Regeringsbeslut Nr: 31
2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis), m.fl.

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Statens museer för världskultur

Riksdagen har beslutat om Statens museer för världskulturs verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, Utg.omr.17, bet. 2002/03:KrU1, rskr. 2002/03:57).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Statens museer för världskultur och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikMuseer och utställningarBevarande
Förmedling
Kunskapsuppbyggnad


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Statens museer för världskulturs ansvarsområde.

Politikområde Kulturpolitik

Mål
Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

· att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

· att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

· att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

· att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

· att bevara och bruka kulturarvet,

· att främja bildningssträvandena samt

· att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kul­turer inom landet.

Målet för Statens museer för världskultur är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten skall utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

Verksamhetsgrenar

Statens museer för världskulturs verksamhet skall redovisas enligt följande indelning i verksamhetsgrenar:

- bevarande,

- förmedling,

- kunskapsuppbyggnad.

Resultaten skall redovisas för såväl myndigheten som helhet som per museum.


Verksamhetsområde Museer och utställningar

Mål

Målet för Statens museer för världskultur är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten skall utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.


Verksamhetsgren Bevarande

Mål

Målet är att förbättra förutsättningarna för samlingarnas långsiktiga bevarande.

Återrapportering: Statens museer för världskultur skall redovisa

- policy för insamling respektive gallring av föremål

- samlingarnas omfattning och innehåll,

- arbetet med registrering, dokumentation, digitalisering och vård av samlingarna,

- magasinssituationen.

Redovisningen skall ske till Statens kulturråd samt i årsredovisningen för år 2003.

Målet är att samlingarna bättre skall spegla skilda perspektiv, t.ex. kön, klass, kulturell bakgrund och generation.

Återrapportering: Statens museer för världskultur skall redovisa i vilken utsträckning olika perspektiv uppmärksammats och prioriterats när det gäller registrering, dokumentation och digitalisering av samlingarna. Resultatet skall kortfattat analyseras och bedömas.


Verksamhetsgren Förmedling

Mål
Målet är att öka tillgängligheten till samlingarna och nå fler och nya besökare, bl.a. genom att utveckla och pröva publik verksamhet i nya former.

Återrapportering: Statens museer för världskultur skall redovisa vilka insatser som har gjorts för att uppnå målet. Redovisningen skall bl.a. omfatta

- prestationer som syftar till att ge perspektiv på verksamhetsområdet och skapa debatt kring dess betydelse för frågor rörande t.ex. kön, klass, kulturell bakgrund och generation,

- hur samlingarna gjorts tillgängliga t.ex. genom presentation av sam­lingarna på Internet, depositioner och utlån,

- antal besökare med en uppskattning av fördelningen på kön och ålder,

- antal skolvisningar, studiebesök och andra programverksamheter för skolor (lärare samt elever),

- antal egna vandringsutställningar samt i förekommande fall antal besökare vid utställningar i andra länder,

- antal utställningar som producerats i samverkan med andra museer, forskningsinstitutioner, föreningar etc.,

- åtgärder som vidtagits för att nå besökare i hela landet,

- åtgärder som vidtagits för att utveckla publik verksamhet i nya former,

- åtgärder för att öka tillgängligheten för funktionshindrade,

- utställningar etc. som riktats mot bestämda grupper.

Resultatet skall kortfattat analyseras och bedömas av myndigheten enligt de kvantitativa och kvalitativa resultatmått som myndigheten finner mest relevanta. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår.

Vidare skall Statens museer för världskultur redogöra för vilka åtgärder som vidtagits för att vidareutveckla den pedagogiska verksamheten i direkt kontakt med bl.a. skola samt universitet och högskola. Myndig­heten skall också redovisa vilka överväganden och insatser som gjorts för att bredda verksamhetens innehåll mot nutid.

Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål

Målet är att öka tillgängligheten till samlingarna och nå fler och nya besökare, bl.a. genom att utveckla och pröva publik verksamhet i nya former.

Återrapportering: Statens museer för världskultur skall redovisa vilka insatser som har gjorts för att uppnå målet. Redovisningen skall bl.a. omfatta

- prestationer som syftar till att ge perspektiv på verksamhetsområdet och skapa debatt kring dess betydelse för frågor rörande t.ex. kön, klass, kulturell bakgrund och generation,

- hur samlingarna gjorts tillgängliga t.ex. genom presentation av sam­lingarna på Internet, depositioner och utlån,

- antal besökare med en uppskattning av fördelningen på kön och ålder,

- antal skolvisningar, studiebesök och andra programverksamheter för skolor (lärare samt elever),

- antal egna vandringsutställningar samt i förekommande fall antal besökare vid utställningar i andra länder,

- antal utställningar som producerats i samverkan med andra museer, forskningsinstitutioner, föreningar etc.,

- åtgärder som vidtagits för att nå besökare i hela landet,

- åtgärder som vidtagits för att utveckla publik verksamhet i nya former,

- åtgärder för att öka tillgängligheten för funktionshindrade,

- utställningar etc. som riktats mot bestämda grupper.

Resultatet skall kortfattat analyseras och bedömas av myndigheten enligt de kvantitativa och kvalitativa resultatmått som myndigheten finner mest relevanta. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår.

Vidare skall Statens museer för världskultur redogöra för vilka åtgärder som vidtagits för att vidareutveckla den pedagogiska verksamheten i direkt kontakt med bl.a. skola samt universitet och högskola. Myndig­heten skall också redovisa vilka överväganden och insatser som gjorts för att bredda verksamhetens innehåll mot nutid.


Övriga mål och återrapportering

Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jäm­ställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Myndigheten skall särskilt beakta kulturarvets betydelse för en demokratisk samhällsutveckling.

Återrapportering: Statens museer för världskultur skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i myndighetens utåtriktade verksamhet för att uppnå målet,

- åtgärder som vidtagits i myndighetens interna arbete för att uppnå målet.

Målet är att Statens museer för världskultur som ansvarsmuseum inom sitt verksamhetsområde skall svara för

- bildandet av ett nätverk för samlingar i hela landet med anknytning till verksamhetsområdet,

- ökad samverkan med annan musei- och utställningsverksamhet på regional respektive lokal nivå,

- utbyggnad av rikstäckande stöd och rådgivning till regionala och lokala museer,

- samverkan med inriktning mot mångkulturella och internationella perspektiv.

Återrapportering: Statens museer för världskultur skall redovisa, analysera och bedöma vilka åtgärder som vidtagits för att nå målet samt resultatet av dessa.

Statens museer för världskultur skall återrapportera former för interna­tionellt samarbete och inom vilka områden det huvudsakligen ägt rum.

Statens museer för världskultur skall kartlägga och analysera det regio­nala utfallet av sin verksamhet för 2002 respektive 2003 enligt metod­anvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som Statens museer för världskultur disponerar och i första hand för­delas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd senast den 1 mars 2003 respektive den 3 mars 2004.

Statens museer för världskultur skall redovisa de totala lokalkostnaderna för 2002 i en särskild rapport till regeringen senast den 1 mars 2003. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till respek­tive hyresvärd. Statens museer för världskultur skall i en särskild rapport senast den 1 mars 2004 lämna motsvarande redovisning avseende år 2003.

Statens museer för världskultur skall redovisa åtgärder som vidtagits för att åstadkomma en effektiv IT-uppbyggnad.

Statens museer för världskultur skall redovisa överväganden och förslag samt åtgärder som vidtagits för att uppnå en fortlöpande och effektiv personalutveckling samt en långsiktig fördjupning av såväl specialist­kompetens som tvärfacklig kompetens i myndigheten som helhet.


1.2Uppdrag

Statens museer för världskultur skall senast den 15 april 2003 i en särskild redovisning till regeringen redogöra för arbetet med att för­bereda verksamheten vid det nya museet i Göteborg. Redovisningen skall bl.a. innehålla en tidsplan gällande förberedelser för det nya museets verksamhet, samt en uppdaterad plan för verksamheten efter 2004.

Statens museer för världskultur skall till Kulturdepartementet redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 t.o.m. 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar. Prognoserna skall kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- onsdagen den 22 januari 2003,

- måndagen den 10 mars 2003,

- onsdagen den 7 maj 2003,

- måndagen den 11 augusti 2003,

- måndagen den 3 november 2003.
2Finansiering2.1Övriga villkor

(tkr)

Anslags-
kredit

Räntekonto-
kredit

Belopp som förs till räntekontot (1/4 varje kvartal)1

Låneram

28:28.4 Statens museer för världskultur

1 930

14 567

128 666

19 000

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Statens museer för världskultur kan söka kompletterande finansierings­källor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbets­avtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Statens museer för världskultur skall i årsredovisningen för 2003 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.
2.2Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet

Avgiftsfinansierad verksamhet008 50008 5008 500
Summa008 50008 5008 500

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens museer för världskultur får mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten.
På regeringens vägnar


Marita Ulvskog
Joachim Waern


Kopia till

Kulturutskottet
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Svenska museiföreningen