Regeringsbeslut Nr: 40
2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis), m.fl.

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund

Riksdagen har beslutat om Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfunds verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 17, bet. 2002/03:KrU1 , rskr. 2002/03:57).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Kulturpolitik1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfunds ansvarsområde.

Politikområde Kulturpolitik

Mål
Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

· att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

· att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

· att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

· att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

· att bevara och bruka kulturarvet,

· att främja bildningssträvandena samt

· att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kul­turer inom landet.

Stöd till trossamfund

Målet för statens stöd till trossamfund är att bidra till att skapa förut­sättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.

Återrapportering: Samarbetsnämnden skall redovisa

- efter vilka principer som bidragen har fördelats,

- vilka åtgärder som vidtagits i syfte att tillförsäkra att bidragen används för avsett ändamål.

Redovisningen skall i tillämpliga delar göras per bidragsform (organisa­tionsbidrag, verksamhetsbidrag respektive projektbidrag).

För de olika formerna av bidrag skall därutöver redovisas:

- för organisationsbidrag: hur bidrag har fördelats per trossamfund uttryckt i summa bidragsbelopp och per betjänad samt uppgift om antalet församlingar inom respektive trossamfund som har fått bidrag,

- för verksamhetsbidrag: hur bidragen har fördelats på olika verksam­heter,

- för projektbidrag: hur bidragen har fördelats på och utbetalats till olika projekt.

En bedömning skall göras av i vilken utsträckning bidragen uppfyller det mål som ställs upp för statens stöd till trossamfund. Redovisningen skall innehålla dels en sammanfattande bedömning, dels en bedömning per bidragsform.Övriga mål och återrapportering

Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jäm­ställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.

Återrapportering: Samarbetsnämnden skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i den utåtriktade verksamheten för att uppnå målet,

- åtgärder som vidtagits i det interna arbetet för att uppnå målet.

Övrig återrapportering

Samarbetsnämnden för statbidrag till trossamfund skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av myndighetens verksamhet för 2002 respektive för 2003 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand uppdelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd senast den 1 mars 2003 respektive den 1 mars 2004.1.2Uppdrag

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund skall till Kulturde­partementet redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 22 januari 2003,

- den 10 mars 2003,

- den 7 maj 2003,

- den 11 augusti 2003,

- den 3 november 2003.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:38Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund (ramanslag)3 312 tkr

Disponeras av Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund


28:39Stöd till trossamfund (ramanslag)50 750 tkr

Disponeras av Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund

Villkor

28:39 Stöd till trossamfund

- Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2003.

- Av anslaget skall minst 6 000 000 kr användas för verksamhetsbidrag och minst 2 500 000 kr för projektbidrag. I förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund anges till vilka ändamål verksamhets­bidrag och projektbidrag får beviljas.2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
28:38500-
28:391 2690-2.2Övriga villkor

tkr)

Räntekonto-
kredit

Belopp som förs till räntekontot (1/12 varje månad)

Låneram

28:38
Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund3793312150

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund kan söka komplette­rande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund skall i årsredovisningen för 2003 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

3Undantag EA-regler

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.På regeringens vägnar


Marita Ulvskog
Kerstin Östmark


Kopia till

Kulturutskottet
Finansdepartementet/Ba
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi