelse 2001/02:83) samt hur myndigheten kontinuerligt säkerställer att befintlig personal har de kunskaper som krävs för tjänsteutövningen. Redovisning skall ske senast den 1 juli 2003.


1.3Uppdrag

1. Tullverket skall redovisa vilka åtgärder som genomförts för att arbetsmetoderna inom gränsskyddsverksamheten skall utvecklas och effektiviteten inom densamma öka. I redovisningen skall också effekten, eller den beräknade effekten, av genomförda eller planerade förändringar redovisas. Redovisning skall ske senast den 1 juli 2003.

2. Tullverket skall redovisa hur utvecklingsarbetet leder till högre effektivitet inom de olika arbetsprocesserna. I redovisningen skall Tullverket beskriva vilken effekt de enskilda utvecklingsprojekten har för myndigheten, företagen och allmänheten samt hur en­skilda projekt bidrar till att Tullverket i högre utsträckning upp­fyller målen för de två verksamhetsgrenarna. I redovisningen skall kostnaderna för utvecklingsprojekten redovisas. Tullverket skall i samma redovisning ange hur man säkerställer att nuvarande IT-lösningar anpassas till att kunna hantera framtida krav från före­tag och allmänhet, exempelvis avseende hantering via Internet. Av redovisningen skall det framgå hur nya IT-lösningar ger förutsätt­ningar för effektiviseringar hos Tullverket, företag och allmänhet. I redovisningen skall också nuvarande drifts- och investerings­kostnader för IT-verksamheten framgå. Redovisning skall ske senast den 1 juli 2003.

3. Tullverket skall i enlighet med skatteutskottets betänkande 1997/98:SkU28 senast den 1 maj 2003 redovisa antalet granskade och öppnade postförsändelser år 2002 samt resultatet av dessa åtgärder, med anledning av de nya befogenheter Tullverket fick den 1 juli 1998 för öppning av sådana försändelser.

4. Tullverket skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i för­hållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Prognoser skall lämnas senast den 20 januari, 10 mars, 5 maj, 6 augusti, 3 november 2003.

5. Tullverket skall redovisa vilka åtgärder som genomförs för att utveckla metoder för att förbättra den interna styrningen, planeringen och uppföljningen av verksamheten. Redovisning skall ske senast den 1 juli 2003.

6. Tullverket skall utveckla ett system för att mäta effektiviteten i smugglingsbekämpningen. Syftet är att ta fram ett system för kontinuerlig mätning av vilken effekt Tullverkets smugglings­bekämpande verksamhet har för att påverka tillgången till narkotika och illegalt införda alkohol- och tobaksvaror. I arbetet skall Tullverket använda befintlig information i samhället av­seende mängden narkotika, alkohol och tobaksvaror. Redovisning av hur detta arbete framskrider skall ske senast den 1 juli 2003.

7. Tullverket skall lämna en redogörelse för hur man inom kon­ceptet för Servicetrappan genomför en löpande uppföljning av kvalitetssäkrade företag för att säkerställa att dessa lämnar korrekta uppgifter i deklarationerna och i övrigt uppfyller kraven vid in- och utförsel av varor. Redogörelsen skall lämnas senast den 1 juli 2003.

8. Tullverket skall redovisa på vilket sätt anskaffandet av mobila röntgenutrustningar för lastfordon och containrar påverkat bekämpningen av smugglingsbrott.

9. Tullverket skall tillsammans med Luftfartsverket lämna en lägesrapport om kommande förändringar på Arlanda flygplats. Rapporten skall redovisa av hur dessa förändringar påverkar Tullverkets förutsättningar för att bedriva varukontroll. Rapporten skall lämnas senast den 1 juli 2003.

10. Tullverket har tillsammans med andra centrala myndigheter regeringens uppdrag (regeringsbeslut Fi2000/3235) att analysera praktiska frågor inför ett eventuellt införande av euron. Syftet med analyserna är att säkerställa att ledtiderna för ett eventuellt införande av euron i den offentliga sektorn skall kunna hållas korta. I detta arbete ingår att varje år ta fram en aktuell bered­skapsplan och en lägesrapport. Därutöver skall Tullverket redo­visa hur verket i den planerade och pågående utvecklingen av administrativa stödsystem och verksamhetssystem säkerställer att nya versioner eller nya system kan uppgraderas till erforderlig eurofunktionalitet. Redovisning skall ske inom ramen för den löpande rapporteringen av euroarbetet enligt ovan nämnda regeringsbeslut.

11. Tullverket skall redovisa en bedömning av vilka konsekvenser den planerade utvidgningen av antalet medlemsstater inom EU får när det gäller Tullverkets förutsättningar för att uppnå målen för verksamheten. Redovisningen skall också innehålla en redo­görelse av vilka åtgärder som Tullverket vidtagit, eller planerar att vidta. Redovisningen skall lämnas senast den 1 juli 2003.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

3:3Tullverket (ramanslag)1 267 607 tkr

Disponeras av Tullverket2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
3:319 0140Allt2.2Övriga villkor

Belopp som förs till räntekontot 1 267 607 tkr. Beloppet utbetalas med 1/12 varje månad.

Räntekontokredit: 50 000 tkr.

Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten: 150 000 tkr.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras (tkr)
VerksamhetRedovisas mot inkomst- / undertitelÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet


Avgifter vid Tullverket2541009 5009 50000
Summa
009 5009 50000

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Offentligrättslig verksamhet

Vissa offentligrättsliga avgifter0026 00026 00000
Summa0026 00026 00000
Uppdragsverksamhet

Kontroll av exportbidragsgods - Jordbruksverket-985012 50012 5000-985
Insamlande av farledsavgiftsdeklaration - Sjöfartsverket33802 0002 0000338
Insamlande av intrastatuppgifter - Statistiska centralbyrån-250000-25
Försäljning av vägavgiftsbevis - Vägverket-4 33204004000-4 332
Summa-5 004014 90014 9000-5 004

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Offentligrättslig verksamhet

Tullverket får disponera medel från expeditions- och ansökningsavgifter, tullförrättningsavgifter samt tullräkningsavgifter. Övriga avgiftsintäkter från offentligrättslig verksamhet skall redovisas mot inkomsttitel 2541.

Uppdragsverksamhet

Tullverket skall medverka vid Sjöfartsverkets uppbörd av farledsavgifter i den omfattning som överenskoms mellan Sjöfartsverket och Tullverket enligt förordningen (1997:1121) om farledsavgift. Tullverket skall för Jordbruksverkets räkning utföra kontroller av bidragsberättigad jordbruksexport.

Tullverket skall kompenseras av Sjöfartsverket för sina särkostnader i samband med verksamheten. Uppdragens omfattning och kompensa­tionens storlek bestäms i överenskommelser mellan Tullverket och Sjöfartsverket. Långsiktiga lösningar bör eftersträvas. Avseende export­bidragskontrollerna skall Tullverket och Jordbruksverket tillsammans komma överens om uppdragens omfattning. Långsiktiga lösningar av­seende uppdragen bör eftersträvas och kompensationen för uppdragen får disponeras av Tullverket.

Undantag från 5 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) medges vad gäller överenskommelserna.

Tullverket skall särredovisa kostnadsutfallet i årsredovisningen i not till avgiftsinkomster.

Tullverket skall till Jordbruksverket månadsvis överföra influtna avgifter som uttagits med stöd av lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter och förordningen (1999:1148) om EG:s förord-ningar om jordbruksprodukter samt enligt förordningen (1995:681) om växtskydd m.m.

Tullverket skall månadsvis även överföra influtna avgifter till Livsmedels-verket enligt förordningen (2000:269) om kontroll av livsmedel som importeras från tredje land.

Vattenföroreningsavgifter enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg uppbärs och redovisas av Tullverket mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgift, för Kustbevakningens räkning.

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Övriga inkomster som disponeras

Tullverket disponerar efter rekvision från Krisberedskapmyndigheten 1 991 000 kronor för kostnader i samband med åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap (förordning 2002:472).

På regeringens vägnar


Bosse Ringholm
Per Nilsson


Kopia till

Skatteutskottet, Sveriges riksdag
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Sjöfartsverket
Statens jordbruksverk
Livsmedelsverket
Statistiska centralbyrån
Kustbevakningen
Utrikesdepartementet
Jordbruksdepartementet
Försvarsdepartementet
Näringsdepartementet
Budgetavdelningen, Fi
Ekonomienheten, FA