Regeringsbeslut 59
2002-12-20 U2002/4735/DK (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Polarforskningssekretariatet

Riksdagen har beslutat om Polarforskningssekretariatets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 16, bet. 2002/03:UbU1 rskr. 2002/03:62).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Polarforskningssekretariatet och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikForskningsfrämjande insatserPolarexpeditioner


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Polarforskningssekretariatets ansvarsområde.

Politikområde Forskningspolitik

Mål
Målet är att Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.

Verksamhetsområde Forskningsfrämjande insatser

Mål
Målet är att tillhandahålla hög kapacitet för datakommunikation, god logistik för polarforskning samt informations- och analysverksamhet som effektivt bidrar till Sveriges utbyte av EU:s forskningssamarbete.

Återrapportering

Polarforskningssekretariatet skall redovisa en samlad bedömning av hur sekretariatets verksamhet bidragit till den del av målet som avser polarforskning.


Verksamhetsgren Polarexpeditioner

Mål
Polarforskningssekretariatet skall tillhandahålla logistik och utrustning som möjliggör polarexpeditioner och polarforskning av hög internationell klass.

Återrapportering

Polarforskningssekretariatet skall redovisa

- vilka polarexpeditioner som sekretariatet bidragit till, fördelade på expeditioner med svenskt respektive utländskt logistikansvar,

- vilka forskningsprojekt som utförts under expeditionerna och hur dessa prioriterats av den vetenskapliga kommitté som hanterar polarforskning samt översiktligt vilka forskningsprojekt som ej beretts tillfälle att delta,

- antalet expeditionsdeltagare fördelade på forskare och logistikpersonal, uppdelade efter kön,

- kostnad under året för varje planerad och genomförd expedition fördelad på personal och utrustning, samt

- en förteckning över de publikationer som producerats under året som resultat av expeditioner sekretariatet haft logistikansvar för.

Återrapporteringen inom de olika verksamheterna skall där så är möjligt ske i form av tidsserier över de två senaste budgetåren.

Mål

Polarforskningssekretariatet skall minimera den miljöpåverkan i polartrakterna som sker i samband med svenska verksamheter.

Återrapportering

Polarforskningssekretariatet skall redovisa sitt arbete för att skydda miljön i polartrakterna i samband med svenska verksamheter samt översiktligt beskriva den internationella miljöverksamheten. Sekretariatet skall redovisa antalet ansökningar om tillstånd för vistelse i Antarktis samt antalet beviljade tillstånd fördelade på forskning respektive annan verksamhet. Kostnaderna för verksamhet relaterad till internationella åtaganden, för tillståndsprövning samt för tillsyn över svensk verksamhet i Antarktis skall redovisas.

Mål

Polarforskningssekretariatet skall bidra till att svensk polarforskning ges goda förutsättningar till internationellt samarbete.

Återrapportering

Polarforskningssekretariatet skall översiktligt redovisa den internationella verksamheten inom de områden där svenska expeditioner genomförts och det svenska deltagandet i internationellt forskningssamarbete där sekretariatet medverkar.

Mål

Polarforskningssekretariatet skall sprida information om expeditionsverksamheten och om den aktuella svenska polarforskningen.

Återrapportering

Polarforskningssekretariatet skall redogöra för inriktning och omfattning av informationsverksamheten samt dess kostnader.
1.2Uppdrag

Polarforskningssekretariatet skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Vid prognostillfället i maj och november behöver endast prognoser för 2003 och 2004 lämnas.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser skall lämnas senast:

- den 22 januari 2003

- den 10 mars 2003

- den 7 maj 2003

- den 11 augusti 2003

- den 3 november 2003.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:6Polarforskningssekretariatet (ramanslag)24 169 tkr

Disponeras av Polarforskningssekretariatet2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
26:636303 %2.2Övriga villkor

1.1 Villkor

(tkr)

Räntekon-tokredit

Belopp som förs till ränte-

kontot1

Låneram2

Polarforsknings-sekretariatet

2 417

24 169

4 000

26:6

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten

På regeringens vägnar


Thomas Östros
Susanne Moberg


Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret