Regeringsbeslut Nr:14
2002-12-13 M2002/4096/A
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Statens geotekniska institut

Riksdagen har beslutat om Statens geotekniska instituts verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 18, bet. 2002/03:BoU1, rskr. 2002/03:67).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Statens geotekniska institut (SGI) och nedan angivet anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
BostadspolitikSamhällsplanering och bebyggelseutvecklingGeotekniska myndighetsuppgifter
Geoteknisk forskning, utveckling och kunskapsförmedling
Geoteknisk rådgivning


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Statens geotekniska instituts ansvarsområde.

Politikområde Bostadspolitik

Mål
Alla skall ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kost­nader och i en stimulerande och trygg miljö inom ekologiskt hållbara ramar. Boendemiljön skall bidra till jämlika och värdiga levnadsför­hållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering och byggande skall ekologisk hållbarhet vara grund för verksamheten.

Verksamhetsområde Samhällsplanering och bebyggelseutveckling

Mål
Den bebyggda miljön skall utgöra en god livsmiljö samt medverka till en hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. Vid fysisk planering och samhälls­byggande skall de nationella miljökvalitetsmålen tillsammans med övriga nationella mål vara vägledande.

SGI:s övergripande mål är att vara ett geotekniskt kompetenscentrum som medverkar till en säker, ekonomisk och miljö­anpassad samhällsutveckling inom det geotekniska området omfattande såväl byggtekniska som miljötekniska tillämpningar. SGI skall genom eget arbete och i samverkan med myndigheter och andra medverka till att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås. SGI:s verk­samhet skall omfatta forskning och teknikutveckling samt förmedling av geo­teknisk kunskap så att den kommer till praktisk användning.


Verksamhetsgren Geotekniska myndighetsuppgifter

Mål
Riskerna för ras och skred skall minska.

Målet innebär att SGI skall vara statens sakkunnigorgan i ras- och skredfrågor.

Återrapportering

SGI skall redovisa:

 • I vilken omfattning som institutet varit remissinstans för kommunernas detaljplaner i Västra Götalands län respektive biträtt Statens räddningsverk vid bedömning av ansökningar om statsbidrag till förebyggande åtgärder.
 • Hur institutet biträtt ansvariga instanser då ras och skred inträffat eller risk förekommit.
 • Omfattningen av övervakningen i Göta älvdalen
 • Årets arbete inom delegationen för ras- och skredfrågor.

Mål

Risker för och skador uppkomna av stranderosion skall minska.

Målet innebär att SGI genom en samordnande roll skall verka för att minska risker för stranderosion och skador som uppkommit genom sådan erosion.

Återrapportering

SGI skall redovisa:

 • De insatser som gjorts för att samordna intressenters och aktörers intressen.
 • Den kompetensuppbyggnad som gjorts under året.

Verksamhetsgren Geoteknisk forskning, utveckling och kunskapsförmedling

Mål
Plan- och byggprocessen skall effektiviseras bl.a. med hjälp av forskning och utveckling. De nationella miljökvalitetsmålen skall uppnås.

Målet innebär att SGI skall:

 • Ta fram ny kunskap och nya metoder genom tillämpad forsk­ning, utvecklings- och demonstrationsverksamhet inom det geotekniska området avseende byggtekniska tillämpningar och genom detta stödja kun­skapsbehovet hos ansvariga sektors­myndig­heter och andra verksamma inom området.
 • Vidareutveckla nationella basresurser inom geoteknikområdet samt etablera forsknings- och utvecklingsmiljöer som är nationellt unika och internationellt intressanta.
 • Ha en samordnande roll för geoteknisk forskning i Sverige i avsikt att identifiera kunskapsnivån samt behovet av ny kunskap inom geoteknikområdet.

Återrapportering

SGI skall redovisa:

 • Hur arbetet har bedrivits under året med avse­ende på insatsernas inriktning och omfattning.
 • Deltagande i EU:s forskningsprogram och övrigt internationellt engage­mang, t.ex. nätverk och konferenser.
 • Resultatet av årets arbete inom området nationella basresurser.
 • Årets arbete med samordning av geoteknisk forskning, vilka initiativ som tagits och vilka aktiviteter som genomförts i sam­arbete med andra forskare och berörda forskningsfinansiärer.

Mål

Samhället skall ha tillgång till erforderlig kunskap så att rätt geoteknisk kvalitet kan säkerställas.

Målet innebär att SGI skall:

 • Förmedla kunskap om nya forskningsresultat respektive befint­lig kunskap utifrån samhällets behov genom att anordna kurser och konferenser samt utarbeta och introducera praktiska hjälpmedel som metodbeskrivningar, handböcker osv.
 • Genom medverkan i kommittéer och arbetsgrupper påverka utvecklingen och verka för att rätt geoteknisk kvalitet säkerställs.

Återrapportering

SGI skall redovisa:

 • Vilka insatser som genomförts för att förmedla geo­teknisk kunskap dels från den egna forskningen, dels den som utförts av andra nationella och internationella forskningsorganisationer.
 • Inom vilka områden samt för vilka kundkategorier som kurser och konferenser anordnats.
 • Vilka arbetsgrupper, kommittéer m.m. som SGI har deltagit i avseende europeiska regler och standarder samt övriga nationella frågor inom det geotekniska området. Redovisningen skall även omfatta arbetsgruppernas uppgifter och mandat.
 • Vilka publikationer och artiklar som producerats under året.

Verksamhetsgren Geoteknisk rådgivning

Mål
Effektivitet och kvalitet i plan- och byggprocessen skall säkerställas genom optimalt utnyttjande av geoteknisk kompetens.

Målet innebär att SGI skall:

 • Bistå statliga myndigheter, kommuner och andra med kvali­ficerad rådgivning som kräver speciell kompetens eller där institutets oberoende ställning efterfrågas.
 • I samverkan med myn­digheter och andra kvalificerade beställare introducera ny teknik och genomföra forsknings- och utvecklingsresultat i praktisk tillämpning vid produktion av byggnader, anläggningar och miljöåtgärder.

Återrapportering
SGI skall:
 • Redogöra för de principer som legat till grund för institutets inriktning av uppdragen.
 • Kortfattat redovisa utfallet av årets verksamhet med avseende på typ av uppdrag, kundkategori och volymmässig omfattning.
 • Redovisa vilken FoU-verksamhet som genomförs i praktisk tillämpning och redogöra för de erfarenheter som vunnits.

Övriga mål och återrapportering

SGI skall redovisa egna insatser och arbete som gjorts tillsammans med myndigheter och andra under året för att uppnå de nationella miljökvali­tetsmålen.

SGI skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 till och med 2006 för det anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostill­fällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognos­­tillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

 • den 22 januari 2003,
 • den 10 mars 2003,
 • den 7 maj 2003,
 • den 11 augusti 2003,
 • den 3 november 2003.

Prognosen skall vid redovisningstillfället i november innehålla en redo­visning av använd arbetsmetodik och hur kvalitetssäkringen har skett.1.2Organisationsstyrning

SGI har ett övergripande ansvar för de geotekniska frågorna i landet. Institutet skall arbeta oberoende av partsintressen men samtidigt samverka med andra aktörer i samhället.

SGI skall i årsredovisningen redovisa för respektive verksamhetsgren de totala kostnaderna och intäkterna för och det totala antalet årsarbets­krafter i verksamheten. Uppgifterna skall redovisas för de tre senaste budgetåren. Av redovis­ningen skall vidare för varje verksamhetsgren framgå:

 • Verksamhetens kostnader, och i tillämpliga delar intäkter, fördelade på verksamhetsgrenar, anslag och avgiftsfinansierad verksamhet.
 • Tidsåtgång fördelad på verksamhetsgrenar samt kommentarer till det faktiska utfallet i förhållande till budget och verksamhetsplan, inklusive orsaker till avvikelserna.­2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

31:8Statens geotekniska institut (ramanslag)26 573 tkr

Disponeras av Statens geotekniska institut

Villkor

31:8 Statens geotekniska institut

Anslaget disponeras av SGI för verksamhetsgrenen Geotekniska myndighetsuppgifter samt delar av verksamhetsgrenen Geoteknisk forskning, utveckling och kunskapsförmedling.2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
31:839903 %2.2Övriga villkor

(tkr)

Räntekontokredit

Belopp som förs till räntekontot1

Låneram2

SGI

4 000

26 573

7 000

1 Överföringen sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.
2.3Avgifter och bidrag

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2003

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)
VerksamhetÖver- / Underskott t.o.m. 2001Över- / Underskott 2002Intäkter 2003Kostnader 2003Över- / Underskott 2003Ackumulerat över- / underskott, utgående 2003
Uppdragsverksamhet

Geoteknisk forskning, utveckling och kunskapsförmedling-1 99040020 00019 200800-790
Geoteknisk rådgivning-4830025 00024 300700952
Summa-2 03870045 00043 5001 500162

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av SGI. Av SGI:s verksamhetsgrenar skall Geoteknisk rådgivning samt delar av Geoteknisk forskning, utveckling och kunskapsförmedling finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av SGI, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).
På regeringens vägnar


Lena Sommestad
Lena Källberg


Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret