Regeringsbeslut VI 6
2002-12-12 N2002/11958/IM(delvis)N2002/11987/IM

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende anslaget 10:4 Hemutrustningslån inom utgiftsområde 8

Riksdagen har beslutat om anslaget 10:4 Hemutrustningslån inom utgiftsområde 8 för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 8, bet. 2002/03:SfU2, rskr. 2002/03:46).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för nedan angivet anslag.2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

10:4Hemutrustningslån (ramanslag)18 631 tkr

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden

Villkor

10:4 Hemutrustningslån
Anslaget avser verksamhet enligt förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Från anslaget betalas ränta på medel som Centrala studiestödsnämnden upplånar hos Riksgäldskontoret i enlighet med regeringsbeslut. Från anslaget betalas även avskrivningskostnader för lån.


2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
10:45590-

På regeringens vägnar


Mona Sahlin
Gunnar Sallstedt


Kopia till

Utrikesdepartementet, Enheten för migration och asylpolitik
Finansdepartementets budgetavdelning
Näringsdepartementets budgetsekretariat
Näringsdepartementets administrativa sekretariat
Justitiedepartementet, Enheten för ledningsstöd och administration
Utbildningsdepartementet, Studiestöds- och tillträdesenheten
Integrationsverket
Migrationsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionsverket
Riksgäldskontoret
Riksdagens socialförsäkringsutskott