Regeringsbeslut Nr: II 12
2002-12-19 N2002/12142/TP
N2002/12259/BS (Delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut

Riksdagen har beslutat om Statens väg- och transportforskningsinstituts verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 22, bet. 2002/03:TU1, rskr. 2002/03:69).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TransportpolitikForskning och analysForskning och utveckling


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Statens väg- och transportforskningsinstituts ansvarsområde.

Politikområde Transportpolitik

Mål
Målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

Verksamhetsområde Forskning och analys

Mål
Målet är att kontinuerligt förbättra kunskapen om transportsektorn med syfte att effektivt närma sig de transportpolitiska målen.

Återrapportering
VTI skall översiktligt redovisa hur myndighetens forskning kan bidra till uppfyllandet av de transportpolitiska delmålen (prop. 2001/02:20).

Verksamhetsgren Forskning och utveckling

Mål

Målet är att på ett kostnadseffektivt sätt bedriva samhällsmotiverad tillämpad forskning av hög kvalitet. VTI:s verksamhet skall utformas så att den fortlöpande kan utvecklas i enlighet med vad forskningsfinansiärerna efterfrågar och de krav som dessa ställer på forskningsresultatens kvalitet och användbarhet. Verket för innovationssystem har ansvar för att oberoende utvärderingar av institutets verksamhet vad gäller forskningens vetenskapliga kvalitet regelbundet genomförs.

Återrapportering: VTI skall redovisa vilka utvärderingar som Verket för innovationssystem genomfört samt vilka åtgärder som vidtagits med anledning av dessa utvärderingar.

VTI skall sträva efter att vidga kretsen av forskningsbeställare bl.a. i syfte att institutet skall bli mindre sårbart för tillfälliga nedgångar i efterfrågan hos enskilda beställare.

Återrapportering: VTI skall redovisa utvecklingen över tiden av antalet forskningsbeställare samt hur volym och andelar förändrats för de större beställarna.

Målet är att verksamheten skall bedrivas så att långsiktigt kunskapsuppbyggande säkerställs.

Återrapportering: Andelen långsiktigt kunskapsuppbyggande forskning skall redovisas. Av redovisningen skall även framgå vilka kriterier som använts vid bestämning av vad som skall betraktas som långsiktig kunskapsuppbyggande forskning. Även de medel, både från det egna anslaget och genom extern finansiering, som använts för långsiktig kunskapsuppbyggande forskning skall redovisas.

VTI skall verka för en fortsatt god internationell anknytning av verksamheten. Tvärvetenskapliga forskningsmiljöer av internationell klass skall byggas upp och vidareutvecklas inom institutets verksamhetsområden.

Återrapportering: VTI skall redovisa de åtgärder som vidtagits för att öka institutets internationella anknytning av verksamheten och utvecklingen över tiden vad gäller internationell forskning.

För att utnyttja begränsade resurser optimalt bör VTI sträva efter att kontinuerligt utveckla samverkan med de universitets- och högskoleinstitutioner som bedriver med institutet näraliggande forskning och utbildning.

Återrapportering: Utvecklingen över tiden vad gäller samverkan med universitets- och högskoleinstitutioner med institutet näraliggande forskning och utbildning skall redovisas.


Övriga mål och återrapportering

VTI skall redovisa slutsatser och resultat av större och viktigare projekt som genomförts under året samt hur resultaten spridits.1.2Organisationsstyrning

1. VTI skall avsätta resurser så att för verksamheten nödvändig kompetensutveckling säkerställs.

Återrapportering: VTI skall redovisa vilka medel från anslaget och från avgiftsintäkterna som används för kompetensutveckling. Även de åtgärder som vidtagits för att höja kompetensnivån skall redovisas.

2. Andelen anställda med licentiat- och doktorsexamen bör bibehållas på oförändrad nivå eller öka under året.

Återrapportering: VTI skall redovisa utvecklingen över tiden av antalet anställda med licentiat- och doktorsexamen samt av antalet doktorandstuderande.

3. Medel från anslaget som används till kompetensutveckling, lokaler, särskild utrustning och administration skall särredovisas i årsredovisningen.

4. Uppdragsintäkternas andel av institutets totala intäkter skall redovisas.1.3Uppdrag

1. VTI skall granska och kommentera trafikverkens miljörapporter och de beräkningsmodeller och underlag som använts. VTI skall för transportsektorn tillhandahålla uppdaterade sammanställningar avseende beräkningsmodeller och underlag för beskrivning av energianvändning och avgasemissioner. VTI skall årligen redovisa sina slutsatser rörande trafikverkens miljörapporter samt de beräkningsmodeller och underlag som använts. VTI skall årligen redovisa uppdaterade sammanställningar avseende beräkningsmodeller och underlag för beskrivning av energianvändning och avgasemissioner.

2. VTI skall för anslaget 36:15 Statens väg- och transportforskningsinstitut lämna prognoser på anslagets utveckling för åren 2003 och 2004. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Redovisningen av prognoserna skall ske senast

- den 22 januari 2003

- den 10 mars 2003

- den 7 maj 2003

- den 11 augusti 2003

- den 3 november 2003
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:15Statens väg- och transportforskningsinstitut (ramanslag)33 245 tkr

Disponeras av Statens väg- och transportforskningsinstitut

Villkor

36:15 Statens väg- och transportforskningsinstitut
Anslaget skall täcka vissa kostnader för kompetensutveckling, lokaler, särskild utrustning och administration. Dessa kostnader belastar därigenom inte fullt ut den avgiftsfinansierade verksamheten.


2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
36:158310-2.2Övriga villkor

(tkr)

Ränte­konto­kredit

Belopp till räntekonto1

Låneram

VTI

25 000

33 245

40 000

36:15

1 Utbetalas med en tolftedel varje månad2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Uppdragsverksamhet

Uppdragsverksamhet-1 1171 11780 00080 00000
Summa-1 1171 11780 00080 00000

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är att avgiftsintäkterna skall täcka 70 % av kostnaderna för verksamheten. Kostnader som inte finansieras med avgiftsinkomster skall finansieras från anslaget 36:15.

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av VTI. Avgifternas storlek bestäms av VTI, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

VTI får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin forskning och utveckling. Inkomsterna disponeras av myndigheten.3Undantag EA-regler

Statens väg- och transportforskningsinstitut skall omfattas av kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Institutet får dock med undantag från 23 § i förordningen balansera ett överskott på högst 15 % av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under räkenskapsåret i ny räkning utan att förslag behöver lämnas till regeringen om hur hela överskottet skall disponeras.


På regeringens vägnar


Ulrica Messing
Johan Ericson


Kopia till

Statsrådsberedningen
Finansdepartementets budgetavdelning
Utbildningsdepartementet
Miljödepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Vägverket
Verket för innovationssystem
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Trafikutskottet, Riksdagen
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM