Regeringsbeslut Nr:78
2002-12-19 U2002/4735/DK (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Statens skolverk

Riksdagen har beslutat om Statens skolverks verksamhet för budgetåret 2003 (prop. 2002/03:1, utg.omr. 16, bet. 2002/03:UbU1, rskr. 2002/03:62).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2003 för Statens skolverk och nedan angivna anslag.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikFörskoleverksamhet och skolbarnsomsorgUtveckling och kvalitetsarbete
Tillsyn
Uppföljning
Utvärdering
Utbildningsinspektion
Barn- och ungdomsutbildningUtveckling och kvalitetsarbete
Tillsyn
Uppföljning
Utvärdering
Utbildningsinspektion
Styrdokument
VuxenutbildningUtveckling och kvalitetsarbete
Tillsyn
Uppföljning
Utvärdering
Utbildningsinspektion
Styrdokument


1.1Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Statens skolverks ansvarsområde.

Politikområde Utbildningspolitik

Mål
Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbild­ning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

Verksamhetsområde Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Mål
Erbjuda alla barn stöd och stimulans för utveckling och lärande samt underlätta för föräldrar att förena förvärvsarbete och studier med vård och ansvar för barn.1

Återrapportering
Skolverket skall redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten, inom sitt ansvarsområde, har bidragit till målupp­fyllelsen inom verksamhetsområdet.

Senast den 1 november varje år skall Skolverket:

 • redovisa en samlad bedömning av utvecklingen inom verksamhetsområdet,
 • redovisa områden verket bedömer behöver särskilt uppmärksammas samt
 • lämna förslag till prioriterade åtgärder inom verksamhetsområdet.

Verksamhetsgren Utveckling och kvalitetsarbete

Mål
T.o.m. den 28 februari 2003

Förbättra måluppfyllel­sen inom verksam­hetsområdet genom att stödja huvud­männens arbete med att utveckla kvalitet och likvärdighet med ut­gångspunkt i läropla­nernas mål.


Återrapportering
Skolverkets skall redovisa sitt stöd till kommuner och övriga huvudmän för att höja verksamheternas kvalitet samt bedömning av effekterna av detta stöd.

Verksamhetsgren Tillsyn

Mål
T.o.m. den 28 februari 2003

Öka tillsynen i absoluta tal i förhållande till föregående år. Räknat fr.o.m. 2000 skall den systematiska tillsynen årligen omfatta minst en sjättedel av landets kommuner så att alla kommuner blir föremål för tillsyn minst vart sjätte år.


Återrapportering
Skolverket skall redovisa:

 • i vilken utsträckning tillsynen föranletts av uppgifter från verkets egen utvecklings-, uppföljnings- eller utvärderingsverksamhet eller från utomstående aktörer,
 • generella slutsatser som kan dras av tillsynen samt
 • omfattning och kostnad för tillsyn i enskilda ärenden, inklusive metod­utvecklingskostnader, totalt och fördelat på olika slag av tillsynsärenden.

Återrapportering skall ske inom verksamhetsgrenen utbildningsinspektion.

Verksamhetsgren Uppföljning

Mål
Hela 2003

Utveckla uppföljnings­informationen så att:

 • jämförelser mellan olika huvudmänoch verksamheter underlättas,
 • andra nationella och internationella jäm­förelser underlättas,
 • tillgängligheten till informationen i uppföljningssyste­met ökar för olika målgrupper.

Återrapportering
Skolverket skall redovisa:

 • genomförda förändringar i uppföljnings­systemet med avseende på innehållets aktualitet samt kvalitet och tillförlitlighet,
 • åtgärder som Skolverket vidtagit för att ytterligare öka tillgängligheten till uppföljningsinformationen för olika målgrupper och för att stimulera till jämförelser, nationellt och internationellt samt
 • åtgärder som vidtagits som visar hur uppföljningssystemet utvecklats, t.ex. för att bättre redovisa uppgifter efter kön, social och utländsk bakgrund.

Verksamhetsgren Utvärdering

Mål
Hela 2003

Öka kunskapen om:

 • hur verksamhets­området utvecklas i förhållande till de nationella målen,
 • sambanden mellan resurser och måluppfyllelse samt
 • orsakerna bakom de variationer som kan iakttas i måluppfyllelse mellan såväl olika huvudmän som verksamheter.

Återrapportering
Skolverket skall redovisa sitt arbete med metod­utveckling i sin utvärdering, t.ex. insatser för att öka kunskapen om hur kön, social och utländsk bakgrund förhåller sig till resurstilldelning och måluppfyllelse.

Verksamhetsgren Utbildningsinspektion

Mål
Fr.o.m. den 1 mars 2003

Varje kommun skall omfattas av inspektion vart sjätte år.


Återrapportering
Skolverket skall redovisa:
 • utbildningsinspektionens omfattning och inriktning,
 • generella erfarenheter och slutsatser som kan dras av utbildningsinspektionen,
 • metodutvecklingsarbetet inom verksamhetsgrenen samt
 • kvalitetsgranskningsarbetet.

Inom ramen för Skolverkets sektorsansvar inom handikappolitiken skall verket redovisa erfarenheter och slutsatser kring villkoren för funktionshindrades deltagande.

Skolverket skall redovisa omfattning och kostnad för olika delar av verksamhetsgrenen och därvid särskilt redovisa den del av verksamhetsgrenen som utgör tillsyn i enskilda ärenden.

Verksamhetsområde Barn- och ungdomsutbildning

Mål
Öka andelen elever som når målen för utbild­ningen.2

Återrapportering
Skolverket skall redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten, inom sitt ansvarsområde, har bidragit till målupp­fyllelsen inom verksamhetsområdet.

Senast den 1 november varje år skall Skolverket:

 • redovisa en samlad bedömning av utvecklingen inom verksamhetsområdet,
 • redovisa områden verket bedömer behöver särskilt uppmärksammas samt
 • lämna förslag till prioriterade åtgärder inom verksamhetsområdet.

Verksamhetsgren Utveckling och kvalitetsarbete

Mål
T.o.m. den 28 februari 2003

Förbättra måluppfyllel­sen inom verksam­hetsområdet genom att stödja huvud­männens arbete med att utveckla kvalitet och likvärdighet med ut­gångspunkt i läropla­nernas mål.

Ge kommuner och skolor, där målen inte nås, stöd att utvecklas i enlighet med direktiven i budget­propositionen för år 2001 och regeringens uppdrag den 12 oktober 2000 genom att medel för lokal skolutveckling i högre utsträckning fördelas till följd av ”uppsökande verksam­het”.


Återrapportering
Skolverket skall redovisa sitt stöd till kommuner och övriga huvudmän för att höja verksamheternas kvalitet och resultat samt bedömning av effekterna av detta stöd.

Skolverket skall redovisa sina åtgärder för att stödja kommu­nernas och skolornas arbete med att upprätta kvalitetsredovisningar enligt förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet.

Verksamhetsgren Tillsyn

Mål
T.o.m. den 28 februari 2003

Öka tillsynen i absoluta tal i förhållande till föregående år. Räknat fr.o.m. 2000 skall den systematiska tillsynen årligen omfatta minst en sjättedel av landets kommuner så att alla kommuner blir föremål för tillsyn minst vart sjätte år.


Återrapportering
Skolverket skall redovisa:

 • i vilken utsträckning tillsynen föranletts av uppgifter från verkets egen utvecklings-, uppföljnings- eller utvärderingsverksamhet eller från utomstående aktörer,
 • generella slutsatser som kan dras av tillsynen samt
 • omfattning och kostnad för tillsyn i enskilda ärenden, inklusive metod­utvecklingskostnader, totalt och fördelat på olika slag av tillsynsärenden och huvudmän.

Återrapportering skall ske inom verksamhetsgrenen utbildningsinspektion.

Verksamhetsgren Uppföljning

Mål
Hela 2003

Utveckla uppföljnings­informationen så att:

 • jämförelser mellan olika huvudmänoch skolor och andra verksamheter underlättas,
 • andra nationella och internationella jäm­förelser underlättas,
 • tillgängligheten till informationen i uppföljningssyste­met ökar för olika målgrupper.

Återrapportering
Skolverket skall redovisa:

 • genomförda förändringar i uppföljnings­systemet med avseende på innehållets aktualitet samt kvalitet och tillförlitlighet,
 • åtgärder som Skolverket vidtagit för att ytterligare öka tillgängligheten till uppföljningsinformationen för olika målgrupper och för att stimulera till jämförelser, nationellt och internationellt samt
 • åtgärder som vidtagits som visar hur uppföljningssystemet utvecklats, t.ex. för att bättre redovisa uppgifter efter kön, social och utländsk bakgrund.

Verksamhetsgren Utvärdering

Mål
Hela 2003

Öka kunskapen om:

 • hur verksamhets­området utvecklas i förhållande till de nationella målen,
 • sambanden mellan resurser och resultat samt
 • orsakerna bakom de variationer som kan iakttas i måluppfyllelse mellan olika huvudmän och skolor.

Återrapportering
Skolverket skall redovisa sitt arbete med metod­utveckling i sin utvärdering, t.ex. insatser för att öka kunskapen om hur kön, social och utländsk bakgrund förhåller sig till resurstilldelning och resultat.

Verksamhetsgren Utbildningsinspektion

Mål
Fr.o.m. den 1 mars 2003

Varje kommun och alla skolor skall omfattas av inspektion vart sjätte år.


Återrapportering
Skolverket skall redovisa:
 • utbildningsinspektionens omfattning och inriktning,
 • generella erfarenheter och slutsatser som kan dras av utbildningsinspektionen,
 • metodutvecklingsarbetet inom verksamhetsgrenen samt
 • kvalitetsgranskningsarbetet.

Inom ramen för Skolverkets sektorsansvar inom handikappolitiken skall Skolverket redovisa erfarenheter och slutsatser kring villkoren för funktionshindrades utbildning.

Skolverket skall redovisa omfattning och kostnad för olika delar av verksamhetsgrenen och därvid särskilt redovisa den del av verksamhetsgrenen som utgör tillsyn i enskilda ärenden.

Verksamhetsgren Styrdokument

Mål
Fr.o.m. den 1 mars 2003

Styrdokument skall utvecklas så att de blir effektiva instrument för ökad måluppfyllelse samt speglar arbetslivets, samhällets och individens aktuella behov.


Återrapportering
Skolverket skall redovisa:

 • vilka förändringar av styrdokumenten som gjorts och på vilka grunder,
 • hur utvecklingen inom området följs och hur kursplaner och betygskriterier utvecklas som effektiva styrdokument samt
 • omfattning, kostnader och utvecklingsarbete för genomförande av de nationella proven.

Verksamhetsområde Vuxenutbildning

Mål
Ge alla vuxna möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja
 • personlig utveckling,
 • demokrati,
 • jämställdhet,
 • ekonomisk tillväxt,
 • sysselsättning samt
 • en rättvis fördelning.3Återrapportering
Skolverket skall redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten, inom sitt ansvarsområde, har bidragit till målupp­fyllelsen inom verksamhetsområdet.

Senast den 1 november varje år skall Skolverket:

 • redovisa en samlad bedömning av utvecklingen inom verksamhetsområdet,
 • redovisa områden verket bedömer behöver särskilt uppmärksammas samt
 • lämna förslag till prioriterade åtgärder inom verksamhetsområdet.

Verksamhetsgren Utveckling och kvalitetsarbete

Mål
T.o.m. den 28 februari 2003

Förbättra måluppfyllel­sen inom verksam­hetsområdet genom att stödja huvud­männens arbete med att utveckla kvalitet och likvärdighet med ut­gångspunkt i läropla­nernas mål.

Ge kommuner och verksamheter, där målen inte nås, stöd att utvecklas i enlighet med direktiven i budget­propositionen för år 2001 och regeringens uppdrag den 12 oktober 2000 genom att medel för lokal skolutveckling i högre utsträckning fördelas till följd av ”uppsökande verksam­het”.


Återrapportering
Skolverket skall redovisa sitt stöd till kommuner och övriga huvudmän för att höja verksamheternas kvalitet och resultat samt bedömning av effekterna av detta stöd.

Skolverket skall redovisa sina åtgärder för att stödja kommu­nernas och skolornas arbete med att upprätta kvalitetsredovisningar enligt förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet.

Verksamhetsgren Tillsyn

Mål
T.o.m. den 28 februari 2003

Öka tillsynen i absoluta tal i förhållande till föregående år. Räknat fr.o.m. 2000 skall den systematiska tillsynen årligen omfatta minst en sjättedel av landets kommuner så att alla kommuner blir föremål för tillsyn minst vart sjätte år.


Återrapportering
Skolverket skall redovisa:

 • i vilken utsträckning tillsynen föranletts av uppgifter från verkets egen utvecklings-, uppföljnings- eller utvärderingsverksamhet eller från utomstående aktörer,
 • generella slutsatser som kan dras av tillsynen samt
 • omfattning och kostnad för tillsyn i enskilda ärenden, inklusive metod­utvecklingskostnader, totalt och fördelat på olika slag av tillsynsärenden och huvudmän.

Återrapportering skall ske inom verksamhetsgrenen utbildningsinspektion.

Verksamhetsgren Uppföljning

Mål
Hela 2003

Utveckla uppföljnings­informationen så att:

 • jämförelser mellan olika huvudmänoch dess vuxenutbildning underlättas,
 • andra nationella och internationella jäm­förelser underlättas,
 • tillgängligheten till informationen i uppföljningssyste­met ökar för olika målgrupper.

Återrapportering
Skolverket skall redovisa:

 • genomförda förändringar i uppföljnings­systemet med avseende på innehållets aktualitet samt kvalitet och tillförlitlighet,
 • åtgärder som Skolverket vidtagit för att ytterligare öka tillgängligheten till uppföljningsinformationen för olika målgrupper och för att stimulera till jämförelser, nationellt och internationellt samt
 • åtgärder som vidtagits som visar hur uppföljningssystemet utvecklats, t.ex. för att bättre redovisa uppgifter efter kön, social och utländsk bakgrund.

Verksamhetsgren Utvärdering

Mål
Hela 2003

Öka kunskapen om:

 • hur verksamhets­området utvecklas i förhållande till de nationella målen,
 • sambanden mellan resurser och resultat samt
 • orsakerna bakom de variationer som kan iakttas i resultat och måluppfyllelse mellan olika huvudmän och deras vuxenutbildning.

Återrapportering
Skolverket skall redovisa sitt arbete med metod­utveckling i sin utvärdering, t.ex. insatser för att öka kunskapen om hur kön, social och utländsk bakgrund förhåller sig till resurstilldelning och resultat.

Verksamhetsgren Utbildningsinspektion

Mål
Fr.o.m. den 1 mars 2003

Varje kommun och dess vuxenutbildning skall omfattas av inspektion vart sjätte år.


Återrapportering
Skolverket skall redovisa:
 • utbildningsinspektionens omfattning och inriktning,
 • generella erfarenheter och slutsatser som kan dras av utbildningsinspektionen,
 • metodutvecklingsarbetet inom verksamhetsgrenen samt
 • redovisning av kvalitetsgranskningsarbetet.

Inom ramen för Skolverkets sektorsansvar inom handikappolitiken skall Skolverket redovisa erfarenheter och slutsatser kring villkoren för funktionshindrades utbildning.

Skolverket skall redovisa omfattning och kostnad för olika delar av verksamhetsgrenen och därvid särskilt redovisa den del av verksamhetsgrenen som utgör tillsyn i enskilda ärenden.

Verksamhetsgren Styrdokument

Mål
Fr.o.m. den 1 mars 2003

Styrdokument skall utvecklas så att de blir effektiva instrument för ökad måluppfyllelse samt speglar arbetslivets, samhällets och individens aktuella behov.


Återrapportering
Skolverket skall redovisa:

 • vilka förändringar av styrdokumenten som gjorts och på vilka grunder,
 • hur utvecklingen inom området följs och hur kursplaner och betygskriterier utvecklas som effektiva styrdokument samt
 • omfattning, kostnader och utvecklingsarbete för genomförande av de nationella proven.

1 Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Myndigheten för skolutveckling, Specialpedagogiska institutet.

2 Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Myndigheten för skolutveckling, Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten och Sameskolstyrelsen.

3 Övriga myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Myndigheten för skolutveckling, Specialpedagogiska institutet, Nationellt centrum för flexibelt lärande och Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning.


Övriga mål och återrapportering

1. Skolverket skall lämna en redovisning av hur de arbetat med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verkets ordinarie uppgifter.

2. Skolverket skall begära redovisningar av Nordiska Scenografiskolan i Skellefteå samt Svenska Hemslöjdsföreningarnas riksförbund över hur tilldelade medel från anslaget 25:14 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning, anslagsposten 2 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbild­ningar, har använts samt redogörelser för resultaten av verksamheterna. Av Scenografiskolans redogörelse skall framgå hur skolans verksamhet har finansierats, dess totala kostnader, antalet elever vid skolan samt andelen elever från andra kommuner och andra nordiska länder. Redo­visningarna och redogörelserna skall vidarebefordras för kännedom till Utbildningsdepartementet senast den 28 februari 2004.

3. Skolverket skall senast den 28 februari 2004 lämna en av styrelsen för Samernas Utbildningscentrum i Jokkmokk upprättad redogörelse för utbildningscentrumets användning av medel från anslaget 25:14 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning, anslagsposten 2 samt av resultatet av verksamheten. Samernas utbildningscentrum skall redovisa antalet genomförda korta och långa kurser, med angivande av kursernas huvudsakliga innehåll och antalet deltagare totalt och per kön i kurserna, antalet deltagarveckor samt deltagare med funktionshinder i kurserna. Centrumet skall även redovisa den verksamhet som har genomförts på uppdrag av kommunen dels vad gäller gymnasieskolan dels inom ramen för den särskilda vuxenutbildningssatsningen. Vidare skall centrumet redovisa antalet anställda i den statligt finansierade verksamheten.

4. Skolverket skall senast den 1 april 2004 svara för utbildningsstatistik rörande de kompletterande utbildningarna.

Vissa återrapporteringskrav övergår till Myndigheten för skolutveckling fr.o.m. den 1 mars 2003 (se regleringsbrev för denna myndighet).1.2Organisationsstyrning

Skolverket skall redovisa verksamhet och resursåtgång enligt följande: uppföljning, utvärdering, utbildningsinspektion samt styrdokument. Underlag för återrapportering av verksamhetsgrenen utveckling och kvalitetsarbete skall överlämnas till Myndigheten för skolutveckling. Verksamhetsgrenen tillsyn redovisas under verksamhetsgrenen utbildningsinspektion. Skolverket skall även redovisa sin verksamhet och resursåtgång för förskoleverksamhet och skolbarns­omsorg, barn- och ungdomsutbildning samt vuxenutbildning. Rappor­teringen skall därutöver fördelas på verksamhets- respektive skolformer, fristående skolor och annan fristående verksamhet m.m. i den utsträckning som myndigheten bedömer erforderlig. Med resursåtgång avses här såväl använda medel som årsarbetskrafter.

Underlag för återrapportering och uppdrag skall i de fall verksamhet övergår till Myndigheten för skolutveckling överlämnas till denna myndighet den 1 mars 2003.

I de fall uppdrag lämnats till Skolverket som skall slutföras i Myndigheten för skolutveckling ansvarar Skolverket för arbetet fram till dess att den nya myndigheten bildas.

Skolverket skall senast den 15 april till regeringen överlämna en delårsrapport för perioden januari-februari 2003. Delårsrapporten skall innehålla resultaträkning, balansräkning samt anslagsredovisning.

Återrapportering

Skolverket skall redovisa hur myndigheten arbetar för att utveckla och bibehålla aktuell kunskap och kompetens.

Skolverket skall redovisa hur samverkan sker med Myndigheten för skolutveckling och andra myndigheter och organisationer.

Kvalitetsarbetet inom myndigheten skall redovisas. Av redovisningen skall framgå hur verket arbetar med att utveckla sambanden mellan olika verksamhetsgrenar och organisatoriska enheter samt hur Skolverket arbetat för att anpassa sig efter den förändrade instruktionen.

Bedömning skall ske av hur stor omfattning av budgeten som används för att uppfylla intentionerna i regleringsbrevet respektive särskilda uppdrag.

I övrigt skall om inget annat anges under punkterna 1.1 och 1.3 återrapportering ske i Skolverkets årsredovisning för 2003.1.3Uppdrag

1.3.1 Årliga uppdrag

a) Den 1 augusti varje år skall Skolverket bedöma de totala kostnaderna för föregående budgetår för förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen grundskolan inkl. förskoleklassen, särskolan, gymnasieskolan, kommu­nal vuxenutbildning, fördelat på grundläggande, gymnasial- och påbyggnadsutbildningar samt särvux och sfi. Kostnaderna bör fördelas på de väsentligaste kostnadsslagen. Redovisningen får baseras på ett urval av kommuner.

b) Skolverket skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2003 och 2004 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

den 22 januari

den 10 mars

den 5 maj

den 11 augusti

den 3 november.

c) Enligt förordningen (2001:36) om statsbidrag till personalförstärk­ningar i skola och fritidshem skall Skolverket betala ut statsbidrag till kommuner för nämnda syfte. Förutom administration av utbetalningen ansvarar Skolverket för uppföljning och utvärdering av hur statsbidraget utnyttjas. Uppföljningen skall årligen rapporteras i årsredovisningen. Utvärderingen skall redovisas i en delrapport senast den 1 juli 2003 samt slutredovisas senast den 1 april 2007. (Ur regleringsbrevet för år 2000.)

d) Enligt regeringsbeslut den 13 december 2001 skall Skolverket ansvara för administration, uppföljning och utvärdering av maxtaxa och kvalitetssäkring inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt följa upp de delar av reformen som avser förskoleverksamhet för barn till arbetslösa eller föräldralediga för vård av annat barn samt den allmänna förskolan. Uppdraget skall med början år 2003 redovisas årligen den 1 mars. Slutredovisning skall lämnas den 1 mars 2007.

e) Regeringsbeslut den 15 november 2001 med riktlinjer för myndigheters redovisning av miljöledningsarbete. Redovisning skall ske årligen i en rapport i anslutning till myndighetens årsredovisning.

f) Skolverket skall i samverkan med Högskoleverket och SCB senast den 1 juni varje år redovisa en samlad bedömning av tillgång och behov av lärare inom förskola, skola och vuxenutbildning. Verket skall därvid särskilt uppmärksamma behovet av lärare i yrkesämnen. Skolverket skall även årligen följa upp och redovisa viktiga förändringar som inverkar på tillgången och behovet av lärare både på kort och lång sikt. (Ur regleringsbrevet för år 2002.)

1.3.2 Nya uppdrag

1. En plan över hur utbildningsinspektionen skall genomföras för att på sikt fördubblas mot tidigare situation så att inspektionen kan omfatta varje kommun och alla skolor vart sjätte år. Uppdraget skall redovisas senast den 1 november 2003.

2. Inom den nationella storstadspolitiken har lokala utvecklingsavtal tecknats med sju storstadskommuner i syfte att bryta segregation. Integrationsverket redovisar i rapporten På rätt väg? olika indikatorer för att följa utvecklingen i utsatta stadsdelar. De av Integrationsverket föreslagna indikatorer som rör Skolverkets verksamhetsområde skall analyseras. Analysen skall rapporteras till Utbildningsdepartementet senast den 30 juni 2003.

3. Skolverket skall ytterligare fördjupa analysen av orsakerna till varför elever med utländsk bakgrund generellt har lägre utbildningsresultat än svenska elever. Skolverket skall därvid undersöka betydelsen av kön, ålder, när en elev anländer till Sverige, föräldrarnas utbildningsbakgrund och sysselsättningsgrad etc. En delrapport skall lämnas senast den 1 oktober 2003. Uppdraget skall slutrapporteras senast den 1 oktober 2004.

4. Skolverket skall genomföra en studie på nationell nivå av barnomsorg på s.k. obekväm arbetstid. Studien skall redovisa de olika förekommande verksamhetsformerna för nattomsorg, antal barn som omfattas, efterfrågan, kostnader, eventuell behovsprövning samt planerade förändringar av verksamheten. Uppdraget skall redovisas senast den 1 mars 2003.

5. Regeringen har den 5 december 2002 (Ju2002/3367/U) fastställt reviderade delmål för den nationella ungdomspolitiken. Statens skolverk skall följa upp och analysera de delmål som berör barn- och ungdomsutbildningen. Uppdraget skall senast den 22 februari 2004 redovisas till Ungdomsstyrelsen.

6. Enligt förordningen (2002:744) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande skall Statens skolverk följa upp och utvärdera kommunernas rekryteringsarbete när det gäller tilldelad andel av rekryteringsbidraget. Skolverket skall senast den 31 maj 2004 redovisa en bedömning av resurshanteringen samt andra viktiga erfarenheter i anslutning till arbetet med rekryteringsbidraget.

1.3.3 Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev

1. Skolverket fick i uppdrag att i samråd med Specialpedagogiska institutet före den 1 mars 1998 fastställa en ramkursplan för utbildning i teckenspråk för föräldrar till barn som är beroende av teckenspråk för kommunikation. Skolverket fick även i uppdrag att följa och utvärdera utbildningen [Jfr förordning (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar]. Delredovisning av uppdraget skall enligt beslutet göras årligen med början den 1 oktober 1999 och slutligt den 1 oktober 2004. Av redovisningen skall bl.a. framgå om förändringar behöver göras av bestämmelserna för utbildningen. (Ur regleringsbrevet för år 1998.)

2. Med anledning av vad som anförs i propositionen Elever med funktionshinder – ansvar för utbildning och stöd (prop. 1998/99:105) skall Skolverket under tre år fr.o.m. läsåret 2000/01 följa och analysera utvecklingen av den Rh-anpassade gymnasieutbildningen för elever som genom möjlighet att specialinrikta kursplanerna i liten eller obefintlig utsträckning följer kurser på gymnasienivå samt överväga alternativ till en sådan gymnasieutbildning. Uppdraget skall redovisas senast den 1 februari 2004. (Ur regleringsbrevet för år 2000.)

3. Regeringen har den 11 oktober 2001 (Ju2001/6870/U) fastställt reviderade delmål för den nationella ungdomspolitiken. Skolverket skall följa upp och analysera de delmål som berör barn- och ungdoms­utbildningen. Uppdraget skall senast den 15 februari 2003 redovisas till Ungdomsstyrelsen. (Ur regleringsbrevet för år 2002.)

4. Skolverket skall senast i mars 2004 redovisa hur bidraget enligt förordningen (2001:681) om statligt stöd för utveckling av vuxnas lärande har använts. Skolverket skall härvid bedöma effekterna av bidraget. (Ur regleringsbrevet för år 2002.)

5. Skolverket skall redovisa en fördjupad studie av barngruppernas storlek och personaltäthet i förskola och fritidshem, som visar varia­tioner mellan och inom kommuner samt utvecklingen under perioden 1990–2002. Studien skall omfatta småbarnsgrupper (barn 1–3 år), syskongrupper (barn 3–5 år), förskoleklass och fritidshem. Med ut­gångspunkt i den forskning och kunskap som finns inom området skall en analys göras av resultaten från studien. Uppdraget skall redovisas senast den 1 mars 2003. (Ur regleringsbrevet för år 2002.)

6. Regeringen har i propositionen Hälsa, lärande och trygghet (2001/02:14) aviserat uppdrag inom arbetsmiljöområdet. Skolverket skall i samverkan med Arbetsmiljöverket meddela föreskrifter enligt 18 b § arbetsmiljöförordningen (1977:1166). Uppdraget skall redovisas senast den 30 september 2003.

Vissa uppdrag som givits i tidigare regleringsbrev, som inte slutredovisats, övergår till Myndigheten för skolutveckling fr.o.m. den 1 mars 2003. Vilka uppdrag som avses framgår av regleringsbrevet för den myndigheten.

Inte slutredovisade uppdrag som givits i särskild ordning

1. Regeringsbeslut den 23 april 1998 med uppdrag att leda och följa arbetet med kunskapslyftet. För år 2002 redovisas uppdraget den 15 januari och den 15 juli 2003.

2. Regeringsbeslut den 5 oktober 2001 med uppdrag till Statens skolverk att utveckla lärarkompetensen hos lärare inom svenskundervisning för invandrare (sfi) samt att stödja projekt rörande nya samarbetsformer mellan sfi och andra aktörer inom verksamheten för integration av invandrare. Uppdraget har delredovisats den 22 februari 2002 och slutredovisas senast den 28 februari 2003.

3. Regeringsbeslut den 15 november 2001 med uppdrag till Skolverket att främja yrkesutbildningens utveckling genom vissa insatser med internationell inriktning. Uppdraget innebär inrättande av ett nationellt centrum för yrkesutbildning (NRP) och förmedlande av stöd till APU utomlands för gymnasieelever. Uppdragets båda delar skall redovisas i anslutning till kommande årsredovisningar.

4. Regeringsbeslut den 14 mars 2002 med uppdrag till 17 myndigheter att utarbeta metoder för effektivare sektorssamordning för regional utveckling. Uppdraget skall redovisas den 1 oktober 2002.

5. Regeringsbeslut den 4 juli 2002 med uppdrag till tio statliga myndigheter om kompetensförsörjning av personal inom vård och omsorg om äldre och funktionshindrade personer. Socialstyrelsen skall samordna arbetet med att ta fram planen, sammanställa denna och redovisa den. Uppdraget skall redovisas den 31 oktober 2003.

6. Regeringsbeslut den 29 augusti 2002 med uppdrag till Skolverket med uppdrag om insatser för bl.a. utsatta flickor i patriarkala familjer. Uppdraget skall i den del som rör att ta fram ett referensmaterial redovisas den 19 februari 2003 (Skolverket) och redovisas slutligt vad gäller insatser för kompetensutveckling m.m. den 1 augusti 2003 (Myndigheten för skolutveckling).

7. Regeringsbeslut den 10 oktober 2002 med uppdrag till Skolverket att utreda förutsättningarna för samarbete med utvecklingsländer inom gymnasial utbildning. Uppdraget skall redovisas den 31 januari 2003.

Vissa uppdrag som har givits i särskild ordning och som inte har slutredovisats övergår till Myndigheten för skolutveckling fr.o.m. den 1 mars 2003. Vilka uppdrag som avses framgår av regleringsbrevet för den myndigheten.
2Finansiering


2.1Anslag

2.1.1Tilldelade anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:1Statens skolverk (ramanslag)309 730 tkr

Disponeras av Statens skolverk


25:3Utveckling av skolväsende och barnomsorg (ramanslag)351 901 tkr
25:3 ap.1Utvecklingsarbete och kompetensutveckling m.m. (ram)231 901 tkr

Disponeras av Statens skolverk
25:3 ap.2Bidrag till vissa organisationer (ram)20 000 tkr

Disponeras av Statens skolverk
25:3 ap.3Utveckling av nationella prov m.m. genom Statens Skolverk (ram)60 000 tkr

Disponeras av Statens skolverk
25:3 ap.4Fördelas efter beslut av regeringen (ram)40 000 tkr

Disponeras av Statens skolverk

Villkor

25:3 Utveckling av skolväsende och barnomsorg
Av anslagssparande får 88 124 000 kronor disponeras av myndigheten. Övrigt anslagssparande skall prövas enligt 11 a § anslagsförordningen (1996:1189).

Anslagssparande vid utgången av budgetåret 2002 på anslagsposterna, Rektorsutbildning, Kompetensutveckling och andra insatser för lokal skolutveckling, Centralt initierat utvecklingsarbete, Insatser för yrkesutbildning i gymnasieskolan, Insatser för skolväsendets internationalisering samt Bidrag till vissa organisationer under det under utgiftsområde 16 för budgetåret 2002 uppförda anslaget 25:2 Utveckling av skolväsende och barnomsorg skall föras till anslagsposten 1 Utvecklingsarbete och kompetensutveckling m.m. under samma anslag, som ingående anslagssparande.

Anslagssparande vid utgången av budgetåret 2002 på det under utgiftsområde 16 för budgetåret 2000 uppförda anslaget A2 Utveckling av skolväsende och barnomsorg anslagsposterna Insatser för kulturen i skolan och Stipendier och bidrag för att främja internationella kontakter skall föras till anslagsposten 1 Utvecklingsarbete och kompetensutveckling m.m. under samma anslag, som ingående anslagssparande.

Anslagssparande vid utgången av budgetåret 2002 på det under utgiftsområde 16 för budgetåret 1999 uppförda anslaget A2 Utveckling av skolväsende och barnomsorg m.m. anslagsposten Statistikuppgifter inom barnomsorg skall föras till anslagsposten 1 Utvecklingsarbete och kompetensutveckling m.m. under samma anslag, som ingående anslagssparande.

Anslagssparande vid utgången av budgetåret 2002 på det under utgiftsområde 16 för budgetåret 1998 uppförda anslaget A2 Utveckling av skolväsende och barnomsorg m.m. anslagsposten Till regeringens förfogande skall föras till anslagsposten 1, Utvecklingsarbete och kompetensutveckling m.m. under samma anslag, som ingående anslagssparande.

Myndigheten kan beträffande anslagspost 1 träffa överenskommelse med kommun, organisation eller annan huvudman/universitet/högskola om utförande av uppdrag inom ramen för tillgängliga medel.


25:3 ap.1 Utvecklingsarbete och kompetensutveckling m.m.
Medlen skall användas till utvecklingsarbete, kompetensutveckling och rektorsutbildning främst i enlighet med de prioriteringar som regeringen gjort i budgetpropositionen för 2003 och de förordningar om som rör myndigheten.

Medel får även användas till:

 • nationellt resurscentrum för idrott och hälsa enligt regeringens beslut,
 • insatser för att stödja skolors arbete med att förbättra skolsituationen för romska elever,
 • Sveriges Utbildningsradio AB för produktion av utbildningsprogram avsedda för etersändning i samband med kompetensutveckling av lärare,
 • att knyta Sveriges Musik- och Kulturskoleråd till arbetet med att utveckla estetiska lärprocesser och kulturen i lärandet.

Högst 1 500 000 kronor utbetalas till Göteborgs universitet, högst 2 000 000 kronor till Umeå universitet och högst 500 000 kronor till Ersta Sköndal Högskola för nationell verksamhet inom förskolan och skolväsendet som värdegrundscentrum.

Högst 500 0000 kronor betalas ut till vardera Stockholms respektive Lunds universitet för verksamheterna med nationellt resurscentrum i kemi och fysik.

Högst 2 125 000 kronor betalas ut till Uppsala universitet för ett forskningsprogram om skolreformer och samhällförändring.

Högst 5 000 000 kronor betalas ut till Statens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus) för insatser som omfattar personal inom förskoleverksamhet, skolväsende och skolbarnsomsorg. Beloppet skall betalas ut efter rekvisition av Sisus.

Högst 7 000 000 kronor får användas för forskningsbaserade utvecklingsstudier, utvärdering och erfarenhetsspridning i anslutning till försöksverksamheten med utbildning i grundskolan utan nationell timplan. Medlen skall betalas ut efter rekvisition av Timplanedelegationen (U1999:08).

Högst 7 000 000 kronor avsätts för kompetensutveckling av lärare i vuxenutbildning i specialpedagogik och pedagogik för vuxna.

10 000 000 kronor avsätts och betalas ut till projektet Attraktiv Skola.


25:3 ap.2 Bidrag till vissa organisationer
Anslagsposten skall huvudsakligen användas för bidrag till vissa organisationer i enlighet med de prioriteringar som regeringen gjort i budgetpropositionen för 2003 och de förordningar som rör myndigheten.

Medel på posten får användas till:

 • Sveriges deltagande i the Baltic Sea Project och andra internationella miljöundervisningsprojekt m.m,
 • Sveriges anslutning till Europeiskt centrum för moderna språk i Graz,
 • Sveriges deltagande i European Agency for Development in Special Needs Education,
 • stöd till Förbundet Mot Läs- och Skrivsvårigheter för verksamheten vid Skrivknuten i Stockholm,
 • Sveriges deltagande i den internationella tävlingen för ungdomar Youth Skills,
 • förberedelsearbete avseende uppfinnartävlingen Finn Upp för elever i årskurserna 6–9,
 • utveckling av utlandsundervisningen, bl.a. distansundervisningen,
 • bidrag till elevorganisationerna dels i form av ett organisationsstöd, dels som ett rörligt bidrag baserat på genomförda insatser,
 • bidrag till verksamhet med syfte att följa upp FN-toppmötets i Johannesburg slutsatser vad gäller utbildning för hållbar utveckling,
 • bidrag till verksamhet med syfte att öka förståelsen mellan barn och ungdomar i olika länder.

200 000 kronor betalas ut till Kungliga Vetenskapsakademien, Svenska kommittén för matematikutbildning (SKM), för planering av The 10th International Congress on Mathematical Education, ICME, år 2004.


25:3 ap.3 Utveckling av nationella prov m.m. genom Statens Skolverk
Medel får användas till:
 • utveckling av nationella prov,
 • Sveriges deltagande i IEA undersökningen TIMSS 2003, Trends in Mathematics and Science Study,
 • utveckling av Statens skolverks databas SIRIS,
 • kostnaderna för nationella experter vid EU:s yrkesutbildningscentrum CEDEFOP i Tessaloniki respektive vid UNESCO i Paris,
 • stipendier till islänningar för yrkesutbildning i Sverige.
 • arbetsplatsförlagd utbildning utomlands för gymnasieelever i enlighet med regeringsbeslut från den 15 november 2001 och budgetpropositionen för 2003.

300 000 kronor betalas efter rekvisition till Internationella programkontoret för fördelning till de projektansökare som av Programkontoret väljs ut att lämna in en fullständig ansökan i 2003 års ansökningsomgång inom EU-programmet Leonardo da Vinci och för insatser som syftar till att ta tillvara, vidareutveckla och sprida resultat från Leonardo da Vinci-programmet.


25:7Särskilda insatser på skolområdet (ramanslag)266 177 tkr
25:7 ap.1Bidrag till kommuner för särskild undervisning på sjukhus m.m. samt vissa utbildningsinsatser för elever med funktionshinder (ram)100 177 tkr

Disponeras av Specialpedagogiska institutet
25:7 ap.2Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionshinder (ram)166 000 tkr

Disponeras av Statens skolverk

Villkor

25:7 ap.1 Bidrag till kommuner för särskild undervisning på sjukhus m.m. samt vissa utbildningsinsatser för elever med funktionshinder
Bidrag lämnas enligt förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet.

Av medlen under anslagsposten skall Specialpedagogiska institutet, utan rekvisition, betala ut 3 000 000 kronor till Göteborgs kommun för undervisning i kommunens grundskola av döva elever vilka i annat fall tillhör Vänerskolans upptagningsområde. Bidraget utbetalas under januari och september månader med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

Specialpedagogiska institutet får vidare ur anslagsposten använda högst 2 300 000 kronor för stöd till särskilt anordnad utbildning för svårt synskadade ungdomar som efter grundskolan behöver ett s.k. mellanår innan valet av gymnasial utbildning.


25:7 ap.2 Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionshinder
Anslagsposten skall användas för dels ett elevbaserat tilläggsbidrag till Göteborgs, Kristianstads, Stockholms och Umeå kommuner för utbildning i gymnasieskolan för svårt rörelsehindrade elever, dels ersättning till Örebro kommun enligt avtal mellan staten och Örebro kommun om utbildningar i gymnasieskolan för döva och hörselskadade samt dövblinda elever. Antalet elevplatser skall för vårterminen 2003 och höstterminen 2003 anses utgöra för respektive kommun vad som anges nedan. Tilläggsbidraget för 2003 skall vara följande.

Antal elevplatser

vårterminen 2003

Tilläggsbidrag kr
Göteborgs kommun

51

13 584 000
Kristianstads kommun 47 12 519 000
Stockholms kommun 54 14 383 000
Umeå kommun 24 6 965 000
Örebro kommun 420 89 603 000

Medlen skall, utan rekvisition, utbetalas till respektive kommun under månaderna februari och november 2003 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

Från anslagsposten skall vidare till Örebro kommun betalas 2 999 000 kronor som extra resurser bidragsåret 2003 till stöd för 10 dövblinda elevers gymnasieutbildning samt bidrag enligt 9 § avtalet den 20 december 2001 mellan staten och Örebro kommun om gymnasial utbildning i Örebro kommun för döva och hörselskadade samt dövblinda ungdomar från hela landet. Skolverket skall utan rekvisition, betala ut bidraget under februari månad 2003.

Från anslagsposten skall även betalas ersättning till dels landstinget Sörmland dels Örebro kommun enligt avtal mellan staten och respektive landsting/kommun. Utbetalning skall ske enligt vad som framgår av avtalen.

Från anslagsposten skall även betalas statsbidrag enligt förordningen (SKOLFS 2002:21) om statsbidrag för vissa elever vid Salbohedskolan. Bidragets storlek skall för vardera vårterminen respektive höstterminen 2003 vara 94 100 kronor för varje elev.


25:9Maxtaxa i barnomsorgen m.m. (ramanslag)3 900 000 tkr

Disponeras av Statens skolverk

Villkor

25:9 Maxtaxa i barnomsorgen m.m.
Bidrag lämnas i enlighet med förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till kommuner som tillämpar maxtaxa. Skolverket får disponera högst 2 400 000 kronor för kostnader för administration samt uppföljning av statsbidraget. Dessa kostnader skall särredovisas.

25:10Bidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem (ramanslag)2 500 000 tkr

Disponeras av Statens skolverk

Villkor

25:10 Bidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem
Bidrag lämnas i enlighet med förordningen (2001:36) om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem.

Skolverket får disponera högst 1 800 000 kronor för kostnader för administration samt uppföljning av statsbidraget. Dessa kostnader skall särredovisas.


25:11Bidrag till viss verksamhet motsvarande grundskola och gymnasieskola (ramanslag)117 184 tkr
25:11 ap.1Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar (ram)20 024 tkr

Disponeras av Statens skolverk
25:11 ap.2Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m (ram)97 160 tkr

Disponeras av Statens skolverk

Villkor

25:11 ap.1 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar
Skolverket skall, utan rekvisition, göra följande utbetalningar av särskilt verksamhetsstöd för utbildningar med särskild inriktning. Utbetalning skall ske under månaderna februari och september 2003 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.
 1. Hammarö kommun för utbildning i sågverksteknik 495 000 kr
 2. Jönköpings kommun för utbildning i gjuteriteknik 374 000 kr
 3. Markaryds kommun för utbildning i pappers- och pappersmasseteknik vid rikspappersskolan i Markaryd 374 000 kr
 4. Mjölby kommun för utbildning i guldsmedsteknik 374 000 kr
 5. Nybro kommun för utbildning i glasblåsning 1 665 000 kr
 6. Krokoms kommun för utbildning i körning med häst 1 961 000 kr
 7. Stockholms kommun för utbildning för yrkesdansare 7 109 000 kr

Särskilt bidrag lämnas enligt förordningen (1999:250) om förberedande dansutbildning i grundskolan till Göteborgs, Malmö, Piteå och Stockholms kommuner. Belopp som avses i 4 § nämnda förordning skall beträffande Göteborg, Malmö och Stockholm för bidragsåret 2003 utgöra 1 000 000 kronor respektive 18 700 kronor. Bidrag till Piteå kommun för sådan undervisning skall för bidragsåret 2003 utgöra totalt 1 000 000 kronor.

Skolverket skall se till att redovisning av medlens användning finns tillgänglig i verket senast den 15 februari 2004.


25:11 ap.2 Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m
Medlen under anslagsposten skall användas till följande ändamål.
 1. Kostnader för Sveriges anslutning till examensorganisationen International Baccalaureate Office (IBO) i Genève enligt förordningen (1993:795) om statsbidrag till avgifter till International Baccalaureate Office.
 2. Statsbidrag enligt förordningen (SKOLFS 2002:7) om internationell gymnasial utbildning i Stockholm och Göteborg samt vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna. Belopp som avses i 16 § respektive 18 § nämnda förordning skall för bidragsåret 2003 utgöra 61 000 kronor respektive 43 500 kronor per årselevplats.
 3. Statsbidrag till kommun eller landsting för elever från nordiska länder enligt 11 kap. 4-6 §§ gymnasieförordningen (1992:394) och 5 kap. 2-4 §§ förordningen (1992:403) om kommunal vuxenutbildning samt till fristående gymnasieskola enligt 2 kap. 13 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor. Belopp som avses i nämnda bestämmelser skall för vår- och höstterminerna 2003 utgöra det belopp per elev och program som Skolverket har föreskrivit med stöd av 2 kap. 12 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor. Dock får ersättning lämnas med högst det belopp som tas ut vid interkommunal ersättning. Redovisning av omfattningen för höstterminen 2002 och vårterminen 2003 skall lämnas till Utbildningsdepartementet senast den 15 juni 2003.
 4. Ersättning enligt förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning. Medlen utbetalas av Skolverket till Kammarkollegiet efter faktura.
 5. Statsbidrag enligt förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor och enligt avtal mellan staten och respektive riksinternatskola. Belopp som avses i nämnda avtal skall för bidragsåret 2003 utgöra beträffande 4 § 60 800 kronor för grundskoleutbildning. För elev i gymnasieutbildning gäller det belopp per elev och program som Skolverket har föreskrivit med stöd av 2 kap. 12 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor. Preparand- och introduktionsutbildning för utlandssvensk elev skall därvid anses tillhöra samhällsvetenskapsprogrammet. Belopp som avses i 5 och 6 §§ i nämnda avtal skall för bidragsåret 2003 utgöra 43 500 kronor, respektive 11 900 kronor per elev i gymnasieutbildning och 9 400 kronor per elev i grundskoleutbildning.
 6. Statsbidrag enligt förordningen (1996:1398) om statsbidrag till internationella skolor.
 7. Statsbidrag enligt förordningen (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige. Belopp som avses i 4 § nämnda förordning skall för bidragsåret 2003 utgöra 30 500 kronor per termin och elev.

Skolverket skall vidare, utan rekvisition, betala ut statsbidrag till kostnader för undervisningsinsatser vid Frälsningsarméns internatskola Sundsgården, Ekerö, med 1 300 000 kronor. Bidraget skall betalas ut under månaderna februari och september 2003 med hälften av bidraget vid varje tillfälle. Internatskolan Sundsgården skall senast den l oktober 2003 till Utbildningsdepartementet och Skolverket lämna en redogörelse för verksamheten läsåret 2002/03.


25:12Bidrag till svensk undervisning i utlandet (ramanslag)84 676 tkr
25:12 ap.1Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet (ram)67 376 tkr

Disponeras av Statens skolverk
25:12 ap.2Ersättning till distansinstitut (ram)5 500 tkr

Disponeras av Statens skolverk
25:12 ap.3Europaskolorna (ram)11 000 tkr

Disponeras av Statens skolverk
25:12 ap.4Bidrag till riksföreningen Sverigekontakt (ram)800 tkr

Disponeras av Svenska institutet

Villkor

25:12 Bidrag till svensk undervisning i utlandet
Skolverket får göra omfördelningar mellan anslagsposterna 1, 2 och 3.

25:12 ap.1 Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet
Bidrag betalas ut enligt förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

Bidrag lämnas enligt regeringsbeslut den 8 juni 1995 till Lycée International i Saint Germain-en-Laye, Frankrike. Belopp som avses under punkten 2 i regeringsbeslutet skall för bidragsåret 2003 utgöra 10 200 kronor per elev.

Vidare lämnas bidrag enligt förordningen (SKOLFS 1998:30) om statsbidrag till svensk undervisning vid International School of Geneva och American School of Warszaw. Belopp som avses i 7 § förordningen skall för bidragsåret 2003 utgöra 10 200 kronor per elev.

Enligt överenskommelsen den 27 juni 1996 mellan Norge och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område skall en ekonomisk avräkning mellan länderna ske efter varje läsårs slut. Ifrågavarande ersättning skall av Skolverket tillföras respektive utbetalas från denna anslagspost.

Statsbidraget för svenska elever i finländska utlandsskolor enligt överenskommelse den 27 juni 1996 mellan Finland och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område skall utbetalas från denna anslagspost.


25:12 ap.2 Ersättning till distansinstitut
Bidrag skall utbetalas till distansinstitut för undervisning enligt avtal mellan Skolverket och berörda parter.

25:12 ap.3 Europaskolorna
Anslagsposten skall användas för lönekostnader m.m. till av Skolverket anställd personal vid Europaskolorna.

25:12 ap.4 Bidrag till riksföreningen Sverigekontakt
Av bidraget får högst 200 000 kronor användas för stöd i form av förmedling och distribution av läromedel m.m. till de svenska skolorna i utlandet och högst 600 000 kronor för stöd till undervisning i svenska vid utländska skolor (främst vuxenkurser) m.m.

Medlen skall utbetalas till Riksföreningen Sverigekontakt under måna­derna februari och september 2003 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

Riksföreningen skall senast den 1 februari 2004 till Utbildnings­departementet och Svenska institutet lämna redogörelse för använd­ningen av tilldelade medel och resultat för verksamheten för budgetåret 2003.

Svenska institutet skall senast den 1 mars 2003 lämna budgete­ringsunderlag till Utbildningsdepartementet för Riksföreningen Sverigekontakt.


25:14Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning (ramanslag)155 804 tkr
25:14 ap.1Statsbidrag till kompletterande utbildningar (ram)124 992 tkr

Disponeras av Statens skolverk
25:14 ap.2Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar (ram)7 642 tkr

Disponeras av Statens skolverk
25:14 ap.3Försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet (ram)14 170 tkr

Disponeras av Statens skolverk
25:14 ap.4Särskilt stöd till vuxenutbildning (ram)0 tkr

Disponeras av Statens skolverk
25:14 ap.5Utveckling av svenskundervisning för invandrare och validering (ram)5 000 tkr

Disponeras av Statens skolverk
25:14 ap.6Grundtvig (ram)1 000 tkr

Disponeras av Internationella programkontoret för utbildningsområdet
25:14 ap.7Utvärdering av folkbildningen (ram)3 000 tkr

Disponeras av Regeringskansliet

Villkor

25:14 ap.1 Statsbidrag till kompletterande utbildningar
Bidrag betalas ut enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar. Ur anslagsposten får användas högst 1 000 000 kronor för extra statsbidrag till kompletterande utbildningar enligt beslut av Skolverket i varje särskilt fall.

25:14 ap.2 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar
Skolverket skall, utan rekvisition, göra följande utbetalningar för utbildningar med särskild inriktning. Utbetalning skall ske till Nordiska Scenografiskolan i Skellefteå och till Svenska hemslöjdsföreningarnas riksomfattande kursverksamhet under månaderna mars och oktober 2003 med hälften av bidraget vid varje tillfälle. Medlen till Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk utges som bidrag för verksamheten och skall avse utbildning. Bidraget utbetalas med en tolftedel per månad.

 1. Nordiska Scenografiskolan i Skellefteå, 1 028 000 kronor
 2. Svenska hemslöjdsföreningarnas riksomfattande kursverksamhet, 400 000 kronor
 3. Samernas utbildningscentrum, 6 214 000 kronor

25:14 ap.3 Försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet
Från anslagsposten finansieras insatser för försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet.

Skolverket skall mot rekvisition utbetala 3 000 000 kronor till Högskolan för lärarutbildning och kommunikation i Jönköping AB för uppbyggnad av ett kompetenscentrum för vuxnas lärande.

Resterande del av anslagsposten disponeras av Statens skolverk efter särskilt beslut av regeringen.


25:14 ap.4 Särskilt stöd till vuxenutbildning
Anslagssparande som uppstår under 2002 på anslagsposterna 1–5 skall tillföras denna anslagspost. Statens skolverk får disponera 4 000 000 kronor enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar. Övriga medel på anslagsposten disponeras av Statens skolverk efter särskilt beslut av regeringen.

25:14 ap.5 Utveckling av svenskundervisning för invandrare och validering
Regeringen kommer senare att meddela bestämmelser om användningen av dessa medel. Utgående anslagssparande eller utnyttjad anslagskredit från budgetåret 2002 på anslaget 25:15 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning, anslagsposten 5 Utveckling av svenskundervisning för invandrare och validering skall tillföras anslagsposten.

Med undantag från 11 § anslagsförordningen (1996:1189) får eventuellt anslagssparande från 2002 disponeras under 2003.


25:14 ap.6 Grundtvig
Från anslagsposten finansieras insatser för att täcka högst hälften av den medfinansiering för varje projekt som krävs av den svenska parten för deltagande i Grundtvig 1 och 2, Europeiska samarbetsprojekt, inom ramen för EU:s utbild­ningsprogram Sokrates. De tillgängliga medlen skall fördelas likformigt så att de för alla deltagande svenska parter svarar för lika stor andel av deras kostnaderna. Därutöver får medlen användas till stöd vid utarbetande av ansökningar om projekt inom ramen för Grundtvig 1 och 2. Medlen får även användas för spridning av erfarenheter av projekt.

25:14 ap.7 Utvärdering av folkbildningen
Från anslagsposten finansieras den statliga utvärderingen av folkbildningen (dir. 2001:74). Utgående anslagssparande från budgetåret 2002 på anslaget 25:15 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning, anslagsposten 7 Utvärderingen av folkbildningen skall tillföras anslagsposten.

25:16Statligt stöd för utbildning av vuxna (ramanslag)1 784 378 tkr
25:16 ap.1Statligt stöd för utbildning för vuxna (ram)1 776 535 tkr

Disponeras av Statens skolverk
25:16 ap.2Bidrag för utveckling av vuxenutbildning för utvecklingsstörda (ram)7 843 tkr

Disponeras av Statens skolverk

Villkor

25:16 Statligt stöd för utbildning av vuxna
Myndigheten får, förutom anslagssparande som disponeras från budgetåret 2002, totalt belasta anslaget inklusive anslagskrediten med högst 1 684 378 000 kronor.

25:16 ap.1 Statligt stöd för utbildning för vuxna
Bidrag utbetalas enligt förordningen (2002:398) om statligt stöd för utbildning av vuxna. Inriktningen till medelsfördelning skall vara att utbildningsmöjligheter erbjuds i en omfattning som motsvarar minst 46 500 årsstudieplatser varav högst 2 300 platser för grundläggande vuxenutbildning. Högst 4 000 000 kronor ställs av Statens skolverk till förfogande för utbildning som kompletterar den gymnasiala vuxenutbildningen vid Nationellt centrum för flexibelt lärande.

Utgående anslagssparande eller utnyttjad anslagskredit från budgetåret 2002 på anslaget 25:16 Bidrag till den särskilda vuxenutbildningsinsatsen, anslagsposten 1 Bidrag till den särskilda vuxenutbildningssatsningen skall tillföras anslagsposten.


25:16 ap.2 Bidrag för utveckling av vuxenutbildning för utvecklingsstörda
Bidrag utbetalas enligt förordningen (2002:82) om statligt stöd för utveckling av vuxenutbildning för utvecklingsstörda.


2.1.2Finansiella villkor för anslag (tkr)

Anslag/ap/dpAnslagskreditIndrag av anslags- beloppAnslagsbehållning som disponeras 2003
25:14 6460-
25:35 2790
25:3 ap.13 4790
25:3 ap.23000
25:3 ap.39000
25:3 ap.46000-
25:72 4900
25:7 ap.100-
25:7 ap.22 4900-
25:900-
25:1000-
25:111 4570
25:11 ap.100-
25:11 ap.21 4570-
25:121 2580
25:12 ap.11 0000-
25:12 ap.2820-
25:12 ap.31760-
25:12 ap.400-
25:1400
25:14 ap.1003 %
25:14 ap.200-
25:14 ap.300-
25:14 ap.400-
25:14 ap.500Allt
25:14 ap.6003 %
25:14 ap.700Allt
25:1626 7660
25:16 ap.126 7660
25:16 ap.200-2.2Övriga villkor

(tkr) Räntekontokredit Belopp som förs till räntekontot1 Låneram2
Statens skolverk 66 163 661 631 19 000

Beställning av statistik avseende folkhögskoleområdet skall göras i samråd med Folkbildningsrådet.

1 Överföring sker med 1/12 varje månad.

2 Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.


På regeringens vägnar


Thomas Östros
Eva Hjortendal-Hellman


Kopia till

Utrikesdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets enhet för kommunal ekonomi
Jordbruksdepartementet
Kulturdepartementet
Näringsdepartementet
Miljödepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning - Ekonomi
Revisionskontoret vid regeringskansliet
Specialpedagogiska institutet
Svenska institutet
Riksförsäkringsverket
Socialstyrelsen
Folkhälsoinstitutet
Handikappombudsmannen
Riksgäldskontoret
Högskoleverket
Centrala studiestödsnämnden
Statens institut för särskilt utbildningsstöd
Integrationsverket
Kammarkollegiet
Statskontoret
Riksrevisionsverket
Ekonomistyrningsverket
Ekonomistyrningsverket/SRS
Statistiska centralbyrån
Arbetsgivarverket
Folkbildningsrådet
Delegationen för IT i skolan
Göteborgs universitet
Göteborgs universitet, nationellt centrum för matematikutbildning
Umeå universitet
Ersta Sköndal Högskola
Lärarhögskolan i Stockholm
Grennaskolan - Riksinternat AB
Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket
Lundsbergs skola
Sameskolstyrelsen
Specialskolemyndigheten
Mjölby kommun
Jönköpings kommun
Markaryds kommun
Nybro kommun
Kristianstads kommun
Hammarö kommun
Örebro kommun
Umeå kommun
Haparanda kommun
Svenska Kommunförbundet
Landstingsförbundet
Landstinget i Sörmland
Riksförbundet Hem och skola
Tjänstemännens centralorganisation
Sveriges Akademikers Centralorganisation
Landsorganisationen i Sverige
Lärarförbundet
Lärarnas Riksförbund
Elevorganisationen i Sverige
Sveriges elevråds samarbetsorganisation
Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter
Sveriges Utbildningsradio AB
Svenska utlandsskolors förening
Riksföreningen Sverigekontakt
Sverigefinska Riksförbundet
Romernas Riksförbund
Sveriges musik- och kulturskoleråd
Sundsgårdens Internatskola, Svartsjö
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
Jämställdhetsombudsmannen
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Utbildningsvetenskapliga kommittén
Judiska församlingen
Högskolan för lärarutbildning och kommunikation, Jönköping
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Storstadskansliet, N-dep.
Uppsala universitet, Fortbildningsavd.
Lärarhögskolan, Värdegrundscentrum, Mölndal
Stockholms stad
Malmö stad
Krokoms kommun
Piteå kommun
Göteborgs stad
Nationellt centrum för flexibelt lärande
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Nordiska scenografiskolan, Skellefteå
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
Samernas Utbildningscentrum, Jokkmokk
Ungdomsstyrelsen
Kungl. Vetenskapsakademien, Svenska kommittén för matematikutbildning
Sätergläntan
Stockhoms universitet
Lunds universitet
Timplanedelegationen