Regeringsbeslut Nr:68
2002-12-19 U2002/4754/ST

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Talboks- och punktskriftsbiblioteket

Riksdagen har beslutat om Talboks- och punktskriftsbibliotekets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 15, bet. 2002/03:UbU2, rskr. 2002/03:63).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Talboks- och punktskriftsbiblioteket och nedan angivna anslag.2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 15 Studiestöd

25:7Bidrag till vissa studiesociala ändamål (ramanslag)25 450 tkr

Disponeras av Talboks- och punktskriftsbiblioteket

Villkor

25:7 Bidrag till vissa studiesociala ändamål
Anslaget får belastas med utgifter för att förse synskadade och andra läshandikappade högskolestuderande med studielitteratur.


2.1.2Bemyndiganden (tkr)

Anslag/ap/dp20042005200620072004-2007
25:74 0000004 000
Summa anslag 25:74 000000

Villkor
Talboks- och punktskriftsbiblioteket bemyndigas att under 2003 beställa produktion av studielitteratur som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 4 000 000 kronor efter 2003.

2.1.3Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
25:776403 %

På regeringens vägnar


Thomas Östros
Mats Miljand


Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksdagen, kulturutskottet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionsverket
Statens skolverk
Högskoleverket
Integrationsverket
Folkbildningsrådet