Regeringsbeslut Nr: 44
2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis), m.fl.

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Bidrag till dokumentation om den mediepolitiska utvecklingen och till europeiskt mediesamarbete

Riksdagen har beslutat om bidrag till dokumentation om den mediepolitiska utvecklingen och till europeiskt mediesamarbete för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 17, bet. 2002/03:KrU17, rskr. 2002/03:57).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för nedan angivet anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Mediepolitik

2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

27:3Bidrag till dokumentation om den mediepolitiska utvecklingen och till europeiskt (ramanslag)821 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

27:3 Bidrag till dokumentation om den mediepolitiska utvecklingen och till europeiskt
Medlen skall användas för bidrag till det arbete som pågår inom ramen för Europeiska Audiovisuella Observatoriet och Audiovisuella Eureka.


2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
27:300-

På regeringens vägnarKopia till

Kulturutskottet
Finansdepartementet/Ba
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi