Regeringsbeslut
2002-12-12 UD2002/2023/PLAN/BUD

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Totalförsvarets forskningsinstitut

Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets forskningsinstituts verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 5, bet. 2002/03UU1, rskr. 2002/03:50).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Totalförsvarets forskningsinstitut och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikes- och säkerhetspolitik

2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

5:12Forskning till stöd för nedrustning och internationell säkerhet (ramanslag)12 992 tkr

Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut

Villkor

5:12 Forskning till stöd för nedrustning och internationell säkerhet
1. Anslaget skall fördelas på följande program:

Kärnvapen 8 414 000 kr

Biologiska vapen 2 862 000 kr

Kemiska vapen 1 406 000 kr

Övrigt stöd 310 000 kr

2. Medel utbetalas till Totalförsvarets forskningsinstitut med en tolftedel av anslagsbeloppet per månad.2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
5:1232503 %

På regeringens vägnar


Anna Lindh
Anders Trojenborg


Kopia till

Riksdagen, utrikesutskottet
Presschefen, UD
Chef RS, UD
Chef PLAN-BUD, UD
Chef A-RED, UD
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/EI
Regeringskansliets revisionskontor
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Riksrevisionsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Ekonomistyrningsverket/SRS
Försvarsmakten
Kammarkollegiet