Regeringsbeslut
2002-12-19 Ju2002/8929/U
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende anslaget 30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler

Riksdagen har beslutat om bidrag till allmänna samlingslokaler för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 17, bet. 2002/03:KrU1, rskr. 2002/03:60).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för anslaget 30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Folkrörelsepolitik

2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

30:2Bidrag till allmänna samlingslokaler (ramanslag)29 000 tkr
30:2 ap.1Bidrag till allmänna samlingslokaler (ram)23 500 tkr

Disponeras av Boverket
30:2 ap.2Ungdomars nyttjande av samlingslokaler (ram)4 000 tkr

Disponeras av Ungdomsstyrelsen
30:2 ap.3Till regeringens disposition (ram)1 500 tkr

Disponeras av regeringen

Villkor

30:2 ap.1 Bidrag till allmänna samlingslokaler
Anslagsposten skall användas för bidrag till allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler.

30:2 ap.2 Ungdomars nyttjande av samlingslokaler
Anslagsposten skall användas för bidrag till samlingslokalorganisationerna för informationsinsatser och utredningsarbetet som avser ungdomars nyttjande av samlingslokaler.

30:2 ap.3 Till regeringens disposition
Anslagsposten skall användas för aktiviteter - i eller i anslutning till allmänna samlingslokaler - som syftar till att stärka den demokratiska infrastrukturen. Medlens användning framgår av särskilda beslut av regeringen.


2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
30:200
30:2 ap.100Inget
30:2 ap.2003 %
30:2 ap.3002.2Övriga villkor

Övriga villkor

Boverket skall till Justitiedepartementet lämna utgiftsprognoser för åren 2003-2006 den 22 januari, den 10 mars, den 7 maj, den 11 augusti och den 3 november 2003.


På regeringens vägnar


Mona Sahlin
Iréne Pierazzi