Regeringsbeslut Nr:III 9
2002-12-19 N2002/12223/A
N2002/8650/A
N2002/12316/BS (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU)

Riksdagen har beslutat om IFAU för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 13, bet. 2002/03 AU1, rskr. 2002/03:78).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för IFAU.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ArbetsmarknadspolitikArbetsmarknadspolitikUtvärdering och forskning


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU)s ansvarsområde.

Politikområde Arbetsmarknadspolitik

Mål
En väl fungerande arbetsmarknad med full sysselsättning och god ekonomisk tillväxt.


Återrapportering
Se under respektive verksamhetsgren.

Verksamhetsområde Arbetsmarknadspolitik

Mål
Se under politikområde.


Återrapportering
Se under respektive verksamhetsgren.

Verksamhetsgren Utvärdering och forskning

Mål
1. Målet är att IFAU skall öka kunskaperna om de samlade effekterna av arbetsmarknadspolitiska insatser för såväl den enskilde individen som samhället, genom att bedriva och initiera vetenskapliga utvärderingar. Utvärderingarna skall belysa jämställdhets- ålders- och etnicitetsaspekter.

2. Målet är att IFAU skall öka kunskaperna om arbetsmarknadens funktionssätt genom att initiera och bedriva forskning inom fältet.

3. Målet är att IFAU skall öka kunskaperna om arbetsmarknadseffekterna av åtgärder inom utbildningsväsendet, genom att främja, stödja och bedriva vetenskapliga utvärderingar inom fältet. Utvärderingarna skall belysa jämställdhets- ålders- och etnicitetsaspekter.

4. Målet är att IFAU skall sprida sina forskningsresultat så att de blir tillgängliga för olika intressenter i Sverige och utomlands.


Återrapportering
För mål numrerade 1 till 3: Antalet egna och externa pågående projekt samt deras innehåll. Även antalet avslutade projekt samt deras huvudresultat redovisas i samband med årsredovisningen.

För mål numrerat 4: Antalet distribuerade forskningsrapporter. Antalet publicerade vetenskapliga artiklar. Antalet konferenser, workshops, seminarier och kurser i institutets regi. Antalet presentationer från institutet vid konferenser, workshops och seminarier i andras regi. Antalet gästforskare vid institutet.


Övriga mål och återrapportering

IFAU skall till regeringen i årsredovisningen redovisa under året erhållna forskningsresultat som indikerar väsentliga skillnader avseende jämställdhets-, ålders- och etnicitetsaspekter på arbetsmarknaden.


1.2Uppdrag

IFAU skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 - 2006 för samtliga anslag/anslagsposter, inkl äldre anslag, som myndigheten disponerar. Redovisningen ske senast

- den 22 januari 2003

- den 10 mars 2003

- den 7 maj 2003

- den 11 augusti 2003

- den 3 november 2003.

IFAU har i tidigare års regleringsbrev givits ett flerårigt uppdrag att utvärdera försöksverksamheten med friår. Detta uppdrag skall avrapporteras

- den 31 december 2003

- den 1 juli 2005.

IFAU skall redovisa en forskningsöversikt i form av ett seminarium senast den 16 april över området matchning mellan arbetssökande och lediga vakanser. IFAU skall redovisa en forskningsöversikt i form av ett seminarium senast den 3 november över olika indikatorer på hur väl matchningen på arbetsmarknaden fungerar.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:7Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (ramanslag)20 903 tkr
22:7 ap.1Institutet för arbetsmarknadspolitiska utvärdering förvaltningskostnader (ram)15 310 tkr

Disponeras av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
22:7 ap.2Finansieringsbidrag (ram)2 593 tkr

Disponeras av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
22:7 ap.3Pojekt rörande utbildning och arbetsmarknad (ram)3 000 tkr

Disponeras av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

Villkor

22:7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
IFAU bemyndigas att för anslagsposterna 2 och 3 fatta beslut om åtaganden som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter om 7 000 tkr under budgetåren 2004 – 2006.

22:7 ap.2 Finansieringsbidrag
Anslagsbeloppet får användas för att stödja externa studier av arbetsmarknadspolitiska program och arbetsmarknadens funktionssätt.

22:7 ap.3 Pojekt rörande utbildning och arbetsmarknad
Anslagsbeloppet får användas för att stödja externa studier av arbetsmarknadseffekter av åtgärder inom utbildningsväsendet samt utgifter för att initiera konferenser och projekt som ytterligare belyser kopplingen mellan arbetsmarknad och utbildning.


2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
22:77410
22:7 ap.14570450
22:7 ap.213201 994
22:7 ap.315203 0952.2Övriga villkor

Räntekontokredit Belopp som förs till räntekontot 1) Låneram 2)
IFAU 1 150 20 903 1 500

1) Belopp i tkr. Överföring sker med 1/12 varja månad.

2) Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

IFAU får åta sig uppdragsfinansierad utvärdering och forskning från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten. Inga belopp specificeras.


På regeringens vägnar


Hans Karlsson
Klas Falk


Kopia till

Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Utbildningsdepartementet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Arbetsmarknadsstyrelsen
Arbetslivsinstitutet
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Institutet för tillväxtpolitiska studier
Näringsdepartementet/BS/ADM