Regeringsbeslut
1:15
2003-07-03 UD2003/34513/GS

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Regeringskansliet

Riksdagen har beslutat om Regeringskansliets verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 5, bet. 2002/03UU1, rskr. 2002/03:50, utg.omr. 7, bet. 2002/03UU2, rskr. 2002/03:51, utg.omr. 24, bet. 2002/03:NU1, rskr. 2002/03:75, proposition 2002/03:100, bet. 2002/03:FiU20, rskr. 2002/03:239, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235, rskr. 2002/03:236 ).

Med ändring av regleringsbrevet beslutar regeringen att följande ska gälla för budgetåret 2003 för anslaget 5:6 Fredsfrämjande, utgiftsområde 5 Internationell samverkan.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikes- och säkerhetspolitik

Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande

Internationellt utvecklingssamarbete

2Finansiering


2.2Anslag

2.2.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

5:1Nordiskt samarbete (ramanslag)1 594 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

5:1 Nordiskt samarbete
  1. Anslaget får användas till kostnader för resor, arvoden m.m. för Sveriges deltagande i arbetet i nom ramen för Nordiska ministerrådet och vissa andra former för nordiskt samarbete enligt särskilda beslut.

5:2Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. samt diverse kostnader för rättsväsendet (ramanslag)5 396 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

5:2 Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. samt diverse kostnader för rättsväsendet
1. Av anslaget får högst 500 000 kr användas för följande ändamål; kostnader för resor, översättning och andra kostnader som har ett samband med återförandet till hemvisstaten av barn som olovligen förts bort eller kvarhållits i strid mot en vårdnadsrätt, kostnader för verksamhet som har till syfte att säkerställa rätten till umgänge med barnet samt kostnader för att anordna kurser och seminarier i syfte att informera om dessa frågor (jfr prop. 1997/98:182)

2. Av anslaget utgår ersättning för uppdrag enligt förordning (1988:530) om expertgruppen för identifiering vid katastroffall utomlands (ändring SFS 1998:777). I expertgruppen ingår bl.a. rättsläkare och rättsodontologer. Från anslaget betalas till dessa dels ett engångsbelopp för varje uppdrag på 2.500 kr, dels ett belopp som motsvarar de avlöningsförmåner deltagarna gått miste om i samband med tjänstledighet för uppdraget.

3. Från anslaget skall betalas följande kostnader för rättsväsendet:

- ersättning enligt 5 § sjöförklaringskungörelsen (1967:294) till person som enligt 18 kap. 10 § femte stycket sjölagen (1994:1009) tillsammans med svensk utlandsmyndighet deltar vid sjöförklaring och enligt 10 § sjöförklaringskungörelsen till annan än befälhavaren och medlem av besättningen för inställelse till förhör vid sjöförklaring inför svensk utlandsmyndighet,

- kostnad i samband med rättegång inför internationell domstol eller i liknande organ där svenska staten är part,

- kostnader enligt 4 § förordningen (1989:177) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om återställande av vård av barn,

4. Av anslaget får högst 50 000 kr användas för särskilda informationsinsatser riktade till utlandsresenärer.


5:3Bidrag till vissa internationella organisationer (ramanslag)595 239 tkr
5:3 ap.1Förenta nationerna (ram)
5:3 ap.1.1Bidrag till FN:s reguljära budget (ram)175 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
5:3 ap.1.2Bidrag till kostnader för FN:s fredsbevarande operationer (ram)251 739 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
5:3 ap.1.3Förberedande kommissionen för upprättande av provstoppsavtalets organisation (ram)9 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
5:3 ap.1.4Organisationen för förbud mot kemiska vapen (ram)6 500 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
5:3 ap.1.5Uppföljning av konventioner, översynskonferenser m.m. (ram)600 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
5:3 ap.2Europarådet (ram)43 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
5:3 ap.3Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) (ram)84 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
5:3 ap.4Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken inom EU (GUSP) (ram)8 400 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
5:3 ap.5Övriga internationella organisationer (ram)17 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

5:3 Bidrag till vissa internationella organisationer
1. Anslaget får användas för obligatoriska bidrag enligt ovanstående underindelning av anslag.

2. Det sammanlagda anslagssparandet på anslaget skall prövas.


5:3 ap.5 Övriga internationella organisationer
Medel under anslagsposten får bl.a. användas för bidrag till Permanenta skiljedomstolens internationella byrå i Haag, den s.k. Fact Finding Commission under första tilläggsprotokollet till Genève-konventionen, havsrättsdomstolen i Hamburg, havsbottenmyndigheten i Kingston, Internationella brottmålsdomstolen i Haag, Arktiska rådet, Antarktisfördraget (bl.a. för Sveriges andel i kostnader för ett sekretariat som är under upprättande i Buenos Aires) och CCAMLR (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources), sekretariatet för Östersjöstaternas råd, deltagande i Wassenaar-arrangemanget och andra internationella exportkontrollarrangemang, eventuella kostnader för skattejustering av pensioner för svensk personal som arbetat i de s.k. koordinerande organisationerna samt Haagakademien för internationell rätt och Internationella institutet för humanitär rätt i San Remo.

5:4Nordiska ministerrådet (ramanslag)325 477 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

5:4 Nordiska ministerrådet
  1. Anslaget får användas för Sveriges årliga bidrag till Nordiska ministerrådet.
  2. Eventuellt överskott som följer av överenskommelsen om tillträde till högre utbildning för studerande i de nordiska länderna som undertecknades av Nordiska ministerrådet (utbildnings- och forskningsministrarna) den 3 september 1996 skall föras bort som en indragning.

5:5Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) (ramanslag)36 855 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

5:5 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)
1. Anslaget får användas för Sveriges bidrag till OECD.

5:6Fredsfrämjande verksamhet (ramanslag)133 958 tkr
5:6 ap.1Försvarsmakten (ram)58 200 tkr

Disponeras av Försvarsmakten
5:6 ap.2Rikspolisstyrelsen. Verksamhet utomlands (ram)30 300 tkr

Disponeras av Polisväsendet
5:6 ap.3Sida Verksamhet utomlands (ram)17 000 tkr

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
5:6 ap.4Utrikesdepartementet. Särskilda insatser (ram)28 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
5:6 ap.5Till regeringens disposition (ram)458 tkr

Disponeras av regeringen
5:6 ap.6Kriminalvårdsstyrelsen (ram)0 tkr

Disponeras av Kriminalvårdsstyrelsen

Villkor

5:6 Fredsfrämjande verksamhet
Återrapporteringskrav för den verksamhet som finansieras från anslaget anges i regleringsbreven för de myndigheter som disponerar medel enligt nedan (för Försvarsmakten, se regleringsbrev inom utgiftsområde 6 Totalförsvar, för Rikspolisstyrelsen, se regleringsbrev inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet, för Sida, se regleringsbrev inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd och för Kriminalvårdsstyrelsen, se regleringsbrev inom utgiftsområde 4).

Anslaget får användas till fredsfrämjande insatser:

- stöd till och deltagande i fredsfrämjande verksamhet, i första hand inom ramen för Förenta nationerna (FN), Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och Europeiska unionen (EU) för att bidra till konfliktlösning, civil krishantering och förebyggande av väpnade konflikter;

- med bred geografisk spridning - på begäran av FN eller enligt beslut av OSSE, EU eller annat bilateralt eller mellanstatligt organ - ställa observatörer, civilpoliser, experter m.fl. till förfogande för konfliktförebyggande, fredsbevarande, fredsbyggande och annan fredsfrämjande verksamhet, inklusive skydd av mänskliga rättigheter, sanktionsövervakning, planerings- och förhandlingsarbete eller övervakningsverksamhet. (Insatser med väpnad trupp finansieras över utgiftsområde 6);

- som ett led i en fredsfrämjande verksamhet genom olika insatser stärka skyddet av mänskliga rättigheter och humanitär rätt.


5:6 ap.1 Försvarsmakten
Nedan redovisas anslagsposten fördelad på missioner och verksamhet planerade för budgetåret 2003, enligt indikativa belopp inom parentes (miljoner kronor).

Missioner

Missions-förkortning

Indikativa belopp mkr

Afrika

FN:s mission i Demokratiska Republiken Kongo

MONUC

(6,0)

FN:s mission i Etiopien/Eritrea

UNMEE

(5,5)

FN:s mission i Sierra Leone

UNAMSIL

(2,9)

Asien

FN:s särskilda mission i Afghanistan

UNAMA

(1,8)

FN:s militära observatörsgrupp i Indien och Pakistan

UNMOGIP

(6,2)

Övervakningsmissionen i Korea

NNSC

(7,1)

FN:s mission i Östtimor

UNMISET

(2,1)

Europa

FN:s observatörsmission i Georgien

UNOMIG

(4,3)

OSSE:s gränsövervakningsmission i Georgien

(1,7)

Europeiska unionens övervakningsmission i f.d. Jugoslavien

EUMM

(6,4)

Mellanöstern

FN:s övervakningsmission i Irak-Kuwait

UNIKOM

(1,6)

FN:s kommission för stilleståndsövervakning i Palestina

UNTSO

(7,1)

Gemensamma missionskostnader

(1,2)

Enligt ändringsbeslut omfattas även nedanstående mission, enligt indikativt belopp inom parentes (miljoner kronor).

Internationella övervakningsmissionen i Nubabergen, Sudan

JMM

(4,3)

Enligt 11 § anslagsförordningen (1996:1189) får anslagssparande upp till 3 procent vid ingången av år 2003 disponeras. Överstigande belopp skall föras bort som en omdisponering till utgiftsområde 5 Internationell samverkan, anslaget 5:6 Fredsfrämjande verksamhet, anslagsposten 5 Till regeringens disposition.


5:6 ap.2 Rikspolisstyrelsen. Verksamhet utomlands
Nedan redovisas anslagsposten fördelad på missioner och verksamhet planerade för budgetåret 2003, enligt indikativa belopp inom parentes (miljoner kronor).

Missioner

Missions-förkortn.

Ind belopp mkr

Afrika

FN:s mission i Demokratiska Republiken Kongo

MONUC

(4,2)

Amerika

FN:s mission i Guatemala

MINUGUA

(1,1)

Asien

FN:s mission i Östtimor

UNMISET

(6,3)

Europa

EU-kommissionens polisrådgivningsmission i Albanien

ECPA

(2,3)

OSSE:s mission i Förbudsrepubliken Jugoslavien, inkl. Montenegro

(2,0)

OSSE:s mission i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

(3,0)

Polisutbildning (inkl. utländskt deltagande) inför internationell tjänstgöring (t.ex. UNPOC)

(4,0)

Enligt ändringsbeslut omfattas även nedanstående missioner, enligt indikativa belopp inom parentes (miljoner kronor).

OSSE:s projekt i Kirgizistan

(2,2)

FN:s mission i Sierra Leone

UNAMSIL

(2,6)

Internationella övervakningsmissionen i Nubabergen, Sudan

JMM

(2,6)

FN:s mission i Sierra Leone, utökning UNAMSIL (2,6)

För insatsen FN:s mission i Sierra Leone, utökning, omfördelas anslagssparande om 2,6 miljoner kronor, från anslagsposten 5 Till regeringens disposition till anslagsposten 2 Rikspolisstyrelsen. Verksamhet utomlands.

Enligt 11 § anslagsförordningen (1996:1189) får anslagssparande upp till 3 procent vid ingången av år 2003 disponeras. Överstigande belopp skall föras bort som en omdisponering till utgiftsområde 5 Internationell samverkan, anslaget 5:6 Fredsfrämjande verksamhet, anslagsposten 5 Till regeringens disposition.


5:6 ap.3 Sida Verksamhet utomlands
Anslagsposten avser personalstöd till OSSE:s verksamhet främst på västra Balkan och i OSS-staterna.

Av de medel som ställts till Sidas disposition under anslagsposten får administrativa kostnader för det svenska deltagandet i missionerna uppgå till högst 500 000 kr.

Enligt 11 § anslagsförordningen (1996:1189) får anslagssparande upp till 3 procent vid ingången av år 2003 disponeras. Överstigande belopp skall föras bort som en omdisponering till utgiftsområde 5 Internationell samverkan, anslaget 5:6 Fredsfrämjande verksamhet, anslagsposten 5 Till regeringens disposition.


5:6 ap.4 Utrikesdepartementet. Särskilda insatser
Anslagsposten avser stöd till internationella seminarier och konferenser m m, stöd till konfliktförebyggande verksamhet, stöd till verksamhet för skydd av mänskliga rättigheter samt stöd till andra särskilda insatser inom det fredsfrämjande området.

– Anslagsposten får användas för svenska insatser och stöd till särskilt angelägna projekt och möten i Europa eller Centralasien, t.ex. inom ramen för OSSE.

– Anslagsposten får användas för stöd till studier, internationella seminarier och konferenser samt mindre nationella eller internationella projekt inom området fredsfrämjande verksamhet samt för stöd till organisationer som bedriver sådan verksamhet.

– Anslagsposten får användas för stöd till implementering av handlingsprogrammet "Att förebygga väpnade konflikter" som tagits fram av Utrikesdepartementet, samt implementering av regeringens skrivelse till riksdagen 2000:1.2, genom studier, seminarier, konferenser och projekt.

– Anslagsposten får användas till stöd för utbildningsinsatser, internationella seminarier, konferenser och forskningsprojekt samt till att finansiellt stödja enskilda organisationer och projekt, inom området mänskliga rättigheter.

Enligt 11 § anslagsförordningen (1996:1189) får anslagssparande upp till 3 procent vid ingången av år 2003 disponeras. Överstigande belopp skall föras bort som en omdisponering till utgiftsområde 5 Internationell samverkan, anslaget 5:6 Fredsfrämjande verksamhet, anslagsposten 5 Till regeringens disposition.


5:6 ap.5 Till regeringens disposition
1. Anslagsposten är i första hand avsedd att användas för att finansiera svenskt deltagande i fredsfrämjande insatser (ej väpnad trupp).

2. Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) får disponera högst 1 500 000 kronor för militärpolitisk rådgivning vid Utrikesdepartementet.

3. Det utgående anslagssparandet 2002, som disponerades av Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen, Sida och Kriminalvårdsstyrelsen på anslagsposten 5 Till regeringens disposition, skall föras som ingående anslagssparande till respektive anslagsposter 1 Försvarsmakten, 2 Rikspolisstyrelsen, 3 Sida och 6 Kriminalvårdsstyrelsen.

Kriminalvårdsstyrelsen får på anslagsposten 6 disponera hela anslagssparandet. Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen och Sida får på respektive anslagsposter 1 Försvarsmakten, 2 Rikspolisstyrelsen och 3 Sida disponera anslagssparande upp till tre procent.

4. Regeringen disponerar år 2003 hela anslagssparandet från år 2002.

5. För insatsen FN:s mission i Sierra Leone, utökning, under anslagsposten 2 Rikspolisstyrelsen. Verksamhet utomlands, omfördelas anslagssparande om 2,6 miljoner kronor, från anslagsposten 5 Till Regeringens disposition till anslagsposten 2 Rikspolisstyrelsen. Verksamhet utomlands.


5:6 ap.6 Kriminalvårdsstyrelsen
Kriminalvårdsstyrelsen hade år 2002 viss dispositionsrätt på anslaget 5:6 Fredsfrämjande verksamhet, anslagsposten 5 Till Regeringens disposition. Dispositionsrätten avsåg 1 012 000 kronor för svenskt deltagande med frivårdspersonal i upprättandet av en ny frivårdsorganisation i Kosovo inom ramen för United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, UNMIK, beslut UD2002/1438/GS. För att år 2003 få tillgång till återstående medel (utgående anslagssparande), 922.480,93 kronor, från 2002, skapas denna nya anslagspost.

Utan indragning enligt Anslagsförordningen (1996:1189) skall det utgående anslagssparandet 2002, som disponerades Kriminalvårdsstyrelsen på anslagsposten 5 Till regeringens disposition, föras som ingående anslagssparande till anslagsposten 6 Kriminalvårdsstyrelsen.


5:8Övrig information om Sverige i utlandet (ramanslag)8 535 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

5:8 Övrig information om Sverige i utlandet
  1. Anslaget får användas för främjande, - press, - informations- och kulturinsatser. m.m. främst vid de svenska utlandsmyndigheterna.

5:9Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området (ramanslag)1 659 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

5:9 Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området
Anslaget får användas till stöd för utredningar, seminarier, utgivande av publikationer m.m.

5:10Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling (ramanslag)9 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

5:10 Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling
1. Anslaget får användas till stöd för organisationer och stiftelser vars syfte är att främja information och studier m.m. om nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor.

5:11Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) (obetecknat anslag)26 053 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

5:11 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)
1. Anslaget får användas för vetenskaplig forskning i konflikt- och samarbetsfrågor av betydelse för internationell fred och säkerhet, vars syfte är att bidra till förståelsen av förutsättningarna för fredliga lösningar av konflikter och för en stabil fred.

2. Medel utbetalas till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) med en tolftedel av anslagsbeloppet per månad.


5:13Utrikespolitiska Institutet (obetecknat anslag)13 490 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

5:13 Utrikespolitiska Institutet
1. Anslaget får användas för att främja intresset för internationella frågor samt öka kunskapen om detta ämne genom forskning och information till allmänheten.

2. Medel utbetalas till Utrikespolitiska Institutet med en tolftedel av anslagsbeloppet per månad.


5:14Forskningsverksamhet av särskild utrikes- och säkerhetspolitisk betydelse (ramanslag)3 224 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

5:14 Forskningsverksamhet av särskild utrikes- och säkerhetspolitisk betydelse
1. Av anslaget skall 2 600 tkr användas för forskargruppen vid Utrikespolitiska Institutet enligt särskilt avtal mellan Utrikespolitiska Institutet och staten.

2. Av anslaget får högst 624 tkr användas för forskning och studier om europeisk säkerhet inklusive utbytestjänstgöring med Utrikesdepartementet och internationell seminarieverksamhet i samarbete med svenska forskningsinstitut.


5:16Europainformation m.m. (ramanslag)16 000 tkr
5:16 ap.1Europainformation (ram)4 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
5:16 ap.2Parlamentariska kommittén för debatt om Europeiska unionens utveckling och framtid inför 2004 årsregeringskonferens (ram)12 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

5:16 ap.1 Europainformation
  1. Anslagsposten får belastas med utgifter för projekanställningar.
  2. Anslagsposten får användas för information om Sverige som EU-land i andra länder.

5:16 ap.2 Parlamentariska kommittén för debatt om Europeiska unionens utveckling och framtid inför 2004 årsregeringskonferens
  1. Anslagsposten får användas för kommitténs egna informationsinsatser och till fördelning av projektbidrag i arbetet med att stimulera en bred och öppen debatt om EU och EU:s framtidsfrågor inför regeringskonferensen 2004.

5:17Föreningen Norden (ramanslag)7 528 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

5:17 Föreningen Norden
  1. Medlen får enligt avtal med Föreningen Norden användas för bidrag till Svenska Föreningen Nordens allännna verksamhet samt föreningens kultur- och utbildningsverksamhet, för bidrag till Föreningen Nordens institut Biskops- Arnö samt för bidrag till Norrbottenkretsen av Föreningen Norden för kursverksamhet.
  2. Medel utbetalas till Föreningen Norden med en fjärdedel per gång i början av januari, i början av april, i början av juli och i början av oktober.


Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

9:1Samarbete med Central- och Östeuropa (reservationsanslag)749 000 tkr
9:1 ap.1Samarbete med Central- och Östeuropa genom SIDA (reservation)
9:1 ap.1.1Kandidatländer (reservation)175 000 tkr

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
9:1 ap.1.2Ryssland, Ukraina Vitryssland (reservation)325 000 tkr

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
9:1 ap.2Samarbete med Central- och Östeuropa genom Svenska Institutet (reservation)
9:1 ap.2.1Utbyte och samarbete med Central- och Östeuropa (reservation)40 000 tkr

Disponeras av Svenska institutet
9:1 ap.2.2Visbyprogrammet (reservation)50 000 tkr

Disponeras av Svenska institutet
9:1 ap.3Övriga bidrag till samarbete med Central och Östeuropa (reservation)159 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

9:1 ap.1.1 Kandidatländer
Villkoren avser såväl delpost 1 som 2:

1. Den totala anslagsbelastningen på anslagsposten 9:1.1 avseende budgetåret 2003 får inte överstiga 580 000 000 kronor.

2. Sida får finansiera regionala projekt och program som täcker in både kandidatländer och icke-kandidatländer från den av de två geografiska delposterna som är mest relevant med tanke på var huvuddelen av medlen bedöms komma till användning.

3. Sida får omfördela mellan delposterna under förutsättning att enskild delpost förändras med högst 15 procent samt att anslagsposten inte överskrids. Omfördelningen skall redovisas i årsredovisningen.

4. Sida får utan regeringens medgivande fatta beslut om enskild insats till en kostnad om högst 35 000 000 kronor. För beslut i enlighet med landstrategi krävs inte regeringens medgivande.

5. Sida får ingå avtal med främmande makt eller internationell organisation om insats eller bidrag varom Sida äger fatta beslut samt uppdra åt berörd utlandsmyndighet att på Sidas vägnar underteckna sådant avtal. Bemyndigande för Sida att ingå avtal med främmande makt eller internationell organisation innefattar rätt att efter överenskommelse med avtalsslutande part göra ändringar i avtalet eller säga upp detsamma. Beträffande länder för vilka landstrategi fastställts av regeringen gäller denna rätt under förutsättning att beslutet ligger i linje med sådan strategi. Sida har rätt att efter överenskommelse med avtalsslutande part omfördela mellan olika insatsavtal.

6. För administrativ verksamhet avseende insatser inom Central- och Östeuropa får 28 650 000 kronor användas. Den bemanning vid ambassaderna i Moskva och Kiev som Sida finansierar inom denna ram kommer att utvärderas under första halvåret 2003 inför ställningstagande till fortsättningen. Dessutom ingår driftskostnader för Östdatabasen. Administrativa kostnader avseende kandidatländer skall belasta delposten 1 medan kostnaderna avseende Ryssland, Ukraina och Vitryssland skall belasta delposten 2.

7. Valobservatörsinsatser i Central- och Östeuropa skall liksom tidigare finansieras under anslagsposten. Regeringsbeslut skall fattas i varje enskilt fall. Rekrytering inför viss insats kan dock initieras efter överenskommelse med Utrikesdepartementet i avvaktan på formellt regeringsbeslut.

8. För stödet genom de svenska partianknutna organisationerna till demokratiuppbyggnad i Central- och Östeuropa får högst 18 800 000 kronor användas. Stödet skall lämnas i enlighet med av regeringen fastställda riktlinjer.

9. För stöd genom enskilda organisationer för information i Sverige får högst 6 500 000 kronor användas.

10. Återbetalning på lämnade villkorslån skall redovisas mot inkomsttitel 4526 "Återbetalning av övriga lån". Ränta på lämnade villkorslån skall redovisas mot inkomsttitel 2394 "Övriga ränteinkomster".


9:1 ap.2.1 Utbyte och samarbete med Central- och Östeuropa
1. Den totala anslagsbelastningen på anslagsposten 9:1.2 avseende budgetåret 2003 får inte överstiga 90 000 000 kronor.

2. Svenska institutet får om ej annat anges utan regeringens medgivande fatta beslut om en enskild insats till en kostnad om högst 5 000 000 kronor för budgetåret 2003.

3. Av delposten får högst 8 000 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnaderna.

4. Av delposten skall 1 000 000 kronor avse bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) för forskningssamarbete med länderna i Central- och Östeuropa. Bidraget skall utbetalas kvartalsvis i förskott.


9:1 ap.2.2 Visbyprogrammet

1. Den totala anslagsbelastningen på anslagsposten 9:1.2 avseende budgetåret 2003 får inte överstiga 90 000 000 kronor.

2. Svenska institutet får om ej annat anges utan regeringens medgivande fatta beslut om en enskild insats till en kostnad om högst 5 000 000 kronor för budgetåret 2003.

3. Av delposten får högst 3 700 000 kronor användas för programmets andel av förvaltningskostnaderna.


9:1 ap.3 Övriga bidrag till samarbete med Central och Östeuropa

1. Regeringskansliet disponerar 4 636 000 kronor för bidrag till Stiftelsen Östekonomiska Institutet.

2. Regeringskansliet disponerar 2 000 000 kronor för miljöinsatser.

3. Regeringskansliet disponerar 1 000 000 kronor för insatser syftande till fördjupade kontakter mellan riksdag, svenska departement och myndigheter och deras motsvarigheter i Central- och Östeuropa.

4. Regeringskansliet disponerar 3 750 000 kronor avseende insatser för handelshögskolan i Riga.

5. Regeringskansliet disponerar 11 000 000 kronor avseende administrativa kostnader i Utrikesförvaltningen för insatser i Central- och Östeuropa.

6. Regeringskansliet disponerar 3 000 000 kronor för stöd till seminarier, publikationer, studier och information.

7. Regeringskansliet disponerar 2 000 000 kronor för administrativa insatser inom verksamhet för Östersjöstaternas Råd, Barentsrådet och Arktiska rådet.

8. Regeringskansliet disponerar 1 945 000 kronor för vissa kostnader i samband med Sveriges ordförandeskap i Barentsrådet.

9. Regeringskansliet disponerar 470 000 kronor för fortsatt förstärkning vid länsstyrelsen i Norrbotten med en gemensam sekretariatsfunktion för Barentssamarbetet. Förstärkningen avslutar den försöksperiod som inleddes under 2001.

10. Institution som beviljats statsbidrag skall på begäran ge Riksrevisionsverket/Riksrevisionen tillfälle att granska hur bidrag av statsmedel används av mottagaren och därvid lämna de uppgifter som behövs för granskningen. Granskningen av verksamheten eller verksamhetsområde med annat land eller mellanstatlig organisation som huvudman skall ske i enlighet med överenskommelser reglerade i bilateralt avtal med mottagarland eller i avtal med mellanstatlig organisation. Sådana avtal skall innehålla bestämmelser som reglerar uppföljning, utvärdering och revision av verksamhet eller verksamhetsområde.

Anvisade medel jämte kostnader för beviljat projekt skall särredovisas hos myndighet/institution.


9:2Avsättning för förlustrisker vad avser garantier för finansiellt stöd och export (reservationsanslag)1 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

9:2 Avsättning för förlustrisker vad avser garantier för finansiellt stöd och export
1. Svenska staten ikläder sig under budgetåret 2003 betalningsansvar i form av garantier för finansiellt stöd till länder i Central- och Östeuropa till ett belopp om högst 950 000 000 kronor.

2. Beträffande exportkreditgarantier och investeringsgarantier skall medlen utbetalas till Exportkreditnämnden (EKN) på basis av EKN:s prognos vad gäller förutsedda skadefall och det bedömda behovet av skadeförebyggande och återvinningsfrämjande åtgärder. Vid uppkomna skadefall vad gäller exportkreditgarantier skall kostnaderna, som ej täcks av premieintäkter, i första hand belasta anslaget 9:2. Om förlusterna är större än medlen på reservationsanslaget skall överskjutande kostnader täckas genom utnyttjande av en kredit i Riksgäldskontoret om högst 1,5 miljarder kronor.

Medlen skall täcka skadeersättningar och administrativa kostnader som inte täcks av inbetalda premier. Premierna skall variera med hänsyn till risken och anpassas så att de täcker EKN:s administrationskostnader. Medlen kan också inom en ram på 10 000 000 kronor användas för skadeförebyggande och återvinningsfrämjande åtgärder i form av konsultinsatser eller liknande.

Utfästelse om garanti under den särskilda ramen skall avräknas med 100% av garantibeloppet mot ramen. Så länge förbindelsevolymen understiger 2 000 miljoner kronor, får EKN ändå ha utestående förbindelser och utfästelser som tillsammans överstiger 2 000 miljoner kronor under förutsättning att utfästelserna utfärdas med tilläggsvillkoret att förbindelse bara kan utfärdas om det finns tillgängligt utrymme under ramen.Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:6Näringslivsutveckling i Östersjöregionen (ramanslag)150 000 tkr
39:6 ap.1Näringslivsfrämjande insatser som ska genomföras eller samordnas av Exportrådet (ram)35 700 tkr

Disponeras av Kammarkollegiet
39:6 ap.2Förstärkning av Projektexportsekretariatet vid Utrikesdepartementet (ram)4 500 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
39:6 ap.3Administrativ verksamhet (ram)3 500 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
39:6 ap.4Till regeringens disposition (ram)50 350 tkr

Disponeras av regeringen
39:6 ap.5Integrationsfrämjande insatser i Öresundsregionen (ram)7 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet
39:6 ap.6Till Sidas disposition (ram)48 950 tkr

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Villkor

39:6 ap.1 Näringslivsfrämjande insatser som ska genomföras eller samordnas av Exportrådet
Efter rekvisition till Kammarkollegiet utbetalas medel till Exportrådet för programmet Marknadsplats Östersjön. Högst 26 700 000 kronor skall utbetalas under år 2003. Resterande medel om 9 000 000 kronor skall utbetalas år 2004.

39:6 ap.2 Förstärkning av Projektexportsekretariatet vid Utrikesdepartementet

Anslagsbeloppet disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Projektexportsekretariatet skall, inom ramen för en projektsamverkansgrupp, identifiera aktuella projekt samt förbereda och föreslå åtgärder för aktiv projektutveckling i enlighet med de riktlinjer som finns för användning av anslaget. Verksamheten för år 2002 skall återrapporteras till UD/EC senast den 1 mars 2003. Återrapporteringen skall innehålla en redovisning av genomförda prestationer, kostnader och resultat enligt direktiven för avrapportering som gäller för Östersjömiljard 2. Genomförande av utvärderingar av effekterna av verksamheten skall ske efter särskilt samråd mellan UD/EIM-PES och UD/EC.


39:6 ap.3 Administrativ verksamhet

Får belastas med högst 3 500 000 kronor för Utrikesdepartementets administration av anslaget. Häri ingår kostnader för statliga myndigheters och andra statsstödda organs arbete med mindre utredningar, yttranden, utarbetande av förslag m.m. relaterade till insatser som finansieras över anslaget. UD/EC skall senast den 1 februari 2003 redovisa kostnaderna för andra halvåret 2002 samt senast den 1 augusti 2003 redovisa kostnaderna för administrationen av anslaget under det första halvåret 2003.


39:6 ap.4 Till regeringens disposition
Anslagsbeloppet disponeras av regeringen för insatser som utifrån ett svenskt intresse stimulerar näringslivsutveckling i och handel med länderna i Östersjöregionen. Anslaget skall inriktas på insatser i de baltiska länderna, Polen och nordvästra Ryssland eller aktiviteter som direkt kan relateras till utvecklingen av de ekonomiska förbindelserna med dessa länder. För vissa insatser utvidgas det geografiska verksamhetsområdet till att även omfatta Moskvaområdet, Ukraina och Vitryssland. Anslaget avser vidare näringslivsinriktade aktiviteter inom Barentssamarbetet. Insatserna skall särskilt främja små och medelstora företags möjligheter i regionen. Insatserna skall innefatta vissa projektförberedande och projektunderstödjande aktiviteter. Medel kan användas för medfinansiering av regionala tillväxtavtal i enlighet med de villkor som i övrigt gäller för anslaget samt i enlighet med regeringens beslut om villkor för statlig medverkan i genomförande och finansiering av regionala tillväxtavtal. Insatserna skall samordnas med och komplettera utvecklingssamarbetet med Östersjöländerna. Insatserna skall i övrigt genomföras enligt de riktlinjer som gäller för anslagets användning.

UD/EC skall följa insatsernas genomförande och tillse att uppföljning, avrapportering och utvärdering genomförs. UD/EC sammanställer årligen rapportering över läget avseende pågående insatser till riksdagen, berörda delar av Regeringskansliet, berörda myndigheter och statliga organ och andra intressenter. Regeringen avser att utföra en oberoende utvärdering av anslagets användning i anslutning till att samtliga insatser är avslutade.


39:6 ap.5 Integrationsfrämjande insatser i Öresundsregionen
Anslagsbeloppet disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för att genomföra integrationsfrämjande insatser i Öresundsregionen. Beslut om insatser skall fattas i samråd med UD/EC. Anslagsbeloppet avses främst användas för den fortsatta uppbyggnaden av en gemensam svensk-dansk informationsfunktion samt av ett informationskontor i Malmö. Anslagsbeloppet avser vidare ett projekt för marknadsföring av Öresundsregionen. Målet med projekten är att främja integration, tillväxt och sysselsättning i Öresundsregionen.

Verksamheten för år 2002 skall återrapporteras till UD/EC senast den 1 mars 2003. Återrapporteringen skall innehålla en redovisning av genomförda insatser, kostnader och resultat.

Hela anslagssparandet får disponeras.


39:6 ap.6 Till Sidas disposition
Anslagsbeloppet disponeras av Sida för att på regeringens uppdrag och efter beslut från fall till fall genomföra insatser som finansieras från anslaget Näringslivsutveckling i Östersjöregionen. Insatserna skall genomföras i enlighet med de riktlinjer som gäller för anslaget. Verksamheten för år 2002 skall återrapporteras till UD/EC senast den 1 mars 2003. Återrapporteringen skall innehålla en redovisning av genomförda prestationer, kostnader och resultat enligt direktiven för avrapportering som gäller för Östersjömiljard 2.

Under anslagsposten 4 disponerar Sida en del av anslagets totala anslagssparande från år 2001. Sidas del av anslagssparandet som uppgår till 40 747 000 kr överförs i och med detta beslut från anslagsposten 4 till anslagsposten 6. Hela anslagssparandet får disponeras.

I enlighet med regeringsbeslut den 17 juli 2003 (UD1999/1608/EC, delvis) överförs 40 000 000 kr från anslagsposten 4 till anslagsposten 6.

I enlighet med regeringsbeslut den 21 augusti 2003 (UD/1999/1608/EC, delvis) överförs 8 950 000 kr från anslagsposten 4 till anslagsposten 6.


39:7Avgifter till internationella handelsorganisationer (ramanslag)15 510 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

39:7 Avgifter till internationella handelsorganisationer
- Världshandelsorganisationen (WTO)

- Internationella rådet för samarbete på tullområdet (WCO)
- Internationella tulltariffbyrån (I.C.T.B)

- Internationella Kaffeorganisationen (ICO)

- Internationella Kakaoorganisationen (ICCO)

- Internationella byrån för utställningar i Paris (BIE)

- Europeiska organisationen för provning och kontroll (EOTC).2.2.2Bemyndiganden (tkr)

Anslag/ap/dp20042005200620072004-2007
9:1 ap.1650 000000650 000
9:1 ap.230 00000030 000
9:1 ap.3220 000000220 000
Summa anslag 9:1220 000000

Villkor
Anslagspost 9:1.1

Sida bemyndigas att under år 2003 göra ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 650 000 000 kronor.

Anslagspost 9:1.2

Svenska institutet bemyndigas att under år 2003 göra ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 30 000 000 kronor.

Anslagspost 9:1.3

För Övriga bidrag till samarbetet med Central- och Östeuropa får utfästelser och åtaganden göras som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 220 000 000 kronor.


2.2.3Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
5:18003 %
5:227003 %
5:329 7970
5:3 ap.1


5:3 ap.1.1003 %
5:3 ap.1.221 19703 %
5:3 ap.1.350003 %
5:3 ap.1.450003 %
5:3 ap.1.510003 %
5:3 ap.22 00003 %
5:3 ap.32 00003 %
5:3 ap.450003 %
5:3 ap.53 00003 %
5:48 00003 %
5:592103 %
5:66 7000
5:6 ap.1003 %
5:6 ap.2003 %
5:6 ap.3003 %
5:6 ap.4003 %
5:6 ap.56 7000-
5:6 ap.600
5:8003 %
5:9003 %
5:10003 %
5:1100Inget
5:1300Inget
5:14003 %
5:1600
5:16 ap.1003 %
5:16 ap.2003 %
5:17003 %
9:100
9:1 ap.1


9:1 ap.1.100Allt
9:1 ap.1.200Allt
9:1 ap.2


9:1 ap.2.100Allt
9:1 ap.2.200Allt
9:1 ap.300Allt
9:200Allt
39:600
39:6 ap.1003 %
39:6 ap.2003 %
39:6 ap.3003 %
39:6 ap.4003 %
39:6 ap.5003 %
39:6 ap.600
39:7003 %2.3Övriga villkor

8.1 ap.1 Multilateralt utvecklingssamarbete

Anslagna medel liksom ingående reservation under anslagsposten 8:1.1 Multilateralt utvecklingssamarbete disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för utbetalning såvida inte annat anges nedan. Ingående reservationer får användas för ändamål i enlighet med delposternas syften.

8.1 ap.1.1 FN:s ekonomiska och sociala verksamhet

Nedan redovisas delposten fördelad på indikativa belopp.

FN:s utvecklingsprogram,UNDP 275 000 000 kr

FN:s kapitalutvecklingsfond, UNCDF 50 000 000 kr

FN:s barnfond, UNICEF 300 000 000 kr

FN:s kvinnofond, UNIFEM 14 000 000 kr

FN:s befolkningsfond, UNFPA 205 000 000 kr

FN:s världslivsmedelsprogram, WFP 210 000 000 kr

FN:s flyktingkommissarie, UNHCR 400 000 000 kr

FN:s hjälporg. för palestinaflyktingar, UNRWA 175 000 000 kr

FN:s narkotikakontrollorgan, UNDCP 38 500 000 kr

FN:s boende och bebyggelsecenter, Habitat 8 000 000 kr

UNAIDS 60 000 000 kr

FN:s industriutvecklingsprogram, UNIDO 9 500 000 kr

Huvudregeln är att utbetalning skall ske i två lika stora poster under budgetårets första respektive andra hälft.

Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) får ingå överenskommelse med fonder och program inom FN-systemet om det svenska bidragets inriktning.

Medel avsatta för stöd till WFP skall rymma det svenska åtagandet enligt 1999 års livsmedelskonvention (FAC) och samordnas med det särskilda stöd för oförutsedda humanitära insatser som utgår till WFP via Sida.

8:1 ap.1.2 Internationella finansieringsinstitutioner

Medel under delposten och de medel som tidigare anslagits för motsvarande ändamål skall betalas ut i enlighet med de riktlinjer som gäller för respektive organisation och som regeringen fattat beslut om.

Nedan redovisas delposten fördelad på (indikativa belopp inom parentes) organisation.

Världsbanksgruppen 861 000 000 kr

Regionala utvecklingsbanker 472 000 000 kr

Afrikanska utvecklingsbanken (12 500 000 kr)

Afrikanska utvecklingsfonden (322 000 000 kr)

Asiatiska utvecklingsfonden (114 000 000 kr)

Interamerikanska utvecklingsbanken (18 500 000 kr)

Interamerikanska investeringsbolaget (5 000 000 kr)

Övriga utvecklingsbanker och -fonder 416 000 000 kr

Afrikanska fonden för kapacitetsuppbyggnad (28 000 000 kr)

Nordiska utvecklingsfonden (198 000 000 kr)

Internationella jordbruksutvecklingsfonden (190 000 000 kr)

Riksgäldskontoret får disponera medel från delposten för att täcka statens kostnader vid eventuella infrianden av garantier till följande internationella finansieringsinstitut: Världsbanken (IBRD), Multilaterala investeringsorganet (MIGA), Asiatiska utvecklingsbanken (AsDB), Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) och Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB).

8:1 ap.1.3 Övrigt multilateralt samarbete

De anslagna medlen samt den ingående reservationen under delposten Övrigt multilateralt samarbete får, om inte annat anges, användas för finansiering av utredningar, uppdragsforskning, analyser, kompetensutveckling, deltagande i seminarier och konferenser eller liknande insatser i anslutning till multilateral ekonomisk och social verksamhet.

Medlen får vidare användas för bidrag till den Internationella ramkonventionen för tobakskontroll och den gemensamma råvarufonden (Common Fund for Commodities, CFC).

Miljöinsatser

Högst 146 900 000 kronor avser Sveriges bidrag till den Globala Miljöfonden (GEF).

Högst 16 000 000 kronor avser Sveriges bidrag till den multilaterala fonden i Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet.

Högst 800 000 kronor avser Sveriges bidrag till sekretariatet för konventionen mot ökenspridning.

Högst 10 500 000 kronor avser insatser genom internationella organisationer för uppföljning av Agenda 21 och Världstoppmötet om hållbar utveckling. Medlen avser även ökade kostnader i samband med förhandlingar om och implementering av de globala miljökonventionerna med tillhörande protokoll, ökade insatser inom skogs-, vatten- och energiområdet samt stöd för att underlätta aktivt deltagande från u-länder, framför allt de minst utvecklade länderna, vid förhandlingar inom ramen för ökenkonventionen och FN:s skogsforum.

Högst 14 000 000 kronor avser statens del av kostnaderna för Stockholm International Water Institutes (SIWI) ordinarie verksamhet (inkl. statens andel av hyreskostnaderna för organisationen), insatser som stärker den svenska resursbasen inom internationella vattenfrågor samt internationella insatser på vattenområdet, bl.a. i samband med det andra Världsvattenforumet i Kyoto i mars 2003. Medlen avser även hyreskostnader för Global Water Partnership Organisation (GWPO), samt återbetalning av den inkomstskatt som organisationen erlagt för svenskar anställda i organisationen.

Högst 4 500 000 kronor disponeras av Regeringskansliet (Miljödepartementet) för insatser för att främja deltagande från de minst utvecklade länderna vid multilaterala förhandlingsrelaterade möten i miljöfrågor, framför allt inom ramen för konventionen om klimatförändringar, konventionen om biologisk mångfald och protokollet om biosäkerhet, Baselkonventionen, globala konventioner på kemikalieområdet samt Montrealprotokollet om ozonnedbrytande ämnen.

Konflikthantering

Högst 55 950 000 kronor får användas för stöd till verksamhet och initiativ på området civil konflikthantering och konfliktförebyggande inom ramen för FN, regionala och enskilda organisationer eller andra institutioner och nätverk. Sverige skall verka för en fördjupad dialog med dessa institutioner om prioriteringar för verksamhetens inriktning. Samråd skall ske med Sida inom ramen för gemensamma samrådsgruppen för humanitärt bistånd vad avser samordning och arbetsfördelning för lämnat stöd.

Högst 500 000 kronor avser merkostnader för svenskt deltagande i insatser och verksamhet med anknytning till delposten.

Högst 1 000 000 kronor får avse personalförstärkning vid Utrikesdepartementets Enhet för globalt samarbete för att möta den ökade efterfrågan på svensk medverkan i internationell verksamhet med anknytning till delposten.

Högst 20 000 000 kronor är reserverade för att omfördelas till Folke Bernadotteakademins verksamhet.

Multilateral handelsrelaterad biståndsverksamhet

Högst 45 000 000 kronor avser multilateralt handelsrelaterad biståndsverksamhet för tekniskt bistånd och kapacitetshöjande åtgärder för att främja i första hand de minst utvecklade ländernas integration i det internationella handelssystemet genom stöd till deltagande i Världshandelsorganisationen (WTO), policyrelaterat stöd för korruptionsbekämpning och ett gynnsamt investeringsklimat liksom stöd för bättre utnyttjande av tillträdet till andra marknader. Avseende regelverksrelaterade insatser kanaliseras bidragen främst genom WTO, Advisory Centre for WTO-law (ACWL), Agency for International Trade Information and Cooperation (AITIC) och det integrerade ramverket (Integrated Framework). Avseende policyrelaterade insatser kanaliseras bidragen främst genom FN:s konferens för handel och utveckling (Unctad). För insatser som syftar till exportutveckling bland u-länders exportörer kanaliseras bidragen främst genom Internationella handelscentret (ITC). Medlen kan även användas för multilaterala projekt som verkställs av internationella enskilda organisationer.

Övriga multilaterala insatser

Högst 14 000 000 kronor avser Sveriges bidrag till Internationella Rödakorskommitténs (ICRC) reguljära budget för bl.a. spridning av kunskap om och uppföljning av efterlevnaden av den internationella humanitära rätten. Bidraget skall samordnas med det stöd som Sida bereder till ICRC:s fältverksamhet under anslagsposten 2, delposten 8 Humanitärt bistånd och konfliktförebyggande.

Högst 2 500 000 kronor avser Sveriges årsavgift till Internationella organisationen för migration (IOM).

Högst 12 500 000 kronor avser Sveriges bidrag till FN:s kontor för humanitär samordning (OCHA), inklusive den särskilda enheten för internflyktingar

Högst 300 000kronor avser Sveriges bidrag till Internationella organisationen för tropiskt timmer (ITTO) .

Högst 3 000 000 kronor avser stöd till FN:s volontärorganisation (UNV).

Högst 4 000 000 kronor avser stöd till UN Staff College.

Högst 52 000 000 kronor avser stöd till Internationella institutet för demokrati och fria val (IDEA).

Högst 100 000 000 kronor avser Sveriges bidrag till den globala fonden mot hiv/aids, malaria och tuberkulos.

Högst 40 000 000 kronor avser bidrag för förberedelser, genomförande och uppföljning av FN-konferenser. Stödet omfattar Millennietoppmötet, världstoppmötet om informationssamhället (WSIS), högnivåmötet om utvecklingsfinansiering, befolkningskonferensen, frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, integrering av handikappfrågor i multilateralt och bilateralt arbete samt utveckling och genomförande av FN:s standardregler på handikappområdet. Medlen avser också FN:s reformarbete centralt och i fält, samarbete med det privata näringslivet, t.ex. Global Compact och den internationella arbetsgruppen för globala offentliga nyttigheter (Global Public Goods).

Högst 10 000 000 kronor avser särskilda insatser för att vidareutveckla strategier, metoder och kompetens i syfte att främja jämställdhet inom ramen för det multilaterala utvecklingssamarbetet. Stödet skall även omfatta insatser för att bekämpa handel med människor, särskilt kvinnor och barn. Medlen avser också bidrag till FN:s organ för brottsbekämpande verksamhet. Medel får vidare användas för konsultuppdrag, utredningar, skrifter, deltagande i och genomförande av seminarier, konferenser etc. Inom anvisad ram avser 2 300 000 kronor ett projekt i Utrikesdepartementet för att belysa könsdiskriminering som orsak till fattigdom i syfte att utforma metoder och modeller för att åtgärda såväl diskriminering som fattigdom.

8:1 ap.1.4 Europeiska utvecklingsfonden (EUF)

Medel under delposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för utbetalning till Europeiska utvecklingsfonden (EUF) efter anmodan. Utbetalningar skall göras till bankkonto avsett för ändamålet.

Bemyndigande om ekonomiska förpliktelser

Regeringen har av Riksdagen fått ett bemyndigande, för reservationsanslaget 8:1 Biståndsverksamhet, att under år 2003 ingå ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför utgifter på högst 24 164 000 000 kronor efter år 2003, varav 9 711 000 000 kronor för det multilaterala utvecklingssamarbetet (8:1 ap.1 samt 8:1 ap.3). Bemyndigandet för det multilaterala utvecklingssamarbetet skall föras till regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

8:1 ap.3 Övrigt

1. De anslagna medlen samt den ingående reservationen under delpost 2 Utredningar m.m. disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Från delposten får finansieras utredningar, tillfällig förstärkning i samband med internationella förhandlingar, seminarier, konferenser, information m.m.

Medel får även användas för kommunikationssatsningen "Det är möjligt" avseende FN:s millennieutvecklingsmål.

Expertgruppen för studier i utvecklingsfrågor (EGDI) med uppgift att genomföra studier som kan bidra till ökad förståelse av olika utvecklingsproblem och till utformning av ett mer effektivt bistånd finansieras med 17 500 000 kronor.

Högst 500 000 kronor disponeras för kostnader föranledda av säkerhetsåtgärder, exempelvis för kommunikation och evakuering i länder där utvecklingssamarbete genom Sida bedrivs.

2. De anslagna medlen samt den ingående reservationen under delpost 3 Övriga insatser disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) efter beslut av regeringen såvida annat ej anges nedan. Medlen får användas till angelägna behov som kan uppstå under budgetåret.

Av medlen disponeras högst 10 000 000 kronor för utbetalning till Nordiska Afrikainstitutet för den nordiskt samfinansierade verksamheten. Medlen skall betalas ut i fjärdedelar den 10 februari, 10 maj, 10 augusti och den 10 november 2003.

Högst 2 000 000 kronor disponeras för stöd till FN:s speciella grupp för informations- och kommunikationsteknologi (UN ICT Task Force).

3. Medlen under delpost 4 Svenska institutet i Alexandria disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) på samma sätt som medlen under utgiftsområde 1, anslagsposten 90:5.3 Utrikesdepartementet. Institutets verksamhet är reglerad i förordningen (1998:1218) med instruktion för Svenska institutet i Alexandria samt avseende finansiering i regeringsbeslut 1998-09-17. Institutet skall inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investeringar skall istället finansieras med anslagsmedel.

4. Medlen under delpost 5 Svenska centret vid generalkonsulatet i Istanbul disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) på samma sätt som medlen under utgiftsområde 1, anslaget 90:5.3 Utrikesdepartementet. Centret i Istanbul skall inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investeringar skall istället finansieras med anslagsmedel.


På regeringens vägnarLikalydande till

Polisväsendet


Kopia till

SB/Utrikes
Ju/PO
UD-AF
UD-GS
UD-A-RED
UD-PLAN-BUD
UD-PIK
FN-delegationen New York
Ambassaden Abidjan
Fö-SI
FI-BA
Rikspolisstyrelsen RKP
Försvarsmakten HKV
Sida/AFRA